PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 209
Tytuł artykułu

Determinanty oraz skutki wynikowo-bilansowe identyfikacji i rozliczania wartości firmy w grupie kapitałowej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem podjętych przez autorkę badań jest wykazanie i ocena skutków zróżnicowanej identyfikacji wartości firmy oraz analiza determinant tej wielkości i jej odpisów w grupie kapitałowej. W publikacji zostały przedstawione konsekwencje skutków stosowania różnych metod pomiaru oraz rozliczania dodatniej i ujemnej wartości firmy dla tworzenia obrazu sytuacji finansowej grupy kapitałowej w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
209
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Accounting Standards Update on 2011-08: Intangibles - Goodwill and Others (Topic 350): Testing Goodwill for Impairement; An Amendment of the FASB - Accounting Standards Codification.
 • Alexander D., Archer S. (1996): Goodwill and the Difference Arising on First Consolidation. "The European Accounting Review", Vol. 5, No. 2.
 • Bens D., Heltzer W., Segal B. (2011): The Information Content of Goodwill Impairments and SFAS 142. "Journal of Accounting, Auditing & Finance", Vol. 26, Iss. 3.
 • Białas M. (2011): Problemy z ustalaniem wyniku finansowego w rachunku zysków i strat. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego": Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. Rachunkowość w teorii i praktyce, nr 625 (32).
 • Bini M., Bella Ch. D. (2007): Determinants of Market Reactions to Goodwill Write-off after SFAS 142. "Managerial Finance", Vol. 33, Iss. 11.
 • Bradbury M. E., Godfrey J. M., Koh P. S. (2003): Investment Opportunity Set Influence on Goodwill Amortization, Asia Pacific. "Journal of Accounting and Economics", Vol. 10, cyt. za: K. G. Chalmers, J. M. Godfrey, J. C. Webster: Does a Goodwill Impairement Regime Better Reflect the Underlying Economic Attributes of Goodwill? "Accounting and Finance" 2011, Vol. 51.
 • Bugeja M., Gallery N. (2006): Is Older Goodwill Value Relevant? "Accounting and Finance", Vol. 46, Iss. 4.
 • Buk H. (2008): Analiza wartości firmy jako pozycji bilansowej. W: Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. Red. S. Wrzosek. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wroclaw.
 • Buk H. (2010): Czy ujęcie marki w bilansie jako wartości niematerialnej może być wiarygodne? W: System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego. Red. I. Sobańska, P. Kabalski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Carpenter B. W., Boyle D. M. (2011): Testing Goodwill for Impairment: An Optional Consideration of Qualitative Factors. "CPA Journal", November, Vol. 81, Iss. 11.
 • Chalmers K. G., Godfrey J. M., Webster J. C. (2011): Does a Goodwill Impairement Regime Better Reflect the Underlying Economic Attributes of Goodwill? "Accounting and Finance", Vol. 51.
 • Chauvin K., Hirscliey M. (1994): Goodwill, Profitability, and the Market Value of the Finn. "Journal of Accounting and Public Policy", Vol. 13, No. 2.
 • Chen M. L., Chen R. D. (2009): Economic Entity Theory: Non-Controlling Interests and Goodwill Valuation. "Journal of Finance and Accountancy", Vol. 1, No. 1.
 • Churyk N. T. (2005): Reporting Goodwill: Are the New Accounting Standards Consistent with Market Valuations? "Journal of Business Research", No. 58.
 • Cieciura M. (2010): Rozliczanie wartości firmy w kontekście zachowania naczelnej zasady rachunkowości. W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1. Red. B. Micherda. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Cieciura M., Czaja-Cieszyńska H. (2011): Rozliczanie wartości firmy w świetle polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości - analiza przyjętych rozwiązań. W: Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie i prezentacja. Red. T. Cebrowska, W. Dotkuś. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Cohen J. A. (2005): Intangible Assets. Valuation and Economic Benefis. John Wiley & Sons, New Jersey.
 • Comiskey E. E., Clarke J. E., Mulford Ch. W. (2010): Is Negative Goodwill Valued by Investors? "Accounting Horizons", Vol. 24, No. 3.
 • Dodwell L. C. (2011): The Determinants of Goodwill Impairment Write-offs under FASB ASC Topic 350 (Formerly Known as SFAS 142) in Family Firms vs. Non-family Firms'. Evidens from the S7P 500, http://gateway.proquest.com/ 34/43/3443945 [dostęp: 12.12.2012].
 • Epstein B., Nach R., Bragg S. (2010): GAAP 2010. Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles. John Wiley & Sons, New Jersey, cyt. za: J. Gierusz (2012): Pomiar wartości aktywów i zobowiązań w świetle MSSF 13 "Wycena w wartości godziwej", http://www.zif.wzr.pl/pim/2012 4 3 16.pdf [dostęp: 10.12.2012].
 • Falk H., Gordon L. A. (1977): Imperfect Markets and the Nature of Goodwill. "Journal of Business Finance and Accounting", cyt. za: R. Ignatowski (2003): Przewodnik po konsolidacji sprawozdań finansowych. ODDK, Gdańsk.
 • Fiechter P., Meyer C.: Big Bath Accounting using Fair Value Measurement Discretion during the Financial Crisis, http://www.business.uzh.ch/professorships/ entrepreneurship/workshop/F iechter.pdf [dostęp: 12.12.2012].
 • Francis J., Hanna J. D., Vincent L. (1996): Causes and Effects of Discretionary Asset Write-Offs. "Journal of Accounting Research" Supplement, Vol. 34, Iss. 3.
 • Frendzel M.(2011): Aktywowanie wewnętrznie wytworzonych zasobów niematerialnych w wartości innych aktywów - zagadnienia dyskusyjne. W: Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie i prezentacja. Red. T. Cebrowska, W. Dotkuś. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Gabrusewicz W. (2002): Polityka bilansowa grupy kapitałowej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości SKwP, tom 8 (64), Warszawa.
 • Gabrusewicz W., Remlein M. (2011): Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jednostkowe i skonsolidowane. PWE, Warszawa.
 • Gierusz J. (2012), Pomiar wartości aktywów i zobowiązań w świetle MSSF 13. "Wycena w wartości godziwej", http://www.zif.wzr.pl/pim/2012_4_3_16.pdf [dostęp: 20.12.2012].
 • Glaum M., Wyrwa S. (2011): Making Acquisitions Transparent. Goodwill Accounting in Times of Crisis, http://www.pwc.com/ie/pubs/2011 [dostęp: 18.12.2012].
 • Gmytrasiewicz M. (2009): Dyskusyjne metody ustalania i prezentacji wartości według Międzynarodowych Standarów Sprawozdawczości Finansowej. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 53, SKwP, Warszawa.
 • Godfrey J. M., Koh P. (2009): Goodwell Impairment as a Reflection of Investment Opportunities. "Accounting and Finance", Vol. 49.
 • Gos W. (2011): Bilans - znaczenie, koncepcje sporządzania, formy prezentacji. PWE, Warszawa.
 • Gozdecki C. (1999): Statystyka w ochronie środowiska - poradnik. Wydawnictwo PWSOŚ, Radom.
 • Górkiewicz M., Kołacz J. (2001): Statystyka medyczna. Podejście praktyczne przy zastosowaniu programu MS EXCEL. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Grabiński T. (1984): Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych. Zeszyt Naukowy nr 61. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Grabiński T. (1992): Metody taksonomii. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Gu F., Baruch L. (2011): Overpriced Shares, 111 - Advised Acquisitions, and Goodwill Impairment. "The Accounting Review", Vol. 86, Iss. 6.
 • Hall S. C. (1993): Determinants of Goodwill Amortization Period. "Journal of Business Finance & Accounting", June, Vol. 20, Iss. 4.
 • Hatfield H. R. (1927): Accounting: Its Principles and Problems. Appleton.
 • Healy P. M., Wahlen J. M. (1999): A Review of the Earnings Management Literature and its Implications for Standards Setting. "Accounting Horizons", 13(4).
 • Hendriksen E. A. (1970): Accounting Theory. Richard D. Irwin, Homewood, cyt. za: M. C. Miller (1973): Goodwill - An Aggregation Issue. "Accounting Review", Vol. 48, Iss. 2.
 • Henning S. L, Lewis B. L., Shaw W. I I. (2000): Valuation of the Components of Purchased Goodwill. "Journal of Accounting Research", Vol. 38, No 2.
 • Henning S. L., Shaw W. H. (2003): Is the Selection of the Amortization period for Goodwill a Strategic Choice? "Review of Qualitative Finance & Accounting", Vol. 20, Iss. 4.
 • Hołda A. (2010): Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 56 (112), SKwP, Warszawa.
 • Van Hulzen P., Alfonso L., Georgakopoulos G., Sotiropoulos I. (2011): Amortization Versus Impairment of Goodwill and Accounting Quality. "International Journal of Economic Sciencies and Applied Research", December, Vol. 4, Iss. 3.
 • Hughes H. P. (1982): Goodwill in Accounting: A History of the Issues and Problems, Reaserch Monograph No 80, Georgia State University.
 • Ignatowski R. (1992): Czyni jest wartość firmy. "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKw P", nr 21, Warszawa.
 • Ignatowski R. (2003): Przewodnik po konsolidacji sprawozdań finansowych. ODDK, Gdańsk.
 • Ignatowski R. (2004): Nowe międzynarodowe rozwiązania w zakresie rozliczania połączeń spółek i sprawozdawczości skonsolidowanej. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości t. 21 (77), numer specjalny.
 • International Accounting Standard 27 (2011).
 • International Accounting Standard 28 (2008).
 • International Financial Reporting Standard 10 (2011).
 • International Financial Reporting Standard 3.
 • International Financial Reporting Standard 13 (2012).
 • Jajuga K. (1999): Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Jajuga J., Nazarko J., red. (2005): Klasyfikacja i analiza danych. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Jaki A. (2000): Pomiar i wycena wartości. Wydawnictwo Zakamycze, Kraków.
 • Jennings R. J., Robinson J., Thompson II R. B., Duvall L. (1996): The Relation between Accounting Goodwill Numbers and Equity Values. "Journal of Business Finance & Accounting", Vol. 23, No. 4.
 • Jędrzejczyk M. (2011): Estymacja wartości godziwej. Podejście symulacyjne. PWE, Warszawa.
 • Johnson J., Tearney M. G. (1993): Goodwill: An Eternal Controversy. "CPA Journal", Vol. 63, No. 4.
 • Jóźwiak J., Podgórski J. (2006): Statystyka od podstaw. Wydanie VI. PWE, Warszawa 2006.
 • Kamela-Sowińska A. (1996): Wartość firmy. PWE, Warszawa.
 • Kendall M. G. (1975): Multivariete Analysis. Charles Griffin, London.
 • Kim S., Yoon S. W. (2012): An Empirical Evaluation of Fair Value Accounting Numbers: Evidence from Goodwill Accounting. "Journal of Finance & Accountancy", June, Vol. 10.
 • Kiziukiewicz T. (1993): Sprawozdawczość i informacje finansowe dla menedżerów: poradnik praktyczny. Ekspert, Wrocław.
 • Kostur A. (2001): Koncepcja i analiza modelu sprawozdawczości finansowej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Koziński J. (1992): Wpływ wartości firmy na wartość udziałów spółki. W: Udziały w spółkach. Zarządzanie i rachunkowość. Red. T. Cebrowska. Wrocław.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 "Utrata wartości aktywów", Uchwała nr 6/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 26 czerwca 2007 r.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja", Uchwała Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 24 kwietnia 2012 r.
 • Kukuła K. (2000): Metoda unitaryzacji zerowanej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lang L., Stulz R., Walking R. (1989): Managerial Performance, Tobin's Q and the Gain from Successful Tender Offers. "Journal of Financial Economics", 24.
 • Lemans J. (2012): Goodwill Impairment as a Tool for Earnings Management, http://repub. Eur.nl/res/pub/20022/ [dostęp: 15.12.2012].
 • Lennard A. (2007): Stewardship and the Objectives of Financial Statements: A Comment on IASB's Preliminary Views on an Improved Conceptual Framework for Financial Reporting: The Objective of Financial Reporting and Qualitative Characteristics of Decision-Useful. "Accounting in Europe", Vol. 4, No.l.
 • Luszniewicz A., Słaby T. (2003): Statystyka z pakietem komputerowym STA- TISTICA PL. Teoria i zastosowania. Wydanie 2. C.H.Beck, Warszawa.
 • Luty Z. (2010): Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", SKwP, 56 (112).
 • Luty Z. (2009): Wirtualny wynik finansowy - ujemna wartość firmy. W: Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości. Red. H. Buk, A.M. Kostur. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Lycklama á Nijeholt M. P. (2010): Goodwil and Value Creation of Acquisition. Doctoral thesis. E.M. Meljers Institute for Legal Studies, Faculty of Law, Leiden University, http://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/15372.15 [dostęp: 12.2012].
 • Lycklama á Nijeholt M. L., Grift Y. K. (2007): Goodwill Excess Returns, and Determinants of Value Creation and Overpayment. Ultrecht School of Economics, Discussion Paper series 07-31, http://igit.ur- archive.library.uu.nl/CTK/2008-l 126-201212/07-31 [dostęp: 16.12.2012].
 • Lycklama á Nijeholt M. P., Grift Y. K., Blommaert J.M.J. (2012 ): Goodwill Measuring Value Creation of Acquisitions: An Empirical Research. Tjalling C. Koopmans Research Institute, Discussion Paper Series nr 12-21, http//: www.uu.nl/sitecollectionDocumeiits/REBO/REBO_USE7REBO_USE _OZZ/Discussion%20papers/12-21 .pdf [dostęp: 15.12.2012].
 • Malatesta P. H. (1983): The Wealth Effect of Merger Activity and the Objective Functions of Merging Firms. "Journal of Financial Economics", 11.
 • Mazur A. (2002): Identyfikacja i wycena niematerialnych składników majątku w świetle przepisów polskich i międzynarodowych. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" SKwP, tom 8 (64), Warszawa.
 • McCarthy M. G., Schneider D. G. (1995): Market Perception of Goodwill: Some Empirical Evidence. "Accounting and Business Research", Vol. 26, No. 1.
 • MeKee T. E. (2005): Earnings Management: An Executive Perspective. Thomson.
 • Micherda B. (2003): Rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności gospodarczej dla menedżera. W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej. Red. B. Micherda. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Micherda B., red, (2005): Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 13 "Wycena w wartości godziwej", http://www.mf.gov.pl.
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (2011), Wydanie Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP - International Accounting Standards Board, IASCF.
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (2009), Wydanie Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP - International Accounting Standards Board, IASCF.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości 22 (1999), "Połączenia przedsiębiorstw", International Accounting Standards Board, IASCF.
 • Miller M. C., (1973): Goodwill - An Agregation Issue. "Accounting Review", Vol. 48, Iss. 2.
 • Moeller S. B., Schlingemann F. P., Stulz R. M. (2004): Firm Size and the Gains from Acquisitions. "Journal of Financial Economics", 73.
 • Molenda W. (2008): Wartość godziwa - zastosowanie i procedury ustalania. SKwP, Warszawa.
 • Moonitz M. (1942): The Entity Approach to Consolidated Statements. "The Accounting Review", July, cyt. za S. Zeff (2005): The Entity Theory of recording Goodwill in Business Combiantions: Old Stuff. "CPA Journal", Vol. 75, Iss. 10.
 • Musa S. D., Sehn P. (2012): Treatment of Goodwill Paid on Acquiring a Brazilian Company. "International Tax Review", Vol. 23, Iss. 3.
 • De Moville W., Petrie G. (1989): Accounting for Bargain Purchase in a Business Combination. "Accounting Horizons", 2 (September).
 • Myers S. C. (1977): Determinants of Corporate Finance. "Journal of Financial Economics", Vol. 5, No. 2.
 • Nobes Ch., Norton J. (1996): International Variations in the Accounting and Treatments of Goodwill and the Implications for Research. "Journal of International Accounting, Auditing and Taxation", Vol. 5, Iss. 2.
 • Nowak E. (1990a): Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno- -gospodarczych. PWE, Warszawa.
 • Nowak E. (1990b): Problem informacji w modelowaniu ekonometrycznym. PWN, Warszawa.
 • Nowak E. (2008): Analiza sprawozdań finansowych. PWE, Warszawa.
 • Paterson R. (2002): Compendium of Accounting & Finance in Polish & English. Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa, cyt. za: M. Jędrzejczyk (2011): Estymacja wartości godziwej. Podejście symulacyjne. PWE, Warszawa.
 • Paton W. A. (1955): Corporation Accounts and Statesments. Macmillan.
 • Pfaff J. (2007): Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Pfaff J. (2011): Rewizja finansowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Piątek E. (2007): Polityka bilansowa grupy kapitałowej. CeDeWu, Warszawa.
 • Pike B., Chui M. L. (2012): An Evaluation of the FASB's Conceptual Framework from a User's Perspective. "Academy of Accounting & Financial Studies Journal", Vol. 16, Iss. 1.
 • Piosik A. (2010)): Determinanty przeprowadzania odpisów z tytułu utraty wartości firmy za lata 2007-2008 na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów wartościowych w warszawie. W: System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego. Red. I. Sobańska, P. Kabalski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Pluta W. (1977): Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych. PWE, Warszawa.
 • Pociecha M. (2002): Metody statystyczne w zarządzaniu turystyką. Wyd. AL BIS, Kraków.
 • Poniatowska L., Strojek M. (2006): Skonsolidowany bilans i rachunek zysków i strat według ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF. W: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Tom II. Red. Z. Messner. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Qualitative Goodwill Impairment Assessment, October 2011, http://www.pwc.com/us/en/transaction-service/ assets [dostęp: 10.12.2012].
 • Ramanna K. (2008): The Implications of Unverifiable Fair-value Accounting: Evidence from the Political Economy of Goodwill Accounting. "Journal of Accounting and Economics", 45, http://www.elsevier.com/locate/jae [dostęp: 10.01.2013].
 • Ramanna K., Watts R. (2008): Evidence from Goodwill Non-impairments on the Effects of Unverifiable Fair-Value Accounting, http://www.hbs.edu [dostęp: 10.01.2013].
 • Remlein M. (2008): Inwestycje kapitałowe w polityce rachunkowości grupy kapitałowej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Remlein M. (2010): Funkcja informacyjna rachunkowości a wycena według wartości godziwej. W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. II. Red. M. Micherda. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Ross S. A., Westerfield R. W., Jordan B. D. (1999): Finanse przedsiębiorstw. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych. Dz. U. Nr 169.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Dz. Urz. WE L 243 z 11.09. 2002, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2009 z dnia 3 czerwca 2009 zmieniające rozporządzenie nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 parlamentu europejskiego i rady w odniesieniu do MSSF 3, tłumaczenie: http://www.mf.gov.pl.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1255/2012 z dnia 11 grudnia 20102 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSR 12, MSSF 1 i 13 oraz Interpretacji Komitetu ds. Interpretacji międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) 20.
 • Rowińska M. (2011): Wartość godziwa w rachunkowości finansowej i osłonowej w zakresie instrumentów finansowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Samelak J. (2004): Kierunki rozwoju modelu sprawozdania finansowego. "Monitor Rachunkowości i Finansów", nr 9.
 • Schneider G. P., Sheikh A., Simione K. (2012): Income Smoothing: Management Consequences and Audytor Resposibilites in the Case of BEAZER HOMES, http://papers.ssrn.com (Social Science Research Network) [dostęp: 20.12.2012].
 • Sikacz H. (2011): Ocena sytuacji finansowej operacyjnych grup kapitałowych. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Siudak M. (2001): Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Skinner D. J. (2008): Discussion of The Implications of Unverifiable Fair-value Accounting: Evidence from the Political Economy of Goodwill Accounting. "Journal of Accounting and Economics", August, Vol. 45.
 • Sobczyk M. (1997): Statystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sokołowski A. (2002): Metody stosowane w Data Mining. Rozdz. W: Data Mining - metody i przykłady. Materiały z seminariów StatSoft Polska, Kraków. Stanisz A., red. (2005): Biostatystyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Stanisz A. (2007a): Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe. Wydawnictwo StatSoft, Kraków.
 • Stanisz A. (2007b): Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. Wydawnictwo StatSoft, Kraków.
 • Statement of Financial Accounting Standard 121.
 • Statement of Financial Accounting Standard 142.
 • Strojek M. (2009): Metody konsolidacji sprawozdań finansowych w świetle polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W: Zintegrowany system pomiarów dokonań rachunkowości. Red. H. Buk, A. M. Kostur. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Strojek-Filus M. (2010a): Wpływ różnicy konsolidacyjnej na ocenę sytuacji finansowej i majątkowej grupy kapitałowej. W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu. Red. E. Urbańczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Strojek-Filus M. (2010b): Wspólne przedsięwzięcie w sprawozdawczości finansowej w świetle prawa polskiego i międzynarodowego. W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. Tom II. Red. B. Micherda. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Strojek-Filus M. (201 la): Odpisy z tytułu utraty wartości firmy a polityka bilansowa grupy kapitałowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Red. E. Urbańczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Strojek-Filus M. (2011b): Sprawozdawczość finansowa. W: Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Red. J. Pfaff, Z. Messner. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Strojek-Filus M. (201 lc): Zastosowanie metody praw własności w wycenie udziałów jednostek powiązanych w jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych. W: Informacja sprawozdawcza o jednostkach powiązanych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Red. H. Buk. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Strojek-Filus M. (2012a): Kształtowanie zysków całkowitych w polityce rachunkowości w świetle międzynarodowych i polskich standardów rachunkowości. W: Stabilność systemy finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. Tom II. Red. S. Owsiak. Wydawnictwo WSFiP w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.
 • Strojek-Filus M. (2012b): Wycena udziałów niekontrolujących w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. W: Wycena zasobów gospodarczych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej. Red. H. Buk. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Summary of Statement No. 142, http://www.fasb.org/, cyt. za: A. Mazur: Identyfikacja i wycena niematerialnych składników majątku w świetle przepisów polskich i międzynarodowych. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" SKwP, tom 8 (64), Warszawa.
 • Suryaningrum D. H., Anwar S. (2012): Beauty and the Beast: Accounting Hyperreality and Reality - A Baudrillarian Postmodernism Review on Goodwill. "Global Conference on Business & Finance Proceedings", June, Vol. 7, Iss. 2.
 • Szczepankowski P. (2007): Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szewc M. (2009): Czy inwestorzy doceniają sprawozdania finansowe? "Rachunkowość", nr 9.
 • Toborek-Mazur J. (2010): Holding jako podmiot rachunkowości. Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Travlos N. G. (1987): Corporate Takeover Bids, Methods of Payment, and Bidding Firms Stock Returns. "The Journal of Finance", Vol. 42, No. 4.
 • Turyna J. (2006): Standardy sprawozdawczości finansowej. Difin, Warszawa. Uchwała Nr 2/12 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu rachunkowości Nr 4 "Utrata wartości aktywów".
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst ujednolicony z dnia 11.03.2013 r. Dz. U. z 2013 r" poz. 330.
 • Verriest A., Gaeremynck A. (2009): What Determines Goodwill Impairment? "Review of Business and Economics", Vol. 54, Iss. 2, http://lirias.kuleuve.be [dostęp: 5.01.2013].
 • Walczak W. (2010): Znaczenie niematerialnych zasobów w procesach budowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa. "E-Mentor", nr 4(36).
 • Więcław W. (2009): Konsolidacja sprawozdań finansowych i rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR. Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Wzorcowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2010 według MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską, http://www.iasplus.com/de/binary/ fs/2010mdetf [dostęp: 07.07.2013].
 • Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej, 2010 (The Conceptual Framework for Financial Reporting).
 • Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, 1989 (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements).
 • Zarzecki D. (1999): Metody wyceny przedsiębiorstw. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Zarzecki D. (2004): Goodwill w rachunkowości i wycenie przedsiębiorstw. W: Inwestycje finansowe i ubezpieczeniowe - tendencje światowe a polski rynek. Red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Zeff S. (2005): The Entity Theory of recording Goodwill in Business Combian- tions: Old Stuff. "CPA Journal", Vol. 75, Iss. 10.
 • Zeliaś A. (2000): Metody statystyczne. PWE, Warszawa,
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171268723

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.