PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | 8 | nr 1 Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 2, Integracja i dezintegracja instytucjonalna | 171--187
Tytuł artykułu

Wprowadzenie do problematyki opodatkowania "kontrolowanych spółek zagranicznych"

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Introduction to the Problems of Taxation of "Controlled Foreign Companies"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza problematyką opodatkowania kontrolowanych spółek zagranicznych (określanych tu za pomocą skrótu CFC) w świetle współczesnego procesu integracji gospodarczej, międzynarodowego prawa podatkowego i prawa Unii Europejskiej. W ogólnym ujęciu przepisy dotyczące kontrolowanych spółek zagranicznych (przepisy CFC) można zdefiniować jako określone działania mające na celu zwalczanie unikania podatków, które nadają prawo krajowi, z którego pochodzą udziałowcy, do przypisania pewnej części dochodu osiągniętego przez spółkę CFC jej udziałowcom i następnie opodatkowania tego dochodu. Przepisy CFC można zastosować albo gdy spółka jest traktowana jako podmiot transparentny (podmiot pomijany przez prawo/usunięcie metod ukrywania), albo gdy spółka nie dzieli zysku wypracowanego przez nią i przypadającego udziałowcom (metoda przypisania dywidend do wartości udziału). Należy zauważyć, że bez zastosowania przepisów CFC opodatkowanie - w kraju, z którego pochodzą udziałowcy - dochodu wypracowanego lub otrzymanego przez CFC jest odroczone aż do momentu podziału zysków przez spółkę CFC wśród jej udziałowców. Ponadto, jeśli dana spółka CFC jest zarejestrowana w jurysdykcji, w której nie ma obciążenia podatkowego, lub też jest, ale obowiązują tam bardzo niskie stawki podatkowe, dla przykładu jurysdykcja tzw. rajów podatkowych lub państw/regionów z bardzo liberalnym systemem podatkowym i gdzie dywidendy nigdy nie są wypłacane udziałowcom, dochód nie jest ostatecznie przedmiotem opodatkowania. Podsumowując, tym, co charakteryzuje przepisy dotyczące spółek CFC, jest dążenie do uniknięcia utraty wpływów podatkowych w krajach o dużym obciążeniu podatkowym przez zawężanie możliwości nadużywania tworzenia spółek międzynarodowych tylko w celu uniknięcia podatków. (abstrakt oryginalny)
EN
This article deals with the problems of taxation of controlled foreign companies (hereinafter: CFC) in the light of the contemporary process of economic integration, international tax law and the European Union law. In general, the Controlled Foreign Companies rules (hereinafter: CFC rules) can be defined as specific anti-tax avoidance measures that grant the right of the shareholders' country to attribute certain income generated by CFC to its shareholders and subsequently levy tax on it. The CFC rules may be applied either by regarding the company as a transparent entity (disregarded legal entity/piercing the veil approach), or deeming a distribution of the undistributed profits generated by the foreign company to the shareholder (deemed dividend approach). It should be noted that without the CFC rules, taxation - in the shareholders' country - of income generated or received by a CFC is deferred until the distribution of profits by the CFC to its shareholders. Furthermore, if the CFC is established in a jurisdiction that does not impose taxes or imposes taxes at the very low rates, for instance a tax haven, or in a state or territory with a lenient tax regime, and the dividends are never distributed to the shareholders, the income is not subject to tax eventually. Thus, in nutshell, a common feature of the CFC rules is not to lose tax revenue in high tax countries by curbing the abuse of companies established on an international level for the sole purpose of avoiding taxation. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Arnold J. B., The Taxation of Controlled Foreign Corporations: An International Comparison, Canadian Tax Foundation, Toronto 1986.
 • Białocerkiewicz J., Status prawny cudzoziemca w świetle standardów międzynarodowych, Toruń 1999.
 • Biegalski A., Pojęcie i zakres jurysdykcji podatkowej państwa, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 1999, nr 1.
 • Biegalski A., Jurysdykcja podatkowa, [w:] B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, TNOiK 2009.
 • Brian A. J., Hugh J. A., Comparative Income Taxation: A Structural Analysis, 2nd edition, The Hague: Kluwer Law International 2004.
 • Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, Wyd. TNOiK, Toruń 2003.
 • Eckl P, The Tax Regime for Controlled Foreign Corporations, "European Taxation", January 2003.
 • Fontana R., The Uncertain Future of CFC Regimes in the Member States of the European Union - Part I & Part II, "European Taxation", June/July 2006.
 • Hensel A., Steuerrecht, wyd. 3, Berlin 1927.
 • Honjo T., Cahiers de droitfiscal international:Limits on the Use of Low-Tax Regimes by Multinational Business: Current Measures and Emerging Trends, vol. LXXXVIb (2001).
 • Joseph A., Changes to Controlled Foreign Company Rules, "Derivatives & Financial Instrument", May/June 2008.
 • Kalir D. M., Taking Globalization Seriously: Towards General Jurisprudence, "Columbia Journal of Transnational Law" 2001, no. 39.
 • Kapoor S., Commentary on New Code Expected in 2008. Anti-Avoidance and Tax in Small Huge World, "International Transfer Pricing Journal" 2008, no. 1/2.
 • Korczyński I., Podatkowoprawny stan faktyczny, [w:] B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie,TNOiK 2009.
 • Kuros S., Niektóre aspekty opodatkowania inwestycji bezpośrednich w świetle polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, "Monitor Podatkowy" 2000, nr 5.
 • Lang M., CFC Legislation and Community Law, "European Taxation", September 2002.
 • Lang M., CFC Regulations and Double Taxation Treaties, "Bulletin - Tax Treaty Monitor", February 2005.
 • Lang M., Aigner H.-J., Scheuele U., Stefaner M. (red.), CFC Legislation, Tax Treaty and EC Law, Eucotax on European Taxation Series, "Kluwer Law International" 2004, vol. 8.
 • Małecki P., Mazurkiewicz M., CIT Podatki i Rachunkowość. Komentarz do art.12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyd. 2, LEX 2011, wersja elektroniczna, LEX I.
 • Martha J., The Jurisdiction to Tax in International Law. Theory and Practice of Legisltaive Fiscal jurisdiction, Denver-Boston 1989.
 • Popkin W. D., The Taxation of Foreign Incorporated Pocketbooks With Nonresident Alien Shareholders, "20 Rutgers Law Review" 1965-1966, no. 268.
 • Prebble J., Controlled Foreign Company Regimes and Double Taxation, "Asia-Pacific Tax Bulletin", January/February 2006.
 • Radomska E., Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (BIZ) polskich firm, "Zarządzanie Zmianami - Biuletyn Polish Open University", maj 2010, nr 5 (39).
 • Rudnicki M., Szczygielski Ł., Przegląd regulacji CFC w wybranych państwach Unii Europejskiej w rok po wyroku ETS w sprawie Cadbury Schweppes (C-196/04), "Monitor Podatkowy" 2007, nr 7.
 • Sandler D., Controlled Foreign Corporation Rules and Developing Economies, 2004.
 • Schonfeld J., The Cadbury Schweppes Case: Are the Days of the United Kindons CFC Legislation Numbered?, "European Taxation", October 2004.
 • Stiglitz J. E., The GeneralTheory ofTax Avoidance, "National Tax Journal"2001, vol. XXXVII.
 • Templemann L., Tackling Tax Avoidance, [w:] A. Shipwright (ed.), Tax Avoidance and the Law. Sham, Fraud or Mitigation, Key Haven Publications PLC, Oxford 1997.
 • Vogel K., Taxation of Foreign Income - Principles and Practice, BIFD 1985.
 • Wyrok Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej w sprawie Affaire du Lotus, 7 septembre 1927 (France c. Turquie), Recueil des Arre',ts, Serie A, No 10, Leyde 1927.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2006 r., sygn akt II FSK 1375/05, LEX nr 291825.
 • Internai Revenue Code of 1986.
 • Francuski Kodeks Kodatkowy (Code Général des Impôt, Version consolidée au 1 septembre 2011).
 • Revenue Act of 1913.
 • Revenue Act of 1934.
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r., Dz. U. nr 80, poz. 360, ze zm.
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego1992 r., Dz. U. nr 21, poz. 86, ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Dz.U.00.94.1037 ze zm.
 • Commentary on the Model Tax Convention On Income And On Capital. Condensed Version 22 July 2010. OECD - Organization for Economic Co-operation and Development.
 • Model Konwencji w Sprawie Podatków od dochodu i Majątku opracowany przez Komitet do spraw Podatkowych Organizacje Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (wersje z 2003, 2005 i 2010 r.).
 • OECD Progress Report on the Jurisdictions Surveyed by the OECD Global Forum in Implementing the Internationally Agreed Tax Standard.
 • Polskie Inwestycje Bezpośrednie w 2009 roku, Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, Warszawa, maj 2011.
 • Raport OECD, Stosowanie Modelu Konwencji OECD do spółek osobowych, 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171264205

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.