PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
1999 | nr 7-8 | 97--109
Tytuł artykułu

Kryzysy finansowe a skuteczność polityki makroekonomicznej

Autorzy
Warianty tytułu
Financial Crises and Effectiveness of Macroeconomic Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie ma charakter przeglądowy: jego celem jest przybliżenie najnowszych badań prowadzonych za granicą. Zaprezentowane zostały przede wszystkim te wątki badawcze, które wydają się przydatne dla lepszego zrozumienia sporów toczących się wśród polskich ekonomistów oraz dylematów, przed jakimi stają polscy decydenci. Część pierwsza ma charakter wprowadzający. W części drugiej omówiono wpływ procesów globalizacji na skuteczność polityki pieniężnej i fiskalnej. W części trzeciej przytoczono sformułowane przez Ballsa cztery zasady prowadzenia polityki makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej. Omówiono w niej również zaproponowaną przez Cottarelliego i Gianniniego klasyfikację systemów pieniężnych oraz uzyskane przez tych autorów wyniki analizy empirycznej, wskazujące na wyraźną ewolucję systemów pieniężnych w kierunku większej elastyczności stosowanych narzędzi. W części tej nawiązano również do tych nurtów badań, które z większym sceptycyzmem odnoszą się do efektywności tradycyjnego, tzw. prawno-reputacyjnego modelu niezależności banku centralnego i które przywiązują dużą wagę do poszukiwania optymalnej reguły prowadzenia polityki pieniężnej. Jest zrozumiałe, że kryzysy finansowe skierowały ponownie uwagę ekonomistów na wpływ czynnika niepewności i przejrzystości na skuteczność polityki pieniężnej; z tego powodu zagadnieniom tym jest poświęcona czwarta część opracowania. Zwrócono w niej między innymi uwagę na obserwowane w praktyce banków centralnych suboptymalne zachowanie, polegające na utrzymywaniu określonego kursu polityki pieniężnej przez okres znacznie dłuższy, niż wynikałoby to z istniejących uwarunkowań. W części piątej przedstawiono zarys modelu Caplina i Leahy`ego, za pomocą którego autorzy ci próbują wyjaśnić, dlaczego polityka polegająca na stosowaniu częstych, ale niewielkich zmian stóp procentowych może być znacznie mniej skuteczna niż polityka bardziej agresywna. Część szósta omawia nowe, niekonwencjonalne argumenty wysunięte przez Stiglitza i Furmana w dyskusji nad rolą wysokich stóp procentowych w warunkach kryzysu finansowego. W ostatniej części wskazano na niektóre ważne zjawiska monetarne w Polsce, które - jak dotąd - są bardzo słabo rozpoznane zarówno od strony teoretycznej, jak i empirycznej oraz sformułowano wątpliwości co do tego, czy przejście NBP na strategię bezpośredniego celu inflacyjnego nie było przedwczesne i czy decyzja ta nie osłabia zbudowanej w minionych latach silnej antyinflacyjnej reputacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is a review that attempts to present recent research held abroad. It summarizes, among others, the issues that seem useful for better understanding of discussions held amongst Polish economists and dilemmas faced by Polish decision-makers. The first part is of an introductory nature. The second part discusses the impact of globalization processes on the effectiveness of the monetary and fiscal policies. The third part quotes Balls' four principles of the macroeconomic policy in the open economy. It also discusses the classification of monetary systems proposed by Cottarelli and Giannini, and findings of their empirical analysis proving a clear evolution of monetary systems into more elasticity of the instruments applied. This part refers also to the approaches that are more skeptical about the efficiency of a traditional, so called legal and reputational model of a central bank independence, and that attach much importance to search for an optimum rule of the monetary policy pursuit. It is obvious that financial crises have made economists to focus again on the impact of distrust and transparency on the efficiency of the monetary policy. Therefore, the fourth part of the article is devoted to such issues. It focuses, among others, on sub-optimum behavior of banks observed in practice that consists in maintaining a certain direction of the monetary policy for a longer time perspective than it would be justified by existing conditions. The fifth part presents an outline of Caplin and Leahy's model that attempts to explain why the policy of more frequent, however, inconsiderable interest rate changes may be much less efficient that more aggressive policy. The sixth part discusses new, unconventional arguments made by Stiglitz and Furman in the discussion about the role of high interest rates in financial crises. The last part of the article points to some important monetary phenomena in Poland that - up till now - have been merely recognized both in terms of theory and empirical research, and questions whether the National Bank of Poland's adoption of direct inflation targeting has not been premature and whether this decision affects adversely a strong anti-inflationary reputation built during recent years. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
97--109
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263703

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.