PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 479 | 504
Tytuł artykułu

Polska w Nowym Jorku : idee, spory, nadzieje emigracji politycznej w latach 1940-1990

Warianty tytułu
Poland in New York : Ideas, Disputes, Hopes of Political Émigrés in the Years 1940-1990
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsza publikacja nie aspiruje do całościowego i kompletnego przedstawienia nowojorskiego środowiska polskiej emigracji politycznej, gdyż zagadnienie to doczekało się już bogatej literatury przedmiotu w tym zakresie. Chodzi w niej raczej - w odpowiedzi na wątpliwości wyrażane przez Zygmunta Nagórskiego jr. - o próbę zilustrowania i uzupełnienia palety postaw członków tej społeczności, a także o oddanie tonu podejmowanej przez nich dyskusji politycznej, zrelacjonowanie toczonych sporów i wreszcie o prezentację działań, z których wyłania się nie zawsze spójna koncepcja walki o przywrócenie Polsce niepodległości. Nie jest to zatem rozprawa stricte historyczna. Napisano ją z pozycji politologa i prasoznawcy, który pragnie - na tyle, na ile jest to możliwe - pokazać, że nieliczna, lecz ambitna grupa przedstawicieli polskiej emigracji politycznej, targanych często wątpliwościami, ale całym sercem oddanych sprawie niepodległości ojczyzny, decydowała o sukcesie wielu inicjatyw pozwalających wpisać tzw. sprawę polską w szerszy kontekst spraw amerykańskich, a tym samym i międzynarodowych. Przywołuję tu wiele wybitnych postaci ze środowiska emigracji politycznej, takich jak: prof. Wacław Jędrzejewicz, prof. Feliks Gross, prof. Piotr Wandycz, Stefan Korboński, Feliks Gadomski, Józef Lipski, Ludwik Krzyżanowski, Oskar Halecki, Otton Pehr, Stanisław Rzetelski, a także wielu dziennikarzy, w tym szczególnie związany z Radiem Wolna Europa Bolesław Wierzbiański, Zygmunt Nagórski jr., Wacław Strzetelski, Karol Wagner-Pieńkowski oraz literaci z Janem Lechoniem i Aleksandrem Jantą-Połczyńskim na czele. Jeśli swą uwagę skupiam przede wszystkim na nich, to jedynie dlatego, że przez pryzmat działań tych jednostek łatwiej daje się postrzegać specyfikę całej badanej zbiorowości. Bardziej wyraziste stają się wtedy głoszone przez nią idee i koncepcje polityczne oraz łatwiej z niej wyłonić ich zwolenników, a niekiedy twórców. Zdecydowanie jaśniej rysują się także cele funkcjonujących w jej obrębie organizacji, które powstawały w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Przytaczane "personalne" przykłady pomagają także w lepszym rozumieniu żywionego wśród członków omawianej grupy przekonania o konieczności wypełniania społecznego obowiązku, ponieważ ludzie ci, wywodząc się z pokolenia dwudziestolecia międzywojennego, zostali wychowani właśnie w takim duchu. Łatwiej też można dostrzec bariery stające na ich drodze, gdyż wynikają one z ich poglądów, charakterów i zwykłych polskich przywar oraz wszelkich emigracyjnych niemożności, z którymi przychodziło im się zmierzyć. Ponadto - a może przede wszystkim - nie wolno tu pominąć ogólnopolitycznych uwarunkowań wynikających z polityki wewnętrznej i zagranicznej Stanów Zjednoczonych, których działania uznawano za fundament geopolityki. (fragment tekstu)
EN
The monograph is devoted to political émigrés functioning in the New York metropolis. The specific character of that emigration has been distinguished through providing examples of activity of outstanding individuals. It is from this perspective - as the author assumed - that the political ideas and concepts, their followers, and even - their creators - are seen in a much clearer light. In the same way, the goals of organizations which formed during and after the end of the Second World War are brought to a better light as well. Personal cases offer better understanding of what the genuine belief in the necessity of social duty, in the spirit of which the generation of the twenty-year Interwar period had been brought up, was In reality. One can also notice more easily the barriers that cropped up for that generation to overcome, as stemming from their characters, views, knots of emigration-based inabilities, common Polish shortcomings, forming out of - and maybe primarily due to - all-political conditionings which had resulted from the internal and external policy of the United States. Emigrants acknowledged actions on the part of the latter to be the foundation of geopolitics. Thus, the author's intention in this dissertation is - first and foremost - to illustrate and complement the palette of attitudes, the tone of political discussion, disputes, and - at last -endeavors, which generate not always coherent a concept of fight for restoring independence to Poland. Hence, the monograph is not of a strictly historical character. The description sketched from the standpoint of a political scientist and a press-specialist - as much as it is feasible - makes it clear that a small, yet ambitious, group of representatives of the political emigration, who were torn by doubts, but were deeply motivated by the question of Independence, decided about the success of many an initiative which allowed writing the so-called Polish question into a broader context of American issues, and - at the same time - international ones. (short original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
504
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Dzienniki "Nowego Dziennika" 1971-2010.
 • Tygodniowe wydania "Tydzień Polski" 1971-1981.
 • Tygodniowe wydania "Przegląd Polski" 1981-2010.
 • Korespondencja Bolesław Wierzbiańskiego 1956-1999.
 • Dokumenty Redakcji 1971-2000.
 • Dokumenty i zbiór materiałów powielonych Polskiego Ruchu Wolnościowego "Niepodległość i Demokracja".
 • Dokumenty Agencji Prasowej Foreign News Service 1960-1966.
 • Dokumenty Międzynarodowej Fundacji Dziennikarskiej (International Committee on Jurnalism Inc. - ICJI).
 • Zbiór materiałów Zgromadzenia Europejskiego Narodów Ujarzmionych (Assembly of Capitive European Nations - ACEN) 1955-1971.
 • Archiwum zdjęć Bolesława Wierzbiańskiego 1940-2000.
 • Archiwalia organizacji piłsudczykowskich.
 • Archiwalia Stronnictwa Narodowego.
 • Archiwalia Skarbu Narodowego.
 • Archiwalia Polskiego Ruchu Wolnościowego "Niepodległość i Demokracja".
 • Archiwalia Polskiego Ruchu Federalistycznego.
 • Archiwalia Radia Wolna Europa.
 • Archiwalia Kongresu Polonii Amerykańskiej.
 • Archiwum Osobowe stanowiące uzupełnienie Archiwum Ogólnego.
 • Zbiory czasopism i dzienników polonijnych i amerykańskich., min.; "Tygodnika Polskiego" 1942-1947; "Nowego Świata" 1940-1968.
 • Zbiory amerykańskiej prasy opinii.
 • Zbiory czasopism i dokumentów personalnych.
 • Zbiory dokumentów personalnych i wydań okolicznościowych.
 • Archiwalia Instytutu Romana Dmowskiego w Nowym Jorku (1954-) 1961-2000, (-2001).
 • Archiwum Radia Wolna Europa (1946-) 1952-1974 (-1989).
 • Zbiory czasopism i dzienników.
 • Zbiory dokumentów NiD z lat 1945-1986, przekazane w 1997 r. z Londynu.
 • Zbiory dokumentów dotyczące Kongresu Polonii Amerykańskiej w latach 1952-1956 (darowizna Harrego Dudy, w opracowaniu).
 • Zbiory m.in. dokumentów personalnych, druków, zapisów audycji RWE, rozmów, okolicznościowych wydań, ulotek, okolicznościowych zaproszeń, listów, deklaracji członkowskich polonijnych organizacji politycznych i społecznych, list członkowskich organizacji, zdjęć, ulotek).
 • Archiwum Zaremy Bau.
 • Archiwum Teofila Lachowicza.
 • Archiwum Krzysztofa Langowskiego.
 • Archiwum Bolesława Tadeusza Łaszewskiego.
 • Archiwum Czesława Karkowskiego.
 • Archiwum Danuty Piątkowskiej.
 • Archiwum Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak.
 • Archiwum Marka Walickiego.
 • Archiwum Barbary Wierzbiańskiej-Nagórskiej.
 • "America" (Nowy Jork), 1956.
 • "American Weekly" (San Francisco), 1956-1957.
 • "Assembly of Captive European Nations - General Information" (New York), 1958.
 • "Biuletyn Informacyjny - Committee in Support of Solidarity" New York), 1982.
 • "Biuletyn Informacyjny PRW NID" (Nowy Jork), od 1954 do 1957.
 • "Biuletyn Komitetu Skarbu Narodowego na Nowy Jork" (Nowy Jork), 1986.
 • "Biuletyn Komitetu Skarbu Narodowego w Buffalo" (Buffalo), 1953.
 • "Bulletin of Polish institute of Arts and Sciences in America" (New York), 1943.
 • "Czas - The Polish Weekly" (Nowy Jork), 1953-1964 (wybrane numery).
 • "Commonweal" (New York), 1956 (wybrane numery).
 • "Dziennik Chicagoski" (Chicago), 1957.
 • "Dziennik dla Wszystkich" (Buffalo), 1954.
 • "Dziennik Polski - Dziennik Żołnierza" (Londyn), 1945-1992 (wybrane numery).
 • "Dziennik Polski" (Detroit), 1944-1972 (wybrane numery).
 • "Dziennik Związkowy" (Chicago), 1982.
 • "Foreign Press News" (New York), 1991(wybrane numery).
 • "Free Trade Union News" (Published by Department of International Affairs, ATL-CIO) (New York), 1977.
 • "Głos" (Nowy Jork, New Jersey, Connecticut, Pensylwania, Floryda), 1986-1999 (wybrane numery).
 • "Gwiazda Polarna" (Stevens Point), 12 VIII 1972.
 • "Journal of Central European Affairs"(New York), 1945-1953 (wybrane numery).
 • "Kombatant, w Ameryce" (Nowy Jork), 1978.
 • "Komunikat Polskiego Ruchu Wolnościowego "Niepodległość i Demokracja" (Londyn), 1953.
 • "Komunikat Związku Polskich Federalistów w Chicago" (Chicago), 1953.
 • "Kronika - Pismo dla Wszystkich" (Londyn), 12 III 1966.
 • "Kultura" (Paryż), 1947-1980 (wybrane numery).
 • "Kurier Codzienny" (Boston), 1954 (wybrane numery).
 • "Kurier Plus" (Nowy Jork), 1996 (wybrane numery).
 • "Life" (New York), 1956-1957.
 • "Mirror" (New York), 1956-1957.
 • "Mirror News" (Los Angeles), 1956.
 • "Monterey Peninsula Herald" (Monterey), 1956-1957.
 • "Nasza Droga. Miesięcznik Informacyjny Polaków w Wielkiej Brytanii" (Londyn), 1947 (wybrane numery).
 • "New Europe" (New York), 1940-1945 (wybrane numery).
 • "Newsweek" (New York). 1956-1957 (wybrane numery).
 • "Nidowiec" (Nowy Jork), 1949-1951.
 • "Nowy Świat" (Nowy Jork), 1940-1968.
 • "Nowy Dziennik - Przegląd Polski" (Nowy Jork), 1981-1999.
 • "Nowy Dziennik - Tydzień Polski" (New Jersey-Nowy Jork, od 1976 Nowy Jork), 1971-1981.
 • "Nowy Dziennik" (New Jersey-Nowy-Jork, od 1976 Nowy Jork), 1971-2001.
 • "Oakland Tribune" (Oakland), 1956-1957.
 • "Orzeł Biały" (Londyn), 1989-1992 (wybrane numery).
 • "Polish American Journal" (New York), 1955.
 • "Polityka" (Warszawa), 2010 (wybrane numery).
 • "Przegląd Tygodniowy" (Warszawa), 1988 (wybrane numery).
 • ..Reader's Digest" (Pleasantville), 1956 (wybrane numery).
 • "Robotnik Polski" (Nowy Jork), 1944-1956 (wybrane numery).
 • "Rzeczpospolita Polska. Organ. Prasowy Rządu RP na Uchodźstwie" (Londyn), 1984-1988 (wybrane numery).
 • "San Francisco Chronicle" (San Francisco), 1956-1957.
 • "San Jose Mercury" (San Jose), 1956-1957.
 • "Słowo Polskie" (Londyn), 1953 (wybrane numery).
 • "Słowo Powszechne" (Warszawa), 1966 (wybrane numery).
 • "Sprawa Polska" (Nowy Jork), 1952 (wybrane numery).
 • "The Boston Daily Globe" (Boston), 1954.
 • "The Call Bulletin" (San Francisco), 1956-1957.
 • "The Central European Federalist" (New York), 1954-1971 (wybrane numery).
 • "The Christian Science Monitor" (Boston), 1956-1957.
 • "The Economist" (Londyn), 1956.
 • "The New York Times" (New York), 1956-1986.
 • "The Overseas Press Bulletin" (New York), 1963.
 • "The Polish Review" (New York), 1957-1984.
 • "The San Francisco News" (San Francisco), 1956-1957.
 • "Time" (New York), 1956-1957.
 • "Los Angeles Times" (Los Angeles), 1956-1957.
 • "Trybuna NiD-u w Stanach Zjednoczonych" (jednodniówka wydana z okazji dziesięciolecia Polskiego Ruchu Wolnościowego "Niepodległość i Demokracja"), (Nowy Jork), 1955.
 • "Trybuna" (Londyn), 1946-1957.
 • "Tygodnik Polski" (Nowy Jork), 1943-1947.
 • "Weteran" (Nowy Jork), 1998-1999.
 • "Wolna Europa. Biuletyn Informacyjny" 1955-1957.
 • "Zeszyty Historyczne" (Paryż), 1970-2003, (wybrane numery).
 • "Zgoda" (Chicago), 1955-1960 (wybrane numery).
 • "Życie. Katolicki Tygodnik Religijno-Kulturalny" (Londyn), 1952.
 • Adamczyk A., Piłsudczycy w izolacji (1939-1954). Studium z dziejów struktur i myśli politycznej, Bełchatów 2008.
 • Autoportret zbiorowy. Wspomnienia dziennikarzy polskich na emigracji z lat 1945-2002, red. W. Piątkowska-Stepaniak, Opole 2003.
 • Bidzińska-Jakubowska B., Unia Europejska. Akcesja Polski do UE, Opole 2004.
 • Biernacki A., Mierzwa Stefan Piotr (1892-1971), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 21, Wrocław-Warszawa-Kraków" 1976.
 • Bokajło W., Federalizm - rozwój idei i niektóre teorie, [w:] Federalizm. Teorie i koncepcje red. W. Bokajło, Wrocław 1998.
 • Brożek A., Polonia amerykańska 1854-1939, Warszawa 1977.
 • Brzeziński Z., Powrót do Europy Środkowej, "Aneks. Kwartalnik Polityczny" 1988, nr 49.
 • Cenckiewicz S., Posłowie, [w:] T. Katelbach, Spowiedź pokolenia, przejrzał, poprawił i posłowiem opatrzył S. Cenckiewicz, Gdańsk 2001.
 • Ciesielski S., Juchnowski J., Dylematy i poszukiwania. Studia nad polską myślą socjalistyczną 1939-1948, Wrocław 1991.
 • Cisek J., Oskar Halecki - historyk, szermierz wolności, Warszawa 2009.
 • Cisek J., Polish Refugees and Polish American Immigration and Relief Committee in New York, New York 2003.
 • Cisek J., Polski Komitet Imigracyjny. Polish American Immigration and Relief Committee (PKI - PAIRC) w Nowym Jorku, New York 2003.
 • Coudenhove-Kalergi R., Pan-Europa, Wien 1923.
 • Czarniawski M., Apologeci Komendanta. Z dziejów polskiego wychodźstwa politycznego na Bliskim Wschodzie, "Niepodległość i Pamięć" 2002, nr 1(18).
 • Dąbrowska M., Dzienniki, t. 4, Warszawa 1988.
 • Dorosz B., Evening on the Hudson. An Anthology of Jan Lechoń's American Writings, New York 2005.
 • Drąg-Korga I., Działalność Polskiego Centrum Informacji w Nowym Jorku (1940-1945), "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace Historyczne" 1998, z. 19.
 • Drąg-Korga I., Polska Walczy! Działalność propagandowa rządu RP na uchodźstwie wobec społeczeństwa amerykańskiego 1939-1945, Bełchatów 2011.
 • Drąg-Korga Ł., Poszukiwanie wspólnego forum ("New Europe" i Rada Planowania Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] O nowy kształt Europy. XX-wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej i ich implikacje dla dyskusji o przyszłości Europy, red. J. Kłoczkowski, S. Łukasiewicz, Lublin 2003.
 • Dudek A., Gryz R., Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), Kraków 2003.
 • Dziennikarze polscy na emigracji. Wspomnienia z lat 1937-1989, red. i oprac. B. Wierzbiański, W. Piątkowska-Stepaniak, Opole 2001.
 • Ehrenpreis W., Socjaliści polscy w Nowym Jorku, [w:] Polska Partia Socjalistyczna w latach wojny i okupacji 1939-1945. Księga wspomnień, t, 1, Warszawa 1994.
 • Europa i my, red. W. Piątkowska-Stepaniak, L. Rubisz, Opole 2000.
 • Federalizm. Teorie i koncepcie, red. W. Bokajło, Wrocław 1998.
 • Fijałkowska G., Tyle życia, ile w czynie. Rzecz o Erazmie Józefie Jerzmanowskim, Kraków 2009.
 • Friszke A., Opozycja polityczna w PRL 1945-1980, Londyn 1994.
 • Friszke A., Rok 1956, [w:] Centrum władzy w Polsce 1948-1970, red, A. Paczkowski, Warszawa 2003.
 • Friszke A., Życie polityczne emigracji, Warszawa 1999 (seria: Druga wielka emigracja 1945-1990, t. 1).
 • Gadomski F., Zgromadzenie Europejskich Narodów Ujarzmionych. Krótki, zarys, Nowy Jork 1995.
 • Giedroyc 3., Autobiografia na cztery ręce, oprac. i posłowiem opatrzył K. Pomian, Warszawa 1994.
 • Giedroyc J., Listy 1949-1956. Jerzy Giedroyc, Juliusz Mieroszewski, cz. 1 i 2, wybrał i wstępem poprzedził K. Pomian, przypisami i indeksami opatrzyli J. Krawczyk i K. Pomian, szkicem o Mieroszewskich i Mieroszewskim uzup. P. Wandycz, Warszawa 1999.
 • Grochowska M., Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu, Warszawa 2009.
 • Gromada T., Polish Institute of Arts and Sciences of America: 50th Anniversary, 1942-1992, New York 1992.
 • Gross F., Crossroads of Two Continents, New York 1945.
 • Gross F., Federacje i konfederacje europejskie. Rodowód i wizje, Warszawa 1994.
 • Gross F., Adam Ciołkosz 1902-1978, "The Polish Review" 1978, vol. 23, no. 4.
 • Gross F., O wartościach społecznych. Studia i szkice, Nowy Jork 1961.
 • Gross F., Od Redakcji, [w:] R. Piłsudski, Pisma wybrane 1972-1982, przedmowa E. Raczyński, słowo wstępne F. Gross, B. Wierzbiański, Warszawa 1998 (seria: Myśl społeczna i polityczna na emigracji, t. 3).
 • Gross F., Polski udział w unifikacji Europy, [w:] Europa i my, red. W. Piątkowska-Stepaniak, L. Rubisz, Opole 2000.
 • Gross F., Socjalizm humanistyczny, Nowy Jork 1946.
 • Gross F., The Future of Mid-European Union, "Journal of Central European Affairs" 1957, vol. XVI.
 • Gross F., Uwagi o Europie Wschodniej, "Kultura" (Paryż) 1958, nr 10.
 • Habielski R., Dokąd nam iść wypada? Jerzy Giedroyc od "Buntu Młodych" do "Kultury", Warszawa 2006.
 • Habielski R., Emigracja, Warszawa 1995.
 • Habielski R., Niezłomni, nieprzejednani. Emigracyjne "Wiadomości" i ich krąg 1940-1981, Warszawa 1991.
 • Habielski R., Polski Londyn, Warszawa 2000.
 • Habiełski R., Życie społeczne i kulturalne emigracji, Warszawa 1999 (seria; Druga Wielka Emigracja 1945-1990, t. 3).
 • Habielski R., Osica J., Między niewolą a wolnością, Kronika czterech pokoleń 1900-1997, Warszawa 1998.
 • Hirsz Z.J., Polska między II a III Rzeczypospolitą: 1944-1989, Białystok 1993.
 • Hładkiewicz W., Polska elita polityczna w Londynie 1945-1972, Zielona Góra 1994.
 • Hofman I., Ukraina, Litwa, Białoruś w publicystyce paryskiej "Kultury", Poznań 2003.
 • Hofman I., Zjednoczona Europa w publicystce paryskiej "Kultury", Lublin 2001.
 • Holt R.T., Radio Free Europe, Minneapolis, MN 1958.
 • Hrabyk K., Kraj i emigracja, Nowy Jork 1957.
 • Hrabyk K., Polska emigracja polityczna. Historia Rady Jedności Narodowej, cz. 1 i 2, Warszawa 1973.
 • Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce i jego zbiory, oprac. J. Cisek, Warszawa 1997.
 • Jabłoński Z., Gabinet figur radiowych, Berlin 1985.
 • Jan Nowak-Jeziorański: głos wolnej Europy, szkice W. Karpiński, S. Kisielewski, A. Michnik, B. Toruńczyk. teksty i listy J. Nowak-Jeziorański, wybór, oprac, red. B. Toruńczyk, Warszawa 2005.
 • Jan Nowak-Jeziorański, Jerzy Giedroyc. Listy 1952-1998, wybór, oprac. i wstęp D. Platt, Wrocław 2001.
 • Janta A., Nowe odkrycie Ameryki, Paryż 1973.
 • Janta-Połczyński A., Wracam z Polski 1948: Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Szczecin - życie, polityka, gospodarka, sztuka, ludzie i zagadnienia, Paryż 1949.
 • Jaroszyńska-Kirchmann A.D., The Exile Mission. The Polish Political Diaspora and Polish Americans, 1939-1956, Ohio 2004.
 • Jędrzejewicz W., Polonia amerykańska w polityce polskiej. Historia Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia, wstęp i oprac. S. Cenckiewicz, Łomianki 2006.
 • Jordan Z., Niepodległość a federalizm, Londyn 1955.
 • Kardela P., Stanisław Gierat 1903-1977. Działalność społeczno-polityczna, Szczecin 2000.
 • Karkowski Cz., Nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku, Toruń (w druku).
 • Karkowski Cz., Polonia amerykańska wobec niepodległości Polski (po 1945 roku), [w:] Polonijny Nowy Jork, red. D. Piątkowska, Nowy Jork-Opole 2010.
 • Karkowski Cz., Problematyka społeczno-polityczna w pismach i działalności Bolesława Wierzbiańskiego, [w:] Bolesław Wierzbiańskiego. Wybór pism, oprac. i wstęp Cz. Karkowski, Nowy Jork-Opole 2007.
 • Kasprzyk K.W., Słowo wstępne Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku na sesji IJP poświęconej Polonii nowojorskiej 17 X 2009, [w:] Polonijny Nowy Jork, red. D. Piątkowska, Nowy Jork-Opole 2010.
 • Katelbach T., O zjednoczenie i legalizm. Ostatni akt życia publicznego Kazimierza Sosnkowskiego, Nowy Jork 1976.
 • Katelbach T., Spowiedź pokolenia, przejrzał, poprawił i posłowiem opatrzył S. Cenckiewicz, Gdańsk 2001.
 • Kawalec K., System polityczny Wojciecha Wasiutyńskiego, [w:] Myśl polityczna na wygnaniu. Publicyści i politycy polskiej emigracji powojennej, red. A. Friszke, Warszawa 1995.
 • Kenar T., Gabinet Janusza Jędrzejewicza, [w:] Od Moraczewskiego do Szadkowskiego. Gabinety Polski Odrodzonej 1918-1939, red. J. Faryś, A. Wątor, H. Walczak, Szczecin 2010.
 • Kinsky F., Federalizm - model ogólnoeuropejski, Kraków 1999.
 • Kisielewski S., Arka Przymierza, (przedmowa do:) W. Wasiutyński, Patrząc z Ameryki, czyli faxem z Nowego Jorku, Gdańsk 1991.
 • Klimek B., Polonijne Radio Rytm w eterze (2002-2009), [w:] Polonijny Nowy Jork, red. D. Piątkowska, Nowy Jork-Opole 2010.
 • Kłoczkowski J., Oskar Halecki i jego walka o miejsce Polski w Europie, [w:] Z dziejów polityki i dyplomacji polskiej. Studia poświęcone pamięci Edwarda hr. Raczyńskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie, red. H. Bułhak i in., Warszawa 1994.
 • Koćwin L., Partnerstwo Wschodnie. Aktorzy i interesy regionalnej geopolityki Unii Europejskiej, [w:] 2011 - polska prezydencja w Unii Europejskiej, red. R. Riedel, P. Klimontowski, Opole 2010.
 • Korboński S., Bohaterowie państwa podziemnego - jak ich znałem, Nowy Jork 1988.
 • Korboński S., Polonia Restituta, Wspomnienia z dwudziestolecia niepodległości 1916-1939, Filadelfia 1986.
 • Korboński S., W imieniu Rzeczypospolitej, Warszawa 1982.
 • Kozłowska N., Krasiński-Klaputh E., Menhard A., Polskie Orły, Bawarskie Lwy. Na tropach historycznych śladów, Warszawa 2010.
 • Kultura paryska. Twórcy, dzieło, recepcja, red. I. Hofman, Lublin 2007.
 • Lachowicz T., Działalność Aleksandra Janty-Połczyńskiego w środowisku nowojorskim, [w:] Polonijny Nowy Jork, red. D. Piątkowska, Nowy Jork-Opole 2010.
 • Lachowicz T., Polish Freedom Fighters on American Soil. Polish Veterans in America from the Revolutionary Wars to 1939, Minneapolis, MN 2011.
 • Lachowicz T., Weterani polscy w Ameryce do 1939 roku, Warszawa 2002.
 • Landau Z., Zapomniani ministrowie skarbu Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2005.
 • Langowski K., Organizacje piłsudczykowskie w Nowym Jorku i miejsca z nimi związane, [w:] Polonijny Nowy Jork, red. D. Piątkowska, Nowy Jork-Opole 2010.
 • Lechoń J., Dziennik, t. 1: 30 sierpnia 1949 - 31 grudnia 1950, Warszawa 1992.
 • Lechoń J., Dziennik, t. 2: 1 stycznia 1951 - 31 grudnia 1952, Warszawa 1992.
 • Lechoń J., Dziennik, t. 3: 1 stycznia 1953 - 30 maja 1956, Warszawa 1993.
 • Lechoń nowojorski. W setną rocznicę urodzin Poety, teksty wybrała i oprac. oraz przedmową, uwagami edytorskimi i dokumentacją fotograficzną opatrzyła B. Dorosz, Warszawa 1999.
 • Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939, red. K. Dybciak, Z. Kudelski, t.1, Lublin 2000.
 • Ludzie jak instytucje (biogramy), oprac. W. Piątkowska-Stepaniak, [w:] Polonijna panorama, red. W. Piątkowska-Stepaniak, M. Masnyk, Opole 2008.
 • Ludzie jak instytucje (biogram Feliksa Grossa), oprac. D. Piątkowska, W. Piątkowska-Stepaniak, [w:] Polonijna panorama, red. W. Piątkowska-Stepaniak, M. Masnyk, Opole 2008.
 • Łaszewski B.T., Wschód-Zachód. Rosja - Związek Sowiecki - Stany Zjednoczone - Polska, Nowy Jork 1986.
 • Łaszewski B.T., Z wojskowych szeregów do życia cywilnego: Historia powstania i pierwszych pięciu lat działalności Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, 1945-1950, Nowy Jork 1984.
 • Łukasiewicz S., Trzecia Europa. Polska myśl federalistyczna w Stanach Zjednoczonych 1940-1971, Warszawa-Lublin 2010.
 • Machcewicz P., "Monachijska menażeria". Walka z Radiem Wolna Europa 1950-1989, Warszawa 2007.
 • Machcewicz P., Emigracja w polityce międzynarodowej, cz. 2; Druga Wielka Emigracja 1945-1990, Warszawa 1999.
 • Machcewicz P., Polski rok 1956, Warszawa 1993.
 • Makowski E., Poznański czerwiec 1956: pierwszy bunt społeczeństwa w PRL, Poznań 2001.
 • Marszałek A., Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, Łódź 1996.
 • Matuszewski I., Wybór pism. Kulisy historii Polski (1941-1946), Rzeszów 1991.
 • Mieczysław Grydzewski, Jan Lechoń. Listy 1923-1956, z autografu do druku przygotowała, wstępem i przypisami opatrzyła B. Dorosz, t. 1 i 2, Warszawa 2006.
 • Mierzwa E.A., Józef Retinger - polski wątek w europejskiej uniformizacji, "Polityka i Społeczeństwo" 2011, nr 8.
 • Moreno B., Encyclopedia of Ellis Island, Westport, CT 2004.
 • Mossin R., Dziennikarze, których spotkałem po wybuchu wojny, [w:] Dziennikarze polscy na emigracji. Wspomnienia z lat 1937-1989, red. i oprac. B. Wierzbiański, W. Piątkowska-Stepaniak, Opole 2001.
 • Myśl społeczna i polityczna na emigracji, red. F. Gross, Londyn 1994.
 • Nagórski Z. jr, Orka na ugorze, [w:] Dziennikarze polscy na emigracji. Wspomnienia z lat 1937-1989, red. i oprac. B. Wierzbiański, W. Piątkowska-Stepaniak, Opole 2001.
 • Najder Z., Polskie Porozumienie Niepodległościowe, [w:] Niepodległość. Z historii polskiej myśli społecznej i politycznej, red. W. Piątkowska-Stepaniak, L. Rubisz, Opole 1999.
 • Nowak-Jeziorański J., Polska z oddali. Wojna w eterze - wspomnienia 1956-1976, t. 2, Londyn 1988.
 • Nowak-Jeziorański J., Wojna w eterze. Wspomnienia 1948-1956, Londyn 1986.
 • Nowakowski T., Niagara nazwisk (zamiast kieszonkowej encyklopedii), [w:] Dziennikarze polscy na emigracji. Wspomnienia z lat 1937-1989, red. i oprac. B. Wierzbiański, W. Piątkowska-Stepaniak, Opole 2001.
 • Novikov J.A., Les luttes entre sociétés humaines et leurs phases successives, Paris 1904 (1895).
 • O nowy kształt Europy. XX-wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej i ich implikacje dla dyskusji o przyszłości Europy, red. J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz, Lublin 2003.
 • Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski Odrodzonej 1918-1939, red, J. Faryś, A. Wątor, H. Walczak. Szczecin 2010.
 • Olszewski S. Kryzys emigracji. Problem federacji środkowo-wschodniej Europy, Londyn 1955.
 • Paczkowski A., Trzy twarze Józefa Światły. Przyczynek do historii komunizmu w Polsce, Warszawa 2009.
 • Pawłowicz T., Obraz pokolenia, Kraków 1999.
 • Pawłowski F., Wszystkie strony świata są moje, Kraków 1998.
 • Piątkowska D., Od polskiej do amerykańskiej Częstochowy. 50 lat misji paulina o. Lucjusza Tyrasińskiego (1956-2006), Nowy Jork-Opole 2006.
 • Piątkowska D., Polacy w Ameryce, "Biuletyn Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", styczeń-luty 1997.
 • Piątkowska D., Polskie kościoły w Nowym Jorku, Nowy Jork-Opole 2002.
 • Piątkowska D., Wyspa wiary. Island of Faith, Nowy Jork 1997.
 • Piątkowska-Koźlik D., Związek Socjalistów Polskich w Ameryce (1900-1914), Opole 1992.
 • Piątkowska-Stepaniak W., "Nowy Dziennik" w Nowym Świecie. Pismo i jego rola ideowo-polityczna, Opole 2000.
 • Piątkowska-Stepaniak W., Działalność wydawcy i redaktora "Nowego Dziennika" Bolesława Wierzbiańskiego w Polskim Ruchu Wolnościowym "Niepodległość i Demokracja", [w:] Niepodległość. Z historii polskiej myśli społecznej i politycznej, red. W. Piątkowska-Stepaniak, L. Rubisz, Opole 1999.
 • Piątkowska-Stepaniak W., Idee i rola nowojorskiej prasy polonijnej, [w:] Polonijny Nowy Jork, red. D. Piątkowska, Nowy Jork-Opole 2010.
 • Piątkowska-Stepaniak W., Polacy nie tylko w Teksasie, [w:] Dalecy i bliscy. Materiały międzynarodowego sympozjum zorganizowanego z okazji 150. Rocznicy obecności Ślązaków w Teksasie, red. P. Jaskuła, Opole 2004.
 • Piątkowska-Stepaniak W., Rola Bolesława Wierzbiańskiego w realizacji idei niepodległości i federalizmu, [w:] Europa i my, red. W. Piątkowska-Stepaniak, L. Rubisz, Opole 2000.
 • Pienkos D., For Your Freedom Through Ours. Polish American Efforts on Poland's Behalf. 1887-1987, New York 1987.
 • Piłsudski R., Pisma wybrane 1972-1982, przedmowa E. Raczyński, słowo wstępne F. Gross, B. Wierzbiański, Warszawa 1998 (seria: Myśl społeczna i polityczna na emigracji, t. 3).
 • Piotrowski J., Spory o kształt polskiej demokracji jako element walki politycznej na uchodźstwie w latach 1939-1945, [w:] W kręgu polityki i wojska. Studia ofiarowane Profesorowi Januszowi Farysiowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. T. Sikorski, H. Walczak, A. Wątroba, Szczecin 2009.
 • Piskorska B., Partnerstwo Wschodnie. "Okręt flagowy" Unii Europejskiej i Polski w nadchodzącej prezydencji, [w:] 2011-polska prezydencja w Unii Europejskiej, red. R. Riedel, P. Klimontowski, Opole 2010.
 • Platt D., Dyktatorzy polskiej sprawy, [w:] Jan Nowak-Jeziorański, Jerzy Giedroyć. Listy 1952-1998, Wybór, oprac. I wstęp D. Platt, Wrocław 20.
 • Polonijny Nowy Jork, red. D. Piątkowska, Nowy Jork-Opole 2010.
 • Pomian J., Józef Retinger. Życie i pamętniki pioniera Jedności Europejskiej, Warszawa 1994.
 • Radomyski J., Polski Ruch Wolnościowy "Niepodległość i Demokracja", [w:] Kierownictwo obozu niepodległościowego na obczyźnie 1945-1990, red. A. Szkuta, Londyn 1996.
 • Rakowski J., Zetowcy i Piłsudczycy, "Zeszyty Historyczne" (Paryż) 1980, z. 54; 1981, z. 55, 56.
 • Richet Ch., Dans cent ans, Paris 1892.
 • Ripka H., A Federation of Central Europe, New York 1953.
 • Rudzki M., Bolesław Wierzbiański (1913-2003), "Zeszyty Historyczne" (Paryż) 2003, z. 144.
 • RWE. Wspomnienia pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, Teksty zebrała A. Grabowska, Warszawa 2002.
 • Shultz G.P., Turmoil and Triumph: My Years as Secretary of State, New York 1993.
 • Silberstein J., Józef Czapski. Tumult i olśnienia, przeł. A. Michalska, Warszawa 2004.
 • Sioma M., Zawsze wierni. Środowisko piłsudczyków "palestyńskich" wobec postaci Józefa Piłsudskiego (1941-1944), [w:] Post hominum memoriam. Profesorowi Januszowi Farysiowi - uczniowie i przyjaciele, red. E. Skorupska-Raczyńska, P. Słowiński, Gorzów Wielkopolski 2009.
 • Siwik A., Poglądy polityczne Zygmunta Zaremby, [w:] Myśl polityczna na wygnaniu. Publicyści i politycy polskiej emigracji powojennej, red. A. Fiszke, Warszawa 1995.
 • Siwik A., Polskie uchodźctwo polityczne. Socjaliści na emigracji w latach 1956-1990, Kraków 2002.
 • Słowniczek biograficzny, oprac. A. Fiszke, [w:] R. Habielski, Życie społeczne i kulturalne emigracji, Warszawa 1999 (seria: Druga Wielka Emigracja 1945-1990, t. 3).
 • Sokołowicz W., Konstytucja PRL po zmianach w 1976 r., Warszawa 1978.
 • Stola D., Rok 1968, [w:] Centrum władzy w Polsce 1948-1970, red. A. Paczkowski, Warszawa 2003.
 • Stosunki Międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Warszawa 2006.
 • Szczerbiński M., Od polityki do historii. Zarys biografii Piotra Stefana Wandycza, [w:] Studia z dziejów Polski i Europy w XIX i XX wieku. Księga dedykowana Profesorowi Piotrowi Stefanowi Wandyczowi, red. J. Faryś, ks. R. Nir, M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski 2004.
 • Szczerbiński M., Polonia Technica. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Zarys historii w latach 1941-2001, Częstochowa-Nowy Jork 2001.
 • Szejnert M., Wyspa klucz, Kraków 2009.
 • Szyłeyko Z., Dziennik Radiowy Rozgłośni Polskiej RWE 1952-1972. Fakty, wspomnienia, refleksje, [w:] RWE, Wspomnienia pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Teksty zebrała A. Grabowska, Warszawa 2002.
 • Śliz A., Polska Bratnia Pomoc - Polish Assistance, Inc. Socjologiczne studium monograficzne, Opole 2001.
 • Święcicki M., 40 lat w Waszyngtonie. Książka niedokończona, Warszawa 1995.
 • Święcicki M., Życie na wulkanie, Nowy Jork 1984.
 • Święcicki M., Życie w cieniu Statuy Wolności, Nowy Jork 1988.
 • Targowski J., Wspomnienia, Kraków 1997.
 • Tatarowski K.W., Literatura i pisarze w programie Rozgłośni Polskiej Radio Wolna Europa, Kraków 2005.
 • Tatarowski K.W., Polska z oddali w pisarstwie wspomnieniowym Jana Nowaka-Jeziorańskiego, "Archiwum Emigracji. Studia - Szkice - Dokumenty" 2009, z. (2)11.
 • Terlecki T., Emigracja naszego czasu, red. N. Taylor-Terlecka, J. Święch, Dublin 2003.
 • Tomczyk R., Myśl Mocarstwowa. Z dziejów młodego pokolenia II Rzeczypospolitej, Szczecin 2008.
 • Topolski J., Polska dwudziestego wieku: 1914-1997, Poznań 1998.
 • Trudzik A,. Bolesław Wierzbiański - działacz Polskiego Ruchu Wolnościowego "Niepodległość i Demokracja" oraz publicysta londyńskiej "Trybuny", [w:] Polonijna panorama, red. W. Piątkowska-Stepaniak, M. Masnyk, Opole 2008.
 • Urban G.R., Radio Wolna Europa i walka o demokrację. Moja wojna w czasach zimnej wojny, przeł. M. Antosiewicz, Warszawa 2000.
 • Urzyńska D., Polski ruch socjalistyczny na obczyźnie w latach 1939-1945, Poznań 2000.
 • Waleczny T., Ewolucja ideologii i przemiany tożsamości narodowej Polonii w Stanach Zjednoczonych w latach 1870-1970, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Polonijne" 1989, z. 13.
 • Walicki M., Arena i antena. Wspomnienia 1949-1994, [w:] Autoportret zbiorowy. Wspomnienia dziennikarzy polskich na emigracji z lat 1945-2002, red. W. Piątkowska-Stepaniak, Opole 2003.
 • Wandycz P., Polscy prekursorzy federalizmu, [w:] P. Wandycz, O federalizmie i emigracji. Reminiscencje o rzeczach istotnych i. błahych, rozmowy przeprowadził S. Łukasiewicz, Lublin 2003.
 • Wandycz P., Polska a zagranica, Paryż 1986.
 • Wandycz P.S., O federalizmie i emigracji. Reminiscencje o rzeczach istotnych i błahych, Lublin 2003.
 • Wasiutyński W., Patrzcie z Ameryki, czyli faksem z Nowego Jorku, Gdańsk 1991.
 • Wasiutyński W., Prawą stroną labiryntu. Fragmenty wspomnień, oprac. i red. W. Turek, wstęp W. Walendziak, Gdańsk 1996.
 • Wierzbiański B., Od wydawcy, [w:] F. Gadomski, Zgromadzenie Europejskich Narodów Ujarzmionych. Krótki zarys, Nowy Jork 1995.
 • Wierzbiański B., Słowo wstępne, [w:] R. Piłsudski, Pisma wybrane 1972-1982, przedmowa E. Raczyński, słowo wstępne F. Gross, B. Wierzbiański, Warszawa 1998 (seria: Myśl społeczna i polityczna na emigracji, t. 3).
 • Wierzyński M., Druga połowa życia, [w:] Autoportret zbiorowy. Wspomnienia dziennikarzy polskich na emigracji z lat 1945-2002, red. W. Piątkowska-Stepaniak, Opole 2003.
 • Wojdon J., "W imieniu sześciu milionów..." Kongres Polonii Amerykańskiej w latach 1944-1968, Toruń 2005.
 • Wolański M.S., Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej emigracji polskiej 1945-1975, Wrocław 1996.
 • Wolański M.S., Federalizm w myśli politycznej polskich ugrupowań emigracyjnych po II wojnie światowej, [w:] Federalizm. Teorie i koncepcje, red, W. Bokajło, Wrocław 1998.
 • Wolański M.S., Myśl programowa Związku Polskich Federalistów (1949-1955), [w:] Współczesna polska myśl polityczna, red. B. Pasierb, K.A. Paszkiewicz, Wrocław 1996.
 • Wybór pism emigracji politycznej Niepodległej PPS (WRN) 1940-1970, red. Z. Tkocz, T. Roll, Londyn-Lublin 1994.
 • Wyszyński H.T., Historia jednego życia, Warszawa 2006.
 • Zachariasiewicz W., Etos niepodległościowy Polonii amerykańskiej, Warszawa 2005.
 • Zachariasiewicz W., Organizational Structure of Polonia, [w:] Poles in America: Bicentennial Essays, ed. F. Mocha, Stevens Point, WI 1978.
 • ZET w walce o niepodległość i budowę państwa. Szkice i wspomnienia, red. T.W. Nowacki i in., Warszawa 1996.
 • Ziętara P., Misja ostatniej szansy. Próba zjednoczenia polskiej emigracji politycznej przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego w latach 1952-1956, Warszawa 1995.
 • Ziętara P., Myśl polityczna Rowmunda Piłsudskiego, [w:] Myśl polityczna na wygnaniu. Publicyści i politycy polskiej emigracji powojennej, red. A. Friszke, Warszawa. 1995.
 • Znaniecka Lopata H., Polish Americans, New Brunswick, NJ 1994.
 • Żmudna praca na rzecz uwalniana umysłów. Rozmowa A. Grabowskiej z J. Nowakiem-Jeziorańskim, założycielem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, [w:] RWE. Wspomnienia pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, teksty zebrała A. Grabowska, Warszawa 2002.
 • 40 lat Skarbu Narodowego, 1949-1989, Londyn 1989.
 • "60 lat w służbie narodu". Arch. IJP, arch. Stanisława Rzetelskiego, zespół nr 88: Korespondencja z działaczami Stronnictwa Narodowego na terenie Stanów Zjednoczonych, struktura SN w Stanach Zjednoczonych, 1951-1952, sygn. 3.
 • Akcja w sprawie utworzenia Komitetu dla spraw Zagranicznych Środkowo-Wschodniego Ruchu Federalnego [tekst z maja 1950 r. oznaczony klauzulą tajne]. Arch. IJP, arch. Józefa Lipskiego, zespół nr 67, sygn. 33.
 • Akcja werbunkowa, dokument Klubu Narodowego, Arch. IJP, arch. Stanisława Rzetelskiego, zespół nr 88: Korespondencja z działaczami Stronnictwa Narodowego na terenie Stanów Zjednoczonych, struktura SN w Stanach Zjednoczonych, 1951-1952, sygn. 3.
 • Akt notarialny (Notary Public, State of New York) z 7 IV 1961 r., Arch. IJP, arch. Stanisława Rzetelskiego, zespól nr 88: Korespondencja dotycząca Stronnictwa Narodowego oraz weryfikacji członków Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Stanach Zjednoczonych, 1954-1989, sygn. 5.
 • Akt powołania Alojzego Mazewskiego w poczet członków rzeczywistych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce z 23 III 1976 r. podpisany przez dyrektora Instytutu Michała Budnego, Arch. IJP, teczka osobowa Alojzego Mazewskiego.
 • Akt Zjednoczenia podpisany w dniu 14 marca 1954 r. w Londynie przez polskie niepodległościowe stronnictwa i ugrupowania polityczne, Londyn 1954.
 • Analyses of Some of the Materials Supplied to Us by the International Federation of Free Journalists, 20 X 1950, Arch. IJP, teczka osobowa Tadeusza A. Pawłowicza.
 • Analyses of Some of the Materials Supplied to Us by the International Federation of Free Journalists, 20 X 1950, Arch. IJP, teczka osobowa Tadeusza A. Pawłowicza.
 • Ankieta do członków PRW NiD i CSSO, sympatyków, zainteresowanych, ich przyjaciół i dobrych znajomych, podpisał S. Grocholski z polecenia CKW, 11 XI 1992. Projekt skierowano do prezesów Rady i CKW oraz E. Głowackiego, T. Marszałka, M.R. Poliwskiego, G. Drymera, M. Chojeckiego, K. Mularczyka, B. Daszewskiego, A. Błaszczyńskiego, A. Zając, kopia dokumentu w arch. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak.
 • Apel do wszystkich organizacji Polonii Amerykańskiej z 28 V 1953 r., Arch. IJP, arch. Klaudiusza Hrabyka, zespół nr 48, teczka 3.
 • Apel Komitetu Pomocy Rodakom w Kraju, Londyn 1956, Arch. IJP, arch. Józefa Lipskiego, zespół nr 67, teczka 76, sygn. 57.
 • Assembly of Captive European Nations - General Information, New York, March 1958, Arch. IJP, arch. Józefa Lipskiego, zespół nr 67, sygn. 53.
 • Assembly of Captive European Nations, Headquarters, "Assembly of Captive European Nations -General Information", New York, March 1958, Arch. IJP, arch. Józefa Lipskiego, zespół nr 07, sygn. 53.
 • Bau Zdzisław (1912-1991), Arch. IJP, arch. osobowe, zespół nr 154, sygn. 50.
 • Bilans dochodów i rozchodów ZONP z 30 VI 1945, Arch. IJP, teczka osobowa Leopolda Obierka.
 • Biography of Aloysius A. Mazewski. Akt powołania Alojzego Mazewskiego w poczet członków rzeczywistych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce z 23 III 1976 r. podpisany przez Michała Budnego, dyrektora Instytutu, Arch. IJP, teczka osobowa Alojzego Mazewskiego.
 • "Biuletyn Komitetu Skarbu Narodowego w Buffalo" 1953, nr 1, arch. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak.
 • Broadcast Evaluation Radio Free Europe Polish Service. Program z 23, 24, 26 IX 1979 prepared by George Krzywicki-Herburt, Dept. Philosophy Queens College, City University of New York, Flushing, NY, 11367, maszynopis, arch. Marka Walickiego.
 • Centralny Komitet Wykonawczy Komitetu. Pomocy Rodakom w Kraju, Londyn 1956, Arch. IJP, arch. Józefa Lipskiego, zespół nr 67, teczka 76, sygn. 57.
 • Chojnacka B., Jerzy Pańciewicz. żołnierz, dziennikarz, społecznik. "Wojowanie jest życiem całym", Arch. "Nowego Dziennika", kopia tekstu w maszynopisie, arch. Wiesław Piątkowskiej-Stepaniak.
 • Chojnacka B., W domu żołnierza na Manhattanie, Arch. "Nowego Dziennika", kopia tekstu w maszynopisie, arch. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak.
 • Ciołkosz A., Kilka słów wyjaśnienia w sprawie scalenia obozu niepodległościowego, Londyn 1966.
 • Collective Bargaining Agreement between Free Europe Committee, Inc. and Newspaper Guild of New York Local Effective July 1, 1967, through June 30, 1969, arch. Marka Walickego.
 • Collective Bargaining Agreement between Free Europe Committee, Inc. and Newspaper Guild of New York Local
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171271453

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.