PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 493 | 360
Tytuł artykułu

Zarządzanie informacją publiczną w jednostkach samorządu terytorialnego

Autorzy
Warianty tytułu
Public Information Management in the Local Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym celem niniejszej monografii jest przedstawienie procesu zarządzania informacją publiczną w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce oraz próba dokonania oceny jego skuteczności. Celem jest również przedyskutowanie uwarunkowań prawnych regulujących dostęp do informacji publicznej, jak i zaproponowanie ewentualnych rozwiązań organizacyjnych. (...) Celem praktycznym monografii może być zwrócenie uwagi decydentom odpowiedzialnym za funkcjonowanie informacji publicznej w Polsce na możliwości pozwalające na bardziej sprawne zarządzanie tą informacją, poprzez wskazanie podstawowych błędów w dotychczasowych praktykach. (...) Niniejsza praca, z całą pewnością, nie jest klasycznym podręcznikiem, ale może być wykorzystana również w celach dydaktycznych na różnych kierunkach, takich jak ekonomia, zarządzanie, gospodarka przestrzenna, dziennikarstwo, ale przede wszystkim na studiach podyplomowych z zarządzania informacją publiczną. (fragment tekstu)
EN
To a great extent, the development of the civil society relies on information and communication. In order to have a real influence on the way their state functions, besides the tools of democracy, the citizens should be provided with an access to the current and dependable information on the state's activity. No doubt democracy and information are directly interrelated and, to a high degree, interdependent. In the post-1989 Poland, there have occurred political, economic and social transformations which lead towards a constantly greater democratization of life, and as a result, the significance of public information in this process has been noticed and included in the basic legal act, i.e. the Constitution. Moreover, in 2001 the bill on the access to public information was passed, due to which the necessity to inform becomes inscribed in all public institutions. On the basis of this bill, citizens do not have to justify their reasons for obtaining a given piece of information. Consequently, the majority of important information has to be publicized, which is implemented by the Public Information Bulletin (BIP). Although the bill has created solid legal bases for the proper functioning of the informative politics of both the central and local governments, a number of falsities can be still noticed in its implementation. It can be observed that there is a huge discrepancy between the legislator's intentions, and the practical duty to inform citizens. Even though the reasons for such a state of affairs are multitude and diverse, certainly one of them is the invisible mental barrier conditioned historically by the authorities' unwillingness to reveal information, with part of the society's ignorance constituting the other one. In order to improve the social quality of public information availability in Poland, the citizens' awareness of the right to use various sources of information, including the public one, ought to be systematically raised. It is also of vital importance that the institutions controlling the local government units' activities effectively execute obeying the restrictions specified in the access to the public information bill. The main aim of this monograph is to depict the public information management process in local government units in Poland, as well as an attempt to evaluate its efficiency. The additional aim is to discuss the legal conditions regulating the access to the public information, and to suggest plausible organizational solutions which would improve this very access. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
360
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Abramowicz W., Filtrowanie informacji, Poznań 2008.
 • Adamowski J., Media masowe w życiu społecznym, [w:] Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2007.
 • Aleksandrowicz T., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Warszawa 2002.
 • Antoszewski A., Ewolucja systemu wyborczego do Sejmu, [w:] Demokratyzacja w III Rzeczypospolitej, red. A. Antoszewski, Wrocław 2002.
 • Antoszewski A., System wyborczy i wybory, [w:] Polityka, w Polsce w latach 90. Wybrane problemy, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 1999.
 • Bakiewicz M., Prawo do informacji w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] Obywatelskie prawo do informacji, red. T. Gardocka, Warszawa. 2008.
 • Barczak B.D., Rozwój społeczeństwa informacyjnego a przemiany struktur i procesów administracji publicznej, [w:] Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym, red. L. Kozioł, Tarnów 2005.
 • Baylon C., Mignot X., Komunikacja, Kraków 2008.
 • Bernaczyk M., Jabłoński M., Wygoda K., Biuletyn Informacji Publicznej. Informatyzacja administracji, Wrocław 2005.
 • Bernaczyk M., Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, Warszawa 2008.
 • Bidziński M., Chmaj M., Szustakiewicz P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Blicharz 3., Administracja publiczna i społeczeństwo obywatelskie w państwie prawa, Wrocław 2012.
 • Bogdanov D., Biuletyn informacji publicznej jako źródło informacji dla dziennikarza, [w:] Prawo, etyka czy rynek? Zmiany w polskich mediach po 1989 roku, red. K. Wolny-Zamorzyński i in., Toruń 2010.
 • Bogdanov D., Metody ocen zainteresowania informacją publiczną, [w:] Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, red. A. Antoszewski i in., Lublin 2009.
 • Bogdanov D., Giergiel S., Wojna w mediach w okresie rozpadu Jugosławii, [w:] Wojna w mediach, red. W. Piątkowska-Stepaniak, B. Nierenberg, Opole 2007.
 • Bralczyk J., Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, Warszawa 2005.
 • Brol M., Zarys ekonomii sektora publicznego, Wrocław 2010.
 • Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.
 • Chmielarz W., Szumski O., Zborowski M., Kompleksowe metody ewaluacji jakości serwisów internetowych, Warszawa 2011.
 • Chmielnicki P., Teraźniejszość i przyszłość jednostek pomocniczych gmin, [w:] Problemy prawne w działalności samorządu terytorialnego, red. S. Dolata, Opole 2002.
 • Chodubski A., Media a kształtowanie świadomości wyborczej, [w:] Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, red. T. Sasińska-Klas, Toruń 2007.
 • Curran J., Media jako sfera publiczna - ponowna analiza, [w:] Komunikowanie i obywatelskość, red. P. Dahlangren, C. Sparks, Wrocław 2007.
 • Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005.
 • Cyborowski L., Rzeczowa postać informacji oraz jej funkcje i właściwości, [w:] Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '10, red. J. Gołuchowski, A. Frąckiewicz-Wronka, Katowice 2010.
 • Czerwiński A., Przemiany na rynkach informacji, Opole 2011.
 • Cześnik M., Partycypacja wyborcza w Polsce, Warszawa 2007.
 • Dahrendorf R., Wolność a więzi społeczne, [w:] Rozmowy w Castel Gandolfo, Kraków 2010.
 • Danowski B., Makaruk M., Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW, Gliwice 2007.
 • Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge; How Organizations Manage What they Know, Boston 2000.
 • Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2006.
 • Dobek-Ostrowska B., Miejsce i rola mediów masowych w procesach demokratyzacyjnych, [w:] Media masowe w demokratyzujących się systemach politycznych. W drodze do wolności słowa i mediów, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2006.
 • Dobek-Ostrowska B., Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, Wrocław 2001.
 • Dobosz I., Działalność organów samorządu terytorialnego a dostęp do informacji publicznej, (na tle orzecznictwa sądów administracyjnych), [w:] Władza lokalna a media, red. S. Michałowski, W. Mich, Lublin 2006.
 • Doktorowicz K., Europejski model społeczeństwa informacyjnego: polityczna strategia Unii Europejskiej w kontekście globalnych problemów wieku informacji, Katowice 2005.
 • Doktorowicz K., Koncepcje społeczeństwa informacyjnego w polityce Unii Europejskiej, [w:] Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, red. L.H. Haber, Kraków 2002.
 • Drucker P.E, The Post-Capitalist Society, New York 1993.
 • Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Warszawa 1999.
 • Drucker P.F., Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, Warszawa 2009.
 • Dziuba, D.T., Gospodarki nasycone informacją i wiedzą, Warszawa. 2000.
 • Dzwończyk J., Polityczne aspekty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku, Kraków 2009.
 • Ferens A., Wprowadzenie do nauki administracji publicznej, [w:] Administracja i polityka. Wprowadzenie, red. A. Ferens, I. Macek, Wrocław 1999.
 • Fic D., Problemy zarządzania w samorządzie terytorialnym. Aspekty instytucjonalizacji poza schematem, Zielona Góra 2011.
 • Fischer B., Świerczyńska-Głownia M., Dostęp do informacji ustawowo chronionych, zarządzanie informacją, Kraków 2006.
 • Flieger M., Zarządzanie procesowe w urzędach gmin. Model adaptacji kryteriów dojrzałości procesowej, Poznań 2012.
 • Forlicz S., Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych, Warszawa 2001.
 • Frączak P., Rogaczewska M., Wygnański J., Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Warszawa 2005.
 • Frąś J., Jakość usług w instytucjach publicznych, [w:] Zarządzanie jakością w instytucjach publicznych, red. J. Frąś, Szczecin 2008.
 • Fredman A., Encyklopedia komputerów, Gliwice 2004.
 • Geremek B., Społeczeństwo obywatelskie i współczesność, [w:] Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, Kraków 1994.
 • Gierszewski J., Administracja publiczna. Skrypt, Chojnice 2012.
 • Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 1999.
 • Goban-Klas T., Media: od "czwartej" do "pierwszej" władzy?, [w:] Media, władza, państwo, red. M. Magoska, Kraków 2005.
 • Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999.
 • Gogołek W., Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, Warszawa 2010.
 • Golinowski J., Użyteczność narzędzi konstruktywizmu w definiowaniu współczesnego oblicza polityki w mediach, [w;] Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, red. A. Antoszewski i in., Lublin 2009.
 • Golinowski J., Wizerunki organizacji politycznej, Warszawa 2004.
 • Gołka M., Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Warszawa 2008.
 • Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 2012.
 • Gorman L., McLean D., Media i społeczeństwo. Wprowadzenie historyczne, Kraków 2010.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2002.
 • Gmszczyńska-Malec G., Rutkowska., Strategie zarządzania wiedzą, Warszawa 2013.
 • Guzik R., Polskie miasta i gminy wiejskie w Internecie [w:] Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, red. B, Domański, W. Jarczewski, Kraków 2006.
 • Haber L.H., Społeczeństwo informacyjne w ujęciu analitycznym, [w:] Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym. Wybrane zagadnienia, red. L.H. Haber, Kraków 2011.
 • Habermas J., Technika i nauka jako "ideologia", [w:] Czy kryzys socjologii?, red. J. Szacki, Warszawa 1977.
 • Hendricks J.A., Denton R.E., Communicator-In-Chief: How Barack Obama Used New Media Technology to Win the White House, Lanham 2010.
 • Hofman I., Czy "czwarta" władza staje się pierwszą? Wpływ mediów na przebieg kampanii wyborczych w Polsce w 2005 roku, [w:] Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, red. T, Sasińska-Klas, Toruń 2007.
 • Hysa B., Czynniki kształtujące jakość informacji w urzędach administracji publicznej, [w:] Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '09, red. J. Gołuchowski, A, Frąckiewicz-Wronka, Katowice 2009.
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1999.
 • Jabłoński M., Społeczeństwo obywatelskie - dylematy konstytucyjnoprawne, [w:] Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, red. J. Blicharz, J. Boć, Wrocław 2009.
 • Jabłoński M., Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym, Wrocław 2009.
 • Jagoda J., Sądowa kontrola udostępniania informacji publicznej, [w:] Władza lokalna a media, red. S. Michałowski, W. Mich, Lublin 2006.
 • Janik K., Wybrane aspekty w relacji państwo-samorząd. Osiem tez w sprawie samorządu terytorialnego, [w:] Samorząd terytorialny w przestrzeni publicznej, red. Z. Zychowicz, Szczecin 2012.
 • Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, Warszawa 2006.
 • Jaśniok M., Strategie marketingowe na rynku politycznym, Warszawa 2007.
 • Jendrośka J., Bar M., Dostęp do informacji. Skrypt, Wrocław 2009.
 • Jędrzejczak W., Kiełtyka L., Znaczenie intuicji w podejmowaniu decyzji, [w:] Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '09, red, J. Gołuchowski, A. Frąckiewicz-Wronka, Katowice 2009.
 • Kapuściński R., Dałem głos ubogim, Kraków 2008.
 • Knightley P., The First Casuality, London 2004.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Warszawa 1981.
 • Kotowicz D., Internet - szanse i zagrożenia dla demokracji, [w:] Społeczna przestrzeń Internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Warszawa 2007.
 • Kozłowski P., Szukanie demokracji, Warszawa 2001.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie, [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, red, A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Warszawa 1999.
 • Kożuch B., Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Warszawa 2004.
 • Kulczycki E., Teoretyzowanie komunikacji, Poznań 2012.
 • Laskowski P., Ochrona i bezpieczeństwo informacji w jednostkach samorządowych, [w:] Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Kraków 2004.
 • Leonard D., Przewodnik po Unii Europejskiej, Warszawa 2003.
 • Leoński Z., Nauka administracji, Warszawa 2000.
 • Lisiecka K., Papaj T., Czyż-Gwiazda E., Public Governance koncepcją zarządzania w administracji publicznej, Katowice 2011.
 • Lissowski O., Zarządzanie publiczne i zamówienia publiczne, Poznań 2009.
 • Lubański M., Filozoficzne zagadnienia teorii informacji, Warszawa 1975.
 • Materska K., Rozwój koncepcji informacji i wiedzy jako zasobu organizacji, [w:] Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa wiedzy, red. B. Sosińska-Kalata, M. Przastek-Samkowa, Warszawa 2005.
 • Mattelart A., Społeczeństwo informacji, Kraków 2004.
 • Mazur S., Zarządzanie wiedzą w polskiej administracji publicznej, [w:] Środowisko i warsztat ewaluacji, red. A. Haber, M. Szlaj, Warszawa 2008.
 • McQuail D., McQuail's Mass Communication Theory, London 2010.
 • Michalczyk S., Społeczeństwo medialne, Katowice 2008.
 • Mikuła B., Geneza, przesłanki i istota zarządzania wiedzą, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, Warszawa 2005.
 • Mikułowski Pomorski J., Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Kraków 2006.
 • Mikułowski Pomorski J., Komunikacja między kulturowa. Wprowadzenie, Kraków 1999.
 • Molęda-Zdziech M., Socjologiczna problematyka komunikowania masowego, [w:] Komunikowanie w perspektywie społecznej i ekonomicznej, red. B. Jung, Warszawa 2001.
 • Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001.
 • Mucha M., Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji, Wrocław 2002.
 • Niczyporuk J., Dekoncentracja administracji publicznej, Lublin 2006.
 • Nierenberg B., Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, Kraków 2011.
 • Nowak J.F., Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny, Poznań 2006.
 • Nowak J.S., Społeczeństwo informacyjne - geneza i definicje, [w:] Społeczeństwo informacyjne, red. J.S. Nowak, G. Bliźniuk, Katowice 2005.
 • Nowak J.S., Nowak R., Grabara J., Społeczeństwo informacyjne w Polsce - przegląd programów rozwoju 1995-2005, [w:] Społeczeństwo informacyjne 2005, red. G. Bliźniuk, J.S. Nowak, Katowice 2006.
 • Nowina-Konopka M., Rola Internetu w rozwoju demokracji w Polsce, Kraków 2008.
 • Noworól A., Podstawy zarządzania w administracji publicznej, Szczecin 2003.
 • Obora H., Wybrane problemy pomiaru jakości informacji, Iw:] Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, red. R. Borowiecki, J. Czekaj, Warszawa 2010.
 • Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, Warszawa 2003.
 • Oleński J., Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce, Warszawa 2006.
 • Oleński J., Modele informacyjne państwa, [w:] Krytycznie i twórczo o zarządzaniu, red. W. Kieżun, Warszawa 2011.
 • Ollivier B., Nauki o komunikacji, Warszawa 2010.
 • Opolski K., Modzelewski P., Zarządzanie jakością usług publicznych, Warszawa 2008.
 • Orzechowski E., Upowszechnianie kultury w Polsce po reformie samorządowej - konsekwencje decentralizacji państwa dla upowszechniania kultury, [w:] Dziś nawet żebrak musi być sprawnym menedżerem, Kraków 2009.
 • Paliszkiewicz J.O., Zarządzanie wiedzą a zmiany w strukturze kapitału ludzkiego, [w:] Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '09, red. J. Gołuchowski, A. Frąckiewicz-Wronka, Katowice 2009.
 • Pawłowska A., Zasoby informacyjne w administracji publicznej w Polsce. Problemy zarządzania, Lublin 2002.
 • Pfaffeberger B., Słownik terminów komputerowych, Warszawa 1999.
 • Piasecki A.K., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2009.
 • Pieczykolan R., Informacja marketingowa, Warszawa 2005.
 • Pilarska S., Stronniczość dzienników "Rzeczpospolita" i "Gazeta Wyborcza" w kampanii parlamentarnej roku 2007, [w:] Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce, red. B. Dobek-Ostrowska, K. Majdecka, Wrocław 2011.
 • Płoski Z., Słownik encyklopedyczny - informatyka, Wrocław 1999.
 • Poboży B., Idea społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2007.
 • Pokładecki J., Systemowe znaczenie demokracji na poziomie lokalnym., [w:] Polska demokracja. Koncepcje, płaszczyzny, instytucje, red. S. Wróbel, Toruń 2008.
 • Pokorna-Ignatowicz K., Doktryny medialne i etyka zawodowa, [w:] Źródła informacji dla dziennikarza, red. K. Wolny-Zmorzyński i in., Kraków 2008.
 • Poleszczuk J., Czym jest społeczeństwo?, [w:] Wymiary życia społecznego, red. M. Marody, Warszawa 2004.
 • Porębski L., Lokalny wymiar elektronicznej demokracji, Kraków 2012.
 • Potocki A., Komunikacja jako proces zarządzania wiedzą, [w:] Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, red. A. Potocki, Kraków 2011.
 • Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Warszawa 2003.
 • Poulet B., Śmierć gazet i przyszłość informacji, Wołowiec 2011.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Kraków 2002.
 • Przedańska J., Społeczeństwo obywatelskie jako idea filozoficzna, [w:] Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, red. J. Blicharz, J. Boć, Wrocław 2009.
 • Regulski J., Samorząd terytorialny, [w:] ABC samorządu terytorialnego, red. A. Korzeniowska, Warszawa 2010.
 • Rydlewski G., Szustakiewicz P., Golat K., Udzielanie informacji przez administracje publiczną. Teoria i praktyka, Warszawa 2012.
 • Sakowicz M., Zastosowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w rządzeniu i zarządzaniu administracją publiczną, [w:] Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, red. J. Osiński, Warszawa 2008.
 • Sakowska-Baryła M., Orzecznictwo w sprawie udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznej, Warszawa 2010.
 • Schapiro C., Varian H., Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej, Gliwice 2007.
 • Schulz W., Komunikacja polityczna. Koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych na temat mediów masowych w polityce, Kraków 2006.
 • Shils E., Co to jest społeczeństwo obywatelskie?, [w:] Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, Kraków 1994.
 • Sitniewski P., Jawność życia publicznego, [w:] Nauka administracji, red. B. Kudrycka, B.G. Peters, P.J. Suwaj, Warszawa 2009.
 • Sitniewski P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wrocław 2011.
 • Słomka T., Ustrój organów władzy państwowej w RP, [w:] Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2007.
 • Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, red. Z. Dowgiałło, Szczecin 1998.
 • Stahl M., Materialne prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady, Warszawa 2002.
 • Stefanowicz B., Informacyjne systemy zarządzania. Przewodnik, Warszawa 2007.
 • Sułkowski Ł., Epistemologia i metodologia zarządzania, Warszawa 2012.
 • Supernat J., Administracja publiczna, governance i nowe publiczne zarządzanie, [w:] Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, red. J. Blicharz, J. Boć, Wrocław 2009.
 • Swianiewicz P., Herbst M., Economies and Diseconomies of Scale in Polish Local Governments, Budapest 2002.
 • Szacki J., Ani książę ani kupiec: Obywatel, Kraków 1997.
 • Szaniawski K., O nauce, rozumowaniu i wartościach. Pisma wybrane, Warszawa 1994.
 • Szawiel T., Społeczeństwo obywatelskie, [w:] Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, red. M. Grabowska, T. Szawiel, Warszawa 2001.
 • Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa. 1972.
 • Szustakiewicz P., Dostęp do informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, [w:] Obywatelskie prawo do informacji, red. T. Gardocka, Warszawa 2008.
 • Tabaszewska E., Wprowadzanie i funkcjonowanie systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, Wrocław 2012.
 • Tadeusiewicz R., Człowiek w Społeczeństwie Informacyjnym, [w:] Odczarowania. Człowiek w społeczeństwie, red. A. Gielarowski, T. Homa, M. Urban, Kraków 2008.
 • Tadeusiewicz R., O potrzebie naukowej refleksji nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego [w:] Mikrospołeczność informacyjna, red. L.H. Haber, Kraków 2001.
 • Tarnacka K., Prawo do informacji w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2009.
 • Tittenbrun J., Gospodarka w społeczeństwie. Zarys socjologii gospodarki i socjologii ekonomicznej w ujęciu strukturalizmu socjoekonomicznego, Poznań 2012.
 • Tiwana A., Przewodnik po zarządzaniu wiedzą, Warszawa 2003.
 • Tobera P., Społeczeństwo informacyjne a przyszłość społeczeństwa globalnego, [w:] Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, red. L.H. Haber, Kraków 2002.
 • Toffler A., Szok przyszłości, Poznań 1998.
 • Turyna J., Informacja w zarządzaniu i rachunkowości, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu, red. M. Kostera, Warszawa 2008.
 • Tyszka S., Hiperinflacja prawa, [w:] Deregulacja - jak powstrzymać inflacje prawa?, red. S. Tyszka, Warszawa 2011.
 • Wacinkiewicz D., Organizacja i funkcjonowanie samorządu gminnego i powiatowego, [w:] Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, red. T. Lubińska, Warszawa 2011.
 • Walczak-Duraj D., Wykorzystanie Internetu w komunikacji politycznej, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, red. L.H. Haber, M. Niezgoda, Kraków 2006.
 • Wierzbołowski J., Raport Bangemanna i co dalej?, [w:] Społeczeństwo informacyjne. W perspektywie człowieka, techniki, gospodarki, red. L.W. Zacher, Warszawa 1999.
 • Wiewiórowski W.R., Wierczyński G., Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, Warszawa 2008.
 • Witkowski W., Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2007.
 • Wojciechowski E., Rządzenie publiczne - misja czy profesjonalizacja?, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Wrocław 2006.
 • Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2012.
 • Wojnicki J., System samorządu lokalnego RP, [w:] Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2007.
 • Wojtczak A., Zdrowie publiczne. Wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku, Warszawa 2009.
 • Wrzosek S., System: Administracja publiczna. Systemowe determinanty nauki administracji, Lublin 2008.
 • Wykrętowicz S., Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej, [w:] Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Poznań 2008.
 • Zacher L.W., Społeczeństwo informacyjne w myśli współczesnej, [w:] Społeczeństwo inform@cyjne. Istota, rozwój, wyzwania, red. T, Białobłocki i in., Warszawa 2006.
 • Zacher L.W., Społeczeństwo postinformacyjne w kontekście ewolucji społeczeństw i wizji przyszłości, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, red. L.H. Haber, M. Niezgoda, Kraków 2006.
 • Zacher L.W., Transformacje społeczeństw, od informacji do wiedzy, Warszawa 2007.
 • Zalewski A., Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, [w:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Warszawa 2007.
 • Zaremba M., Prawo dostępu do informacji publicznej. Zagadnienia praktyczne, Warszawa 2009.
 • Zbieranek J., W stronę reformy procedury głosowania w Polsce, [w:] Aktywny obywatel. Nowoczesny system wyborczy, red. L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk, J. Zbieranek, Warszawa 2006.
 • Zieliński E., Administracja rządowa w Polsce, Warszawa 2001.
 • Zychowicz Z., Samorząd terytorialny. Władze lokalne i regionalne w PRL, [w:] Samorząd terytorialny w przestrzeni publicznej, red. Z. Zychowicz, Szczecin 2012.
 • Zygała R., Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wrocław 2007.
 • Adamczyk W., W krzywym zwierciadle: propagandowa funkcja biuletynów samorządowych, "Przegląd Politologiczny" 2011, nr 1.
 • Adamska I., Opłaty za udostępnianie informacji publicznej, "IT w administracji" 2013, nr 4.
 • Adamski D., Udostępnianie dokumentów urzędowych we Wspólnocie Europejskiej a cyfrowe techniki informacyjne, "Kontrola Państwowa" 2006, nr 2.
 • Bałaban A., W sprawie interpretacji art. 61 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., "Przegląd Sejmowy" 1999, nr 6.
 • Bański J., Witryny internetowe jednostek samorządowych z siedzibą w małych miastach - analiza i ocena, "Studia Obszarów Wiejskich" 2006, nr 11.
 • Bernaczyk M., Wniesienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej drogą elektroniczną - praktyczne problemy, "elektroniczna Administracja" 2007, nr [11/12].
 • Bernaczyk M., Presz A., Karnoprawna ochrona prawa do informacji publicznej. Uwagi wstępne, "Prokuratura i Prawo" 2011, nr 4.
 • Cellary W., Wyzwolenie od papieru, "IT w administracji" 2010, nr 5.
 • Cellary W., Zarządzanie informacją zamiast zarządzania dokumentami. Droga do transformacji administracji publicznej, "elektroniczna Administracja" 2007, nr [9/10].
 • Czaputowicz J., Zarządzanie w administracji publicznej, "Służba Cywilna" 2005, nr 10.
 • Czarnów S., Prawo do informacji publicznej w Polsce w świetle prawa europejskiego, "Przegląd Sądowy" 2007, nr [4].
 • Czarny-Drożejko E., Karna ochrona prawa do informacji publicznej, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2005, nr 2.
 • Dziliński B., Prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej. Uwagi na tle transpozycji dyrektywy 2003/98/WE z 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, "Zeszyty Prawnicze" 2012, nr 4.
 • Frąckiewicz-Wronka A., Kantyka S., Idea społeczeństwa informacyjnego w praktyce działania samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2006, nr 246.
 • Frączak P., Społeczeństwo obywatelskie - transformacja znaczeń, "Roczniak" 1995, nr 1.
 • Gabriel P., Media nie są już czwartą władzą, "Nowe Media" 2012, nr 2.
 • Gawroński H., Konsultacje społeczne jako forma partycypacji w zarządzaniu strategicznym jednostkami samorządu terytorialnego, "Współczesne Zarządzanie" 2010, nr 1.
 • Goliński M., Społeczeństwo informacyjne - często (nie)zadawane pytania, e-mentor" 2005, nr 2 (www.e-mentor.edu.pl).
 • Grabowski M., Zając A., Dane, informacja, wiedza - próba definicji, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" 2009, nr 798.
 • Grytner R.A., Biała Księga Nowego BIP. Głos w dyskusji, "elektroniczna Administracja" 2006, nr [1/2].
 • Hetmański M., Ile kosztuje informacja, "Computerworld" 2007, nr 5 (www.com puterworld.pl).
 • Izdebski H., Od administracji publicznej do public governance, "Zarządzanie Publiczne" 2007, nr 1.
 • Jarzęcka-Siwik E., Jawność warunkiem skutecznego i etycznego działania administracji, "Kontrola Państwowa" 2005, nr 1.
 • Jarzęcka-Siwik E., Prawo do informacji i jego ograniczenia w porządku prawnym Unii Europejskiej, "Kontrola Państwowa" 2004, nr 3.
 • Jasińska D., Jasiński F., Dostęp do dokumentów publicznych W świetle prawa Unii Europejskiej, "Służba Cywilna" 2002, nr 4.
 • Jessop B., Promowanie "dobrego rządzenia" i ukrywanie jego słabości: refleksje nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia, "Zarządzanie Publiczne" 2007, nr 2.
 • Knopkiewicz A., O nadużyciu prawa do informacji publicznej, "Państwo i Prawo" 2004, nr 10.
 • Koszowski M., Prawo do dobrej administracji, "Przegląd Prawa Publicznego" 2010, nr 1.
 • Kowalczyk R., Samorząd terytorialny jako uczestnik komunikacji społecznej, "Przegląd Politologiczny" 2011, nr 4.
 • Kożuch B., Współczesne kierunki zmian w zarządzaniu administracją publiczną, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2008, nr 4.
 • Krynicka H., Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management), "Studia Lubuskie" 2006, nr 2.
 • Kryszkiewicz M., Strony internetowe sadu muszą być użyteczne, "Gazeta Prawna" 2008, nr 211.
 • Kulesza M., O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych nawykach uczonych administratywistów, "Samorząd Terytorialny" 2009, nr 12.
 • Kupczak P., Samorządy Małopolski w Internecie - próba oceny, "e-mentor" 2010, nr 4 (www.e-mentor.edu.pl).
 • Lipowicz I., Samodzielność samorządu terytorialnego w świetle konstytucji, "Przegląd Sejmowy" 2007, nr 4.
 • Lipska-Sondecka A., Frydrysiak A., Uwagi na temat administracji rządowej i samorządowej - głos do dyskusji, "Samorząd Terytorialny" 2008, nr 12.
 • Makowski W., Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ma 59 lat (http://wiadomosci.ngo.pl).
 • Marciniak M., Społeczeństwo obywatelskie a społeczeństwo informacyjne, "Społeczeństwo i Polityka" 2005, nr 1.
 • Matys J., Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w świetle założeń Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, "Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe" 2009, nr 2.
 • Morawski M., Celowość tworzenia zintegrowanego systemu zarządzania pracownikami wiedzy, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem celowość, skuteczność, efektywność, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wrocław 2006.
 • Olejniczak M., Europejskie społeczeństwo obywatelskie, "Studia Europejskie" 2005, nr 3.
 • Rajca L., Koncepcja New Public Management a reformy samorządu terytorialnego wybranych państw Europy Zachodniej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2009, nr 2.
 • Rakowska A., Skotnicki K., Konstytucja RP na tle innych obowiązujących ustaw zasadniczych państw w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowej, "Przegląd Sejmowy" 2007, nr 2.
 • Rydlewski G., Problemy europeizacji administracji publicznej, "Służba Cywilna" 2004, nr 9.
 • Sitniewski P., Ruszewski J., Raport z monitoringu realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy samorządowych szczebla wojewódzkiego w Polsce, "Jawność i kompetencja" 2010, nr 4.
 • Sobczak J., Dostęp do informacji publicznej - zagadka i parawan, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" 2008, nr 1.
 • Sobczak J., Prawo prasowe, "Przegląd. Politologiczny" 2001, nr 3.
 • Stasikowski R., O pojęciu zadań publicznych (studium z zakresu nauki administracji i nauki prawa administracyjnego), "Samorząd Terytorialny" 2009, nr 7/8.
 • Strzelecki J., Sądowa kontrola administracji, "Public Adrninistration" 2009, nr 1.
 • Supernat J., Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, "Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe" 2003, nr 2.
 • Swianiewicz P., Modele samorządu terytorialnego w krajach Europy Zachodniej oraz Środkowocentralnej - próba generalizacji, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 4.
 • Swianiewicz P., W poszukiwaniu optymalnej wielkości, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 2.
 • Wojciechowski E., Interpretacja pojęcia "rządzenie publiczne", "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica" 2010, nr 245.
 • Wójkowski G., Przejrzysty jak BIP, "IT w administracji" 2011, nr 1.
 • Wysocki M.J., Miller M., Paradygmat Lalonde'a, Światowa Organizacja Zdrowia i nowe zdrowie publiczne, "Przegląd Epidemiologiczny" 2003, nr 3.
 • Adamiec J., Realizacja polityki integracyjnej w krajach członkowskich Unii Europejskiej i w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Aspekty prawno-instytucjonalne, Informacja 290, Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu RP, Warszawa 1990.
 • Babik W., Informacja i jej zagrożenia w społeczeństwie informacyjnym, wykład wygłoszony na Technicznym Uniwersytecie Otwartym AGH w Krakowie w 2002 r. (http://www.tuo.agh.edu.pl).
 • Biała księga w sprawie europejskiej polityki komunikacyjnej, Bruksela 2006.
 • Biuletyn Informacji Publicznej urzędów gmin i miast województwa śląskiego, Katowice 2010.
 • Bogdanov D., Instytucjonalne przeciwdziałanie e-wykluczeniu, referat wygłoszony podczas Konferencji naukowej "Prorozwojowa aktywność organizacji publicznych i obywatelskich", Kraków 2012.
 • Boguszewski R., Frekwencja wyborcza; deklaracje a rzeczywistość. Komunikat z badań, CBOS, BS/106/2011, Warszawa 2011.
 • Boguszewski R., Gotowość Polaków do współpracy. Komunikat z badań, CBOS, BS/32/2010, Warszawa 2010.
 • Boguszewski R., Zaufanie społeczne. Komunikat z badań, CBOS, BS/29/2010, Warszawa 2010.
 • Cielecka M., Hałun T., Raport użyteczności stron internetowych gmin miejskich, Kraków 2009 (www.webklinika.pl).
 • Deklaracja z Rio de Janeiro w Sprawie Środowiska i Rozwoju, Konferencja Narodów Zjednoczonych z 1992 r. pt. "Środowisko i Rozwój" (http://bs.sejm.gov.pl).
 • Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2011.
 • Dostęp do informacji publicznej - "Badania prowokacyjne". Komunikat z badań (http://sllgo.pl).
 • Dostęp do informacji publicznej w oczach ekspertów. Komunikat z badań, Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej, Warszawa 2010.
 • Frey T., Relacja urząd-obywatel a standardy dobrej administracji, "Biuletyn RPO" 2007, nr 58.
 • Goban-Klas T., Rwący nurt informacji, referat wygłoszony podczas Konferencji naukowej "Komputer w edukacji", Kraków 2008, (http://www.up.krakow.pl).
 • Goliński M., Czy budujemy w Polsce Społeczeństwo Informacyjne i co to jest?, wystąpienie podczas Konferencji "Miasta w Internecie", Zakopane 2005.
 • Górzyńska T., Wystąpienie podczas otwarcia Konferencji "Dostęp do informacji publicznej - rozwój czy stagnacja", Warszawa 2008.
 • Grosse T.G., Czy Polska potrzebuje dobrego rządzenia?, Instytut Spraw Publicznych, "Analizy i Opinie" 2008, nr 85.
 • Grycuk A., Lean government, czyli koncepcja szczupłego zarządzania w administracji publicznej, "Analizy" 2011, nr 3, Biuro Analiz Sejmowych.
 • Herrmann M., Samorządność w Polsce - bilans dwudziestolecia. Komunikat z badań, CBOS, BS/144/2010, Warszawa 2010.
 • Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności za 2001 rok, druk sejmowy nr 470 z 2002 r. (http://orka.sejm.gov.pl).
 • Jabłoński M., Weryfikacja faktu posiadania informacji publicznej przez podmiot zobowiązany, wystąpienie podczas Konferencji naukowej "Dostęp do informacji publicznej - rozwój czy stagnacja", Warszawa 2008.
 • Jak rozwijać Regionalne Inicjatywy Społeczeństwa Informacyjnego ? Przewodnik, ERIS@ - Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego, Tarnów 2006.
 • Jaśkowska M., Pojęcie informacji publicznej i jej rodzaje, referat wygłoszony na Konferencji "Aktualne problemy dostępu do informacji publicznej", Warszawa 2012 (http:/ncpi.org.pl).
 • Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik, red. J. Hausner, Kraków 1999.
 • Kowalczyk R., Prasa lokalna a dostęp do informacji, [w:] Prasa lokalna w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu przy współudziale Izby Wydawców Prasy pod patronatem Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka, 21 września 2004 r. (http://ww2.senat.pl).
 • Kozera I., Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej. Kapitał intelektualny jako determinanta realizacji polityki jakości w urzędach administracji rządowej, Warszawa 2009.
 • Kupczyk P., Trzcińska D., Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska (www.tzn.most.org.pl).
 • Mapa drogowa otwartego rządu w Polsce (www.centrumcyfrowe .pl/projekty/mapa-drogowa).
 • Matczak P., Rady osiedli: czemu służą, kto za nimi stoi?, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" (www.stocznia.org.pl).
 • Matyjaszczyk B., Jednostki pomocnicze gminy - analiza uregulowań prawnych, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" (www.stocznia.pl).
 • Mianowski J., Rola lokalnych mediów w przemianach samorządu, referat wygłoszony podczas Konferencji naukowej "Media lokalne i regionalne a kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego", Nowa Ruda 2009 (http://prasalokalna.eu).
 • Mieszkańcy wsi i miast o sobie i swoich gospodarstwach domowych (2006). Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2007.
 • Nielsen J., Participation Inequality: Encouraging More Users to Contribute (www.nngroup.com/articles/participation-inequality).
 • Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze "Solidarności" 1980-1990, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001.
 • Olbrot-Brzezińska A., Społeczne funkcje informacji statystycznej i odpowiedzialność statystyki publicznej, referat wygłoszony podczas Kongresu Statystyki Polskiej, Poznań 2012.
 • Oleński J., Modele informatyzacji administracji publicznej, wystąpienie podczas Konferencji "IT w administracji", Warszawa, czerwiec 2009.
 • Państwo 2.0. Nowy start dla e-administracji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2012.
 • Pokrzycka L., Kondycja prasy lokalnej w Polsce, "Infos" 2013, nr 6, Biuro Analiz Sejmowych.
 • Polityka jawności i przejrzystości Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do dokumentów publicznych, Informacja 731, Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu RP, Warszawa 2000.
 • Przyjazny Urząd? Dostęp do informacji publicznej na wniosek w gminach województwa śląskiego, Raport z monitoringu, Katowice 2012.
 • Raport o przebiegu kampanii i rekomendacje na przyszłość "Zmień kraj, idź na wybory" (www.batory org.pl).
 • Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2001 (www.unic.un.org.pl/nhdr/2001).
 • Raport z dostępu do informacji publicznej na Dolnym Śląsku (http://www.umwd.dolnyslask.pl/).
 • Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków 2012.
 • Raport z monitoringów Biuletynowi Informacji Publicznej w województwie warmińsko-mazurskim (www.razemdlainnych.org.pl).
 • Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji społecznej w samorządach lokalnych, A. Borek, P. Fenrych, K. Margol, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2010.
 • Regulski J., Samorząd a model państwa, "Infos" 2010, nr 10, Biuro Analiz Sejmowych.
 • Roczne sprawozdanie Rady dotyczące dostępu do dokumentów 2011, Bruksela 2012.
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - rozwiązania prawne i finansowe, "Biuletyn Forum Debaty Publicznej, Kancelaria Prezydenta RP", Warszawa 2011.
 • Społeczeństwo informacyjne w liczbach, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2012.
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010, GUS, Warszawa 2010.
 • Strategia "Sprawne Państwo 2020", Warszawa 2011.
 • Sudak S., Od centralnego planowania do zintegrowanego zarządzania, [w:] Strategicznie dla rozwoju. Polityka rozwoju w zintegrowanym podejściu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 • Szmidt K., Czy elektroteczka zastąpi teczkę?- czyli urząd częściowo zinformatyzowany, materiały konferencyjne "Archiwa elektroniczne - współczesne wyzwanie dla archiwów jednostek samorządowych", Poznań 2006.
 • Szmit A., Dokonywanie zmian przepisów konstytucyjnych, [w:] 20 lat transformacji ustrojowej w Polsce, materiały konferencyjne "Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego", Warszawa 2009.
 • Świątkiewicz J., Europejski Kodeks Dobrej Administracji, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2007.
 • Tyszka S., Hiperinflacja prawa, [w:] Deregulacja -jak powstrzymać inflację prawa?, red. S. Tyszka, Warszawa 2011.
 • Urbaniak B., Bohdziewicz P., Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, ocena potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej oraz przygotowanie profili kompetencyjnych kadr urzędów administracji samorządowej. Raport końcowy, Kutno 2009.
 • Ustawowe formy partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym, Zespół ds. Konsultacji Społecznych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (www.pts.org.pl).
 • Wieruszewski R., Standardy międzynarodowe i konstytucyjne praw człowieka, [w:] Kim jesteś obywatelu?, Materiały z Konferencji Zakładu Praw Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Wierzbicki A., Wpływ informacji jako zasobu na stosunki społeczne i gospodarcze w krajach rozwiniętych (http://eris.kbn.gov.pl).
 • Włoch R., Urbanik A., Co to są konsultacje społeczne, [w:] Prowadzenie konsultacji społecznych przez Urząd Miasta Katowice, Stowarzyszenie Bona Fides, Katowice 2010.
 • Wydro K.B., Badania nad istotą informacji, jej właściwościami i stosowanymi technikami informacyjnymi - próba systematyzacji w obszarze wiedzy o informacji, Instytut Łączności, Warszawa 2007.
 • Wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju. Podział terytorialny z dnia 01.01.2010, GUS, Warszawa 2010.
 • Wywiązywanie się urzędów centralnych oraz urzędów marszałkowskich i wojewódzkich z obowiązków prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.msw.gov.pl).
 • Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, ocena potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej oraz przygotowanie profili kompetencyjnych kadr urzędów administracji samorządowej, MSWiA, Warszawa 2010.
 • http://csi.clvicus.org.
 • http://forum.um.poznan.pl.
 • http://libr.sejm.gov.pl.
 • http://ncpi.org.pi.
 • http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • http://prawo.rp.pl.
 • http://wiadomosci.ngo.pl.
 • http://www.rti-rating.org.
 • www.batory.org.pl.
 • www.computerworld.pl.
 • www.dojrzaloscwsieci.pl.
 • www.e-mentor.edu.pl.
 • www.uiteraktywna-gmina.pl.
 • www.jezykurzedowy.pl.
 • www.ohchr.org.
 • www.pkw.gov.pl
 • www.prawokonstytucyjne.wpia.uw.edu.pl.
 • www.prezydent.pl.
 • www.pts.org.pl.
 • www.sejm.gov.pl.
 • www.sllgo.pl.
 • www.stocznia.org.pl.
 • wvw.teleskop.org.pl.
 • www.unic.un.org.pl.
 • www.wwfpl.panda.
 • www.zkdp.pl.
 • www.razemdlainnych.org.pl.
 • Dyrektywa Rady z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku 90/313/EWG, Dz.Urz. WE L 158.
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r., Dz.U. Nr 124 z 1994 r., poz. 607.
 • Karta Narodów Zjednoczonych, Dz.U. Nr 23 z 1947 r., poz. 90.
 • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 12.12.2007, Dz.Urz. UE 2007/C 303/01.
 • Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r., Dz.U. Nr 33, poz. 232 ze zm.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Dz.Urz. WE L 145/43.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych, Dz.U. Nr 206, poz. 1517 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, Dz.U. Nr 67, poz. 619 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, Dz.U. Nr 10, poz. 68 ze zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na rok 2006, Dz.U. Nr 147, poz. 1064 ze zm.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Dz.U. 2012, poz. 526.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz.U. Nr 14, poz. 67.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 1 wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Dz.U. 2012, poz. 526.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010, Dz.U. Nr 61, poz. 415 ze zm.
 • Traktat o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r., Dz.Urz, UE C 191.
 • Uchwała Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów, M.P. nr 13, poz. 221.
 • Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 40, poz. 230.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. Nr 30, poz. 168 ze zm.
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, tekst jedn. Dz.U. 2011 Nr 123, poz. 698.
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., Dz.U. 2012, poz. 882.
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Dz.U. Nr 12, poz. 65.
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 204, poz. 1195.
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Dz.U. Nr 64, poz. 565 ze zm.
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Dz.U. Nr 155, poz. 1516 ze zm.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, Dz.U. Nr 89, poz. 970.
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. Nr 154, poz. 1800.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.
 • Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, tekst jedn. w Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.
 • Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, Dz.U. Nr 106, poz. 622 ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.
 • Ustawa z dnia. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Dz.U. Nr 88, poz., 439 ze zm.
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. Nr 4, poz. 8.
 • Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym, Dz.U. Nr 57, poz. 491 ze zm.
 • Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej Dz.U. Nr 65, poz. 437 ze zm.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, r Dz.U. Nr 169, poz. 1414 ze zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jedn. W Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591.
 • Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, Dz.U. Nr 106, poz. 492 ze zm.
 • Wspólna deklaracja Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji pt. Partnerski proces komunikacji poświęconej Europie, podpisana 22 października 2008 r., Dz.Urz. UE C 13.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171271429

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.