PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | 7 Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 1 | 371--390
Tytuł artykułu

Ekonomiczne i prawne aspekty wprowadzenia wspólnej waluty europejskiej poza strefą euro oraz usztywniania kursów walut względem euro

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
European Common Currency Outside the Euro Zone and Fixed Exchange Rates vs. Euro : Economic and Legal Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ramach procesów integracji na kontynencie europejskim 1 stycznia 1999 r. została wprowadzona wspólna waluta euro. Obecnie euro jest walutą obowiązująca nie tylko w państwach strefy euro, lecz również w innych zarówno europejskich, jak i pozaeuropejskich państwach i krajach. Celem opracowania jest przedstawienie ekonomicznych i prawnych aspektów wprowadzenia wspólnej waluty europejskiej poza strefą euro. Zastąpienie własnej waluty wspólną walutą europejską wymaga spełnienia określonych kryteriów ekonomicznych, a jednym z nich jest stabilizacja kursu wahań waluty narodowej przez powiązanie jej sztywnym kursem z euro. W tym przypadku także istnieją państwa (zarówno europejskie, jak i pozaeuropejskie), których waluty powiązane są takim kursem z euro, mimo że państwa te w najbliższej przyszłości lub nawet nigdy nie mają zamiaru wprowadzić wspólnej waluty europejskiej. Celem opracowania jest również przedstawienie ekonomicznych i prawnych aspektów usztywniania kursów walut względem euro. (fragment tekstu)
EN
On January 1, 1999, the euro came into existence as a European common currency (currency of Economic and Monetary Union). Additionally, the euro has become legal tender in states and countries outside the euro zone. In Europe, San Marino, the Vatican, Monaco and Andorra have adopted the euro. With the introduction of the euro, it was necessary to redefine monetary relations with those countries which had no national currency but which used the former national currencies of Member States of the euro zone. The euro has become legal tender also in the French overseas departments and territories which formerly used French francs: Mayotte, Saint Pierre and Miquelon, Martinique, French Guiana, Reunion, and Guadeloupe on the basis of a decision of the Council or as integral part of France. Moreover parts of the Balkans, where the Deutschmark has been used as the official currency - Kosovo and Montenegro, on January 1, 2002 also introduced the euro, however based on internal decisions, not on agreement with the EU. They can use the euro, but they are not allowed to issue banknotes and coins. Consequently, creation of the euro has launched the process of euroization - adopting the euro as legal tender outside the euro zone. Moreover, a number of states and countries, whose currency was pegged at a fixed rate to the French franc, Portuguese escudo or Deutschemark, decided to introduce fixed peg arrangements against euro. (original abstract)
Bibliografia
 • Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo (Request for Advisory Opinion), http://www.icj-cij.org/docket/ files/141/15987.pdf.
 • Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja Europejska, Oficyna Wolters Kuwers Business, Warszawa 2007.
 • Bierzanek R., Simonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2004.
 • Borkowski P. (red.), Twórcy zjednoczonej Europy, Instytut Wyd. Pax, Warszawa 2007.
 • Bujwid-Kurek E., Państwa pojugosłowiańskie: szkice politologiczne, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2008.
 • Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 1999.
 • Dobosiewicz Z., Geografia ekonomiczna Afryki, PWE, Warszawa 1991.
 • Folfas P., Przenoszenie działalności gospodarczej do rajów podatkowych jako strategia zarządzania finansami korporacji transnarodowych: motywy, formy, korzyści i zagrożenia, "Bank i Kredyt" 2008, nr 12, s. 15-30.
 • Gelazis N. (red.), The tenth anniversary of the Dayton accords and afterwards: reflections on post-conflict state- and nation-building, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington 2005.
 • Goetz M., Integracja krajów byłej Jugosławii z gospodarką światową, [w:] Procesy integracyjne i dezintegracyjne w gospodarce światowej, red. K. Zukrowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 • Gulde A.M., The role of the currency board in Bulgaria's stabilization, IMF Policy Discussion Paper 99/3, Washington 1999.
 • Ilzetztki E., Reinhart C.M., Rogoff K.S., The Country Chronologies and Background Material to Exchange Rate Arrangements in the 21st Century: Which Anchor Will Hold?, IMF 2008.
 • Klepacki Z., Encyklopedia organizacji międzynarodowych, Książka i Wiedza, Warszawa 1975.
 • Łukaszewski J., Cel Europa: 9 esejów o budowniczych jedności europejskiej, Wyd. Nouir Sur Blanc, Warszawa 2002.
 • Nowak A., Organizacje gospodarcze krajów rozwijających się, [w:] T. łoś-Nowak, Organizacje w stosunkach międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1999.
 • Nowak-Far A., Unia Gospodarcza i Walutowa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001.
 • Pavlov K. N., Currency board solution in Bulgaria, NATO 1999.
 • Przyborowska-Klimczak A., Ewolucja prawno międzynarodowej sytuacji europejskich państw miniaturowych, [w:] Prawo międzynarodowe - Problemy i wyzwania, Księga pamiątkowa profesor Renaty Sonnenfeld-Tomporek, red. J. Menkes, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 2006.
 • Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.
 • Rogut A., Tchorek G., Dyskusja o wspólnej walucie. Koszty i korzyści dla Polski, "Bank i Kredyt" 2008, nr 12 (wkładka edukacyjna).
 • Rusek T., Procesy integracyjne w Afryce, [w:] Procesy integracyjne i dezintegracyjne w gospodarce światowej, red. K. Zukrowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 • Salvatore D., International Economics, Wiley, Hoboken, New Jersey 2010.
 • Security Council resolution 1244 (1999) on the situation relating Kosovo, http://daccess- -dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/172/89/PDF/N9917289.pdf?OpenElement.
 • Tanewski P., Z historii idei Paneuropy gospodarczej, Wyd. Ekonomisty, Warszawa 1997.
 • Ustalenia w sprawie reżimu pieniężnego i kursowego między strefą euro a wybranymi krajami i terytoriami trzecimi, "Biuletyn Miesięczny Europejskiego Banku Centralnego" 2006, nr 4, s. 31-40.
 • Council Decision 98/683/EC of 23 November 1998 concerning exchange rate matters relating to the CFA Franc and the Comorian Franc, Dz. Urz. WE L 320, 28.11.1998, s. 58.
 • Council Decision 98/744/EC of 21 December 1998 concerning exchange rate matters relating to the Cape Verde escudo, Dz. Urz. WE L 358, 31.12.1998, s. 111.
 • Council Decision 1999/95/EC of 31 December 1998 concerning the monetary arrangements in the French territorial communities of Saint-Pierre-et-Miquelon and Mayo- tte, Dz. Urz. WE L 30, 4.2.1999, s. 29.
 • Council Decision 1999/96/EC of 31 December 1998 on the position to be taken by the Community regarding an agreement concerning the monetary relations with the Principality of Monaco, Dz. Urz. WE L 30, 4.2.1999, s. 31.
 • Council Decision 1999/97/EC of 31 December 1998 on the position to be taken by the Community regarding an agreement concerning the monetary relations with the Republic of San Marino, Dz. Urz. WE L 30, 4.2.1999, s. 33.
 • Council Decision 1999/98/EC of 31 December 1998 on the position to be taken by the Community regarding an agreement concerning the monetary relations with Vatican City, Dz. Urz. WE L 30, 4.2.1999, s. 35.
 • Council Decision 2003/738/EC of 7 October 2003 on the adoption of amendments to be made to Articles 3 and 7 of the Monetary Convention between the Italian Republic, on behalf of the European Community, and the Vatican City State, represented by the Holy See, and authorising the Italian Republic to give effect to these amendments, Dz. Urz. UE L 267, 17.10.2003, s. 27.
 • Decyzja Rady 2006/495/WE z dnia 11 lipca 2006 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Słowenię z dniem 1 stycznia 2007 r., Dz. Urz. UE L 195 z 15.07.2006, s. 25.
 • Decyzja Rady 2007/503/WE z dnia 10 lipca 2007 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Cypr z dniem 1 stycznia 2008 r., Dz. Urz. UE L 186 z 18.7.2007, s. 29 oraz Decyzja Rady 2007/504/WE z dnia 10 lipca 2007 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Maltę z dniem 1 stycznia 2008 r., Dz. Urz. UE L 186 z 18.7.2007, s. 32.
 • Decyzja Rady 2008/608/WE z dnia 8 lipca 2008 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia przez Słowację jednej waluty w dniu 1 stycznia 2009 r., Dz. Urz. UE L 195 z 24.7.2008, s. 24.
 • Decyzja Rady 2010/416/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zgodnie z art. 140 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia przez Estonię euro w dniu 1 stycznia 2011 r., Dz. Urz. UE L 196 z 28.7.2010, s. 24.
 • Monetary Agreement between the Government of the French Republic, on behalf of the European Community, and the Government of His Serene Highness the Prince of Monaco, Dz. Urz. WE L. 142, 31.05.2002, s. 59.
 • Monetary Agreement between the Italian Republic, on behalf of the European Community, and the Republic of San Marino, Dz. Urz. WE C 209, 27.07.2001, s. 1.
 • Monetary Agreement between the Italian Republic, on behalf of the European Community, and the Vatican City State and, on its behalf, the Holy See, Dz. Urz. WE C 299, 25.10.2001, s. 1.
 • Dziennik Urzędowy C 191 z 29 lipca 1992, s. 99.
 • Dz. Urz. UE L 244 z 16.7.2004, s. 4.
 • Dz. Urz. UE L 332 z 6.11.2004, s. 15.
 • Skonsolidowana wersja traktatów: Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dzienniku Urzędowy UE C 83 z 30 marca 2010 r.
 • Treaty on European Union together with the complete text of the Treaty establishing the European Community, Protocol on France, Dz. Urz. WE C 224, 31.08.1992, s. 126.
 • Bank Centralny Bułgarii, http://www.bnb.bg
 • BCEAO, http://www.bceao.int
 • BEAC, http://www.beac.int
 • Centralna banka Bosne i Hercegovine, http://www.cbbh.ba
 • Centralna banka Crne Gore, http://http://www.cb-mn.org
 • CIA World Factbook 2010 ,http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook EBC-Eurosystem, /http://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/index.en.html ECCB, http://www.eccb-centralbank.org IEOM, http://www.ieom.fr OECS, http://www.oecs.org
 • UE, http://ec.europa.eu/enlargement/potential-candidates/kosovo/relation/index_en.htm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265145

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.