PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 5 | 12--30
Tytuł artykułu

Absorbcja wiedzy inżynierskiej w praktyce zarządzania- kontekst strategii przywództwa kosztowego

Warianty tytułu
Absorption of Engineering Knowledge in Management - Context of the Cost Leadership Strtegy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu autorzy za zasadne uznali pokazanie roli, miejsca i znaczenia wiedzy inżynierskiej w praktyce zarządzania zakładem wytwórczym, rozpatrując owe zagadnienie z perspektywy strategii przywództwa kosztowego. Mówiąc o wiedzy inżynierskiej, szczególną uwagę zwraca się na kształtowanie i analizę jakości wyrobów, w oparciu o badanie oczekiwań klientów oraz na wyrażaniu tych oczekiwań przez zdefiniowanie odpowiednich parametrów jakościowych i technologicznych. Podejmując dyskusję na temat zagadnień dotyczących uczenia się organizacji, autorzy sformułowali tezę odpowiadającą przyjętym celom opracowania: Strategia przywództwa kosztowego, będąca rezultatem uczenia się organizacji, jest istotnym uwarunkowaniem wzrostu wartości implementowanego produktu. Wobec powyższego zarządzanie wiedzą menedżersko-inżynierską stanowi kluczowy czynnik strategii zarządzania, w tym strategii zarządzania kosztami.(abstrakt oryginalny)
EN
In this study, the authors found it appropriate to demonstrate the role, place and importance of engineering knowledge in the management practice of managing with a manufacturing plant, considering these issues from the perspective of the cost leadership strategy. When elaborating on engineering knowledge, special attention here should be paid to the development and analysis of the quality of products, based on a study of customer expectations, and to express these expectations by defining the relevant parameters of quality and technology. Taking up the discussion on the issues of organizational learning, the authors formulated the hypothesis corresponding to the adopted goals of this development: The cost leadership ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 5 / 2013 (158) 29 Absorbcja wiedzy inżynierskiej w praktyce zarządzania - kontekst strategii przywództwa kosztoweg strategy, which is the result of the organization learning process is an important factor affecting the growth of the implemented product. Therefore, managing with managerial- -engineering knowledge is a key factor in engineering management strategy, including the cost management strategies.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
12--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Bendkowski J., Bendkowski J., Praktyczne zarządzanie organizacjami. Kompetencje menedżerskie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
 • Ciesielski M., Metodologiczne problemy habilitacji w naukach o zarządzaniu, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 116, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012.
 • Czakon W., Komańda M. (red.), Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 • Davenport T. H., Prusak L., Working Knowledge. How Organization Mange What They Know, HBS Press Boston, Massachusetts 1998.
 • Glińska-Neweś A., Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, TNOiK "Dom Organizatora" Toruń 2007.
 • Gruszczyńska-Malec G., Rutkowska M., Strategie zarządzania wiedzą, PWE, Warszawa 2013.
 • Holstein-Beck M., Jak być menedżerem?, Wydawnictwo CIM, Warszawa 1995.
 • Juchnowicz M., Sienkiewicz Ł., Jak oceniać pracę. Wartość stanowisk i kompetencji, Difin, Warszawa 2006.
 • Kaczmarek B., Wyzwania współczesnego zarządzania we współczesnej gospodarce, [w:] Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny, B. Nogalski, Z. Dworzecki (red.), TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2011.
 • Knosala R. i zespół, Istota inżynierii produkcji, Komitet Inżynierii Produkcji, Państwowa Akademia Nauk, Warszawa 2012.
 • Kobyłko G., Morawski M., Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Difin, Warszawa 2006.
 • Koontz H., Weinrich H., Podstawy zarządzania, McGraw-Hill, New York 1990.
 • Kotarba W. (red.), Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, PWE, Warszawa 2006.
 • Majewski T., Kompetencje dowódcze oficerów Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2006.
 • Mendel T., Kształtowanie potencjału i organizacja pracy własnej współczesnego menedżera, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Nogalski B., Kowalczyk A., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
 • Nogalski B., Lachiewicz S. (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Nogalski B., Niewiadomski P., Engineering expertise as an attribute of a contemporary sales manager on the market of industrial goods - own research, [w:] Contemporary economies in the face of new challenges, Borowiecki R., Jaki A., Rojek T. (eds.), Cracow University of Economics, Crakow 2013.
 • Oleksyn T. (red.), Filozofia a zarządzanie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
 • Pacholski L., Ergonomiczny dylemat epoki poprzemysłowej, [w:] Nowoczesne przedsiębiorstwo, S. Trzcieliński (red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005.
 • Penc J., Nowe zarządzanie w nowej gospodarce, SIG, Warszawa 2010.
 • Penc J., Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 • Skrzypek E., Wiedza i jej jakość jako narzędzia doskonalenia organizacji w warunkach nowej ekonomii, [w:] Rola znormalizowanych systemów zarządzania w zrównoważonym rozwoju, J. Łańcucki (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Stuart R., Lindsay P., Beyond the frame o management competencies: toward a contextually embedded framework of managerial competence in organizations, "Journal of European Industrial Training" 1997, Vol. 21, No. 1.
 • Sułkowski Ł., Ewolucjonizm w zarządzaniu. Menedżerowie Darwina, PWE, Warszawa 2010.
 • Szpitter A. A., Zarządzanie wiedza w tworzeniu innowacji: Model dojrzałości projektowej organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • Tiwana A., Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E-biznes i zastosowania CRM, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2003.
 • Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1986.
 • Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych oraz Ustawa z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
 • Welfe W. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa 2007.
 • Wyrwicka M. K., Endogenne przesłanki organizacyjne rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171264983

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.