PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 1 (26) | 111--147
Tytuł artykułu

Implementation and Development of Knowledge Management System - Research Results

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The objective of the paper is to present the results of professional literature and empirical studies referring to both implementation and development of knowledge management system (KMS) by focusing on existing conditions. The additional objective is also to present methods of effectiveness measurements applied by studied enterprises. Two types of enterprises were analyzed: manufacturing and knowledge offering enterprises, which facilitated the identification of differences and similarities in the studied domain. The leading research objective was to define guidelines regarding methodology for introducing a knowledge management system, that resulted in not exclusively cognitive but also utilitarian orientation of the study.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
111--147
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Beckman T. J., The Current State of Knowledge Management [in:] Liebowitz J. (ed.), Knowledge management handbook, CRS Press, Boca Raton, London, New York Washington, D.C., 1999.
 • Benbya H, Belbaly N.A., Mechanisms for Knowledge Management Systems Effectiveness: An Exploratory Analysis, Knowledge and Process Management, Volume 12, Number 3, 2005.
 • Dataware Technologies, Inc., Seven steps to implementing knowledge management in your organization, 1998, [in]: Rubenstein-Montano B., Liebowitz J., Buchwalter J., McCaw D., Newman B., Rebeck K., SMARTVision: A knowledge-management methodology, Journal of Knowledge Management; Vol. 5, Iss. 4, 2001.
 • Davenport T, Zarządzanie pracownikami wiedzy [Knowledge staff management], Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 • Davenport T., Prusak L., Working knowledge: how organizations manage what they know, Harvard Business School Press 2000.
 • Drucker P., Post-Capitalist Society, Harper Business, New York 1993 [cited in] Skrzypek E., Jakość i efektywność [Quality and effectiveness], Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000.
 • Evangelista A., Donato A., Carvalho F., Neves H., A gestão do conhecimento nas organizações, Instituto Superior de Economia e Gestão, MBA/Gestão, 2003 (www.kmol.online.pt).
 • Evans Ch., Zarządzanie wiedzą [Knowledge management], PWE, Warszawa 2005.
 • Grant R. M., Toward a knowledge-based theory of the firm, Strategic Management Journal, Winter Special Issue 17, 1996.
 • Greiner L.E, Evolution and revolution as organizations grow, Harvard Business Review, July - August 1972 [cited in] Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie [Basics in enterprise study], Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Haffer R., Metody i narzędzia pomiaru zasobów wiedzy i oceny poziomu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach [Methods and tools for knowledge resources measurement and assessment of knowledge management level in enterprises] [w:] Stankiewicz M.J. (pod red.), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa [in]: Stankiewicz M. J. (ed.) [Knowledge management as the key factor of an enterprise international competitiveness], Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2006a.
 • Haffer R., Pomiar zasobów wiedzy i ocena poziomu zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach [Knowledge resources measurement and assessment of knowledge management level in Polish enterprises] [w:] Stankiewicz M.J. (pod red.), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa [in]: Stankiewicz M. J. (ed.) [Knowledge management as the key factor of an enterprise international competitiveness]. Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2006b.
 • Hedlund G., A model of knowledge management and the n-form corporation, Strategic Management Journal 15, 1994.
 • Jarrar Y.F., Knowledge management: Learning for organisational experience, Managerial Auditing Journal, Vol. 17, No. 6, 2002.
 • Jashapara A., Zarządzanie wiedzą [Knowledge management], PWE, Warszawa 2006.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działania [Strategic Scoreboard. How to change strategy into action], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Kim S., Lee Ch., Park Y., The implementation framework of knowledge management system for successful knowledge management: A case of R&D supporting KMS, International Association for Management of Technology 2006 (www.iamot.org).
 • Kisielnicki J. (pod red.), Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach [Knowledge management in contemporary organizations], Oficyna Wydawnicza WSHiP, Warszawa 2003.
 • Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu [Information systems in business], Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2005.
 • Kobyłko G., Morawski M., Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę [Knowledge-oriented enterprise], Wyd. DIFIN, Warszawa 2006.
 • Kobyłko G., Tabaszewska E. Główne determinanty jakości systemu zarządzania wiedzą [Major determinants for knowledge management system quality], Akademickie Centrum Koordynacyjne w Euroregionie Nysa, Prace Naukowe XIV/2008, Uniwersytet Techniczny w Libercu.
 • Leseure M.J., Brookes N..J., Knowledge management benchmarks for project management, Journal of Knowledge Management, Vol. 8, No.1, 2004.
 • Levett G.P., Guenov M.D., A methodology for knowledge management implementation, Journal of Knowledge Management, Vol. 4, Iss. 3. Kempston 2000.
 • Liebowitz J. (red.), Knowledge Management Handbook, CRS Press, Boca Raton, London, New York, Washington 1999.
 • McCampbell A.S., Clare L.M., Gitters S.H., Knowledge management: the new challenge for the 21st century, Journal of Knowledge Management, Vol. 3, Iss. 3. Kempston 1999.
 • Mikuła B., Zarządzanie wiedzą w organizacji [Knowledge management in an organization], [w:] Podstawy zarządzania organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy [in:] Basics in organizations' management in knowledge-based economy], Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., (eds.). Wyd. Difin, Warszawa 2007.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Elementy strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie [Elements of strategic knowledge management in enterprises], Przegląd Organizacji, 7-8/2003.
 • Morawski M., Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy [Problems of knowledge staff management], Przegląd Organizacji, nr 1, 2003.
 • Morawski M., Zarządzanie wiedzą. Organizacja - system - pracownik [Knowledge management. Organization - system - employee], Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Murray P., Myers A., The Facts about Knowledge. Special Report, Information Strategy, nr 11/1997 [cited in] Grudzewski W., Hejduk I. (eds.), Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna [An enterprise of the future - strategic vision]. DIFIN, Warszawa 2002.
 • Nelson R, Winter S., An Evolutionary Theory of Economic Change, Belknap Press: Cambridge, MA. 1982.
 • Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji [Knowledge creation in an enterprise], Wyd. Poltext, Warszawa 2000.
 • Perechuda K. (ed.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie [Knowledge management in an enterprise], Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji [Knowledge management in an organization], Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji [Small encyclopaedia of praxeology and the theory of an organization], Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1978.
 • Quinn J.B., Intelligent Enterprise: A Knowledge and Service Based Paradigm for Industry, Free Press: New York, 1992.
 • Quinn J.B., Anderson P, Finkelstein S., Managing professional intellect: making the most of the best, Academy of Management Executive, 1996.
 • Raporty ze spotkań zespołu ds. zarządzania wiedzą, materiały firmy Gambit - Lubawka sp. z o.o., 2006 [Reports from meetings of knowledge management team, resources owned by Gambit - Lubawka Ltd.].
 • Rubenstein-Montano B., Liebowitz J., Buchwalter J., McCaw D., Newman B., Rebeck K., SMARTVision: A knowledge-management methodology, Journal of Knowledge Management; Vol. 5, Iss. 4, 2001.
 • Strategiczna karta wyników, materiały firmy B, 2009. [Strategic scoreboard, sources owned by company B]
 • Strojny M., Zarządzanie wiedzą w firmach konsultingowych [Knowledge management in consulting companies], Problemy Jakości, 3/2000.
 • Szyjewski Z., Metodyki zarządzania projektami informatycznymi [Methodologies for information technology projects management], Wyd. Placet, Warszawa 2004.
 • Tabaszewska E., Comparison of knowledge management systems in global law firms [in:] Stankiewicz J. (ed.), Management 2008, Vol 12, No.1, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Zielona Góra, 2008a.
 • Tabaszewska E., Implementacja systemu zarządzania wiedzą na przykładzie Gambit - Lubawka Sp. z o.o. [Implementation of knowledge management system based on Gambit - Lubawka Ltd], [in:] Potocki A. (ed.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych [in:] Social aspects of organizational transformations], Wyd. DIFIN, Warszawa 2007a.
 • Tabaszewska E., Implementacja systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach produkcyjnych [Implementation of knowledge management system in manufacturing enterprises], Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 2/2008b.
 • Tabaszewska E., Methodology of knowledge management system implementation - basic problems of elaborating it], [in:] Economic Transformations in Central and Eastern European Countries, Faculty of Economics of Vilnius University, Vilnius 2008c.
 • Tabaszewska E., Metodyka implementacji systemu zarządzania wiedzą [Methodology for knowledge management system implementation], Zarządzanie Przedsiębiorstwem, No. 1/2008d.
 • Tabaszewska E. O potrzebie opracowania metodyki implementacji system zarządzania wiedzą [About the need of elaborating knowledge management system implementation methodology], [In:] Lichtarski J. (ed.), Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 34, Wrocław 2008e.
 • Tabaszewska E., Projekt implementacji systemu zrządzana wiedzą na przykładzie firmy prowadzącej działalność badawczo-rozwojową [Knowledge management system implementation project based on the example of R&D company], [in:] Skrzypek E. (ed.), Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu [Creativity and entrepreneurship in quality oriented thinking and acting], Vol. I, Zakład Ekonomiki Jakości o zarządzania Wiedzą, UMCS w Lublinie, Lublin 2009a.
 • Tabaszewska E., Przegląd procedur i metodyk implementacji systemów zarządzania wiedzą [Review of procedures and methodologies of knowledge management systems implementation] [in:] Pyka J., Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami [Methods and tools for modern management in organizations], TNOiK, Katowice 2008f.
 • Tabaszewska E., Rozwój systemu zarządzania wiedzą na przykładzie firmy prowadzącej działalność badawczo-rozwojową [The development of knowledge management system based on the example of R&D company], [in:] Hopej M., Moszkowicz M., Skalik J. (ed.), Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy [Knowledge in economy and knowledge-based economy. Management in knowledge based economy], Prace Naukowe UE we Wrocławiu No. 94, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010a.
 • Tabaszewska E., Systemy zarządzania wiedzą globalnych firm doradczych - studium przypadków [Knowledge management systems in global consulting companies - case study], [in:] Glińska-Neweś A. (ed.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji [Managing organizations in knowledge based economy. Resource-oriented functioning base and organization development], Wyd. "Dom Organizatora", Toruń 2008g.
 • Tabaszewska E., Systemy zarządzania wiedzą w organizacjach doradczych - uwarunkowania i etapy rozwoju [Knowledge management systems in consulting organizations - conditions and development stages], [w:] Tabaszewska E. (red.), Nowoczesne koncepcje zarządzania - zarządzanie wiedzą [Modern management concepts - knowledge management], Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008h.
 • Tabaszewska E., System zarządzania wiedzą firmy ATLAS sp. z o.o. [Knowledge management systems in Atlas Ltd.], [in:] Olszewska B. (ed.), Nauki o zarządzaniu. Zarządzanie w praktyce [Management sciences. Management in practice], Prace Naukowe UE we Wrocławiu No. 114, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010b.
 • Tabaszewska E., System zarządzania wiedzą na przykładzie firmy prowadzącej działalność badawczo-rozwojową [Knowledge management systems based on the example of R&D company] [in:] Pyka J., Nowoczesność przemysłu i usług. Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu przemysłu i usług [Modernization of industry and services. Creativity and innovation in modernizing industry and services], TNOiK, Katowice 2009b.
 • Tabaszewska E., System zarządzania wiedzą na przykładzie TETA S.A. [Knowledge management systems based on TETA Joint Stock Company], [in:] Potocki A. (ed.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych [Globalization vs. social aspects of transformations and organizational changes], Wyd. DIFIN, Warszawa 2009c.
 • Tabaszewska E., System zarządzania wiedzą - uwarunkowania, implementacja i funkcjonowanie [Knowledge management system - conditions, implementation and functioning] [in:] Leja K., Szuwarzyński A. (ed.), Zarządzanie wiedzą - wybrane problemy [Knowledge management - selected problems], Katedra Zarządzania Wiedzą i Informacją, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007b.
 • Tabaszewska E., Uniwersytet PMP jako istotny element systemu zarządzania wiedzą firmy PMPoland [PMP University as the crucial component of knowledge management system in PMPoland company], w: Lisiecki M, Machowicz K, Sokół A., Nowoczesna administracja publiczna [in: Modern public administration], Zeszyty Naukowe nr 573, Ekonomiczne problemy usług nr 45, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009d.
 • Tabaszewska E., Zarządzanie wiedzą w globalnej firmie konsultingowej. Studium przypadku [Knowledge management in a global consulting company. Case study], [in:] Wachowiak P. (ed.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw [Cultural and human resources problems of enterprises internationalization], Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008i.
 • Tabaszewska E., Zarządzanie wiedzą w służbie projektów [Knowledge management for projects], [in:] J. Lichtarski (ed.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem [New directions in an enterprise management], Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 89, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2009e (In print).
 • Tabaszewska E., Zarządzanie wiedzą zorientowane na procesy biznesowe - podstawowe założenia [Business processes oriented knowledge management], [in:] Nowosielski S. (ed.), Podejście procesowe w organizacjach [Process oriented approach in organizations], Prace Naukowe UE nr 52, Wydawnictwo Ekonomiczne we Wrocławiu, Wrocław 2009f.
 • Truszczyńska H., Materiały programu rozwojowego "Ucząca się firma" [Resources of development programme entitled "Learning company"], PMPoland, Jelenia Góra, July 2007.
 • Wiig K.M., Introducing knowledge management into the enterprise [in:] Liebowitz J. (ed.), Knowledge management handbook, CRS Press, Boca Raton, London, New York Washington, D.C., 1999.
 • Wong K.Y., Aspinwall E., Knowledge management implementation frameworks: a review, Knowledge and Process Management, Vol. 11, No 2., 2004.
 • Xerox Corporation, The X5 Methodology(TM) Focuses the Power of Xerox Connect's Knowledge on Your Business, 1999 [in]: Rubenstein-Montano B., Liebowitz J., Buchwalter J., McCaw D., Newman B., Rebeck K., SMARTVision: A knowledge-management methodology, Journal of Knowledge Management; Vol. 5, Iss. 4, 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171270591

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.