PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 3 (10) | 18--34
Tytuł artykułu

Ekologiczne aspekty produkcji oraz stosowania biodiesla

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ecological Aspects of the Production and Use of Biodiesel
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Biodiesel postrzegany jest jako ekologiczny substytut oleju napędowego, jednak pełna ocena wpływu produkcji i stosowania biodiesla na środowisko naturalne powinna być uwarunkowana bilansem zysków i strat uwzględniającym poszczególne etapy cyklu produkcyjnego. Na podstawie dostępnej literatury przedstawiono potencjalne korzyści oraz wyzwania stojące przed zrównoważoną produkcją biodiesla. W pracy porównano ekologiczny efekt zmiany rodzaju i jakości substratów oraz wpływu sposobu syntezy bioestrów na różne kategorie zagrożeń dla środowiska. Pod względem właściwości i charakterystyki spalania biodiesel stanowi alternatywę oleju napędowego. Zrównoważona produkcja bioestrów powinna opierać się na procesach enzymatycznych, a zamiast rafinowanych olejów roślinnych należy zastosować oleje i tłuszcze odpadowe, w przyszłości także olej z glonów.(abstrakt oryginalny)
EN
Biodiesel is seen as an eco-friendly substitute for diesel fuel because of its natural origin and environmental benefits. However, the assessment of the impact of the biodiesel production and the use of natural resources should be determined by the profit and loss balance which takes into account different stages of the production cycle. Based on the available literature the potential benefits and challenges for the sustainable production of biodiesel are presented. This paper compares the ecological effect of changing a type and quality of substrates as well as a method of the synthesis of bioesters on different impact categories on the environment. In terms of properties and the combustion characteristic biodiesel is an alternative for diesel fuel. The sustainable production of bioesters should be based on enzymatic processes and instead of refined vegetable oils waste oils and fats should be used, in the future also algae oil.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • A comprehensive analysis of biodiesel impacts on exhaust emissions. Draft technical report, EPA, 2002.
 • Abbaszaadeh A., Ghobadian B., Omidkhah M.R., Najafi G., Current biodiesel production technologies: A comparative review, "Energy Conversion and Management" 2012, 6, s. 138-148.
 • Berrios M., Skelton R.L., Comparison of purification methods for biodiesel, "Chemical Engineering Journal" 2008, 144, s. 459-465.
 • Borugadda V.B., Goud V.V., Biodiesel production from renewable feedstocks: Status and opportunities, "Renewable and Sustainable Energy Reviews" 2012, 16, s. 4763-4784.
 • Burgess A.A., Brennan D.J., Application of life cycle assessment to chemical processes, "Chemical Engineering Science" 2001, 56, s. 2589-604.
 • Campbell P.K., Beer T., Batten D., Life cycle assessment of biodiesel production from microalgae in ponds, "Bioresource Technology" 2011, vol. 102, s. 50-56.
 • Candeia R.A., Silva M.C.D., Carvalho Filho J.R., Brasilino M.G.A., Bicudo T.C., Santos I.M.G., Souza A.G., Influence of soybean biodiesel content on basic properties of biodiesel-diesel blends, "Fuel" 2009, 88, s. 738-743.
 • Charpe T.W., Rathod V.K., Biodiesel production using waste frying oil, "Waste Management" 2011, 31, s. 85-90.
 • Chen Y., Xiao B., Chang J., Fu Y., Lu P., Wang X., Synthesis of biodiesel from waste cooking oil using immobilized lipase in fixed bed reactor, "Energy Conversion and Management" 2009, 50, s. 668-673.
 • Crutzen P.J., Mosier A.R., Smith K.A., Winiwarter W.N., N2O release from agro-biofuel production negates global warming reduction by replacing fossil fuels, "Atmospheric Chemistry and Physics Discussions" 2007, 7, 4, 191-205.
 • Dąbrowski W., Bednarski W., Perspektywy zastosowania oleju z alg w produkcji biodiesla, "Nauki Inżynierskie i Technologie" 2012, 4, 7, s. 19-34.
 • Demirbas A., Biofuels securing the planet's future energy needs, "Energy Conversion and Management" 2009a, 50, 9, s. 2239-2249.
 • Demirbas A., Progress and recent trends in biodiesel fuels, "Energy Conversion and Management" 2009b, 50, s. 14-34.
 • Dizge N., Aydiner C., Imer D.Y., Bayramoglu M., Tanriseven A., Keskinler B., Biodiesel production from sunflower, soybean, and waste cooking oils by transesterification using lipase immobilized onto a novel microporous polymer, "Bioresource Technology" 2009, 100, s. 1983-1991.
 • Dufour J., Iribarren D., Life cycle assessment of biodiesel production from free fatty acid-rich wastes, "Renewable Energy" 2012, 38, s. 155-162.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, DzU UE L 09.140.16.
 • Eurostat Pocketbook. Energy, transport and environment indicators, European Union, 2010.
 • Gołaszewski J., Renewables and environmental implications, "Environmental Biotechnology" 2009, 5, 1, s. 11-24.
 • Golimowska R., Druga szansa na tańsze tankowanie, "Agroenergetyka" 2012, 1, s. 31-32.
 • Graboski M.S., McCormick R.L., Combustion of fat and vegetable oil derived fuels in diesel engine, "Progress in Energy and Combustion Science" 1998, 24, 2, s. 125-164.
 • Gui M.M., Lee K.T., Bhatia S., Feasibility of edible oil vs. non-edible oil vs. waste edible oil as biodiesel feedstock, "Energy" 2008, 33, s. 1646-1653.
 • Haas M.J., Improving the economics of biodiesel production through the use of low value lipids as feedstocks: vegetable oil soapstock, "Fuel Processing Technology" 2005, 86, s. 1087-1096.
 • Harding K.G., Dennis J.S., von Blottnitz H., Harrison S.T.L., A life-cycle comparison between inorga- nic and biological catalysis for the production of biodiesel, "Journal of Cleaner Production" 2007, 16, s. 1368-1378.
 • Harto C., Meyers R., Williams E., Life cycle water use of low-carbon transport fuels, "Energy Policy" 2010, 38, s. 4933-4944.
 • Helwani Z., Othman M.R., Aziz N., Fernando W.J.N., Kim J., Technologies for production of biodiesel focusing on green catalytic techniques: A review, "Fuel Processing Technology" 2009, 90, s. 1502-1514.
 • Holm H.C., Cowan D., The evolution of enzymatic interesterification in the oils and fats industry, "European Journal of Lipid Science and Technology" 2008, 110, s. 679-691.
 • Hou J., Zhang P., Yuan X., Zheng Y., Life cycle assessement of biodiesel from soybean, jatropha, and microalgae in China condidtions, "Renewable and Sustainable Energy Reviews" 2011, 15, s. 5081-5091.
 • http://co2now.org/; (6.12.2012).
 • Jayed M.H., Masjuki H.H., Saidur R., Kalam M.A., Jahirul M.I., Environmental aspects and challenges of oilseed produced biodiesel in Southeast Asia, "Renewable and Sustainable Energy Reviews" 2009, 13, s. 2452-2462.
 • Jeswani H.K., Azapagic A., Water footprint: methodologies and a case study for assessing the impacts of water use, "Journal of Cleaner Production" 2011, 19, s. 1288-1299.
 • Key World Energy Statistics, OECD/IEA, 2012.
 • Knothe G., Dependence of biodiesel fuel properties on the structure of fatty acid alkyl esters, "Fuel Processing Technology" 2005, 86, s. 1059-1070.
 • Koda R., Numata T., Hama S., Tamalampudi S., Nakashima K., Tanaka T., Ogino C., Fukuda H., Kondo A., Ethanolysis of rapeseed oil to produce biodiesel fuel catalyzed by Fusarium heterosporum lipase-expressing fungus immobilized whole-cell biocatalysts, "Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic" 2010, 66, s. 101-104.
 • Lankoski J., Ollikainen M., Biofuel policies and the environment: Do climate benefits warrant increased production from biofuel feedstocks?, "Ecological Economics" 2011, 70, s. 676-687.
 • Lardon L., Helias A., Sialve B., Steyer J.-P., Bernard O., Life-cycle assessment of biodiesel production from microalgae, "Journal of Environmental Science and Technology" 2009, 43, s. 6475-6481.
 • Lin L., Cunshan Z., Vittayapadung S., Xiangqian S., Mingdong D., Opportunities and challenges for biodiesel fuel, "Applied Energy" 2011, 88, s. 1020-1031.
 • Lubiewski Z., Boczar P., Błażejczyk-Majka L., Śmigielska H., Lewandowicz G., Tłuszcz kanałowy jako potencjalny surowiec do produkcji biodiesla (estrów metylowych kwasów tłuszczowych), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" 2011, 206, s. 244-253.
 • Maia E.C.R., Borsato D., Moreira I., Spacino K.R., Rodrigues P.R.P., Gallina A.L., Study of the biodiesel B100 oxidative stability in mixture with antioxidants, "Fuel Processing Technology" 2011, 92, s. 1750-1755.
 • Nanaki E.A., Koroneos C.J., Comparative LCA of the use of biodiesel, diesel and gasoline for transportation, "Journal of Cleaner Production" 2012, 20, s. 14-19.
 • Panwar N.L., Kaushik S.C., Kothari S., Role of renewable energy sources in environmental protection: A review, "Renewable and Sustainable Energy Reviews" 2011, 15, s. 1513-1524.
 • Pogaku R., Subash S., Rahmath A., LCA studies for alkaline and enzyme catalyzed biodiesel production from palm oil, "Advances in Biological Chemistry" 2012, 2, s. 341-352.
 • Raman J.K., Ting V.F.W., Pogaku R., Life cycle assessment of biodiesel production using alkali, soluble and immobilized enzyme catalyst processes, "Biomass and Bioenergy" 2011, 35, s. 4221-4229.
 • Renewables in global energy supply. An IEA fact sheet, IEA, 2007.
 • Robles-Medina A., Gonzales-Moreno P.A., Esteban-Cerdan L., Molina-Grima E., Biocatalysis: Towards ever greener biodiesel production, "Biotechnology Advances" 2009, 27, s. 398-408.
 • Sanz Requena J.F., Guimaraes A.C., Quirós Alpera S., Relea Gangas E., Hernandez-Navarro S., Navas Gracia L.M., Martin-Gil J., Fresneda Cuesta H., Life Cycle Assessment (LCA) of the biofuel production process from sunflower oil, rapeseed oil and soybean oil, "Fuel Processing Technology" 2011, 92, s. 190-199.
 • Singh J., Gu S., Commercialization potential of microalgae for biofuels production, "Renewable and Sustainable Energy Reviews" 2010, 14, s. 2596-2610.
 • Stoeglehner G., Narodoslawsky M., How sustainable are biofuels? Answers and further questions arising from an ecological footprint perspective. "Bioresource Technology" 2009, 100, s. 3825-3830.
 • Szczęsna-Antczak M., Kubiak A., Antczak T., Bielecki S., Enzymatic biodiesel synthesis - Key factors affecting efficiency of the process, "Renewable Energy" 2009, 34, s. 1185-1194.
 • Taher H., Al-Zuhair S., Al-Marzouqui A., Hashim I., Extracted fat from lamb meat by supercritical CO2 as feedstock for biodiesel production, "Biochemical Engineering Journal" 2011, 55, s. 23-31.
 • Timilsina G.R., Csordás S., Mevel S., When does a carbon tax on fossil fuels stimulate biofuels?, "Ecological Economics" 2011, 70, s. 2400-2415.
 • Varanda M.G., Pinto G., Martins F., Life cycle analysis of biodiesel production, "Fuel Processing Technology" 2011, 92, s. 1087-1094.
 • Watanabe Y., Pinsirodom P., Nagao T., Yamauchi A., Kobayashi T., Nishida Y., Takagi Y., Shimada Y., Conversion of acid oil by-produced in vegetable oil refining to biodiesel fuel by immobilized Candida antarctica lipase, "Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic" 2007, 44, s. 99-105.
 • World Energy Outlook, OECD/IEA, 2009.
 • World Energy Outlook, OECD/IEA, 2010.
 • Yang J., Xu M., Zhang X., Hu Q., Sommerfeld M., Chen Y., Life-cycle analysis on biodiesel production from microalgae: Water footprint and nutrients balance, "Bioresource Technology" 2011, 102, s. 159-165.
 • Yee K.F., Tan K.T., Abdullah A.Z., Lee K.T., Life cycle assessment of palm biodiesel: Revealing facts and benefits for sustainability, "Applied Energy" 2009, 86, s. 189-196.
 • Zhou A., Thomson E., The development of biofuels in Asia, "Applied Energy" 2009, 86, s. 11-20.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171266929

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.