PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 22 Uwarunkowania rozwoju gospodarczego układów przestrzennych = Conditions of Economic Development of Spatial Systems | 44--64
Tytuł artykułu

Rola otoczenia biznesu w rozwoju regionalnym w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of the Business Environment in Regional Development in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
We współczesnych przemianach systemu społeczno-gospodarczego ukształtowane środowisko działalności gospodarczej jest istotnym czynnikiem rozwoju. Wpływ otoczenia biznesu na rozwój regionu można analizować w wielu aspektach. Instytucje otoczenia biznesu mają wpływ na atrakcyjność inwestycyjną regionu, na poziom jego konkurencyjności. Przez relację innowacja- przemysł przyczyniają się do rozwoju przemysłu wysokiej technologii, innowacyjności gospodarki regionu, a także do kształtowania się gospodarki opartej na wiedzy. Instytucje te także bezpośrednio wspierają działalność gospodarczą w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, świadcząc pomoc informacyjną, doradczą i szkoleniową (ośrodki szkoleniowo-doradcze), a także finansową (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe) dla prowadzących działalność gospodarczą. Biorąc aktywny udział w sieciach powiązań sfery nauki i praktyki gospodarczej, umożliwiają kształtowanie się nowoczesnej gospodarki regionu. Celem artykułu jest analiza poziomu i dynamiki rozwoju otoczenia biznesu w latach 2000-2009 w ujęciu regionalnym oraz charakterystyka zależności między poziomem rozwoju otoczenia biznesu i poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego regionów. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania poznawcze: (1) które regiony Polski charakteryzują się najlepiej rozwiniętym otoczeniem biznesu, (2) jak kształtowała się dynamika rozwoju usług otoczenia biznesu w badanych regionach w latach 2000-2009 oraz (3) jak kształtuje się zależność między poziomem rozwoju otoczenia biznesu a poziomem rozwoju regionalnego. (abstrakt oryginalny)
EN
In the modern transformation of the socio-economic system, a shaped environment of the economic activity is an important factor of development. The influence of business environment on the development of a region can be analyzed in many ways. Business institutions have an impact on the investment attractiveness of a region, and the level of its competitiveness. By the relation between innovation and industry, they contribute to the development of high technology industries, innovativeness in the region, and also the formation of a knowledge-based economy. These institutions also directly support economic activities in small and medium-size enterprises in particular, providing information, advisory and training (training and consultancy) as well as financial (loan and guarantee funds) support for doing business. Taking an active part in the networks of relations of science and business practices allow the formation of a modern regional economy. The article aims to analyze the level and dynamics of development of the business environment in 2000-2009 in a regional context and the characteristics of the relationship between the level of development of business environment and the level of socio-economic development of regions. This article is an attempt to answer the following questions: (1) what the regional differentiation of business environment development in Poland is, (2) what the dynamics of business development in the regions in 2002-2009 was, and (3) what the relationship between level of development of business environment and regional level of socio-economic development is. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Aydalot, P., Keeble, D. (1988). High Technology Industry and Innovative Environments: The European Expierence. London: Routledge.
 • Bailley, A. Maillat, D., Coffey, W.J. (1987). Service Activities and Regional Development: Some European Examples. Environment and Planning, A 19, 653-668.
 • Bernardy, M. (1999). Reactive and Proactive Local Territory: Co-operation and Community in Grenoble. Regional Studies, 33(4), 343-352.
 • Chojnicki, Z. (1993). Postmodernistyczne zmiany globalnego porządku społeczno-gospodarczego. Studia Regionalne i Lokalne, 12(45), 166-204.
 • Chojnicki, Z. (1999). Uwarunkowania rozwoju regionu nadgranicznego. Koncepcje i założenia teo- retyczne. W: Z. Chojnicki (red.), Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 355-380.
 • Chmielewski, R., Stryjakiewicz, T., Twardowska, J., Waloszczyk, J. (2001). Innowacyjność przemy- słu i jej zróżnicowanie w nowym układzie wojewódzkim. Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze w nowym układzie terytorialnymBiuletyn KPZK PAN, T. Czyż (red.), , 197, 59-102.
 • Churski, P., Dominiak, J. (2012). Rola innowacji w kształtowaniu regionów rozwoju i stagnacji gospo- darczej w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 4, 54-77.
 • Coffey, W.J., Polese M. (1989). Producer Services and Regional Development: Policy Oriented Perspective. Papers of the Regional Science Association, 67, 13-27.
 • Czyż, T., (1998). Transformacja społeczno-gospodarcza województwa gorzowskiego. W: J.J. Parysek, B. Gruchman (red.), Uwarunkowania i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego, T. 2: Studia rozwoju i zagospodarowania przestrzennego. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 334-390.
 • Daszkowska, M. (1998). Usługi. Produkcja, rynek, marketing. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Domański, B., Guzik, R., Gwosdz, K. (2000). Konkurencyjność i ranga wielkich miast Polski w świetle inwestycji zagranicznych firm produkcyjnych. Biuletyn KPZK PAN, R. Domański (red.), Nowe problemy rozwoju wielkich miast i regionów, 192, 99-124.
 • Domański, R. (2000a). Regionalny poziom gospodarki uczącej się. Czasopismo Geograficzne, 71(3-4).
 • Domański, R. (2000b). Miasto innowacyjne. Studia KPZK PAN, 109.
 • Dominiak, J. (2004). Otoczenie biznesu jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Przegląd Geograficzny, 76(2), 209-234.
 • Dominiak, J. (2006). Struktura i organizacja przestrzenna otoczenia biznesu w aglomeracji poznań- skiej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Gierszewska, G., Romanowska, M., (1997). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE, 109-111.
 • Gillis, W.R. (1987). Can Service Producing Industries Provide a Catalyst for Regional Economic Growth. Economic Development Quarterly, 1, 249-256.
 • Hand, D. , Mannila, H., Smyth, P. (2005). Eksploracja danych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo- -Techniczne.
 • Hessels, M. (1994). Business Services in the Randstad Holland: Decentralization and Policy Implications. Tijdrschrift voor Economische en Sociale Geografie, 85(4), 371-378.
 • Hausner, J., Kudłacz, T., Szlachta, J. (1997). Instytucjonalne przesłanki regionalnego rozwoju Polski, Studia KPZK PAN, 106.
 • Illeris, S. (1989). Services and Regions in Europe. Aldershot: Avebury.
 • Jewtuchowicz, A. (1996). Powstawanie środowiska i sieci innowacji. Teorie i rzeczywistość. W: K.B. Matusiak, K. Zasiadły, T. Broczkowski, M. Pietraszewski (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Poznań: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, 59-74.
 • Kaluizhnova, N., Osipov, M. (2012). Institutional Factors of Innovation-oriented Regional Development. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, 116-125.
 • Keeble, D., Lawson, C., Moore, B., Wilkinson, F. (1999). Collective Learning Processes, Networking and Institutional Thickness in Cambridge Region. Regional Studies, 33(4), 319-332.
 • Keeble, D., Wilkinson, F. (1999). Collective Learning and Knowledge Development in the Evolution of Regional Clusters of High Technology SME's in Europe. Regional Studies, 33(4), 295-303.
 • Longhi, C. (1999). Networks, Collective Learning and Technology Development in Innovative High Technology Regions: The Case of Sophia-Antipoli. Regional Studies, 33(4), 333-342.
 • Martinelli, F. (1991). Producer Services' Location and Regional Development. W: F. Moulaert, P.W. Daniels (ed.), The Changing Geography of Advanced Producer Services. London: Belhaven Press, 15-29.
 • Matusiak, K.B. (1999). Infrastruktura przedsiębiorczości i transferu technologii w Polsce. W: J. Targalski (red.), Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy. Kraków: Wydawnictwo AE.
 • Matusiak, K.B., Zasiadły, K. (2001). Stan, zasoby i kierunki rozwoju ośrodków innowacyjnych i przedsiębiorczości na początku 2001 r. W: K.B. Matusiak (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości. Poznań-Łódź: Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Mertl, J., Stawasz, E. (1996). Uwarunkowania i możliwości transferu technologii do małych i średnich przedsiębiorstw za pośrednictwem inkubatora przedsiębiorczości. W: K.B. Matusiak, K. Zasiadły, T. Broczkowski, M. Pietraszewski (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Poznań: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, 103-144.
 • Morrison, D.F. (1990). Wielowymiarowa analiza statystyczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Nowakowska, A., Feltynowski, M. (2009). Metoda oceny potencjału innowacyjnego regionów. W: A. Nowakowska (red.), Zdolności innowacyjne polskich regionów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Biblioteka Mateusz Poradecki.
 • Nowosielska, E. (2000). Sektor usług w aglomeracji warszawskiej 1992-1997: przemiany strukturalne i tendencje rozwoju, Dokumentacja Geograficzna, 17.
 • Obłój, K. (1998). Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWE, 106-123.
 • O'Farrell, P.N., Hitchens, D.M. (1990). Producer Services and Regional Development: a Review of Some Major Conceptual Policy and Research Issues. Environment and Planning, A 22, 1141- 1154.
 • Parysek, J.J. (1997). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Pedersen P.O. (1986). The Role of Business Services in Regional Development - a New Growth Center Strategy. Scandinavian Housing and Planning Research, 3, 167-182.
 • Penc-Pietrzak, I. (2002). Analiza otoczenia firmy. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 11.
 • Perry, M. (1991). The Capacity of Producer Services to Generate Growth: Some Evidence from Peripheral Metropolitan Economy. Environment and Planning, A 23, 1331-1347.
 • Pietrzyk, I. (2001). Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Prawelska-Skrzypek, G., Domański, B. (1996). , Kraków: Lokalne i regionalne czynniki rozwoju przedsiębiorczości w świetle doświadczeń polskich i zagranicznychWydawnictwo AE.
 • Przybylska, K. 2001. Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej. Kraków: Wydawnictwo AE.
 • Runge, J. (2007). Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Słodowa-Hełpa, M. (1998). Wpływ otoczenia biznesu na rozwój społeczno-gospodarczy województwa gorzowskiego. W: J.J. Parysek, B. Gruchman (red.), Uwarunkowania i kierunki rozwoju spo- łeczno-gospodarczego województwa gorzowskiego. T. 3. Koncepcje rozwoju. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 295-325.
 • Stryjakiewicz, T. (1999). Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Werwicki, A. (1998). Zmiany paradygmatu geografii usług. Przegląd Geograficzny, 70 (3-4).
 • Wolfe, D.A., Gertler, M.S. (2001). Globalisation and Economic Restructuring in Ontario: From Industrial Heartland to Learning Regions? European Planning Studies, 9 (5).
 • Woodward, R. (1999). Otoczenie instytucjonalne małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE.
 • Yoke-Tong Chew, Wai-Chung Yeung H. (2001). The SME Advantage: Adding Local Touch to Foreign Transnational Corporations in Singapore. Regional Studies, 35(5), 431-448.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171266633

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.