PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 18 | 23--42
Tytuł artykułu

Kodeks prawa sądowego cywilnego państw członkowskich Unii Europejskiej - współczesna utopia?

Warianty tytułu
The Code of Civil Procedure Law of the Member States of the European Union - a Modern Utopia?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono problem ujednolicenia prawa sądowego w krajach Unii Europejskiej. Przedstawiono pojęcie europejskiego prawa procesowego cywilnego i ukazano cele prawa unijnego. Szczególną uwagę poświęcono projektowi opracowanemu przez specjalnie powołany komitet ekspertów, w którym zawarto wspólne, generalne zasady procedury cywilnej i przepisy.
EN
The present paper entitled The code of civil procedure law of the member states of the European Union - a modern utopia? is based on the presentation of the basic assumptions of the historic draft of the European code of civil procedure law developed in the years 1987-1993 by a group of expert lawyers of the Member States at the request of the Commission of the European Communities (originally meant as a catalogue of model European Union directives). It is the author's attempt to decide whether it is currently possible to develop for all EU Member States one common European act whose regulations, while preserving the completeness of a code, would pertain to all institutions of civil procedure law. The unification of this area of law, for the needs of the common market, seems entirely justifiable. However, the development of a common code of civil procedure law for all EU Member States is, as it seems, unfeasible, as the fundamental legal tools in the area of forming the modern European civil procedure law are primarily the regulations that are directly applicable in the EU Member States. The current obstacles to developing a unified act include the undoubtedly national particularism, the incoherence of modern law resulting from too many new acts amending codes and an evergrowing number of decisions, as well as the increasing influence of the public interest factor. The European law of civil procedure will probably remain an exclusively fragmentary branch of law in statu nascendi for a long period of time. (original abstract)
Rocznik
Tom
18
Strony
23--42
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Ahlt M., Prawo Europejskie, Warszawa 1995, s. 49-50.
 • v. Bar Ch., Die Study Group on a European civil Code, [w:] Festschrift für Dieter Henrich, Bielefeld 2000, s. 1 i n.
 • v. Bar Ch., Le Groupe d'Etudes sur un Code Civil Europeen, "Revue internationale de droit compare" 2001, nr 1, s. 127 i n.
 • v. Bar Ch., Prace nad projektem Europejskiego Kodeksu Cywilnego, "Państwo i Prawo" 2000, nr 10, s. 43 i n.
 • Craig P., G. de Burca, EU Law: Text, Cases and Materials, Third Edition, Oxford University Press 2003, s. 275, 281 i n.
 • Demendecki T., Europejski proces cywilny - jednolity czy różnorodny?, "Rejent" 2009, nr 10, s. 13 i n.
 • De Miguel y Alonso C., Hacia un proceso civil universal, Valladolid 1991.
 • Demendecki T., Kierunki zmian regulacji doręczeń międzynarodowych w stosunkach między państwami członkowskimi UE - wybrane problemy, "Europejski Przegląd Sądowy" 2007, nr 10, s. 4-14.
 • Drobnig U., Private Law in the European Union, The Hague 1996.
 • Ereciński T., Prawo obce w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1981.
 • Esser J., Grundsatz und Norm, Tübingen 1974, s. 38-39, [za:] M. Sawczuk, Europejskie prawo cywilne in statu nascendi, [w:] Studia z prawa gospodarczego i handlowego. Księga pamiątkowa ku czci profesora Stanisława Włodyki, Kraków 1996, s. 355.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2003, s. 151.
 • Gemainsames Privatrecht in der Europäischen Gemeinschaft, red. P. Ch. Müller-Graff, Baden-Baden 1993, s. 233 i n.
 • Graliński W., Przymus adwokacki w procesie cywilnym (hasło), [w:] Wielka encyklopedia prawa, s. 818.
 • Habscheid W.J., Europeizacja prawa cywilnego procesowego, [w:] Jednolitość prawa sądowego cywilnego a jego odrębności krajowe, red. M. Sawczuk, Lublin 1997, s. 39-40.
 • Habscheid W.J., Verfahren in Zivilsachen und aktuelle Fragen zum rechtlichen Gehör, [w:] Z zagadnień prawa cywilnego. Księga ku czci prof. A. Stelmachowskiego, red. S. Prutis, M. Sawczuk, Białystok 1991, s. 277.
 • Hartkamp A., Hesselink M., Hondius E., Joustra M., Perron L., Toward a European Civil Code, The Hague-London-Boston 1998.
 • Heß B., Die Integrationsfunktion des Europäischen Zivilverfahrensrecht, IPRax 2001, nr 5, s. 389.
 • Hondius E., Wiewiórkowska-Domagalska A., Europejski kodeks cywilny. (Analiza prac Grupy Studyjnej), "Państwo i Prawo" 2002, nr 6, s. 27-36.
 • Jakubecki A., Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej, Kraków 2000.
 • Kerameus K., Procedural Unification, the Need and Limitations, [w:] International Perspectives of Civil Justice. Essays in Honour of Sir Jack J. H. Jakob, London 1990.
 • Kohl A., Ujednolicenie europejskiego prawa sądowego a perspektywa wejścia Polski do Wspólnoty Europejskiej, [w:] Jednolitość prawa sądowego cywilnego a jego odrębności krajowe, red. M. Sawczuk, Lublin 1997, s. 54- 58, 103 i n.
 • Knypl Z., Wprowadzenie do prawa europejskiego, Warszawa 1997, s. 43-44.
 • Mika C., Metodologia implementacji europejskiego prawa wspólnotowego w krajowych porządkach prawnych, [w:] Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, red. C. Mik, TNOiK, Toruń 1998, s. 21.
 • de Miquela y Alonsa C., Iberoamerykański model działań unifikacyjnych, [w:] Jednolitość prawa sądowego cywilnego a jego odrębności krajowe, red. M. Sawczuk, Lublin 1997, s. 135.
 • Misiuk-Jodłowska T., Lapierre J., Polskie prawo procesowe cywilne a projekt ekspertów Unii Europejskiej, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 1996, z. 4, s. 725.
 • Pazdan M., Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2001, s. 74 i n.
 • Piasecki K., Zarys sądowego prawa procesowego Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 93-94.
 • Prütting H., Die Entwicklung eines europäischen Zivilprozessrecht, Universität des Saarlandes, Europa Institut, 1992.
 • Rapprochement du Droit Judiciaire de l'Union europeenne europeenne - Aproximation of Judiciary Law in the European Union, red. M. Storme, Dordrecht-Boston-London 1994, s. 3,4 i n.
 • Safjan M., Prymat prawa wspólnotowego nad konstytucją, "Europejski Przegląd Sądowy" 2006, nr 4, s. 4 i n.
 • Samuel G.H., Rinkes J.G.J., The English Law of Obligations, [w:] P. Ch. Müller-Graff, Gemeinsames Privatrecht in der Europäisches Gemeinschaft, Baden-Baden 1993, s. 118.
 • Sawczuk M., Europejskie prawo cywilne in statu nascendi, [w:] Studia z prawa gospodarczego i handlowego. Księga pamiątkowa ku czci profesora Stanisława Włodyki, Kraków 1996, s. 353.
 • Sawczuk M., Konstytucyjne idee prawa sądowego cywilnego, [w:] Konstytucyjny ustrój państwa. Księga jubileuszowa Profesora Wiesława Skrzydły, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 246.
 • Sawczuk M., Naruszenie prawa do wysłuchania podstawą skargi konstytucyjnej, "Annales UMCS" 1997, sectio G, vol. XLIV, s. 108-112.
 • Sawczuk M., Remarques sur le Droit Judiciarie Civil Europeen et les Particularite du Droit Judiciaire Polonais, [w:] I.A.C.P.L. International Symposium of Civil Procedural Law and Its National Divergencies, red. M. Sawczuk, Lublin, 1994, s. 97 i n.
 • Sawczuk M., Harmonisation, europeisation, unity, amendments (reform) of civil procedural law, [w:] Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia, Milano 2005, s. 10.
 • Sawczuk M., Uwagi o europejskim prawie sądowym cywilnym i o odrębnościach krajowego prawa sądowego, [w:] Jednolitość prawa sądowego cywilnego a jego odrębności krajowe, red. M. Sawczuk, Lublin 1997, s. 77.
 • Sawczuk M., Graliński W., Europejskie prawo sądowe cywilne (hasło), [w:] Wielka encyklopedia prawa, red. E. Smoktunowicz, Białystok-Warszawa 2000, s. 224-225.
 • Schlossera P., Ujednolicenie prawa sądowego arbitrażowego, [w:] Jednolitość prawa sądowego cywilnego a jego odrębności krajowe, red. M. Sawczuk, Lublin 1997, s. 87.
 • Schulze R., Gemeineuropäisches Privatrecht und Rechtsgeschichte, [w:] P. Ch. Müller- Graff, Gemeinsames Privatrecht in der Europäisches Gemeinschaft, Baden-Baden 1993, s. 92-93.
 • Storme M., Bulletin de Sante d'un Enfant Spirituel l'Astreinte, "Proces i Prawo" 1989, s. 18, [za:] M. Sawczuk, Europejskie prawo cywilne in statu nascendi, [w:] Studia z prawa gospodarczego i handlowego. Księga pamiątkowa ku czci profesora Stanisława Włodyki, Kraków 1996, s. 349-350.
 • Storme M., Introduction. The Coming together of Procedural Laws in Europe, [w:] Procedural Laws in Europe. Towards Harmonisation, red. M. Storme, Antwerp, Apeldoorn, Maklu 2003, s. 9-12.
 • Storme M., L'Astreinte nel diritto belga: sie anni di applicazione, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, Anno XL, nr 2, 1986.
 • Storme M., Okoliczności sprzyjające i okoliczności utrudniające harmonizację zasad prawa sądowego cywilnego w Europie, "Annales UMCS" 1996, sectio G, vol. XLIII, s. 31-32.
 • Storme M., Perorazione per un diritto giudiziario europeo, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, Anno XL, nr 2, 1986.
 • Storme M., Prawo, tolerancja i harmonia, "Annales UMCS" 1996, sectio G, vol. XLIII, s. 23.
 • Storme M., Primaute du droit communautaire et les droits fondamentaux, Le Quotidien Juridique, Paryż, nr 60 z 22 maja 1976 r., [za:] M. Sawczuk, Uwagi o europejskim prawie sądowym cywilnym i o odrębnościach krajowego prawa sądowego, [w:] Jednolitość prawa sądowego cywilnego a jego odrębności krajowe, red. M. Sawczuk, Lublin 1997, s. 75.
 • Storme M., Ujednolicenie zasad cywilnego prawa sądowego w Europie, [w:] Jednolitość prawa sądowego cywilnego a jego odrębności krajowe, red. M. Sawczuk, Lublin 1997, s. 358-359.
 • Taitza L., Kultura wymiaru sprawiedliwości musi poprzedzać każdą unifikację prawa procesowego w Europie, [w:] Jednolitość prawa sądowego cywilnego a jego odrębności krajowe, red. M. Sawczuk, Lublin 1997, s. 25, 95-99.
 • Tarzia G., Europa 1993 roku i sądownictwo cywilne, [w:] Jednolitość prawa sądowego cywilnego a jego odrębności krajowe, red. M. Sawczuk, Lublin 1997, s. 26.
 • Tokarczyk R.A., Wybrane aspekty międzynarodowej unifikacji prawa, [w:] Jednolitość prawa sądowego cywilnego a jego odrębności krajowe, red. M. Sawczuk, Lublin 1997, s. 321-352.
 • Weatherill S., Cases and Materials, on EU Law, Oxford University Press 2003, s. 99.
 • Wróbel A., Zasady ogólne (podstawowe) prawa Unii Europejskiej, [w:] red. A. Wróbel, Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005, s. 109 i n.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171264387

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.