PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 303 Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych | 307--315
Tytuł artykułu

Innowacyjność procesowa organizatorów turystyki w świetle badań jakościowych

Warianty tytułu
Process Innovativeness of tour Operators in the Light of Qualitative Surveys
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wśród ekonomistów toczy się dyskusja dotycząca definiowania oraz określania form i przejawów innowacyjności przedsiębiorstw usługowych. Niektórzy z badaczy stoją na stanowisku, że innowacja jest związana jedynie z wprowadzeniem na rynek radykalnych i niepowtarzalnych zmian, jak twierdzą R.W. Griffin [1996] i K. Meredyk [2007]. Większość opracowań podąża za myślą wypracowaną przez Eurostat i OECD, gdzie innowacją jest nie tylko nowość w sensie absolutnym, ale także "istotne ulepszenie" [Oslo Manual 2005], wpisując się tym samym w szerszy nurt tego pojęcia. Chociaż to ostatnie podejście jest bardziej powszechne, za najdonioślejsze należy uznać przede wszystkim innowacje o charakterze absolutnym (radykalnym). Celem artykułu jest próba wskazania takich innowacji w zakresie procesów zachodzących w biurach organizatorów turystyki oraz określenie najważniejszych czynników na nie wpływających. Przeprowadzone badania mają charakter jakościowy i opierają się na dziewięciu wywiadach pogłębionych z użyciem kwestionariusza ankiety, zaś w części ilościowej na próbie n = 2994 przedsiębiorstw spośród 3074 podmiotów zarejestrowanych w Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych [www.turystyka.gov.pl], do których w okresie od września 2011 do marca 2012 r. rozesłano drogą e-mailową kwestionariusze. Spośród tych przedsiębiorstw dokonano wyboru dziewięciu podmiotów, które w badanym okresie wprowadziły innowacje w zakresie procesów. Założono, że do obszaru innowacyjności procesowej należą innowacje organizacyjne, marketingowe oraz innowacje procesowe oparte na nowych technologiach.(abstrakt oryginalny)
EN
There is a debate underway among economists concerning the definition and determination of forms and manifestations of innovativeness of service enterprises. Some researchers hold the position that innovation is only related to the introduction of radical and inimitable changes on the market (as e.g. R.W. Griffin and K. Meredyk believe). Most studies follow the concept worked out by Eurostat and OECD in which an innovation is not just a novelty in an absolute sense, but also a significant improvement [Oslo Manual, 2005], which represents a broader understanding of this term. The latter approach is more widely used, but innovations of absolute (radical) nature should primarily be considered more outstanding. The aim of the article is to try and indicate such innovations in the scope of processes unfolding at the offices of tour operators and to determine the most important factors which influence them. The surveys carried out were of qualitative nature and based on nine in-depth interviews made using a survey questionnaire and, in the quantitative part, they were based on the sample n = 2,994 enterprises out of 3,074 entities entered into the Register of Tour Operators and Travel Agents, to which questionnaires were sent out by e-mail in the period from September 2011 to March 2012. Nine entities which had implemented process innovations in the period in question were selected from these enterprises. It was assumed that the area of process innovativeness comprised of organisational and marketing innovations and process innovations based on new technologies.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Aw B.Y., Roberts M.J., Xu D.Y., R&D Investment, Exporting, and Productivity Dynamics, "American Economic Review" 2011, vol. 101.
 • Calantone R.J., Cavusgil S.T., Zhao Y., Learning orientation, firm innovation capability, and firm performance, "Industrial Marketing Management" 2002, vol. 31.
 • Deshpande R., Farley J.U., Organizational culture, market orientation, innovativeness, and firm performance: an international research odyssey, "International Journal of Research in Marketing" 2004, vol. 21.
 • Dziedzic E., Perspektywy turystyki w warunkach rozwoju opartego o innowacje, [w:] Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej, red. E. Dziedzic , Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Europejski Portal Integracji i Rozwoju http://www.europejskiportal.eu/id04.html, dostęp: 27.12.2012.
 • Garcia R., Calantone R., A critical look at the technological typology and innovativeness terminology: a literature review, "The Journal of Product Innovation Management" 2002, vol. 19.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
 • Hjalager A.-M., A review of innovation research in tourism, "Tourism Management" 2010, vol. 31, (1).
 • Informacje ze strony Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji, http://www.rswi-olsztyn.pl /index.php?pokaz=188&186=186&id_menu=186, dostęp: 29.06.2012.
 • Innowacje w rozwoju turystyki, red. M. Jalinik , Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2008.
 • Knudsen H.K., Roman P.M., Modeling the use of innovations in private treatment organizations: the use of absorptive capacity, "Journal of Substance Abuse Treatment" 2004, vol. 26.
 • Koszembar-Wilkik M., Innowacje marketingowe - advertainment i advergaming w komunikacji z rynkiem, "Nauka i Gospodarka" 2011, nr 2.
 • Meredyk K., Naturalna stopa wzrostu innowacyjności, [w:] Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, red. E. Okoń-Horodyńska, A. Ozorkowska-Mazurkiewicz, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
 • Oslo Manual, Euroestat/OECD, Paryż 2005.
 • Perunovic Z., Christiansen T.B., Exploring Danish innovative manufacturing performance, "Technovation" 2006, vol. 26.
 • Pender L., Sharpley R., Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa 2008.
 • Portal informacyjny Głównego Urzędu Statystycznego, http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_ PLK_ HTML.htm?id=POJ-205.htm, dostęp: a 27.12.2012.
 • Portal Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, http://www.pi.gov.pl/Firma/chapter_ 86450.asp, dostęp: 28.12.2012
 • Szymańska E., Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych w Polsce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009.
 • Szymańska E., Procesy innowacyjne przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie organizacji imprez turystycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013.
 • Szymańska E., Kooperencja przedsiębiorstw turystycznych na przykładzie Podlaskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Orgmasz" 2010, nr 8 (727).
 • Tourism in OECD Countries 2008 Trends and Policies, OECD 2008.
 • Tuominen M., Rajala A., Möller K., How does adaptability drive firm innovativeness, "Journal of Business Research" 2004, vol. 57.
 • www.cso.ie/releasespublications/documents/information, dostęp: 19.01.2012.
 • www.turystyka.gov.pl
 • Zarządzanie innowacjami. Wybrane problemy, red. J. Bogdanienko, SGH, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171269825

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.