PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 6 | 29--45
Tytuł artykułu

Zasady zrównoważonego rozwoju w świetle polityki ekologicznej państwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Principles of Sustainable Development in the Light of the National Environmental Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Człowiek wraz ze swoją działalnością jest ściśle sprzężony z systemem przyrodniczym. Zachowanie równowagi w tym systemie wymaga spójnego zarządzania zarówno dostępem do zasobów środowiska jak i likwidacją oraz zapobieganiem powstawaniu negatywnych skutków działalności gospodarczej a także racjonalnym użytkowaniem wszystkich zasobów przyrodniczych. Potrzeba oparcia dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego na zasadzie rozwoju zrównoważonego wynika z niekorzystnego wpływu na środowisko i ludzkie zdrowie. Skutki rozwijającej się w sposób intensywny gospodarki przy niekontrolowanym korzystaniu z zasobów naturalnych boleśnie odczuły społeczeństwa wysoko rozwinięte już w pierwszej, a znacznie intensywniej w drugiej połowie XX wieku. Wśród nich wymienić można między innymi wylesienia, zanieczyszczenie środowiska brak różnorodności biologicznej czy zanik gatunków. Koncepcja zrównoważonego rozwoju daje światu możliwość zachowania istniejących walorów środowiskowych, przy jednoczesnym wzroście ekonomicznym społeczeństwa. Jej realizacja z jednej strony jest wymogiem czasu, z drugiej zaś świadczy o naszej odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. W ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpiła znaczna ewolucja polityki ekologicznej prowadzonej w Polsce, powstały nowe regulacje w zakresie prawa ochrony środowiska. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych elementów systemu prawa międzynarodowego dotyczących zrównoważonego rozwoju, a także działań jakie dotychczas podjęto i trudności jakie pojawiły się podczas wdrażania owej strategii. (abstrakt oryginalny)
EN
A man and his business is closely linked with the system of nature. Maintaining a balance in this system requires consistent management of both access to environmental resources as well as elimination and prevention of the formation of the negative effects of economic activity and the rational use of all natural resources. The need to base further socio-economic development on sustainable development comes from adverse impact on the environment and human health. The effects of an intensively growing economy together with the uncontrolled exploitation of natural resources heavily affected highly developed societies in the first, and far more deeply in the second half of the twentieth century. These include, inter alia, deforestation, pollution, lack of biodiversity and species extinction. The concept of sustainable development gives the world the opportunity to preserve existing environmental values with the economic growth of society. Its implementation, on the one hand, is a necessity at some time, on the other hand, it shows our responsibility for future generations. Over the past several years there has been a significant evolution of environmental policy conducted in Poland; there are new regulations concerning environmental law. The aim of this paper is to present the basic elements of the international law system relating sustainable development, as well as the actions taken so far and the difficulties encountered in the implementation of this strategy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--45
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • II Polityka ekologiczna państwa, Warszawa czerwiec 2000. http://www.mos.gov.pl
 • Agenda 21. Rio de Janeiro 1992.
 • Banasik R., Degradacja i ochrona przyrody w Polsce, http://geografia.na6.pl
 • Berkowska E., Sobolewski M., Realizacja polityki ekologicznej w kontekście postanowień Szczytu Ziemi z Rio, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja nr 291, styczeń 1995.
 • Biernat A., Poziom edukacji ekologicznej a stan środowiska naturalnego, http://www.dietetyk.zostanwege.pl
 • Bral W., Obieg i ochrona dokumentów w zarządzaniu jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji, Difin, Warszawa 2007.
 • Brendzel-Skowera K., Bariery w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w Polsce, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie" 2012.
 • Bukowski Z., Zrównoważony rozwój w systemie prawa, TNOiK, Toruń 2009.
 • Deklaracja z Rio w sprawie środowiska i rozwoju, Rio de Janeiro 1992.
 • Fiedor B., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. C.H, Warszawa 2002.
 • Górka K., Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 2001.
 • Jeżowski P., Ekonomiczne aspekty rozwoju zrównoważonego, Materiały pokonferencyjne, http://www.kul.pl
 • Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2001.
 • Komunikat z dnia 19.10.2005, Koniec Listy 80. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 78 poz. 483), cyt. art. 5.
 • Konwencja o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach Dotyczących Środowiska, Aarhus 1998.
 • Kośmider A., Zrównoważony rozwój a Natura 2000, "Kurier Czaplinecki" 2012, nr 74.
 • Kozłowski S., Kompleksowa ocena ochrony środowiska do roku 2020-2025 i ocena minimalnych potrzeb inwestycyjnych oraz działań, [w:] Strategia rozwoju Polski do roku 2020, t. II.
 • Koźlak W., Reklama w ekologii. cz. 2, "Problemy ekologii" 2006, nr 6.
 • Lista 80 zakładów najbardziej uciążliwych dla środowiska w skali kraju. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, styczeń 1990.
 • Mazur-Wierzbicka E., Miejsce zrównoważonego rozwoju w polskiej i unijnej polityce ekologicznej na początku XXI wieku, "Zeszyty Uniwersytetu Rzeszowskiego" 2006, nr 8/23.
 • Meadows D. H., Meadows D. L., Randers J., Behrens W. W., Granice wzrostu, PWE, Warszawa 1993.
 • Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej.
 • Nasza Wspólna Przyszłość, Raport Brundtlanda, 1987.
 • Nowak M., OZE: w którą stronę?, "Ekopartner" 2008, nr 10.
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 (Monitor Polski Nr 94, poz. 958).
 • Pietraś M., Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie, Lublin 2000.
 • Pietraś M., Idea zrównoważonego rozwoju, "Ochrona środowiska" 2009.
 • Poskrobko T., Polityka ekologiczna. Instrumenty planistyczne, http://www.tposkrobko.pl.
 • Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa, Warszawa listopad 2002, http://www.mos.gov.pl
 • Raport specjalny. Czerwone światło dla zielonej energii, "Nowy Przemysł" 2008.
 • Stappen R. K., Sustainable development, 2006.
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 roku, Wytyczne dla resortów, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 1999.
 • Strzałko J., Mossor-Pietraszewska T. (red.), Kompendium wiedzy o ekologii, PWN, Warszawa 2006.
 • Śleziak Cz., Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, "Ekologia" 2009, nr 1.
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. 94.49.196, z późn. zm.), cyt. art. 3.3a.
 • Urban S., Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, Refleksje społeczno-gospodarcze, "Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości" 2005.
 • Wallace H., Wallace W., Proces tworzenia polityk wspólnotowych w Unii Europejskiej, Instytut Europejski, Łódź 1998.
 • Wstępny Krajowy Program Wdrażania Bałtyckiego Planu Działań, Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2010.
 • Zabłocki G., Rozwój zrównoważony. Idee, efekty, kontrowersje, UMK, Toruń 2002.
 • http://www.europejskiportal.eu/id05.html
 • http://www.ochronaprzyrody.republika.pl
 • http://www.poland.gov.pl/Ochrona,srodowiska,naturalnego
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265185

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.