PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | 7 Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 1 | 341--352
Tytuł artykułu

Podstawowe założenia reformy europejskiego prawa finansowego służące ograniczaniu wzrostu długu i deficytu publicznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Basic Assumptions of the Reform of European Financial Law Aimed at Limiting the Growth of Public Debt and Deficit
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu poddano analizie projektowane zmiany w europejskim prawie finansowym, których celem jest przywrócenie i kontrola równowagi finansów publicznych państw Unii Europejskiej. Problem narastającego długu i deficytu publicznego w poszczególnych państwach UE spowodował konieczność zrewidowania dotychczasowych oraz poszukiwania nowych regulacji, służących wzmocnieniu kontroli nad poziomem deficytu i długu publicznego, tempem ich wzrostu i przyczynami tego zjawiska. W związku z tym na szczeblu UE, w tym szczególnie w państwach Unii Gospodarczej i Walutowej (dalej UGW) ma zostać wdrożona reforma zarządzania gospodarczego, której elementem są także unormowania związane z wzmocnieniem środków nadzoru nad polityką budżetową państw UE. Należą do nich m.in. rygorystyczna konsolidacja budżetowa, wzmocnienie Paktu Stabilności i Wzrostu (dalej PSW), wprowadzenie tzw. Semestru Europejskiego, doprecyzowanie kryterium fiskalnego długu publicznego ujętego w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej TofUE), uwzględnianie w większym zakresie czynników wpływających na poziom kwoty długu publicznego, w tym szczególnie deficytu publicznego. (fragment tekstu)
EN
The aim of this paper is to analyze the planned changes in European financial law, whose purpose is to restore balance and control over the public finances of Member States of the European Union. The problem of rising debt among EU countries made it necessary to review existing and new regulations seeking to strengthen control over the level of public debt, the pace of its growth and the causes of this phenomenon. Accordingly, at EU level, particularly in the countries of the Economic and Monetary Union, reform of economic governance is to be implemented, the elements of which are also covered related to the strengthening of supervision of EU budgetary policy (e.g. strengthening Stability and Growth Pact, measures taken to detect, prevent and correct macroeconomic imbalance. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • European semester: a new architecture for the new EU Economic governance, MEMO/11/14, Brussels, 12.01.2011 r.
 • Fiscal rules - anchoring expectations from sustainable public finances, approved by C. Cot- tarelli, IMF, 2009.
 • Franek S., Średnioterminowe ramy budżetowe jako narzędzie wieloletniego planowania finansowego, [w:] Dylematy i wyzwania finansów publicznych, red. T. Juja, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 141, Poznań 2010.
 • Jajko B., Dług publiczny a równowaga fiskalna, Warszawa 2008.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomicz- nego-Społecznego i Komitetu Regionów, Roczna wizja wzrostu gospodarczego: wsparcie całościowej odpowiedzi UE na kryzys, Bruksela, 12.01.2011 r.
 • Komunikat Komisji Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, K0M(2010) 2020, Bruksela, 3.3.2010 r.
 • Marchewka-Bartkowiak K., Problem długu publicznego w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów z Maastricht, [w:] Polityka budżetowa, red. G. Gołębiowski, Studia Biura Analiz Sejmowych 2010, nr 3.
 • "PF - Monitor konwergencji nominalnej w UE 27", Ministerstwo Finansów 2011, nr 3.
 • Roczne sprawozdanie gospodarcze. Załącznik 2. Sprawozdanie makroekonomiczne, K0M(2011) 11, Bruksela 12.01.2011 r.
 • Rozporządzenie Rady (WE) z dnia 7 lipca 1997 r. Nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (Dz. U. UE.L. z 1997/209/6 ze zmianami: Dz.U.UE-sp.10/1/89, Dz. U. UE L. z 2005/174/5).
 • Rozporządzenie Rady (WE) z dnia 7 lipca 1997 r. nr 1466/97 mające na celu wzmocnienie nadzoru nad sytuacją budżetową oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (Dz.U. UE L 209 z 2/8/1997).
 • Uchwała Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 1997 r. (Dz. U. UE C 236 z 2/8/1997).
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - wersja skonsolidowana (Dz. Urz. UE C 115 z 9.5.2005 r., s. 47).
 • Wniosek Dyrektywa Rady w sprawie wymogów dotyczących ram budżetowych w państwach członkowskich, K0M(2010) 523, Bruksela, 29.09.2010 r.
 • Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zaburzeń równowagi makroekonomicznej w strefie euro, K0M(2010) 525, Bruksela, 29.09.2010 r.
 • Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania, K0M(2010) 527, Bruksela, 29.09.2010 r.
 • Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro, KOM(2010) 524, Bruksela, 29.09.2010 r.
 • Wniosek Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu, KOM(2010) 522, Bruksela, 29.09.2010 r.
 • Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych, KOM(2010) 526, Bruksela, 29.09.2010 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265117

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.