PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | 7 Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 1 | 321--340
Tytuł artykułu

Proces integracji europejskiego rynku usług płatniczych - wyzwania regulacyjne

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
European Payments Market Integration Process - Regulation Challenges
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Europejski rynek płatności jest w ostatnich latach przedmiotem głębokich, daleko idących transformacji. Wynika to z faktu, że postępujący proces integracji gospodarczej i będącej jej elementem integracji monetarnej umożliwia, a z drugiej strony wymusza, wprowadzanie nowych instrumentów czy rozwiązań prawnych zwiększających efektywność procesów gospodarczych m.in. przez urzeczywistnienie swobody przepływu kapitału i płatności między państwami. Niebagatelnym czynnikiem rozwoju rynku płatniczego jest także dostęp do najnowszych technologii, a więc ogromny potencjał techniczny i technologiczny, jaki pozostaje obecnie do dyspozycji uczestników rynku. W tym kontekście zrozumiałe jest zwiększenie intensywności działań dla stworzenia jednolitego rynku płatniczego, co jest celem zmian legislacyjnych aktualnie podejmowanych zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym. Idea ta realizowana jest przez ustanowienie wspólnych ram prawnych dla unijnego rynku usług płatniczych oraz utworzenie Jednolitego Europejskiego Obszaru Płatniczego SEPA (ang. Single Euro Payment Area). Prace podejmowane dla urzeczywistnienia tych zamierzeń, wzajemnie komplementarne, mają w konsekwencji pozwolić na osiągnięcie zintegrowanych i wydajnych rynków płatniczych. (fragment tekstu)
EN
The European payments market has recently been subjected to intense transformation. This results from the fact that the economic integration process in the making (with monetary integration being a part of this) makes possible, or even forces, the implementation of new instruments or legal solutions which increase the effectiveness of economic processes; among others, through the realisation of the free flow of capital and payments between countries. Some of the new legal acts of the European Union and the SEPA initiative were launched in order to enable and facilitate the integration of the European payments market. Thus, it is important to consider whether they will have a major influence on payment services in the internal market. On the other hand, a no less important question is that of the regulatory changes which lie before European and domestic legislators in order to achieve the integration of the payment market. The legal framework for payment services in the internal market of the EU and the European Economic Area (EEA) was described in the first part of the article. Directive 2007/64/EC on payment services in the internal market (PSD), adopted by the European Parliament and the Council of the European Union, comes under particular analysis. The building of the Single Euro Payments Area (SEPA) is the second important part of this research. Although SEPA is a self-regulatory initiative of the banking sector, the legislative initiative at the level of the European Commission was undertaken to support a fully integrated and highly standardised payments market. Both the European Payments Council's and European Commission's actions have been analysed. Finally, the problems of national and European legislators have been formulated based on analysis. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Bacia B., Zawidzka A., Swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe w Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
 • Barcz J., Prawo wspólnotowe a prawo krajowe państw członkowskich, [w:] J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska, Warszawa 2007.
 • Braun T., Lipowski T., Ocena projektu dyrektywy w sprawie płatności na Rynku Wewnętrznym Unii Europejskiej, "Przegląd Prawa Handlowego" 2005, nr 10.
 • Byrski J., Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych na tle dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, "Przegląd Prawa Handlowego" 2009, nr 9.
 • Empel M. van, Retail payments and the arduous road to SEPA, "Common Market Law Review" 2009, vol. 46, No. 3.
 • Fojcik-Mastalska E., Nowe definicje legalne w prawie rynku finansowego, Gdańskie Studia Prawnicze 2007, t. XVI.
 • Fojcik-Mastalska E., Ewolucja ustawodawstwa poświęconego przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, [w:] System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, red. A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2010.
 • Gliniecka J., Zasada przejrzystości świadczenia usług płatniczych jako warunek bezpiecznego korzystania z elektronicznych instrumentów płatniczych na tle rozwiązań prawnych dyrektywy PSD, "Prawo Bankowe" 2008, nr 6.
 • Grzelak A., Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego jako element konstytucji gospodarczej Unii Europejskiej, [w:] Konstytucja gospodarcza Unii Europejskiej. Aksjologia, red. A. Nowak-Far, Warszawa 2010.
 • Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 • Kaszubski R., Widawski P., Nowy porządek prawny dla usług płatniczych na Rynku Wewnętrznym UE, "Glosa" 2004, nr 9.
 • Kemppainen K., Competition and regulation in European retail payment systems, Bank of Finland, Discussion Papers 2003, No. 16.
 • Lannoo K., EU Retail Financial Market Integration: Mirage or Reality?, European Credit Research Institute Policy, Brief 2008, No. 3, s. 1-2.
 • Lewandowski K., Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA): koncepcja i wdrożenie, "Prawo Bankowe" 2008, nr 10, s. 90.
 • Malaguti M.C., The Payment Services Directive: Pitfalls between the Acquis Communautaire and National Implementation, European Credit Research Institute, Research Report No. 9/March 2009.
 • Mavromati D., The Law of Payment Services in the EU. The EC Directive on Payments Services in the Internal Market, Kluwer Law International, The Netherlands 2008.
 • Mik C., Wykładnia zgodna z prawem Unii Europejskiej, [w:] Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, red. S. Wronkowska, Kraków 2005.
 • Nieborak T., Aspekty prawne funkcjonowania rynku finansowego Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 • Nowak-Far A., Unia gospodarcza i walutowa w Europie, Warszawa 2001.
 • Rambure D., Nacamuli A., Payment Systems. From the Salt Mines to the Board Room, United Kingdom 2008.
 • Smits J.M., The Europeanisation of national legal systems: some consequences for legal thinking in civil law countries, [w:] Epistemology and Methodology of Comparative Law, red. M. Van Hoecke, Oxford 2004.
 • Usher J.A., The Law of Money and Financial Services in the EC, Oxford 2000.
 • Winkel E. van, The Payment Services Directive: Where are the opportunities for new entrants in the European payments industry?, "Journal of Payments Strategy & System" 2009, vol. 3, No. 2.
 • Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersje skonsolidowane Dz.U. UE C 83 z 30.3.2010, s. 001-388.
 • Dyrektywa 95/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 stycznia 1997 r. w sprawie transgranicznych przelewów bankowych; Dz.U. UE L 043 z 14.02.1997, s. 025-030.
 • Dyrektywa 2000/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, Dz.U.UE L 275 z 27.10.2000, s. 039-043.
 • Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, Dz.U. UE L 177 z 30.06.2006, s. 001-003.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/64/WE z dnia 13 listopada 2007 r. wsprawie usług płatniczychwramach rynkuwewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/ WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE, Dz.U. UE L 319 z 5.12.2007, s. 001-036.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru nad działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE, Dz.U. UE L 267 10.10.2009, s. 007-017.
 • Rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie płatności transgranicznych w euro, Dz.U. UE L 344 z 28.12.2001, s. 013-016.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym, Dz.U. UE L 345 z 8.12.2006, s. 001-009.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2560/2001, Dz.U. UE L 266 z 9.10.2009, s. 011-018.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE, Dz.U. UE L 331 z 15.12.2010, s. 012-047.
 • Zalecenie Komisji 87/598/EEC z 8 grudnia 1987 r. w sprawie europejskiego kodeksu właściwego zachowania w zakresie elektronicznych instrumentów płatniczych (dotyczące relacji między instytucjami finansowymi, akceptantami i agentami rozliczeniowymi i konsumentami), Dz.U. UE L 365 z 24.12.1987, s. 072-076.
 • Zalecenie 88/590 Komisji z 17 listopada 1988 r. dotyczące systemów płatności, w szczególności stosunków pomiędzy posiadaczem karty i wydawcą karty, Dz.U. UE L 317 z 24.11.1988, s. 055-058.
 • Zalecenie Komisji 90/109/EWG z dnia 14 lutego 1990 r. w sprawie przejrzystości warunków bankowych związanych z zagranicznymi transakcjami finansowymi, Dz.U. UE L 67 z 15.03.1990, s. 039-043.
 • Zalecenie Komisji nr 97/489/EC z 30 lipca 1997 r. w sprawie transakcji dokonywanych przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych, w szczególności stosunków pomiędzy wydawcą a posiadaczem, Dz.U. UE L 208 z 02.08.1997, s. 052-058.
 • Biała Księga. Polityka w dziedzinie usług finansowych na lata 2005-2010 {SEC(2005) 1574}, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, dnia 1.12.2005 COM (2005) 629 final, http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/white_paper/white_paper_pl.pdf.
 • Commission staff working document - Initiatives in the area of Retail Financial Services - Accompanying document to the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A single market for 21st century Europe (C0M(2007) 724 final} {SEC(2007) 1517} {SEC(2007) 1518} {SEC(2007) 1519} {SEC(2007) 1521}, http:// eur-lex.europa.eu/.
 • Commission staff working document on the Review of the E-Money Directive (2000/46/EC), Brussels, 19.07.2006, SEC(2006) 1049, http://ec.europa.eu/internal_market/bank/ docs/e-money/working-document_en.pdf.
 • Dokument roboczy służb Komisji. Streszczenie oceny skutków. Dokument uzupełniający do wniosku w sprawie Rozporządzenia Parlamentu i Rady ustanawiającego wymogi techniczne dla poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009, Bruksela, dnia 16.12.2010, SEK(2010) 1583 wersja ostateczna, http:// eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1583:FIN:PL:PDF.
 • Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów -Jednolity rynek Europy XXI wieku {K0M(2007) 725 wersja ostateczna} {SEK(2007) 1517} {SEK(2007) 1518} {SEK(2007) 1519} {SEK(2007) 1520} {SEK(2007) 1521}/ C0M/2007/0724 końcowy, Bruksela, dnia 20.11.2007, http://eur-lex.europa.eu/.
 • Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich, Dokończenie budowy jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA): plan działania na lata 2009-2012, Bruksela, dnia 10.9.2009 {C0M/2009/0471}), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri- =C0M:2009:0471:FIN:PL:PDF.
 • Opinia EBC o usługach płatniczych na rynku wewnętrznym (C0N/2006/21), Dz.U.Urz.C 109 z 9.5.2006.
 • SEPA Migration end-date. Discussion Paper, PSMEG/002/10, 15.03.2010, http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_download.cfm?file=PSMEG00210ECDiscussionPaperEnd Date.pdf.
 • Single Euro Payments Area. Sixth Progress report, www.ecb.int/pub/pdf/other/singleeu- ropaymentsarea200811en.pdf.
 • Sprawozdanie z wdrażania SEPA w Polsce, ZBP, http://www.sepapolska.pl/files/za322;3_ Sprawozdanie_SEPA_2010_v1.0.pdf.
 • Terms of Refrence for the SEPA compliance of card schemes, dostępne na stronie http://www. ecb.int.
 • White paper Mobile Payments. 1st edition. Document EPC492-09 Version 2.0 Date 18 th June 2010, http://www.europeanpaymentscouncil.eu.
 • Wniosek KE z dnia 16.12.2010 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wymogi techniczne dla poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro, K0M(2010) 775 wersja ostateczna, 2010/0373 (COD), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Le- xUriServ.do?uri=COM:2010:0775:FIN:PL:HTML.
 • Wniosek KE z dnia 9.10.2008 r. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) {SEK(2008) 2572} {SEK(2008) 2573} /KOM/2008/0627 wersja ostateczna - COD 2008/0190; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Le- xUriServ.do?uri=COM:2008:0627:FIN:PL:HTML.
 • Wspólne oświadczenie Europejskiego Banku Centralnego i Komisji Europejskiej dotyczące przyjęcia przez Parlament Europejski dyrektywy w sprawie usług płatniczych, Reference: IP/07/550, dzień: 24/04/2007, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do- ?reference=IP/07/550&format=HTML&aged=1&language=PL&guiLanguage=fr.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171264851

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.