PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | 9 | nr 2 Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 3, Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Unii Europejskiej | 27--45
Tytuł artykułu

System kontroli i egzekwowanie prawa pomocy publicznej w Unii Europejskiej - kompetencje Komisji Europejskiej i jej współpraca z sądami państw członkowskich w latach 2000-2010

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The System of Control and Enforcement of State Aid Law in the European Union - the European Commission's Powers and Its Cooperation with the Member States ' Courts in the Years 2000-2010
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule autor odnosi się do problematyki kontroli i egzekwowania prawa pomocy publicznej w Unii Europejskiej w latach 2000-2010. Przedstawiono system kontroli pomocy publicznej w świetle nowych reguł i procedur jej dopuszczalności. Zaprezentowano kompetencje Komisji Europejskiej i rolę sądów państw członkowskich w kształtowaniu polityki udzielania pomocy publicznej. Artykuł zawiera dane empiryczne przedstawiające kierunki zmian w wartości i strukturze udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej. Analizie poddano praktykę wydawanych przez Komisję Europejską decyzji, uznających pomoc publiczną za niezgodną z europejskim prawem konkurencji oraz będących przedmiotem prowadzonego postępowania wyjaśniającego. W tym kontekście zaprezentowano informacje dotyczące liczby spraw i wartości pomocy publicznej podlegającej zwrotowi w poszczególnych państwach członkowskich oraz odnoszące się do interwencji podjętych w różnych sektorach gospodarki Wspólnoty. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article the author refers to issues relating to the system of control and enforcement of state aid law in the European Union in the years 2000-2010. It presented the architecture of the state aid control system in the light of new rules and procedures for its admissibility. The analysis concerned the European Commission's powers and the role of the Member States' courts in state aid policy-making. The article contains empirical data showing the direction of changes in the value and structure of state aid in the European Union. The study involved the practice issued by the European Commission decisions declaring state aid as incompatible with European competition law and these are the subject of the investigation procedure. In this context information is presented on the number of cases and the value of state aid to be recovered in the Member States, referring to the interventions undertaken in various sectors of the European Community. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Bokajło W., Pacześniak A. (red.), Równość w Unii Europejskiej - teoria i praktyka, Wrocław 2008.
 • Brodecki Z. (red.), Konkurencja, Lexis Nexis, Warszawa 2004.
 • Ćwikliński H. (red.), Polityka gospodarcza, Gdańsk 2003.
 • Derenne J., Jestaedt T., Ottervanger T., Study on the enforcement of state aid law at national level, Brussels-Amsterdam, 15.03.2006.
 • Dudzik S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem, Kraków 2002.
 • Enforcement of EU state aid law by national courts, European Commission, Brussels 2010.
 • Jalowietzki D., Jaros K., Klaue S., Vennemann H. P., Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2007.
 • Jankowska A., Marek M., Dopuszczalność pomocy publicznej. Uregulowania wspólnotowe i krajowe, C. H. Beck, Warszawa 2009.
 • Kąkol M., Pomoc państwowa w polityce konkurencji w Unii Europejskiej, Lublin 2007.
 • Klamut M., Polityka strukturalna, [w:] B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, Warszawa 2006.
 • Korbutowicz T., Polityka konkurencji Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej w latach 1962-1997, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Kośka M., Co cesarskie cesarzowi. Zwrot pomocy państwa, [w:] B. Kurcz (red.), Pomoc państwa. Wybrane zagadnienia, C. H. Beck, Warszawa 2009.
 • Majewska-Jurczyk B., Dominacja w polityce konkurencji Unii Europejskiej, Wrocław 1998.
 • Marquardt P., Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców, Lexis Nexis, Warszawa 2007.
 • Nykiel-Mateo A., Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Paschalidou S., Recovery of unlawful and incompatible state aid. Against all odds?, [w:] M. Krasnodębska-Tomkiel (red.), Zmiany w polityce konkurencji na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2010.
 • Podlasiak Z., Pomoc publiczna a efektywność wykorzystania zasobów, [w:] A. Fornalczyk (red.), Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa 1998.
 • Postuła I., Werner A., Pomoc publiczna, Warszawa 2006.
 • Przybyciński T., Konkurencja i ład rynkowy - przyczynek do teorii i polityki konkurencji, Warszawa 2005.
 • Rutkiewicz K., Pomoc publiczna w polityce konkurencji Unii Europejskiej a kryzys finansowy, [w:] G. Wrzeszcz-Kamińska (red.), Zawodność państwa. Zawodność rynku, Wrocław 2010.
 • Saryusz-Wolska K., Kośka M., W poszukiwaniu utraconej skuteczności. Zasada natychmiastowego i skutecznego zwrotu pomocy państwa, [w:] B. Kurcz (red.), Prawo i ekonomia konkurencji. Wybrane zagadnienia, LEX Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Skoczny T., Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa, [w:] J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2004.
 • State Aid Action Plan. Less and better targeted state aid: A roadmap for state aid reform 2005-2009, Commission of the European Communities, Brussels 07.06.2005.
 • State aid scoreboard. Report on state aid granted by the EU Member States. Autumn 2010 update, European Commission, Brussels 2010.
 • Commission notice on cooperation between national courts and the Commission in the state aid field, Official Journal C 312, 23.11.1995.
 • Commission notice on the cooperation between the Commission and the courts of the EU Member States in the application of articles 81 and 82 EC, Official Journal C 101, 27.04.2004.
 • Commission notice on the enforcement of state aid law by national courts, Official Journal C 85, 09.04.2009.
 • Komunikat Komisji w sprawie elementów pomocy państwa w sprzedaży gruntów i budynków przez władze publiczne, Dz. Urz. C 209 z 10.07.1997.
 • Komunikat Komisji do państw członkowskich zmieniający zgodnie z art. 93 ust. 1 Traktatu WE komunikat dotyczący stosowania art. 92 i 93 Traktatu do krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych, Dz. Urz. C 325 z 22.12.2005.
 • Komunikat Komisji, Kodeks najlepszych praktyk dotyczących przebiegu postępowania w zakresie kontroli państwa, Dz. Urz. C 136, 16.06.2009.
 • Notice from the Commission: Towards an effective implementation of Commission decisions ordering Member States to recover unlawful and incompatible state aid, Official Journal C 272/05, 15.11.2007.
 • Obwieszczenie Komisji w sprawie stosowania reguł pomocy publicznej do środków związanych z bezpośrednim opodatkowaniem działalności gospodarczej, Dz. Urz. C 384 z 10.12.1998.
 • Obwieszczenie Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji, Dz. Urz. C 155 z 20.06.2008.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z 06.08.2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu, Dz. Urz. L 214, 09.08.2008.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z 22.03.1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 TWE, Dz. Urz. L 83, 27.03.1999.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 09.05.2008 r., Dz. Urz. UE C 115/2008.
 • Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, Dz. Urz. C 323 z 30.12.2006.
 • Wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dz. Urz. C 194 z 18.8.2006.
 • Zawiadomienie Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych rodzajów pomocy państwa, Dz. Urz. C 136, 16.06.2009.
 • Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji Sprawa 78/76, Steinike & Weinlig v Federal Republic of Germany, Judgment of the Court of 22.03.1977, European Court reports, 1977.
 • Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji Sprawa 730/79, Philip Morris Holland BV v Commission of the European Communities, Judgment of the Court of 17.09.1980, European Court reports, 1980.
 • Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji Sprawa C-142/87, Kingdom of Belgium v Commission of the European Communities, Judgment of the Court of 21.03.1990, European Court reports, 1990.
 • Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji Sprawa C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires and Syndicat National des Négociants et Transformateurs de Saumon v French Republic, Judgment of the Court of 21.11.1991, European Court reports, 1991.
 • Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji Sprawy połączone C-278/92, C-279/92 i C-280/92, Kingdom of Spain v Commission of the European Communities, Judgment of the Court of 14.09.1994, European Court reports, 1994.
 • Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji Sprawa C-39/94, Syndicat français de l'Express international (SFEI) and others v La Poste and others, Judgment of the Court of 11.07.1996, European Court reports, 1996.
 • Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji Sprawa C-342/96, Kingdom of Spain v Commission of the European Communities. Application of the statutory interest rate to agreements for the repayment of wages and the payment of debts in respect of social security contributions, Judgment of the Court of 29.04.1999, Official Journal C 204, 17.07.1999.
 • Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji Sprawa C-280/00, Altmark Trans GmbH and Regierungspräsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, and Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, Judgment of the Court of 24.07.2003, European Court reports, 2003.
 • Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji Sprawa C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, Planai-Hochwurzen- Bahnen GmbH, Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik GmbH & Co KG v Finanzlandesdirektion für Tirol, Finanzlandesdirektion für Steiermark, Finanzlandesdirektion für Kärnten, Judgment of the Court of 5.10.2006, European Court reports, 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263177

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.