PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | Praktyczne i teoretyczne aspekty funkcjonowania jednostek samorządowych i podmiotów gospodarczych | 133--153
Tytuł artykułu

Wybrane oszustwa podatkowe dotyczące podatku od wartości dodanej (VAT) występujące w handlu wewnątrzwspólnotowym

Autorzy
Warianty tytułu
Chosen Tax Frauds Concerning the Value Added Tax (VAT) Appearing in the Intra-Community Trade
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poniższy artykuł stanowi głos w szerszej dyskusji na temat wskazania pożądanych kierunków zmian w finansach publicznych Unii Europejskiej, a szczególnie dotyczy problemów walki organów administracji publicznej z oszustwami podatkowymi występującymi w obrocie gospodarczym pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Celem opracowania jest krótkie przedstawienie problematyki najczęściej dokonywanych oszustw podatkowych dokonywanych w ramach systemu podatku od wartości dodanej (VAT) w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Opracowanie to wskazuje główne przyczyny tego zjawiska, krótki opis wybranych oszustw dokonywanych w ramach wymiany wewnątrzwspólnotowej, jego skalę oraz najważniejsze skutki. W niniejszym artykule przy okazji opisu wybranych oszustw podatkowych spróbowano odpowiedzieć na pytanie: czy obecne rozwiązania prawne i organizacyjne na szczeblu Unii Europejskiej są wystarczające, żeby skutecznie walczyć z tym zjawiskiem? Ze względu na złożoność tematu w niniejszym opracowaniu nie omówiono wszystkich oszustw podatkowych występujących w ramach wymiany towarów pomiędzy państwami członkowskimi. Przedstawiono jedynie najprostsze schematy dokonywanych oszustw i tylko te, które najczęściej występują w praktyce. (fragment tekstu)
EN
The article concerns the discussion about showing the directions of changes in the public finance of the European Union, particularly the problems of the fight of bodies of public authority with tax frauds appearing in business trading among the states of the European Union. The aim of the article is a short description of the problem of most often tax frauds committed within the frames of value added tax in intra-Community transactions. This study shows the main causes of this phenomenon, a short description of chosen frauds committed as part of exchange, its scale and the most important effects. The article tries to answer the question: whether current legal and organizational solutions at the European Union level are enough in order to struggle effectively against this phenomenon? Because of the complexity of the problem the hereby article does not discuss all tax frauds appearing as part of an exchange of goods among member states. It presents only the simplest outlines of committed frauds and only the ones which most often appear in practice. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, doktorant
Bibliografia
 • VI dyrektywa w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej : ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG) z 17.5.1977 r., DzUrz UE L 1977 nr 145, s. 1.
 • Brzeziński B., Kalinowski M., Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2005.
 • Collins J., MTIC fraud prevention strategy, slaughter of the innocents?, "The Tax Journal" 2004, 11 października.
 • Dyrektywa Rady 91/680 z dnia 16 grudnia 1991 r. uzupełniająca wspólny system podatku od wartości dodanej i zmieniająca Dyrektywę 77/388/EEC w sprawie zniesienia granic podatkowych, DzU L 376 1991, s. 1.
 • Górniok O., Jeszcze o nadużyciach procedury podatku VAT, "Prokuratura i Prawo", Instytut Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna, 2000, nr 6.
 • HM Customs and Exice, Tackling VAT Fraud, Report by The Comptroller and Auditor General, HC 357 Session 2003-2004, 2004.
 • I dyrektywa w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych (67/227/EWG) z dnia 11.4.1967 r., DzUrz WE 1967 nr 71, s. 1301.
 • Kardas P., Prawnokarne aspekty uchylania się od wykonania zobowiązania podatkowego w podatku VAT - oszustwo skarbowe czy oszustwo klasyczne?, "Prokuratura i Prawo" 2006, nr 5.
 • Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego w sprawie konieczności skoordynowania strategii w celu poprawy wałki z oszustwami podatkowymi, "SEC" 2006, 659.
 • Materiały robocze z warsztatów IOTA, 2003 (VAT Missing Trader Fraud - Prevention), Measuring Indirect Tax Losses, HMRevenue&Customs, 2006.
 • Nowy ład podatkowy w Polsce, red. J. Ostaszewski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
 • Pietrewicz M., Polityka fiskalna, Szkoła Główna Handlowa, Poltex, Warszawa 1994.
 • Proposal for a Council Decision authorising the United Kingdom to introduce a special measure derogating from article 21(l)(a) of Directive 77/388/EEC on the harmonization of laws of the member States relating to turnover taxes, "COM" 2006, no. 555, p. 3.
 • Raport Komisji dla Rady i Europejskiego Parlamentu w sprawie poszerzenia administracyjnej współpracy w zakresie zwalczania oszustw w podatku VAT, "COM" 2004, 260.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 218/92 Rada Unii Europejskiej, DzUrz UE L 2003, 264.
 • SCAC 364 - Drugi raport o oszustwach karuzelowych i przestępstwach w przypadku nabycia towarów - Wynik Raportów Państw Członkowskich - 31 stycznia 2003, TAXUD/2327/03.
 • Słownik języka polskiego, wyd. 3, PWN, Warszawa 2008.
 • Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego. Piąte sprawozdanie zgodne z art. 12 rozporządzenia nr 1553/89 o poborze podatku od wartości dodanej i procedurach kontrolnych, SEC 2004, 1721.
 • Stopping the carousel: missing trader fraud in the EU, Raport Published by the Authority of the House of Lords, 2007.
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, DzU 1999 nr 83, poz. 930 ze zm.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU nr 54, poz. 535 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, DzU 2005 nr 8, poz. 60 (tekst ujednolicony z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, DzU 1997 nr 88, poz. 553 ze zm.
 • Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, DzU nr 11, poz. 50 ze zm.
 • Władza fiskalna a reakcje podatników na obciążenia podatkowe, red. T. Famulska, K. Znaniecka, AE, Katowice 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171269267

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.