PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 23 Rola innowacyjności w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Innovativeness in Socio-Economic Development of Spatial Systems | 104--117
Tytuł artykułu

Wpływ wykorzystania funduszy strukturalnych w Małopolsce na rozwój sieci współpracy i innowacyjność regionu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Structural Funds in Małopolska for the Development of Networks and Regional Innovation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie różnych koncepcji łączących zagadnienia sieci współpracy i innowacyjność na poziomie regionalnym (model potrójnej helisy, klastry, systemy innowacji) oraz próba zbadania, w jaki sposób wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wpływa na ich rozwój w Małopolsce. Władze regionalne, przedsiębiorstwa i uczelnie wyższe Małopolski zdają się dostrzegać szanse, jakie niesie ze sobą tworzenie sieci współpracy. Coraz częściej i chętniej współpracują ze sobą, wpływając tym samym na innowacyjność regionu oraz na budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja trójstronnej współpracy na rzecz kreowania środowiska odpowiedniego dla wzrostu innowacyjności i konkurencyjności uwzględniona została w najważniejszych dokumentach strategicznych województwa. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej są istotnym czynnikiem wspierania sieci współpracy w regionie małopolskim. Zostały wskazane jako podstawowe źródła finansowania celów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2008-2013. Są także ważnym źródłem wsparcia rozwoju powiązań w ramach potrójnej helisy i klastrów. Sprawnie funkcjonująca sieć powiązań i współpracy między władzą publiczną, jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami jest niezbędna, aby stworzyć region wiedzy i innowacji. Taka struktura, wspierana finansowo z różnych źródeł, w tym funduszy strukturalnych UE, ma szanse stania się obszarem innowacyjnym i konkurencyjnym. (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to present different concepts linking issues of networks and innovation at the regional level (triple helix model, clusters, innovation systems) and attempt to examine how the use of European Union structural funds affect their development in Małopolska region. The regional authorities, companies and universities of Małopolska seem to recognize opportunities offered by the establishment of networks. They are gradually more likely and willing to cooperate with each other, thereby affecting innovation in the region and building a knowledge-based economy.The concept of trilateral cooperation for the creation of a suitable environment for the growth of innovation and competitiveness has been included in major policy documents in the region. EU structural funds are an important factor in the promotion of regional networks in Małopolska. They have been identified as the primary source of financing objectives of the Regional Innovation Strategy of the Małopolska Region 2008-2013. They are also an important source of support for the development of relations in the triple helix and clusters. A well-functioning network of relations and cooperation between public authorities, scientific institutions and enterprises is essential to create a region of knowledge and innovation. Such a structure, supported by alternative sources of funding, including EU structural funds, has a chance to succeed and become an innovative and competitive area.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Babiak, J. (red.) (2008). Fundusze Europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 • Borowiec, M., Dorocki, S., Jenner, B. (2009). Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 95-109.
 • Ceglie, G., Dini, M. (1999). SME Cluster and Network Development in Developing Countries: The Experience of UNIDO. Vienna: United Nations Industrial Development Organization.
 • Clark, B. R. (1998). Creating Entrepreneurial Universities: Organisational Pathways of Transformation, Oxford-New York: Published for the IAU Press by Pergamon Press.
 • Deloitte Business Consulting S.A. (2010). Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. (2000). The Dynamics of Innovation: From National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations. Research Policy, 29, 109-123.
 • European Commission (1997). DG Regio, DG Enterprise. RIS Practical Guide.
 • European Commission (1998). Regional Innovation Systems: Designing for the Future - REGIS. Final Report Coordinated by: Philip Cooke, DG XII - Science, Research and Development.
 • Gierańczyk, W. (2010). Rola własności intelektualnej w budowaniu innowacyjności krajów Unii Europejskiej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 76-86.
 • Godowska, M. (2012). Region uczący się - uwarunkowania i determinanty rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 278-286.
 • Golejewska, A. (2012). Innowacyjność a konkurencyjność regionalna krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 1999-2008. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, 93-115.
 • Gorzelak, G., Bąkowski, A., Kozak, M., Olechnicka, A. (2006). Polskie Regionalne Strategie Innowacji: ocena i wnioski dla dalszych działań. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Górniak, J., Jelonek, M., Kwinta-Odrzywołek, J., Skrzyńska, J., Uhl, H. (2009). Ocena wpływu projektów zrealizowanych dzięki funduszom europejskim przez uczelnie wyższe z terenu województwa małopolskiego na wzrost konkurencyjności gospodarczej regionu oraz wzmocnienie potencjału sektora badawczo-naukowego w województwie. Kraków: Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.
 • Główny Urząd Statystyczny (2011). Regiony Polski. Warszawa.
 • Hollanders, H., Tarantola, S., Loschky, A. (2009). Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2009, Pro Inno Europe, December 2009, http://www.proinno-europe.eu/
 • Klamut, M. (red.) (2011). Konkurencyjność i spójność w polityce rozwoju Unii Europejskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Kładź, K., Kowalski, A.M. (2010). Rozwój klastrów przemysłowych w Polsce. W: M.A. Weresa (red.), Polska. Raport o konkurencyjności. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Komisja Europejska (2006). Wykorzystanie wiedzy w praktyce: Szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla UE, COM (2006) 502 wersja ostateczna.
 • Komisja Europejska (2008). The Concept of Clusters and Cluster Policies and Their Role for Competitiveness and Innovation: Main Statistical Results and Lessons Learned, Commission Staff Working Document SEC (2008) 2637.
 • Kukliński, A. (1997). Regionalne systemy innowacji (RSI) w Polsce. Doświadczenia i perspektywy. W: A. Kukliński (red.), Problematyka przestrzeni europejskiej. Warszawa: EUROREG.
 • Lundvall, B.-A. (ed.) (1992). National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Pinter Publishers.
 • Markowski, T. (2000). Regionalne systemy innowacji w aspekcie strategii rozwoju regionalnego Polski 2000-2006. W: J. Szlachta (red.), Narodowa Strategia Rozwoju. Biuletyn KPZK PAN, 191.
 • Marszałek, A. (2010). Rola uczelni w regionie. Warszawa: Difin.
 • Ministerstwo Gospodarki (2006). Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, dokument strategiczny przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 września 2006 r.
 • Nelson, R. (1993). National Innovation Systems. Oxford: Oxford UP.
 • Nowak, P. (2012). Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, s. 142-152.
 • Nowakowska, A. (2007). Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Stowarzyszenie Organiza- torów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP), PARP.
 • Okoń-Horodyńska, E. (red.) (2004). Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki. Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 • Olechnicka, A. (2007). Innowacyjność polskich regionów. W: G. Gorzelak (red.), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Pachura, P. (2009). Analiza potencjału budowy efektywnych struktur transgranicznych sieci innowacyjnych na przykładzie województwa śląskiego oraz regionów Czech i Słowacji. Częstochowa. Pozyskano z: http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Dokuments/_059.pdf (dostęp 15.06.2013).
 • Plan Wspierania Klastrów w Województwie Małopolskim (PWK) (2009). Opracowany przez Krakowski Park Technologiczny.
 • Porter, M. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
 • Ratti, R., Bramanti, A., Gordon, R. (red.) (1997). The Dynamics of Innovative Regions. Ashgate: Aldershot.
 • Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego (RSI WM) 2008-2013. Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 831/08 z dnia 18 września 2008 r., Kraków, sierpień 2008.
 • Sölvell, Ö., Lindqvist, G., Ketels, Ch. (2006). Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy Klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Wieloński, A., Szmigiel, K. (2006). Regionalne Strategie Innowacji jako czynnik aktywizacji polskiej przestrzeni przemysłowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9, 20-27.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171269671

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.