PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
1999 | nr 7-8 | 20--27
Tytuł artykułu

Fundamentalne problemy polityki pieniężnej NBP

Warianty tytułu
Fundamental Problems of NBP Monetary Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prowadzenie polityki pieniężnej w Polsce napotyka kilka istotnych problemów, których rozwiązanie warunkować będzie efektywność tej polityki i - szerzej - polityki makroekonomicznej w nadchodzących latach. Do najważniejszych z tych problemów należy zaliczyć: bardzo wysoki stopień nadpłynności sektora banków komercyjnych; wysoki poziom deficytu sektora budżetowego oraz niska transparentność polityki fiskalnej; trudności z wykorzystywaniem ilościowych metod analizy zjawisk pieniężnych. Nadpłynność sektora banków komercyjnych, przejawiająca się zadłużeniem netto NBP w tym sektorze, wywołana została gwałtownym wzrostem poziomu oficjalnych rezerw walutowych. Zjawisko to nie tylko zmniejsza efektywność polityki pieniężnej, ale również zagraża jej stabilności i zwiększa koszty fiskalne prowadzenia tej polityki. Rozwiązanie problemu nadpłynności sektora bankowego nastąpi wówczas, gdy zahamowany zostanie strumień nadwyżkowej podaży pieniądza rezerwowego, wynikający z szybkiego przyrostu rezerw walutowych, a następnie jego skumulowany zasób zostanie zaabsorbowany przez rosnący popyt. Kontrola przyrostu oficjalnych rezerw walutowych wymaga więc zwiększenia stopnia płynności kursu walutowego, aż do jego pełnego upłynnienia. Wśród głównych czynników polityki fiskalnej w Polsce, które negatywnie warunkują zarządzanie polityką pieniężną, należy wymienić: poziom deficytu sektora budżetowego, strukturę finansowania deficytu budżetowego, małą przejrzystość polityki fiskalnej. Skala monetarnych skutków deficytu budżetowego zależy od wielkości deficytu budżetowego, od stopnia finansowania tego deficytu przez sektor bankowy oraz od stopnia monetyzacji gospodarki. Siła oddziaływania tych wszystkich czynników jest zaś w gospodarce polskiej znacznie większa niż w rozwiniętych gospodarkach rynkowych. Dlatego ten sam poziom deficytu budżetowego w relacji do poziomu produktu krajowego brutto wywołuje w gospodarce polskiej znacznie poważniejsze skutki monetarne niż w gospodarkach rozwiniętych. Między innymi z tego właśnie powodu stopień restrykcyjności polityki pieniężnej, odpowiadający danemu poziomowi deficytu budżetowego, musi być w Polsce znacznie wyższy niż w gospodarkach rozwiniętych. Wyższy z konieczności stopień restrykcyjności polityki pieniężnej może być z kolei bodcem do zwiększonego napływu zagranicznego kapitału porfelowego, zwiększając problem nadpłynności sektora bankowego. Szybka likwidacja deficytu budżetowego, a następnie wypracowywanie w następnych latach rosnących nadwyżek budżetowych oraz ich przeznaczenie na wcześniejszą spłatę oficjalnego zadłużenia zagranicznego wygenerowałyby strumień niezbędnego odpływu kapitału za granicę, ograniczając rozmiary nadwyżki na rachunku kapitałowym bilansu płatniczego. W warunkach płynnego kursu walutowego zmniejszyłoby to presję aprecjacyjną i skłonność do wzrostu rezerw walutowych, a więc i nadpłynności sektora banków komercyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Monetary policy in Poland often faces some major problems, and their solution will be a prerequisite of this (and even of the macroeconomic) policy efficiency in the forthcoming years.
The problems include:
1. very high overliquidity of the commercial banks sector;
2. high level of the budget deficit, and insufficient transparency of the fiscal policy;
3. difficulties with the application of the monetary analysis quantitative methods.
The overliquidity of the commercial banks sector, reflecting the value of NBP net claims towards the sector, arises from a rapid growth in gross official reserves. The phenomenon not only reduces effectiveness of the monetary policy but also threats its stability and increases related fiscal costs. The overliquidity problem will be resolved as soon as the flow of excessive supply of the reserve money, resulting from a fast increase in foreign currency reserves, is halted, and then absorbed by a growing demand. Therefore, control of gross official reserves' growth requires enhanced floating of exchange rate up to its full float.
Amongst major elements of the fiscal policy in Poland that affect adversely the pursuit of the monetary policy there are the following: the level of the budget deficit, the structure of deficit financing, limited transparency of the fiscal policy.
The magnitude of the budget deficit effects depends on the value of deficit, scale of financing by the banking sector and the level of monetization of the economy. The impact of all the above factors is much stronger in the Polish economy than in developed market economies. Thus, in the Polish economy, the same budget deficit in relation to GDP results in much serious monetary consequences than in developed economies. That is, among others, why the restricitveness of the monetary policy for a given budget deficit level must be much higher in Poland than in developed economies. This higher level of restrictiveness of the monetary policy must be, in turn, an incentive for an increased inflow of foreign portfolio investment, thus enhancing the problem of the banking sector overliquidity.
Fast liquidation of the budget deficit, subsequent accumulation of growing excess funds and their utilization for an earlier repayment of the external debt would generate a stream of necessary capital outflow abroad, thus, reducing excessive capital account of the balance of payments. In the context of a floating exchange rate, it would reduce the appreciation pressures and foreign currency reserves growth rate, and therefore, the overliquidity of the banking sector. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
20--27
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263593

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.