PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 459 | 208
Tytuł artykułu

Niemcy w myśli politycznej Władysława Studnickiego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Publikacja prezentuje myśl polityczną Władysława Studnickiego, polskiego polityka i publicysty żyjącego w latach 1867-1953, określanego mianem "germanofila polskiego". W pracy przedstawiona została biografia polityczna Studnickiego, ewolucja jego poglądów ideowo-politycznych oraz jego koncepcje dotyczące polityki zagranicznej Polski w stosunku do jej zachodniego sąsiada. Kolejne rozdziały prezentują m.in. jego stosunek do niemieckiej polityki germanizacyjnej, problemy stosunków społecznych pod zaborem pruskim, jego działalność i myśl polityczną podczas pierwszej i drugiej wojny światowej oraz poglądy na sytuację powojennej Europy. Bazę źródłową publikacji stanowiły drukowane zwarte prace Studnickiego, publikacje prasowe, materiały archiwalne i rękopiśmiennicze.
Rocznik
Numer
Strony
208
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Archiwum Polskiej Partii Socjalistycznej.
 • Zespół akt Delegatury Rządu RP na Kraj.
 • Zespół akt Gabinetu Cywilnego Rady Regencyjnej.
 • Zespół akt Tymczasowej Rady Stanu.
 • Zespół Prezydium Rady Ministrów.
 • Zespół Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
 • Kolekcja Stanisława Kota.
 • Zespół Akt Naczelnego Komitetu Narodowego.
 • W. Studnicki., Materiały do pamiętnika.
 • List otwarty do współobywateli [Inc. Komenda t. Zw. POW uczyniła zamach zabicia mnie moralnie, s. N. 1917.].
 • Działalność stowarzyszeń polskich w Szwajcarii w latach 1915-1917.
 • Materiały do pamiętnika. Dokumenty do charakterystyki Tymczasowej Rady Stanu, Warszawa 1917.
 • List otwarty do Henryka Sienkiewicza, Lozanna, kwiecień 1915.
 • Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, Zespół Akt Okupacji Nazistowskiej.
 • Dziennik Michała Łempickiego (jun.) 1893-1928.
 • Feliks Młynarski, Za kulisami wielkich wydarzeń. Garść wspomnień osobistych 1939-1945.
 • Józef B. Kożuchowski, Wspomnienia.
 • Korespondencja Wilhelma Feldmana.
 • Papiery Bolesława i Marii Wysłouchów.
 • W. Studnicki, Szkic programu polskiej partii ludowej, Tarnów 1901.
 • Korespondencja Władysława Stadnickiego z Ignacym Matuszewskim, Wacławem Jędrzejewiczem i Henrykiem Kogutem z lat 1945-1948, oprac. S. Cenckiewicz, cz. 1, "Arcana" 2003, nr 2, s. 195-207.
 • Weinstein J., Władysław Studnicki w świetle dokumentów hitlerowskich II wojny światowej, "Zeszyty Historyczne" [Paryż] 1967, nr 11, s. 3-91.
 • Brazylia. Kraj, możliwości osiedlenia, Rzym 1946.
 • Daleki Wschód w polityce światowej, Warszawa 1930.
 • Das Ostliche Polen, Kitzingen Main 1953.
 • Denkschrift für die Ungarischen Staatsmanner Verfasst, Budapest 1912.
 • Die österreichisch-ungarische Frage, Krakow 1913.
 • Die polnische Ostmarkenfrage. Denkschrift für deutsche Staatsmanner, Warszawa 1917.
 • Die Umgestaltung Mittel-Europa's durch den gegenwartigen Krieg Die Polenfrage in ihrer internationalen Bedeutung. Wiedeń 1914.
 • Die Wahrheit über Sibirien. Studien nach der natur, Berlin 1899.
 • Die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung des wiedetschaftliche Polens, Berlin 1930.
 • [jako Veto] Dwadzieścia lat walki proletariatu polskiego. Cz. 1: Zabór rosyjski, Lwów 1899.
 • Finlandia i sprawa finlandzka, Kraków 1910.
 • Historia ustroju państwowego Rosji, Lwów 1906.
 • Japonia, Lwów 1904.
 • Kolonizacja i rozwój gospodarczy naszego wschodu, Warszawa 1921.
 • Konstytucja rosyjska i prawnopaństwowe stanowisk9o Królestwa Polskiego, Warszawa 1906.
 • Konstytucja 3-go Maja, Warszawa 1916.
 • Kwestia Czechosłowacji a racja stanu Polski, Warszawa 1938.
 • Le Probleme des Indes, Warszawa 1930.
 • Ludzie, idee i czyny, Toruń 2001.
 • Mianowany, niepowołany administrator p. Stefan Starzyński, Warszawa 1937.
 • [jako Hannibal] Nędza Rosji w cyfrach, Kraków 1899.
 • O metodę rządzenia Śląskiem. Władysław Studnicki contra woj. Grażyński. Proces Władysława Studnickiego o zniesławienie woj. Grażyńskiego, Wilno 1933.
 • O nową ordynację wyborczą, Warszawa 1937.
 • O odpowiedzi państw centralnych na postulaty Rady Stanu, Warszawa 1917.
 • Od socjalizmu do nacjonalizmu, Lwów 1904.
 • Państwo Kowieńskie. Dzisiejszy stosunek Litwinów do Polaków, Wilno 1922.
 • Pierwsza Duma Państwowa i działalność naszych posłów, Warszawa 1907.
 • Polen im politischen system Europas, Berlin 1936.
 • Polityka międzynarodowa Polski w okresie międzywojennym, Toruń 2002.
 • Polityka polska i odbudowa państwa. Odpowiedź na książkę p. Dmowskiego, Warszawa 1925.
 • Polityka Rosji względem szkolnictwa zaboru rosyjskiego. Studium polityczno-historyczne, Kraków 1906.
 • Polska za linią Curzona, Londyn 1953.
 • Polsza w polityczeskom otoczeniu, ot razjłow do naszich dień, Petersburg 1907.
 • Północno-wschodnie ziemie dawnej Rzeczypospolitej Polskiej. Referat Biura Kongresowego, Warszawa 1919.
 • Proces Władysława Studnickiego o zniesławienie Stefana Starzyńskiego, Prezydenta m. Warszawy, Warszawa 1938.
 • Przebudowa Europy Środkowej przez obecną wojnę. Sprawa polska i jej międzynarodowe znaczenie, Wiedeń 1915.
 • Przewroty i reformy agrarne Europy powojennej i Polski, Warszawa 1927.
 • Raison d'Etat de l'Italie et la cause polonaise, Lozanna 1915.
 • Reale Bedingungen für ein polnisch-deutsches Bundis. Denkschrift für deutsche Staatsmaster, Beuthen 1918.
 • Rosja Sowiecka w polityce światowej, Wilno 1932.
 • Rosja w Azji Wschodniej, Lwów 1904.
 • Rozwój form politycznych i stosunki ekonomiczne Szwajcarii, Lwów 1900.
 • Rządy Rosji Sowieckiej we Wschodniej Polsce 1939-1941, Warszawa 1943.
 • Sprawa polska w dobie obecnej. Referat na Kongresie Polskim w Waszyngtonie dnia 12 maja 1919.
 • Sprawa polska, Poznań 1910.
 • Sprawa polsko-żydowska, Wilno 1936.
 • Stosunki gospodarcze polsko-niemieckie wobec zbliżającego się traktatu. Warszawa 1925.
 • [jako Veto] Stosunki polsko-rosyjskie, Kraków 1897.
 • Stosunki społeczne i ekonomiczne na Litwie i Rusi, Lwów 1908.
 • System polityczny Europy a Polska, Toruń 2001.
 • Szkice polityczne z zakresu polityki międzynarodowej, Warszawa 1917.
 • Tragiczne manowce. Próby przeciwdziałania katastrofom narodowym 1939-1945, Gdańsk 1995.
 • W palącej sprawie szkolnej. Język rosyjski w szkole polskiej, Warszawa 1915.
 • W sprawie obchodu grunwaldzkiego. Przeciw prądowi, Kraków 1910.
 • W sprawie stosunku politycznego Polski do jej ziem wschodnich, Warszawa 1919.
 • Władysław Studnicki o odpowiedzi państw centralnych na postulaty Rady Stanu, Warszawa 1917.
 • Wobec grozy położenia. Międzynarodowe stanowisko Polski, Warszawa 1920.
 • Wskazania polityczne irredentysty polskiego, Lwów 1913.
 • Współczesna Syberia. Z mapą Syberii i kolei syberyjskiej, Kraków 1897.
 • Współczesne państwo litewskie i stosunek jego do Polaków, Warszawa 1922.
 • Wykład ekonomii politycznej. Podręcznik dla uniwersytetów ludowych i samouków, Kraków 1900.
 • Wyodrębnienie Galicji, Lwów, 1901.
 • Z przeżyć i walk, Toruń 2002.
 • Zagadnienia ustrojowe. Projekt konstytucji decentralistycznej, Warszawa 1929.
 • Zarys państw bałtyckich, Warszawa 1924.
 • Zarys statystyczno-ekonomiczny ziem północno-wschodnich. Z 37 tablicami statystycznymi, Wilno 1922.
 • Ziemia wileńska, jej stan gospodarczy i pożądany statut, Wilno 1922.
 • Ziemie wschodnie, Warszawa 1920.
 • Ziemie wschodnie. Stan gospodarczy i widoki rozwoju, Warszawa 1929.
 • Ziemstwa. Kilka uwag na czasie, Warszawa 1905.
 • Brochwicz S., Bohaterowie czy zdrajcy? Wspomnienia więźnia politycznego, Warszawa 1940.
 • Daszyński I., Pamiętnik, Warszawa 1957.
 • Dobrowolski S., Memuary pacyfisty, Kraków 1989.
 • Erzeberger M., Przeżycia w wojnie światowej, [w:] Polska w pamiętnikach wielkiej wojny światowej 1914-1918, zebrał M. Sokolnicki, Warszawa 1925.
 • Goebbels J., Dzienniki, Zürich 1918.
 • Goetel F., Czasy wojny, Gdańsk 1990.
 • Hutten-Czapski B., 60 lat życia politycznego i towarzyskiego, Warszawa 1936.
 • Jaworski W., Diariusz 1914-1918, Warszawa 1997.
 • Korboński S., Polskie państwo podziemne. (Przewodnik po podziemiu z lat 1939-1945), Wrocław 1989.
 • Korboński S., W imieniu Rzeczypospolitej, Paryż 1954.
 • Lanckorońska K., Wspomnienia wojenne 22 IX 1939 - 5 IV 1945, Kraków 2008.
 • Mackiewicz J., Przed dwudziestu pięciu laty zmarł Władysław Studnicki, "Kultura" (Paryż) 1979, nr 3, s. 112-125.
 • Mackiewicz J., Władysław Studnicki 1865-1953, "Kultura" (Paryż) 1965, nr 12, s. 67-79.
 • Mackiewicz S., Stulecie urodzin Władysława Studnickiego, "Zeszyty Historyczne" (Paryż) 1966, z. 9, s. 187-195.
 • Nowak-Jeziorański J., Kurier z Warszawy, Warszawa-Kraków 1989.
 • Piotrowski S., Dziennik Hansa Franka, Warszawa 1956.
 • Pobóg-Malinowski W., Na rumuńskim rozdrożu, "Kultura" (Paryż) 1948, nr 8, s. 106-107.
 • Przetakiewicz Z., Od ONR-u do PAX-u, Warszawa 1994.
 • Romer E., Dziennik 1914-1918, Warszawa 1995.
 • Ronikier A., Pamiętniki 1939-1945, Warszawa 2001.
 • Sokolnicki M., Polska w pamiętnikach wielkiej wojny 1914-1918, Warszawa 1925.
 • Szembek J., Diariusz wrzesień-grudzień 1939, Warszawa 1989.
 • Tommasini F., Odrodzenie Polski, Warszawa 1928.
 • Życiorys Feliksa Burdeckiego (1904-1991), oprac. P. Kosmala, "Arcana" 2010, nr 2-3, s. 167-185.
 • Ajnenkiel A., Od rządów ludowych do przewrotu majowego 1918-1926, Warszawa 1968.
 • Ajnenkiel A., Spór o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926, Warszawa 1972.
 • Albert A. (Roszkowski W.), Najnowsza historia Polski, Londyn 1989.
 • Albert A. (Roszkowski W.), Najnowsza historia Polski 1918-1980, Warszawa 1983.
 • Batowski H., Rok 1938 - dwie agresje hitlerowskie, Poznań 1985.
 • Berezowski C., Powstanie państwa polskiego w świetle prawa narodów, Warszawa 1934.
 • Bobrzyński M., ... Po przeszło stu latach wstało z martwych państwo polskie. Wskrzeszenie państwa, polskiego, Kraków 1920.
 • Bocheński A., Między Niemcami a Rosją, Warszawa 1994.
 • Borejsza J.W., Antyslawizm Adolfa Hitlera, Warszawa 1988.
 • Bregman A., Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej w latach 1939-1941, Wrocław 1985.
 • Carrère d'Encausse H., Bolszewicy i narody, czyli Wielkie Urągowisko 1917-1930, Warszawa 1992.
 • Cenckiewicz S., Z dziejów realizmu czyli geopolityka w Polsce, "Niepodległość" 1996, t. 48(28), s. 220-255.
 • Cywiński B., Rodowody niepokornych, Warszawa 1984.
 • Czapiewski E., Koncepcje polityki zagranicznej konserwatystów polskich w latach 1918-1929, Wrocław 1988.
 • Czapiewski E., Konserwatyści polscy a hitleryzm, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka" 1984, nr 2, s. 253-281.
 • Czapiewski E., "Słowo" wileńskie a Anschluss Austrii, [w:] Studia historyczne dedykowane prof, dr. Henrykowi Zielińskiemu w sześćdziesięciolecie urodzin - uczniowie, współpracownicy, koledzy, Wrocław 1981. s. 97-105.
 • Czapiewski E., "Słowo" wileńskie wobec problemu porozumienia polsko-niemieckiego, Wrocław 1990, s. 237-245.
 • Dmowski nie był za autarkią. Wywiad z Wiesławem Chrzanowskim, "Gazeta Wyborcza" z 12 VII 2005. s. 1.
 • Dmowski R., Niemcy, Rosja i kwestia polska, Wrocław 2000.
 • Dudek A., Pytel K., Bolesław Piasecki. Próba biografii politycznej, Londyn 1990.
 • Eberhardt P., Twórcy polskiej geopolityki, Kraków 2006.
 • Faryś J., Konserwatyści polscy a polska polityka zagraniczna 1918-1939, Szczecin 1970, s. 23-37.
 • Faryś J., Niemcy w polskiej myśli politycznej dwudziestolecia międzywojennego. "Przegląd Zachodni" 1978, nr 5/6, s. 14-30.
 • Figura M., Rosja w myśli politycznej Władysława Studnickiego, Poznań 2008.
 • Frejlich J., Polski antykomintern, "Zeszyty Historyczne" (Paryż) 1967, nr 10, s. 103-108.
 • Gabiś T., Gry imperialne, Kraków 2008.
 • Galos A., Koniec misji berlińskiej Wilhelma Feldmana i jej skutki, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka" 2005, nr 1, s. 1-22.
 • Garlicki A., Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 1988.
 • Garlicki A., U źródeł obozu belwederskiego, Warszawa 1979.
 • Głowiński T., O nowy porządek europejski. Ewolucja hitlerowskiej propagandy politycznej wobec Polaków w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945, Wrocław 2000.
 • Goetel F., Pod znakiem faszyzmu, Warszawa 1939.
 • Grosfeld L., Polityka państw centralnych wobec sprawy polskiej w latach pierwszej wojny światowej, Warszawa 1962.
 • Grosfeld L., Tak zwany akt piątego listopada, "Kwartalnik Historyczny" 1954, nr 2, s. 61-95.
 • Grünberg K., Koncepcje federalistyczne w polskim ruchu socjalistycznym 1864-1918, Warszawa 1968.
 • Grünberg K., Polskie koncepcje federalistyczne 1864-1918, Warszawa 1971.
 • Gwido (Lipiński W.), Bilans czterolecia 1939-1943, Warszawa 1944.
 • Gzella J., Czechosłowacja a polska racja stanu w publicystyce Władysława Studnickiego w okresie kryzysu sudeckiego, [w:] Dylematy II Rzeczpospolitej, red. A. Wojtas, Toruń 1990, s. 113-125.
 • Gzella J., Koncepcja bloku państw środkowoeuropejskich w myśli politycznej Władysława Studnickiego. Toruń 1991, t. 19, s. 67-86.
 • Gzella J., Koncepcja związków polsko-niemieckich na łamach czasopisma "Naród a Państwo" w 1918 roku, "Przegląd Zachodni" 1995, nr 3, s. 107-118.
 • Gzella J., Koncepcje i działalność Władysława Studnickiego w pierwszych miesiącach II wojny światowej, "Przegląd Zachodni" 1998, nr 2, s. 137-150.
 • Gzella J., Myśl polityczna Władysława Studnickiego na tle koncepcji konserwatystów polskich (1918-1939), Toruń 1993.
 • Gzella J., Reasekuracja interesu państwa w myśli politycznej Władysława Studnickiego w okresie II Rzeczpospolitej, [w:] Reasekuracja polskiego interesu narodowego i racji stanu w myśli politycznej U Rzeczpospolitej, red. A. Wojtas, Toruń 1991, s. 61-71.
 • Gzella J., Stosunki polsko-niemieckie w myśli politycznej Władysława Studnickiego w latach 1918-1989, "Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka" 1994, nr 3-4, s. 223-239.
 • Gzella J., Zaborcy i sąsiedzi Polski w myśli społeczno-politycznej Władysława Studnickiego (do 1939 roku), Toruń 1998.
 • Holzer J., Historia Polski, Warszawa 1990.
 • Holzer J., Mozaika polityczna II RP, Warszawa 1990.
 • Holzer J., Molenda J., Polska w pierwszej wojnie światowej, Warszawa 1967.
 • Jaruzelski J., Mackiewicz i konserwatyści. Szkice do biografii (1896-1966), Warszawa 1976.
 • Juchnowski J,. Polski ruch socjalistyczny wobec Niemiec okresu Republiki Weimarskiej 1919-1932, Wrocław 1997.
 • Juzwenko A., Rosja w polskiej myśli politycznej lat 1864-1918, [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku. T. 1: Polska i jej sąsiedzi, red. H. Zieliński, Wrocław 1975, s. 27-65.
 • Juzwenko A., Suleja W., Państwo w myśli politycznej polskiej irredenty w latach 1864-1918, [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku. T. 7: Państwo w polskiej myśli politycznej, red. W. Wrzesiński, Wrocław 1988, s. 65-81.
 • Kawalec K.. Endecja wobec problemu niemieckiego w latach, 1926-1933, "Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka" 1979, nr 1, s. 55-70.
 • Kawalec K., List, "Porta" 2003, nr 3.
 • Kawalec K., Roman Dmowski, Warszawa 1996.
 • Krasuski J., Między wojnami. Polityka zagraniczna TI Rzeczpospolitej, Warszawa 1985.
 • Kukułka J., Francja a Polska po traktacie wersalskim 1919-1922, Warszawa 1970.
 • Lipiński W., Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905-1918, Warszawa 1935.
 • Łojek J., Agresja 17 września 1939. Studium aspektów politycznych, Warszawa 1990.
 • Mackiewicz J., Kontra, Paryż 1956.
 • Mackiewicz J., Zwycięstwo prowokacji, Kraków 1984.
 • Mackiewicz S., Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r., Warszawa 1989.
 • Madajczyk Cz., Generalna Gubernia w planach hitlerowskich. Studia, Warszawa 1961.
 • Madajczyk Cz.. Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, Warszawa 1970.
 • Madajczyk Cz., Przywódcy hitlerowscy wobec sprawy polskiej, "Przegląd Zachodni" 1958, nr 1, s. 1-46.
 • Malewski J. (Bolecki W.), Wyrok na Józefa Mackiewicza, Londyn 1991.
 • Marszał M., Włoski faszyzm i niemiecki narodowy socjalizm w poglądach ideologów narodowej demokracji 1926-1939. Wrocław 2001.
 • Micewski A., Współrządzić czy nie kłamać. PAX i Znak w Polsce 1945-1976, Paryż 1978.
 • Micewski A., Z geografii politycznej II Rzeczypospolitej. Szkice, Warszawa 1964.
 • Milewski S., Niewyparzone pióra, "Rzeczpospolita" z 30 III - 1 IV 2002, s. C3.
 • Molenda J., Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908-1918, Warszawa 1980.
 • Nałęcz T., Irredenta polska, Warszawa 1992.
 • Naumann F., Co będzie z Polską?, [w:] Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, red. A. Wolff-Powęska, E. Schulz, Poznań 2000.
 • Naumann F., Mitteleuropa, Berlin 1915.
 • Pajewski J., Odbudowa Drugiej Rzeczpospolitej 1918-1926, Kraków 1995.
 • Pajewski J., "Mitteleuropa". Studium z dziejów imperializmu niemieckiego w dobie pierwszej wojny światowej, Poznań 1959.
 • Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa 1985.
 • Pajewski J., Wokół sprawy polskiej. Paryż-Lozanna-Londyn 1914-1918, Poznań 1970.
 • Pawłowski I., Stronnictwa i programy polityczne w Królestwie Polskim 1864-1918, z. 1-3, Warszawa 1961-1964.
 • Piętniewicz P., Czy był kolaborantem? Działalność Władysława Studnickiego w latach 1939-1945, "Zderzenia" 1990, nr 6, s. 61-76.
 • Piłsudski J., Moje pierwsze boje, Łòdź 1988.
 • Piskozub A., Nauki Władysława Studnickiego, "Arcana" 2002, nr 45, s. 102-127.
 • Piskozub A., Rozmyślania o Mitteleuropie, [w:] Swoistości cywilizacyjne, kwestie narodowościowe i polonijne, red. A. Chodubski, Toruń 1997, s. 7-34.
 • Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945, Gdańsk 1990.
 • Potyrała B., Problem niemiecki to nie tylko pojęcie polityczne, [w:] Studia i szkice z dziejów najnowszych politologii i socjologii, red. K. Gelles, M. Wolański, Wrocław 1994, s. 357-362.
 • Raina P., Stosunki polsko-niemieckie 1937-1939. Prawdziwy charakter polityki zagranicznej Józefa Becka, Londyn 1975.
 • Reszka B., Polityczna poprawność a prawda, historyczna. Rozmowa z profesorem Pawłem Piotrem Wieczorkiewiczem z Uniwersytetu Warszawskiego, "Templum Novum. Kanonada Narodowego Romantyzmu" 2006, nr 3, s. 74.
 • Sadowski M., Z badań nad poglądami politycznymi Władysława Studnickiego, "Przegląd Zachodni" 1992, nr 2, s. 203-213.
 • Seidler F., Europa uinter Hokenkreuz - okupatin und Kolaboration, Berlin 1994.
 • Seidler F., Między neutralną współpracą ludności terytoriów okupowanych a kolaboracją z Niemcami, "Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi" 1998, t. 21, s. 181-197.
 • Stadtmüller E., Polskie nurty polityczne wobec Niemiec w latach 1871-1818, Wrocław 1994.
 • Strzałka K., Między przyjaźnią a wrogością. Z dziejów stosunków polsko-włoskich (1939-1945), Kraków 2001.
 • Strządała G., Geopolityczne koncepcje Władysława Studnickiego w okresie pierwszej wojny światowej, [w:] Racja stanu. Studia i materiały, red. T. Marczak, Wrocław 2007, s. 207-225.
 • Strządała G., Grunwaldzkie memento Studnickiego, "Templum Novum. Kanonada Narodowego Romantyzmu" 2010, nr 10, s. 118-122.
 • Strządała G., Koncepcja zjednoczonej Europy Jana Emila Skiwskiego i Feliksa Burdeckiego na łamach krakowskiego "Przełomu" 1944-1945, "Studia Historyczne" 2007, z. 1(197), s. 63-78.
 • Strządała G., Niemcy w myśli politycznej Władysława Studnickiego, [w:] Świat wokół Rzeczpospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007. s. 363-372.
 • Strządała G., Polska a Europa Środkowa w myśli politycznej Władysława Gizberta-Studnickiego 1918-1939, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w polskiej myśli politycznej, red. M. Dymarski, J. Juchnowski, Wrocław 2004, s. 27-51.
 • Strządała G., Projekt budowy bloku państw Europy środkowo-wschodniej w myśli politycznej Władysława Studnickiego, "Wrocławskie Studia Politologiczne" 2004, nr 4, s. 26-32.
 • Strządała G., "Solidaryzm europejski" Jana Emila Skiwskiego - rozważania emigranta, [w:] Polska i Polacy poza granicami kraju w polskiej polityce i myśli politycznej XX wieku, red. M. Alberska, R. Juchnowski, Wrocław 2006, s. 55-77.
 • Strządała G., Studnicki - Gizbert Władysław, [w:] Encyklopedia białych plam, t. 17, Radom 2006, s. 15-18.
 • Suleja W., Fałszywa prognoza polskiego germanofila. (Władysław Studnicki. o perspektywie stosunków polsko-niemieckich na wypadek dojścia do władzy Hitlera), "Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka" 1984, nr 2, s. 307-320.
 • Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław 1995.
 • Suleja W., Kresy wschodnie w myśli politycznej irredenty w okresie popowstaniowym (1864-1914), [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku. T. 6: Między Polską etniczną a historyczną, red. W. Wrzesiński. Wrocław 1988, s. 167-186.
 • Suleja W., Orientacja austro-węgierska w latach I wojny światowej (do aktu 5 listopada 1916 roku), Wrocław 1992.
 • Suleja W., Polska Partia Socjalistyczna 1892-1948. Zarys dziejów. Warszawa 1988.
 • Suleja W., Próby budowy zrębów polskiej państwowości w okresie istnienia- Tymczasowej Rady Stanu. Wrocław 1981.
 • Suleja W., Spór o kształt aktywizmu: Piłsudski a Sikorski w latach I wojny światowej, [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku. T. 5: W kręgu twórców myśli politycznej, red. H. Zieliński, Wrocław 1983, s. 141-197.
 • Suleja W., System polityczny Władysława Studnickiego (do roku 1918). [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku. T. 2: Twórcy polskiej myśli politycznej, red. H. Zieliński, Wrocław 1978, s. 135-178.
 • Suleja W., Tymczasowa Rada Stanu, Warszawa 1998.
 • Suleja W., Władysław Studnicki - w opozycji do myśli zachodniej, [w:] Twórcy polskiej myśli zachodniej, red. W. Wrzesiński, Olsztyn 1996, s. 154-164.
 • Szarota T., Zycie codzienne w stolicach okupowanej Europy, Warszawa 1995.
 • Śliwa., Polska myśl socjalistyczna (1918-1948), Wrocław 1988.
 • Śliwa M., Polska myśl polityczna w I połowie XX wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993.
 • Thugutt S., Z Rosją czy przeciw Rosji?, Warszawa 1916.
 • Topolski J., Polska dwudziestego wieku 1914-1994, Poznań 1994.
 • Urbanowski M., Człowiek z głębszego podziemia. Zycie i twórczość Jana Emila Skiwskiego, Kraków 2003.
 • Wapiński R., Myśl polityczna Narodowej Demokracji wobec problemów bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej, [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t. 4, red. H. Zieliński, Wrocław 1980, s. 201-216.
 • Wapiński R., Pokolenia Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław 1991.
 • Wapiński R., Roman Dmowski, Lublin 1988.
 • Wereszycki W., Historia Polski 1864-1918, Warszawa 1948.
 • Wereszycki W., Pod berłem Habsburgów. Zagadnienia narodowościowe, Kraków 1986.
 • Wiaderny B., Niechciana kolaboracja: polscy politycy i nazistowskie Niemcy w lipcu 1940. "Zeszyty Historyczne" (Paryż) 2002, z. 142, s. 131.
 • Winnicki Z.J., Rada Regencyjna Królestwa Polskiego i jej organy (191 7-1918), Wrocław 1991.
 • Wodziński L. (Rzymowski W.), Władysław Studnicki. Fragment irredenty polskiej, Warszawa 1917.
 • Wojtasik J., Idea walki zbrojnej o niepodległość Polski 1864-1907, Warszawa 1987.
 • Wolff-Powęska A., Problem niemiecki po zjednoczeniu, "Zeszyty Instytutu Zachodniego", 2000, nr 19.
 • Wrzesiński W., Kresy czy pogranicze? Problem ziem zachodnich i północnych w polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku, [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku. T. 6: Między Polską etniczną a historyczną, red. W. Wrzesiński, Wrocław 1988, s. 119-165.
 • Wrzesiński W., Narodowy socjalizm i Hitler w polskiej opinii publicznej okresu II Rzeczypospolitej. Zarys problematyki, "Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka" 1984, nr 2, s. 147-182.
 • Wrzesiński W., Niemcy w polskiej myśli politycznej 1884-1914. Główne nurty, [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku. T. 1: Polska i jej sąsiedzi, red. H. Zieliński, Wrocław 1975, s. 67-118.
 • Wrzesiński W., Problem granicy polsko-niemieckiej w polskiej myśli politycznej I i II wojny światowej, [w:] Wizje przyszłej Polski w myśli politycznej lat I i II wojny światowej, red. M. Tanty, Warszawa 1990, s. 93-89.
 • Zaremba P., Historia dwudziestolecia (1918-1939), Paryż 1981.
 • "Bunt Młodych" 1936-1937.
 • "Gazeta Robotnicza" 1899.
 • "Głos Narodu".
 • "Goniec Codzienny" 1943.
 • "Goniec Krakowski" 1943.
 • "Goniec Wieczorny" 1916.
 • "Krytyka" 1899-1900, 1904, 1909, 1911-1914.
 • "Kultura" (Paryż) 1948.
 • "Kurier Lwowski" 1901-1902, 1909.
 • "Lwów i Wilno" 1947.
 • "Myśl Polska".
 • "Naprzód" 1899.
 • "Naród a Państwo" 1906-1907, 1918.
 • "Niepodległość" 1933-1934.
 • "Nowa Gazeta" 1914.
 • "Pion" 1934, 1936.
 • "Przedświt" 1898-1901.
 • "Przegląd Wszechpolski" 1900-1901.
 • "Przełom" 1944-1945.
 • "Słowo" 1922-1939.
 • "Słowo Polskie" 1902-1904.
 • "Sprawa Polska" (Warszawa) 1907.
 • "Sprawa Polska" (Lwów) 1914.
 • "Teka" 1902-1903.
 • "Tydzień" 1897-1902.
 • "Votum Separatum" 1908.
 • "Wiadomości" (Londyn) 1947, 1950.
 • "Wiadomości Literackie" 1934-1936
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171270001

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.