PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 4, cz. 1 | 179--193
Tytuł artykułu

Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej w warunkach kryzysu zadłużenia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Fiscal Consolidation in the Economic and Monetary Union Countries in the Time of Debt Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie istoty konsolidacji fiskalnej i jej metod, mających zastosowanie w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW), wskazanie makroekonomicznych korzyści i kosztów wynikających z danej polityki, a także analiza i ocena efektów polityki konsolidacji państw UGW w warunkach kryzysu zadłużenia. Konsolidacja fiskalna oznacza wzmocnienie finansów publicznych poprzez ograniczenie deficytu budżetowego. W krajach UGW wysokość deficytu sektora finansów publicznych jest ograniczona do poziomu 3 proc. PKB. Jeśli deficyt ten utrzymuje się w danym kraju przez dłuższy czas, stan jego finansów publicznych ulega degradacji. W praktyce krajów UGW stosowano trzy metody konsolidacji w oparciu o: zwiększanie dochodów publicznych, ograniczanie wydatków publicznych oraz metodę mieszaną. Mimo, iż konsolidacja fiskalna osłabia wzrost gospodarczy w krótkim okresie, w długim zaś zmniejsza ona ryzyko destabilizacji finansów publicznych. Odroczone efekty kryzysu finansowego i gospodarczego z lat 2007-2009 spowodowały, iż wzrosło ryzyko niewypłacalności w niektórych krajach UGW. Od pierwszej połowy 2010 r., w celu przezwyciężenia kryzysu finansów publicznych, kraje członkowskie podejmują działania na rzecz konsolidacji fiskalnej. Strategie konsolidacji są oparte na wydatkach oraz na dochodach podatkowych. Wprowadzane ograniczenia powodują m. in. spadek wskaźników deficytu budżetowego i stabilizację wskaźników długu publicznego w UGW. Jednakże część państw członkowskich musi podejmować dalsze reformy a ich strategie konsolidacyjne muszą opierać się na postanowieniach zawartych w zmodyfikowanym Pakcie Stabilności i Wzrostu. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present an idea of fiscal consolidation and its methods, used in Member States of the Economic and Monetary Union (EMU) and to point out the benefits and costs of fiscal consolidation. The article also analyzes and assesses the main effects of fiscal consolidation policies in EMU countries in the time of debt crisis. Fiscal consolidation is a policy which strengthens public finances by reducing government deficit. In EMU, the level of budget deficit is limited to 3 percent of GDP. If deficit exists for a long time, the state of public finances is harmed. Euro area countries have used three different methods of fiscal consolidation, i.e. by increasing public incomes, by reducing public expenditures and by using a mixed method. Despite the fact that the fiscal consolidation weakens economic growth in the short term, it limits the possibility of degradation of public finances in the long term. The postponed effects of financial and economic crisis which took place from the year 2007 to 2009, have caused the fact that the risk of insolvency has risen up significantly in some EMU countries. Since the first half of 2010, in order to defeat public finance crisis, the Member States have introduced fiscal consolidation programs. These programs are to reduce public expenditures and increase tax incomes. Taken actions have caused inter alia a fall in a budget deficit level and stabilization in public debt level in the EMU. Besides these facts, some Members still have to take further reforms, making their decisions on the provisions having its grounds in the modified Stability and Growth Pact. (original abstract)
Rocznik
Strony
179--193
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański, doktorant
Bibliografia
 • Barro R. J. (1997), Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 • Buiter W. H. (2010), The limits to fiscal stimulus, "Oxford Review of Economic Policy", Vol. 26, No. 1.
 • Checherita C., Rother P. (2010), The impact of high and growing debt on economic growth: an empirical investigation for the euro area, ECB, "Working Paper Series", No. 1237.
 • Clinton K., Kumhof M., Laxton D., Mursula S. (2010), Budget Consolidation: Short - Term Pain and Long - Term Gain, IMF Working Paper, WP/10/163.
 • EBC (kwiecień 2010), Raport Roczny 2009, EBC.
 • EBC (kwiecień 2012), Raport Roczny 2011, EBC.
 • EBC (maj 2011), Raport Roczny 2010, EBC.
 • EBC (wrzesień 2010), Sytuacja fiskalna, EBC "Biuletyn Miesięczny".
 • ECB (2010), The effectiveness of euro area fiscal policies, ECB "Monthly Bulletin", July.
 • ECB (December 2011), Fiscal developments, ECB "Monthly Bulletin"
 • ECB (June 2012), Fiscal developments, ECB "Monthly Bulletin".
 • ECB (May 2012), A fiscal compact for a stronger Economic and Monetary Union, ECB "Monthly Bulletin".
 • Eurogroup (9 June 2012), Eurogroup statement on Spain, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/130778.pdf z dnia 20 czerwca 2012 r.
 • European Commission (Spring 2012), Statistical Annex of European Economy, http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2012_spring_forecast_en.htm z dnia 20 czerwca 2012 r.
 • Gajda - Kantorowska M. (2011), Analiza przydatności polityki fiskalnej do usuwania skutków kryzysu w krótkim, średnim i długim okresie, w: Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę, Dach Z. (red.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Gajewski P. (2011), Doświadczenia z reform fiskalnych w okresie tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej, "Gospodarka Narodowa", nr 1-2.
 • Gruszecki T. (2012), Świat na długu, KUL, Lublin.
 • Nickel C., Rother P., Zimmermann L. (2010), Major public debt reductions: Lessons from the past, lessons for the future, ECB "Working Paper Series", No. 1241.
 • OECD (2007), Economic Outlook.
 • Oręziak L. (2009), Finanse publiczne w krajach strefy euro: skuteczność mechanizmów dyscyplinujących politykę budżetową, w: Euro - ekonomia i polityka, Rosati D. (red.), Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Warszawa.
 • Reinhart C. M., Rogoff K. S. (2010), Growth in a time of debt, "Working Paper Series", National Bureau of Economic Research, No. 15639.
 • Rother P., Schuknecht L., Stark J. (2010), The benefits of fiscal consolidation in uncharted waters, ECB "Occasional Paper Series", no 121.
 • Roubini N., Mihm S. (2011), Ekonomia kryzysu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Sławiński A. (13 czerwca 2012), Gdy koń nie chce pić, "Rzeczpospolita".
 • Urząd Publikacji Unii Europejskiej (2010), Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Luksemburg.
 • Wernik A. (2011), Finanse publiczne, PWE, Warszawa.
 • Wierzba R. (2011), Dyscyplina fiskalna w Unii Gospodarczej i Walutowej warunkiem stabilności euro, w: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące, Jajuga K. (red.), UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Żukrowska K. (2009), Polityka konsolidacji budżetów państw w świetle wymogów Unii Gospodarczej i Walutowej, w: Euro - ekonomia i polityka, Rosati D. K. (red.), Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265809

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.