PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
1999 | nr 6 | 33--41
Tytuł artykułu

Rozważania na temat potencjalnego wpływu otwartych funduszy emerytalnych na rozwój rynku finansowego w Polsce

Warianty tytułu
Considerations on Potential Effects of Pension Funds on the Financial Market Development in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Reforma ubezpieczeń emerytalnych zapoczątkuje, podobnie jak w innych krajach prywatyzujących system ubezpieczenia emerytalnego, ciąg pozytywnych zmian ilościowych i jakościowych na polskim rynku kapitałowym. Powszechnie uważa się, że zmiany na rynku kapitałowym będą się dokonywać za pośrednictwem otwartych funduszy emerytalnych. Kanał ten będzie najważniejszy w pierwszych latach funkcjonowania reformy. Całkowite efekty reformy ubezpieczeń społecznych na rynkach kapitałowych będą natomiast przebiegać nie jednym, ale trzema kanałami związanymi z poszczególnymi filarami systemu ubezpieczenia społecznego.
1. Pierwszy filar - wprowadzenie indywidualnych kont ubezpieczeniowych w funduszu emerytalnym zarządzanym przez ZUS i aktuarialne powiązanie wielkości świadczenia emerytalnego z płaconą składką - zmieni postawy oszczędnościowe osób ubezpieczonych. System został pozbawiony elementu redystrybucyjnego w zakresie ubezpieczenia emerytalnego. Długookresowym efektem zmiany będzie wzrost skłonności w społeczeństwie do doubezpieczenia się od ryzyka starości.
2. Drugi filar - powołane otwartych funduszy emerytalnych - wypełni lukę na rynku instytucjonalnych inwestorów o długim horyzoncie czasowym.
3. Trzeci filar - pracownicze (zakładowe) plany emerytalne, dysponujące maksymalną składką podstawową niewiele mniejszą od składki płaconej do otwartych funduszy emerytalnych (7%) - wpłyną na dynamiczny wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych i towarzystw ubezpieczeń na życie. Instytucje te uzyskały prawne możliwości tworzenia pracowniczych planów emerytalnych.
Analiza średniookresowa wpływu reformy ubezpieczenia społecznego na rynki finansowe została w artykule zawężona jedynie do otwartych funduszy emerytalnych. Za datę graniczną przyjęto rok 2009, w którym zakłady emerytalne zaczną wypłacać pierwsze emerytury dożywotnie. Już w pierwszym roku działalności aktywa funduszy emerytalnych będą wyższe od aktywów otwartych funduszy inwestycyjnych, w drugim roku przekroczą zaś aktywa towarzystw ubezpieczeń na życie. Otwarte fundusze emerytalne staną się najważniejszym krajowym inwestorem instytucjonalnym. Na prowadzoną przez fundusze emerytalne strategię inwestycyjną największy wpływ będzie miał ustawowy wymóg minimalnej gwarantowanej stopy zwrotu. Jego efektem będzie ujednolicenie portfela wszystkich funduszy i ukształtowanie się konserwatywnego stylu zarządzania aktywami. (abstrakt oryginalny)
EN
The reform of social security will initiate, as in other countries that privatize their system of old-age insurance, the series of positive quantitative and qualitative changes in the Polish capital market. It is commonly believed that changes in the capital market will occur through the intermediation of open-end pension funds. This channel will be most important during first year of the reform. Total effects of the social security reform on capital markets will be, however, transferred not by one but three channels related to individual pillars of the social security reform:
1. First pillar - introduction of individual accounts in the pension fund administered by the Social Security Fund (ZUS), and relating the amount of pensions with the amount of contribution paid up - will change savings behavior of the individuals insured. The redistribution element has been removed from the old-age insurance system. An increase willingness to buy additional insurance against the risk of old-age will represent a long-term effect of the change.
2. Second pillar - establishment of open-end pension funds - will fill the gap in the market of institutional investors in a long-time horizon.
3. Third pillar - staff pension funds with a maximum basic contribution slightly lower than the one paid up into open-end pension funds (7%) - will affect a dynamic increase of investment funds' and life-insurance companies' assets. These institutions have gained legal authorization to establish staff pension funds.
Medium-term analysis of the social security reform implications on financial markets was limited in this article only to open-end pension funds. Year 2009 was assumed to be a final date when pension funds would begin to pay first life pensions. Just in the first year of activity, assets of pension funds will be higher than assets of open-end investment funds, and in the second year they will exceed assets of life-insurance companies. Open-end pension funds will become major domestic institutional investor. Most powerful influence on the investment strategy of pension funds will have a statutory requirement of a minimum rate of return. It will result in the unification of portfolios of all funds and a conservative profile of assets management. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
33--41
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265295

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.