PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 11 | 187--206
Tytuł artykułu

Charakter prawny porozumień o współpracy w dziedzinie prac badawczych

Warianty tytułu
The Legal Nature of Joint Research and Development Agreements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule autor omawia prawne aspekty umów, których celem jest współpraca gospodarcza stron o charakterze badawczym. Generalnie umowy te mają charakter długoterminowy, szczególnie jeśli umowa obejmuje wykorzystywanie wyników badań. Przedstawiono problemy pojawiające się podczas zawierania takich umów.
EN
In this article the author discusses legal aspects of research and development agreements. Generally, research and development agreements are often of a long-term nature, especially where the cooperation extends to the exploitation of the results of researches. Research and development agreements are contracted between academic bodies, usually technical ones, and undertakings which are interested in production based on modern technologies. In Polish and European law "research and development" means the acquisition of know-how relating to products or processes and carrying out of theoretical analysis, systematic study or experimentation, technical testing of products or processes, the establishment of the necessary facilities and the obtaining of intellectual property for the results of research. According to this definition, joint research and development can take many different forms. "Research and development" are carried out "jointly" where the work is (a) carried out by a joint team, organization, or undertaking (b) jointly entrusted to a third party (c) allocated between the parties by way of specialization in research and development. The legal nature and civil law which should be applied to evaluate the legal consequences of the agreements mentioned above has been of particular interest to the author. Dealing with these problems, especially while we take into consideration Polish social and economical conditions, seems really essential for the author. Polish industry, though still simple production-oriented, in which the adequate amount of workforce and not innovation matters, is gradually interested in complex production. This phenomenon results from our participation in the European Union and competition on the market of goods and services offered by technologically advanced western undertakings. That is how the need to deal with the issue of agreements which enable the "transfer" of technologies from academic bodies to industry has arisen. The following article discusses the above mentioned problems. (original abstract)
Rocznik
Tom
11
Strony
187--206
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktorant
Bibliografia
 • Alpińska-Blok B., Przedmiot umowy o prace badawcze, ZNUJ PWiOWI 1983, nr 33, s. 77 i n.
 • Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Warszawa 2005, s. 40-41.
 • Bagdziński T., Analiza joint-ventures w prawie antymonopolowym, [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej, red. S. Biernat, Kraków 2000, s. 425 i n.
 • Bagiński W., Niektóre zagadnienia kształtowania stosunku dostawy i sprzedaży przez orzecznictwo arbitrażowe, PUG 1980, nr 8-9, s. 282.
 • Bagiński W., Problematyka umów o prace badawcze (cz. II), PUG 1971, nr 3, s. 74.
 • Bagiński W., Umowy o prace badawcze i umowy o wdrażanie wyników tych prac, Katowice 1970-1971, s. 45.
 • Bagiński W., Wybrane zagadnienia nowych o.w.s., PUG 1974, nr 1, s. 4-5
 • Bar L., Położenie prawne przedsiębiorstwa państwowego w sferze prawa administracyjnego, Warszawa 1968, s. 164.
 • Bauer M., Hoffman F., Porozumienia dystrybucyjne we wspólnotowym prawie konkurencji, PPH 2003, nr 12, s. 6.
 • Białoń L., [w:] Nauka i technika w rozwoju społeczno-gospodarczym, red. L. Białoń, T. Obrębski, Warszawa 1989, s. 24 i n.
 • Biernat S., Działania wspólne w administracji państwowej, Wrocław 1979, s. 111 i n.
 • Bucieńska S., Z problematyki porozumień branżowych, NP 1961, nr 9, s. 1145.
 • Buczkowski S., Nowe zastosowanie zobowiązań umownych w gospodarce uspołecznionej, PiP 1961, nr 1, s. 67.
 • Budziński F., Formy i geneza postępu technicznego, ZNUJ PWiOWI 1974, nr 4, s. 82-83 i 88.
 • Bury K., Prawo karteli w Europie i w Stanach Zjednoczonych, SP 2006, nr 2, s. 70 i n.
 • Burzyński A., Joint-ventures w międzynarodowym obrocie gospodarczym, SP 1976, nr 1-2, s. 123 i n.
 • Całus A., Pojęcie kooperacji przemysłowej w stosunkach Wschód-Zachód, "Problemy Handlu Zagranicznego" 1979, nr 2, s. 59.
 • Całus A., Prawo cywilne i handlowe państw obcych, Warszawa 1985, s. 11.
 • Całus A., Specyfika międzynarodowej kooperacji gospodarczej, [w:] Prawne problemy międzynarodowej kooperacji przemysłowej. Warszawa 1981, s. 36 i n.
 • Carter C.F., Wiliams B.R., Industry and Technical Progress, London 1958, s. 16 i n.
 • Chełmoński A., Co to jest prawo gospodarcze, RPEiS 1993, nr 1, s. 7 i n.
 • Chęciński A., Wdrażanie nowoczesności, Warszawa 1978, s. 26 i n.
 • Cieślak Z., Porozumienie administracyjne, Warszawa 1985, s. 109.
 • Czachórski W., Uwagi w XX-tą rocznicę obowiązywania kodeksu cywilnego PRL (1965 - 1985), PUG 1985, nr 1, s. 3.
 • Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu (A. Brzozowski, M. Safian, E. Skowrońska-Bocian), Warszawa 2003, s. 173.
 • Ćmikiewicz G., Umowa o prace badawcze - zagadnienia systematyczno-konstrukcyjne, ZNUJ PWiOWI 1985, nr 37, s. 73-76.
 • Dawidowicz H., Umowy administracyjnoprawne w gospodarce uspołecznionej, PUG 1964, nr 1, s. 7.
 • Dębowski P., Skoczny T., Wyłączenie określonych porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję, PPH 2003, nr 2, s. 5 i n.
 • Domański G., Kadłubowski K., Istota prawna i funkcja gospodarcza umowy ramowej, "Nauki o Zarządzaniu" 1988, nr 3-4, s. 7 i n.
 • Domański G., Umowa ramowa na tle prawa niektórych państw EWG i Polski, Warszawa 1989, s. 61 i n.
 • Drozd E., Umowa przedwstępna a umowa przyrzeczona, NP 1973, nr 3, 1562-1567.
 • du Vali M., Reguły konkurencji a umowy o prace badawczo-rozwojowe (Seria: Reguły konkurencji a wybrane rodzaje porozumień), Warszawa 1995, s. 69, 72.
 • Dybowski T., [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, s. 96 i n.
 • Eminescu J., Die Verantwortlichkeit bei Nichterfüllung der Verträge über wissenschaftliche Forschung und technische Beihilfe, [w:] Rechtsfragen der Kooperation zwischen Unternehmen in Ost und West, Studien des Instituts Für Ostrecht, Monachium 1967, s. 56.
 • Emmerich V., [w:] Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, M.A. Dauses (red. wydania oryginalnego), R. Skubisz (red. edycji polskiej), Warszawa 1999, s. 741.
 • Emmerich V., Kartellrecht, Monachium 2001, s. 293 i n.
 • Fiedor B., Teoria innowacji, Warszawa 1979, s. 179.
 • Filipek J., Rola prawa w działalności administracyjnej, Warszawa-Kraków 1974, s. 65 i n.
 • Filipek J., Stosunek administracyjnoprawny, ZNUJ PPr 1968, z. 34, s. 86 i n.
 • Filipek J., Znaczenie określeń "w porozumieniu", "za zgodą" i im podobnych w systemie zarządzania gospodarką narodową, "Krakowskie Studia Prawnicze" 1973, t. V, s. 129 i n.
 • Galster J., Mik C., Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego. Zarys wykładu, Toruń 1996, s. 302 in.
 • Garlicki L., Charakter prawny porozumienia administracyjnego, PiP 1970, nr 2, s. 243-249.
 • Golat R., Umowy o prace badawczo-rozwojowe, GP z 15-21. 12. 1998, nr 50, s. 27.
 • Grotthuss P., Nowa regulacja porozumień wertykalnych w świetle prawa konkurencji Unii Europejskiej, Gl. 2001, nr 1, s. 2 i n.
 • Grzybowski S., [w:] System prawa cywilnego. Część ogólna, t. I, S. Grzybowski (red.), Wrocław 1985, s. 381, 479 i n.
 • Husserl G., Recht und Zeit, Frankfurt 1955, s. 36 i n.
 • Jakubowski J., Umowa kooperacji przemysłowej jako nowy typ umów w międzynarodowej kooperacji przemysłowej, [w:] Prawne problemy międzynarodowej kooperacji przemysłowej. Warszawa 1981, s. 9 i n.
 • Jasiakiewicz M., Kryteria wyodrębnienia umowy gospodarczej. Acta Univ. Lodziensis 1988, Folia Iuridica, nr 34, s. 77-78.
 • Jewkes J., Sawers D., Stillerman R., Sources of Invention, London 1958, rozdz. IV-V.
 • Jędryszczyk J., Serda W., Szumański A., Wzory pism w zakresie prawa spółek, Kraków 1996, s. 33.
 • Jurczyk Z., Kartele w prawie konkurencji Unii Europejskiej, "Prawo Spółek" 2001, nr 5, s. 35 i n.
 • Jurkowska A., Porozumienia kooperacyjne w świetle wspólnotowego i polskiego prawa konkurencji. Od formalizmu do ekonomizacji. Warszawa 2005, s. 115 i n.
 • Jurkowska A., Skoczny T., Wyłączenie określonych porozumień specjalizacyjnych i badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencje, PPH 2003, nr 1, s. 11 i n.
 • Karasiński J., Pałtynowicz M., Umowa ramowa w obrocie gospodarczym, "Prawo Spółek" 1998, nr 12, s. 31 i n.
 • Kępiński M., Nowicka A., Reguły konkurencji a porozumienia kooperacyjne, Warszawa 1993, s. 78.
 • Kidyba A., Modelowanie spółki z ograniczona odpowiedzialnością, [w:] Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, red. A. Kidyba, R. Skubisz, Kraków 2007, s. 141 i n.
 • Klein A., Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Acta Univ. Wratislaviensis 1964, nr 25, s. 121 i n.
 • Klein A., Zawarcie, zmiana i rozwiązanie umowy o prace badawcze i wdrożeniowe. Acta Univ. Wratislaviensis 1979, No 412, Prawo XXIV, s. 56-57, 67.
 • Knosala E., Zarządzanie badaniami naukowymi, Warszawa 1977, s. 102 i n.
 • Kondracka M., Pojęcie i charakter prawny umowy przedwstępnej, MoP 1999, nr 3, s. 12 i n.
 • Kosik J., Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o pracę badawczą, Acta Univ. Wratislaviensis 1979, No 412, Prawo LXXIV, s. 76-78.
 • Kosikowski C., Prawo gospodarcze publiczne. Warszawa 1994, s. 30 i n.
 • Koturbowicz T., Porozumienia poziome w prawie i praktyce Europejskiej Wspólnoty, Acta Univ. Wratislaviensis (Seria: ekonomia) 1996, nr 2, s. 55 i n.
 • Krajewski M., Umowa przedwstępna zgodnie z nowelą do kodeksu cywilnego, PPH 2003, nr 6, s. 4 i n.
 • Krajewski M., Umowa przedwstępna. Warszawa 2000, s. 177 i n.
 • Krajewski M., Wadliwość umowy przedwstępnej a umowa przyrzeczona, MoP 2000, nr 5, s. 285 i n.
 • Kruczalak K., Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 2002, s. 108.
 • Kruczalak K., Zarys prawa handlowego, Warszawa 2003, s. 264-265.
 • Księżopolski B., Niektóre problemy umów o prace badawcze i wdrożeniowe, Prace naukowe AE we Wrocławiu 1978, t. 135, s. 108 i n.
 • Księżopolski B., Porozumienia i umowy o prace badawcze i wdrożeniowe, Prace naukowe AE we Wrocławiu (seria: Monografie i opracowania) 1983, nr 10, s. 128 i n.
 • Księżopolski B., Rodzaje i cechy porozumień w działalności badawczej i wdrożeniowej, Prace Naukowe AE we Wrocławiu 1983, nr 239, s. 5 i n.
 • Laudańska J., Pojęcie i formy międzynarodowej kooperacji przemysłowej, "Ekonomista" 1975, nr 4, s. 807.
 • Leoński Z., Ustrój i zadania samorządu terytorialnego w Polsce, Poznań 1994, s. 27 i 39.
 • Lissowski P., Pakuła A., Porozumienia komunalne, Acta Univ. Wratislaviensis 1996, PPiA nr XXXV, s. 93 i n.
 • Longchamps F., O pojęciu stosunku prawnego w prawie administracyjnym. Acta Univ. Wratislaviensis 1964, nr 19, Prawo XII, s. 39 i n. zwłaszcza s. 45-46.
 • Madey M., Stelmachowski A., Podstawy i zasady prawa gospodarczego, PUG 1974, nr 6, s. 185.
 • Majewska-Jurczyk B., Porozumienia badawczo-rozwojowe wprawie konkurencji Unii Europejskiej, Acta Univ. Wratislaviensis 1995, No 1769, PPiA XXXIII, s. 91 i n.
 • Mansfield E., The Economics of Technological Change, London 1969, s. 43 i n.
 • Mańko R., Zasady umów długoterminowych. Wprowadzenie i komentarz, KPP 2006, nr 2, s. 531 in.
 • Materna G., Umowne klauzule antykonkurencyjne w transakcjach koncentracji przedsiębiorstw - orzecznictwo wspólnotowe i polskie, Gl. 2005, nr 2, s. 112 i n.
 • Miąsik D., [w:] Prawo europejskie. Zarys wykładu, red. R. Skubisz, E. Skrzydło-Tefelska, Lublin 2003, s. 335.
 • Mik C., Media masowe w europejskim prawie wspólnotowym, Toruń 1999, s. 334.
 • Milczarek P., Porozumienia wertykalne we wspólnotowym prawie konkurencji, "Studia Europejskie" 2000, nr 4, s. 66.
 • Molski R., Porozumienia wertykalne w prawie konkurencji Unii Europejskiej oraz amerykańskim prawie antytrustowym, SP 2003, nr 4, s. 95.
 • Möschel W., Współpraca technologiczna w świetle zachodnioniemieckiego i europejskiego prawa kartelowego, ZNUJ PWiOWI 1990, z. 52, s. 45.
 • Müller M., Dostosowanie umów o współpracy badawczej do zmienionych okoliczności, "Problemy Prawne Handlu Zagranicznego" 1986, nr 10, s. 72-73.
 • Nowacka E., Samorząd terytorialny w administracji publicznej, Warszawa 1997, s. 140-151.
 • Nykryn J., Międzynarodowa kooperacja przemysłowa, Warszawa 1975, s. A1-A9.
 • Ochendowski E., Prawo administracyjne, Toruń 2001, s. 197-198.
 • Ofiarski Z., Joint-ventures w działalności ubezpieczeniowej w Polsce, PUG 1990, nr 12, s. 205 i n.
 • Olejniczak A., [w:] Prawo handlowe. Spółki handlowe, umowy gospodarcze, red. A. Koch, J. Napierała, Kraków 2002, s. 654.
 • Olejniczak A., Charakter prawny umów kompensacyjnych, RPEiS 1991, nr 1, s. 64 i n.
 • Olejniczak A., O koncepcji umów ramowych, PiP 1990, nr 4, s. 69 i n.
 • Olejniczak A., Transakcje kompensacyjne w handlu międzynarodowym. Studium cywilnoprawne, Poznań 1994, s. 103 i n.
 • Olszewski J., Nadzór nad koncentracja przedsiębiorców jako forma prewencyjnej ochrony konkurencji, Rzeszów 2004, s. 90 i n.
 • Opalski T., Problematyka transferu technologii w ramach międzynarodowej kooperacji przemysłowej, [w:] Prawne problemy międzynarodowej kooperacji przemysłowej. Warszawa 1981, s. 110-111.
 • Opalski W., Z zagadnień powstawania umów w obrocie uspołecznionym, PUG 1976, nr 8-9, s. 229.
 • Ożegalska-Trybalska J., Działalność innowacyjna i ochrona własności przemysłowej w jednostkach naukowych, PIPWI UJ 2006, z. 95, s. 137 i n.
 • Pilch H., Przedmiot umowy i przedmiot świadczenia w umowie o prace badawczą, SIS 1977, t. II, s. 59.
 • Poczobut J., Umowa kooperacji przemysłowej z firmami kapitalistycznymi, Warszawa 1981, s. 16 i n.
 • Poczobut J., Wiśniewski A., W sprawie charakteru prawnego umowy kooperacji, "Prawne Problemy Handlu Zagranicznego" 1981, nr 5 (PNUŚ nr 411), s. 49-50.
 • Poździk R., Dystrybucja produktów na zasadzie wyłączności w Polsce i w Unii Europejskiej, Lublin 2006, s. 72 i n.
 • Poźniak-Niedzielska M., Umowy o prace naukowo-badawcze, SP 1974, nr 1, s. 142-144.
 • Poźniak-Niedzielska M., Wyniki prac badawczych jako dobro prawne, PiP 1986, nr 9, s. 55-56.
 • Przybylska S., Uwagi o funkcjonowaniu porozumień gospodarczych, PiP 1969, nr 11, s. 851.
 • Rabska T., Jakie prawo gospodarcze? Próba odpowiedzi, RPEiS 1993, nr 1, s. 21.
 • Radwański Z., [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, Wrocław 1981, s. 355, 808, 418-424.
 • Radwański Z., Nowa ustawa o Polskiej Akademii Nauk, PiP 1998, nr 3, s. 3 i n.
 • Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 1999, s. 245.
 • Radwański Z., Uwagi o zobowiązaniach trwałych (ciągłych) na tle kodeksu cywilnego, SC 1969, t. XIII-XIV, s. 251.
 • Rembieliński A., Umowa gospodarcza, [w:] Studia z prawa cywilnego. Księga Pamiątkowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowej Prof. A. Szpunara, Warszawa-Łódź 1983, s. 187.
 • Rittner F., Einführung in das Wettbewerbs- und Kartellrecht, Heidelberg 1985, s. 358.
 • Rybicki Z., Administracyjnoprawne zagadnienia gospodarki planowej, Warszawa 1968, s. 244.
 • Rzepka S., Zrzeszenie przedsiębiorstw - spółka z art. 860 i n. k.c.?, PUG 1985, nr 5-6, s. 156.
 • Saunders K.M., The Role of Intellectual Property Rights in Negotiating and Planning a Research Joint Venture, "Marquette Intellectual Property Law Review" 2003, nr 75, s. 6.
 • Secomski K., Nauka - człowiek -społeczeństwo - gospodarka, "Nauka Polska" 1972, nr 6, s. 7 i n.
 • Seiler R.E., Badania naukowe i prace rozwojowe, Warszawa 1969, s. 16 i n.
 • Sikorski R., Zwolnienie grupowe umów transferu technologii we wspólnotowym prawie konkurencji, http://www.uokik.gov.pl/pl/informacja_i_edukacja/informacja/ko-munikaty_prasowe/artl08.html.
 • Skoczny T., Problem prawa gospodarczego - współcześnie, RPEiS 1993, nr 1, s. 29 i n.
 • Skoczny T., Administracyjnoprawne instytucje organizowania badań naukowych, Warszawa 1977, s. 112 i n.
 • Skoczny T., Zakaz praktyk ograniczających konkurencję, [w:] Prawo Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2004, s. 710-714.
 • Słotowiński B., Cywilistyczne elementy instytucji gospodarczego prawa administracyjnego na przykładzie "porozumienia", RPEiS 1977, nr 4, s. 22 i n.
 • Sobczak K., Koordynacja gospodarcza. Studium administracyjnoprawne, Warszawa 1971, s. 243 i n.
 • Sołtysiński S., [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 1-150, t. I, Warszawa 2001, s. 223-224.
 • Sołtysiński S., [w:] System prawa własności intelektualnej, t. III, Prawo wynalazcze, red. J. Szwaja, A. Szajkowski, Wrocław, 1990, s. 574, 576 i przypis 41 na tej samej stronie.
 • Sołtysiński S., Spółka jawna, SPP 2006, nr 3, s. 5-6.
 • Sośniak M., Grupy i rodzaje umów obligacyjnych w europejskiej doktrynie i ustawodawstwie, SIS 1991, t. XVI, s. 105.
 • Starościak J., Porozumienia administracyjne, [w:] Instytucje prawa administracyjnego europejskich państw socjalistycznych, Wrocław 1973, s. 320.
 • Starościak J., Prawo administracyjne, Warszawa 1971, s. 248-250.
 • Starościak J., Studia z teorii prawa administracyjnego, Wrocław 1967, s. 84-85.
 • Stecki L., Konsorcjum, Toruń 1997, s. 231-237.
 • Stefaniuk M., Publicznoprawne reguły konkurencji, Lublin 2005, s. 142 i n.
 • Stelmachowski A., Orzeczenia arbitrażu a decyzje organów administracji, PUG 1969, nr 8-9, s. 269.
 • Stelmachowski A., Zasada jedności prawa cywilnego (teoria i praktyka), PUG 1980, nr 2, s. 43.
 • Stelmachowski A., Zasada planowości w prawie gospodarczym, PiP 1969, nr 8-9, s. 234.
 • Stępniak K., Problem jednolitej regulacji profesjonalnego obrotu gospodarczego, PUG 1984, nr 5-6, s. 114 i n.
 • Strzępka J., Charakter prawny porozumień o współpracy, PiP 1975, nr 4, s. 93.
 • Strzępka J., Porozumienia gospodarcze w systemie umów, PiP 1975, s. 65, 74.
 • Strzępka J., Umowy długoterminowe w obrocie gospodarczym, Annales UMCS 1976, vol. XXIII, sectio G, s. 300 i n.
 • Strzępka J., Umowy przedwstępne w obrocie uspołecznionym, Warszawa 1978, s. 79 i n.
 • Szer S., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 1967, s. 105.
 • Wolter A., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1967, s. 105.
 • Szewc A., Odpowiedzialność wykonawcy pracy naukowo-badawczej za wady prawne pracy, "Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej" 2004, z. 28, s. 119-137.
 • Szpringer W., Łączenie przedsiębiorstw a regulacja antymonopolowa, Warszawa 1993, s. 76, 89.
 • Szumański A., Pojęcie i charakter prawny umowy kooperacji przemysłowej w międzynarodowym obrocie gospodarczym, ZNUJ PPr 1991, z. 140, s. 113 i n.
 • Szura M., Winiarski K., Joint ventures w Chinach, PUG 1990, nr 5-6, s. 79 i n.
 • Szwaja J., Recenzja monografii S. Włodyki, Strategiczne umowy przedsiębiorców, Warszawa 2000, [w:] MoP 2001, nr 10, s. 544 i n.
 • Szydło M., Kontrola operacji koncentracyjnych w prawie wspólnotowym. Wybrane zagadnienia prawne, "Studia Europejskie" 2005, nr 4, s. 83-85, 97.
 • Szydło M., Kontrola wspólnych przedsiębiorstw (joint-ventures) w prawie antymonopolowym, "Prawo Spółek" 2002, nr 12, s. 41 i n.
 • Tabaczyński E., Kooperacja przemysłowa z zagranicą, Warszawa 1976, s. 16.
 • Tomaszewska M., Porozumienie w świetle orzecznictwa antymonopolowego - przegląd orzecznictwa, Gl. 2005, nr 1, s. 98-99.
 • Treściński T., Skutki prawne umowy przedwstępnej, "Prawo Spółek" 2002, nr 1, s. 49 i n.
 • Treściński T., Umowa przedwstępna o pokrewne instytucje prawne, "Prawo Spółek" 2002, nr 7-8, s. 78.
 • Trojanek J., Rola umów gospodarczych w procesie planowania i zarządzania gospodarką narodową, [w:] Problemy zarządzania gospodarką narodową, Poznań 1975, s. 4-10, 12-16.
 • Trojanek J., Społeczno-gospodarcze znaczenie umów długoterminowych, RPEiS 1977, nr 4, s. 1-16.
 • Trojanek J., Umowa jako instrument planowania produkcji rynkowej, Poznań 1974, s. 76-84 i 202-208.
 • Tusiński A., Zakazane porozumienia przedsiębiorców na gruncie prawa konkurencji WE, Pal. 2004, nr 9-10, s. 160 i n.
 • Tuszko A., Chaskielewicz S., Badania naukowe. Organizowanie i kierowanie. Warszawa 1968, s. 12 in.
 • Weiss K.H., Kooperacja międzynarodowa, [w:] Podstawy prawne gospodarki wolnorynkowej, M. Lutter, J. Semler (red. wydania oryginalnego), M. Wyrzykowski (red. edycji polskiej), Warszawa 1997, s. 295 i n.
 • Wengler L., Charakter prawny porozumienia komunalnego. Porozumienie komunalne a umowy z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2002, t. VIII, s. 153 i n.
 • Wengler L., Wygaśniecie porozumienia komunalnego, "Samorząd Terytorialny" 2006, nr 5, s. 37-39.
 • Whish R., Competition law, London 2003, s. 780-781.
 • Wiśniewski A., [w:] Zarys międzynarodowego prawa handlowego, Warszawa 1983, s. 102.
 • Wiśniewski A., Prawo o spółkach. Podręcznik praktyczny, 1.1, Warszawa 1991, s. 98 i n.
 • Włodyka S., Koncepcja polskiego prawa gospodarczego w warunkach nowego systemu zarządzania gospodarką, SC 1973, t. XXII, s. 1 i n.
 • Włodyka S., Porozumienia gospodarcze, Warszawa 1978, s. 53.
 • Włodyka S., Stan i perspektywy prawa gospodarczego w Polsce, PiP 1979, nr 10, s. 18 i n.
 • Włodyka S., [w:] Prawo gospodarcze i handlowe, t. V, Prawo umów w obrocie gospodarczym, red. S. Włodyka, Warszawa 2001, s. 38.
 • Włodyka S., [w:] Prawo umów w obrocie gospodarczym, Kraków 1996, s. 143 i n.
 • Włodyka S., [w:] System prawa handlowego, t. V, Prawo umów handlowych, red. S. Włodyka, Warszawa 2006, s. 56, 763, 795, 805 i n.
 • Włodyka S., Funkcje umów (porozumień) gospodarczych, PUG 1973, nr 7-8, s. 403 i n.
 • Włodyka S., Kodeks cywilny a rozwój ustawodawstwa gospodarczego, ZN IBPS 1983, nr 18-19, s. 106 i n.
 • Włodyka S., Polskie koncepcje prawa gospodarczego, PUG 1980, nr 4, s. 101 i n.
 • Włodyka S., Porozumienia w sprawie warunków umów w obrocie towarowym, RPEiS 1974, nr 3, s. 406.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171267155

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.