PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 82 Popyt turystyczny: zagadnienia podstawowe | 181--200
Tytuł artykułu

Zakres i rola obowiązków informacyjnych wobec pasażera-konsumenta na rynku turystycznym w świetle prawa UE

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Scope and the Role of Information Duties in Relation to Passenger - Consumer on the Tourist Market in the Eu Law .
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na rynku turystycznym już dawno zostało dostrzeżone znaczenie informacji w stosunkach organizatorów turystyki z konsumentami korzystającymi z usług turystycznych. Znalazło to wyraz w ustaleniach dyrektywy Rady 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 roku w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek1. Wdrażając te ustalenia, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych2 w art. 12 i 13 wyznaczyła szczegółowy zakres obowiązku informacyjnego ciążącego na organizatorze turystyki lub po-średniku turystycznym. Treść tych informacji jest ściśle powiązana z wymienionymi w art. 14 powołanej ustawy obowiązkowymi składnikami umowy o imprezę turystyczną. Są to regulacje mające służyć ochronie klienta jako słabszej strony umowy i w literaturze ekonomicznej wskazuje się, że wpływają one pośrednio na popyt turystyczny.(fragment tekstu)
EN
The article indicates the role of information in legal relations to consumers. The author provides the analysis of the scope of information duties which lie on the carriers in various branches of passenger transport by EU law. The analysis relates to the regulations of the European Parliament and of the Council concerning the rights of passengers in air, rail, sea and inland waterway as well as bus and coach transport. In final conclu-sions the author points out to a number of questions, especially developing in EU law the general obligation of a carrier regarding the provision of appropriate and compre-hensible information on passenger rights. The regulations concerning other modes of transport were modelled on air transport regulations. Information duties of carriers lead to the development of passenger right to travel information. Consequently it will result in better protection of a passenger as a consumer and the growth of tourist demand.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Dz.Urz. WE L158 z 23.06.1990.
 • DzU z 2004 r. nr 223, poz. 2268 ze zm.
 • A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Poznań 2006, s. 87-88.
 • P. Machnikowski, Ocena funkcjonowania i kierunki zmian prawa UE w zakresie ochrony konsumentów na przykładzie dyrektywy o podróżach, w: Aktualne tendencje w prawie konsumenckim, red. R. Stefanicki, Wrocław 2010, s. 111-114; J. Gospodarek, Celowość ustawowych ograniczeń swobody kontraktowej w turystyce i rekreacji, w: Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane, red. B. Gnela, Warszawa 2010, s. 316-317; A. Sancewicz- -Kliś, Pakiet dynamiczny jako nowy produkt na rynku turystycznym, "Turystyka i Zdrowie" 2010, z. 4, s. 77-88; H. Zawistowska, Wpływ nowoczesnych technologii na zmiany systemu ochrony prawnej konsumentów UE na przykładzie dynamicznych pakietów turystycznych, w: Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej, red. E. Dziedzic, Warszawa 2011.
 • J. Gospodarek, Celowość ustawowych ograniczeń..., s. 322-325 oraz 327-328.
 • Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r., art. 19 ust. 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1956 r. oraz art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 r.
 • art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, art. 11, 27, 38, 42 i 53 Karty Praw Podstawowych UE oraz art. 169 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także: Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2008, s. 25 i nast.
 • M. Dybowski, Prawa fundamentalne w orzecznictwie ETS, Warszawa 2007, s. 12 i nast.
 • D. Adamski, Prawo do informacji o działaniach władz publicznych Unii Europejskiej, Warszawa 2011; Obywatelskie prawo do informacji, red. T. Gardocka, Warszawa 2008, s. 13 i nast.
 • P. Miklaszewicz, Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów na tle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008, s. 10 i nast.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie informowania konsumentów (opinia z inicjatywy własnej), przyjęta 14 lipca 2010 r. (Dz.Urz. UE C 44/62 z 11.2.2011).
 • Dz.Urz. WE L 220/1 z 29.7.1989 ze zm.
 • I. Szymajda, M. Polkowska, Ochrona praw pasażerów lotniczych w prawie Wspólnoty Europejskiej, "Studia Europejskie" 2002, nr 4, s. 57-60; T. Skoczny, Wspólna Polityka Transportowa w transporcie lotniczym, w: Polityki Unii Europejskiej: Polityki sektorów infra-strukturalnych. Aspekty prawne, red. A. Jurkowska, T. Skoczny, Warszawa 2010, s. 92; M. Żylicz, Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe, Warszawa 2002, s. 131-132.
 • Dz.Urz. WE L 36/5 z 8.2.1991.
 • I. Szymajda, M. Polkowska, op. cit., s. 65-70; M. Żylicz, op. cit., s. 141.
 • Dz.Urz. WE C 293/1 z 14.10.2000.
 • Dz.Urz. UE L 140/2 z 30.5.2002.
 • A. Kunert-Dialo, Kolizje praw w międzynarodowym transporcie lotniczym, Warszawa 2011, s. 75-85; M. Żylicz, op. cit., wyd. II, Warszawa 2011, s. 139.
 • Dz.Urz. UE L 46/1 z 15.2.2004.
 • Steer Davies Gleave: Evaluation of regulation 261/2004, Final report. Main report, February 2010, London, s. 104 i nast. Zob. też dokonaną przez spółkę Milieu Ltd. analizę wyników publicznej konsultacji w sprawie praw pasażerów lotniczych przeprowadzoną przez Komisję Europejską, Final raport. Analysis and evaluation of contributions to the public consultation on air passenger rights carried out by the European Commission from 15/12/2009 to 10/03/2010, July 2010, s. 11-12, 45-46 i 49.
 • Dz.Urz. UE L 204/1 z 26.7.2006.
 • Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące funkcjonowania i skutków rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą, Bruksela, 11.4.2011, KOM(2011) 166 wersja ostateczna, s. 9. Sprawozdanie to jest oparte na raporcie przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej przez spółkę konsultingową Steer Davies Gleave: Evaluation of regulation 1107/2006, Final report. Main report and Appendices A-B, June 2010, London, zwłaszcza s. 129. oraz s. 136-137.
 • Dz.Urz. UE L 344/15 z 27.12.2005.
 • Dz.Urz. UE L 293/3 z 31.10.2008.
 • Zakres tego obowiązku informacyjnego wywołuje wątpliwości. Zob. wniosek o wydanie przez TS UE orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawie C-112/11 (Dz.Urz. UE C 173/5 z 11.6.2011).
 • Dz.Urz. UE L 35/47 z 4.2.2009.
 • White paper: European transport policy for 2010: time to decide, COM(2001) 370 z 12.09.2001.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Wzmocnienie praw pasażerów w Unii Europejskiej, COM(2005) 46 końcowy z 16.2.2005, s. 4. Zob. J. Gospodarek, Celowość ustawowych ograniczeń..., s. 324.
 • Dz.Urz. WE L 40/1 z 13.2.1999
 • J. Gospodarek, Celowość ustawowych ograniczeń..., s. 324, przypis 47.
 • Dz.Urz. WE L 143 z 27.6.1995 ze zm. Zwraca na to uwagę H. Zawistowska, Ochrona praw pasażerów w regulacjach UE, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia" 2010, nr 9 (4), s. 649.
 • J. Gospodarek, Zasady i zakres odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy tury-stycznego. Próba uogólnień, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 203, Wrocław 2011.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 454/2011 z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu "Aplikacje telematycz-ne dla przewozów pasażerskich" transeuropejskiego systemu kolei (Dz.Urz. UE L 123/11 z 12.5.2011).
 • M. Stec, Ochrona pasażera w transporcie kolejowym w świetle rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, w: Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, red. M. Modrzejewska, Warszawa 2010, s. 975; J. Gospodarek, Celowość ustawowych ograniczeń..., s. 324.
 • Dz.Urz. UE L 131/24 z 28.5.2009.
 • Dz.Urz. UE L 334/1 z 17.12.2010.
 • J. Gospodarek, Celowość ustawowych ograniczeń..., s. 325.
 • Dz.Urz. UE L 55/1 z 28.2.2011.
 • J. Gospodarek, Celowość ustawowych ograniczeń..., s. 325.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263297

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.