PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 22 Uwarunkowania rozwoju gospodarczego układów przestrzennych = Conditions of Economic Development of Spatial Systems | 9--24
Tytuł artykułu

Nowa gospodarka w Polsce po transformacji systemowej : problemy węzłowe

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
New Economy in Poland after the Systemic Transformation : Main Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule opisano postępy nowej gospodarki w odniesieniu do rozwoju sektora badawczo- rozwojowego, kształtowania społeczeństwa informacyjnego, upowszechnienia technologii informacyjno-komunikacyjnych i innowacyjności przedsiębiorstw. W przypadku Polski znaczącym wyzwaniem pozostał dystans do światowych i europejskich liderów pod względem nakładów na badania i rozwój, związany m.in. z trudnościami przedsiębiorstw ze zgromadzeniem zasobów na potrzeby unowocześnień technologicznych. Obok przeszkód ekonomicznych, takich jak ograniczony dostęp do kapitału na działalność innowacyjną, polskie przedsiębiorstwa napotykały także bariery rynkowe, wskazujące na potrzebę dodatkowych zachęt dla dostawców i odbiorców innowacji. W poszukiwaniu oznak nowej gospodarki zwracają uwagę stopniowy rozwój sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych, rosnące finansowanie B+R, szersze wykorzystanie sieci internetowych na potrzeby przedsiębiorstw. Do podjętych przy udziale regulacyjnym państwa wyzwań o istotnym znaczeniu dla nowej gospodarki należały m.in. tworzenie więzów między nauką a przedsiębiorstwami, wzmacnianie instytucji otoczenia biznesu, reformy jednostek badawczo-rozwojowych. Ważnym czynnikiem w budowie gospodarki wiedzy po akcesji Polski do Unii Europejskiej stał się dostęp do funduszy UE umożliwiający także szersze inwestycje w B+R. Ograniczeniem nowej gospodarki w Polsce pozostały m.in. wynalazczość oraz nakłady na działalność innowacyjną, których rozmiary jeszcze nie dają pewności szybkiego wzrostu w tych obszarach. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the progress of a new economy in reference to the development of research and development (R&D) sector, the shaping of the information society, the spread of information and communication technologies (ICT), and the innovativeness of enterprises. In the case of Poland, the distance to European and global leaders of R&D was connected with, among others, the difficulties of enterprises with gathering resources for technological modernizations. Apart from economic (financial) barriers, such as limited access to capital for innovation activities, Polish enterprises also met market obstacles, showing the need of additional encouragements for the suppliers and recipients of innovations. The search for the signs of the new economy draws attention to the gradual development of the ICT sector, growing funds supporting R&D, and a wider usage of Internet networks for the needs of enterprises. The challenges faced with the aid of a regulatory participation of the state included creation of bounds between science and enterprises, strengthening of business environment institutions, reforms of research and development units, among others. After the accession of Poland to European Union, the availability of EU funds became a significant factor of the development of a knowledge-based economy, which enabled also broader R&D investments. The limitations of a new economy in Poland included inventiveness and expenditures on innovative activities, among others, whose size still does not guarantee fast growth in those areas. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Bal-Woźniak, T. (2009). Infrastruktura systemu innowacyjnego jako czynnik transformacji struktur przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12, 45-57.
 • Banasiński, S., Stawicki, E. (red.). (2007). Konkurencja w gospodarce współczesnej. Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pozyskano z: http://www.uokik.gov.pl
 • Bukowski, M., Szpor, A., Śniegocki, A. (2012). Potencjał i bariery polskiej innowacyjności. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych, Fundacja Batorego. Pozyskano z: http://www.ibs.org.pl
 • Daszkiewicz, M. (2008). Jednostki badawczo-rozwojowe jako źródło innowacyjności w gospodarce i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Pozyskano z: http://www.parp.gov.pl
 • Gierańczyk, W. (2009a). Rozwój społeczeństwa informacyjnego a przedsiębiorczość w krajach transformujących się. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 19-36.
 • Gierańczyk, W. (2009b). Innowacyjność jako główny filar społeczeństwa informacyjnego Europy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 82-94.
 • Gierańczyk, W. (2010a). Rola własności intelektualnej w budowaniu innowacyjności krajów Unii Europejskiej, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 76-86.
 • Gierańczyk, W. (2010b). Badania i rozwój jako element przedsiębiorczości w krajach europejskich.Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 35-48.
 • Gierańczyk, W. (2012). Kapitał ludzki w przemyśle jako źródło przewagi konkurencyjnej w państwach Unii Europejskiej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, 28-44.
 • Greenspan, A. (1998). The Federal Reserve Board, Remarks by Chairman Alan Greenspan, At the Haas Annual Business Faculty Research Dialogue. California. University of California: Berkeley. Pozyskano z: http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/1998/19980904.htm
 • Johnston, D.J. (2000). The New Economy: Technology is Not Enough. OECD Observer, 221-222. Pozyskano z: http://www.oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/332/The_new_economy:__ technology_is_not_enough.html
 • Kilar, W. (2008). Zatrudnienie w działalności badawczej i rozwojowej jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 60-69.
 • Kołodko, G. (2001). "Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Pozyskano z: http://tiger.edu.pl
 • Komitet Badań Naukowych. (2004). Perspektywy gospodarki opartej o wiedzę w Polsce - wyniki raportu Banku Światowego. Warszawa. Pozyskano z: http://kbn.icm.edu.pl
 • Ministerstwo Gospodarki i Pracy. (2004). Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006. Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r.
 • Nowak, P. (2012). Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, 142-152.
 • Pach, J. (2008). Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po 2000 r. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 90-107.
 • Pach, J., Solińska, M. (2010), Problem pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 310-323.
 • Pach, J. (2012). Miejsce zjednoczonej Europy w gospodarce światowej: wybrane zagadnienia. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica, 7, 71-83.
 • Pangsy-Kania, S. (2006). Międzynarodowy transfer technologii i wiedzy naukowo-technicznej. W: E. Oziewicz (red.). Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 147-161.
 • Partycki, S. (red.). (2006). Nowa ekonomia a społeczeństwo. T. 1. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Porter, M.E. (2006). Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. T. 2. Tłum. M. Witkowska, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Rafalski, L. (2004). Związki nauki z praktyką gospodarczą a funkcjonowanie JBR-ów. W: M. Górzyński, R. Woodward (red.). Zeszyty Innowacyjne 2. Innowacyjność polskiej gospodarki, Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 21-22.
 • Stiglitz, J. E. (2004). Globalizacja. Tłum. H. Simbierowicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wieloński, A. (2003). Przemysł Nowej Gospodarki, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 6, 21-25.
 • Wspólnota Europejska. (2006). Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013).
 • Zespół Międzyresortowy ds. Przekształceń Własnościowych JBR. (2003). Program przekształceń strukturalnych i własnościowych jednostek badawczo-rozwojowych, Warszawa. Pozyskano z: http://www.solidarnosc.org.pl
 • Zioło, Z. (2008). Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 12-23.
 • Zioło, Z. (2009). Rola przemysłu w procesie kształtowania społeczeństwa informacyjnego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 11-20.
 • Zioło, Z. (2012). Miejsce innowacyjności w kształtowaniu procesów rozwoju gospodarczego układów przestrzennych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 9-23.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171266605

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.