PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 4 (25) | 24--41
Tytuł artykułu

Ekonomia behawioralna: od koncepcji racjonalności do wizji ustroju ekonomicznego

Warianty tytułu
Behavioral Economics: from a Concept of Rationality to a Vision of an Economic System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest pokazanie zróżnicowania ekonomii behawioralnej z punktu widzenia jej treści pozytywnych i normatywnych. W oparciu o krytyczną analizę literatury autorka prezentuje ekonomię behawioralną z trzech perspektyw: (1) z perspektywy zróżnicowania wyobrażeń o sposobie funkcjonowania ludzkiego umysłu i normatywnych sugestii dotyczących racjonalności, (2) związków między pojmowaniem racjonalności a poglądami na optymalny ustrój ekonomiczny, (3) relacji podejścia psychologicznego w ekonomii do podejścia instytucjonalnego. Przeprowadzona analiza wskazuje, że w ekonomii behawioralnej nie ma zgodności poglądów na istotę racjonalnego działania w praktyce społecznej. Z jednej strony mamy głośne koncepcje D. Kahnemana i A. Tversky'ego, którzy przyjmują w istocie pojęcie i atrybuty racjonalności neoklasyków i za wzór racjonalności uważają postępowanie, które uwzględniałoby wszystkie złożone warunki podejmowania konkretnej decyzji i było zgodne z ustaleniami teorii naukowych. Z drugiej strony H. Simon, G. Katona, V. Smith i G. Gigerenzer wskazują, że ze względu na złożoność warunków podejmowania decyzji i koszty stosowania procedur optymalizujących postępowanie niespełniające warunków racjonalności instrumentalnej i reguł znanych z teorii naukowych jest zazwyczaj uzasadnione. W ekonomii behawioralnej występują zatem dwa odmienne podejścia do racjonalności. Starsza szkoła ekonomii behawioralnej i V. Smith rozwijają koncepcję racjonalności ekologicznej i są blisko spokrewnieni z podejściem instytucjonalnym. W nowej ekonomii behawioralnej występuje skłonność do interpretacji racjonalności w duchu konstruktywistycznym i ekonomia ta jest mniej krytyczna wobec ekonomii neoklasycznej. Obie szkoły ekonomii behawioralnej łączy z ekonomią instytucjonalną uznanie roli instytucji z perspektywy kognitywnej, normatywnej i regulacyjnej. Zwolennicy racjonalności ekologicznej akcentują znaczenie instytucji społecznych, a nowa ekonomia behawioralna ujawnia z całą mocą kontekstowy charakter ludzkiego poznania i działania. Istnieje analogia między tym, jak architekturę decyzji tworzą instytucje społeczne i jak sformułowanie problemu wpływa na decyzje jednostki. Architektura wyboru powstaje wskutek działań prywatnych podmiotów i państwa. Stwarza to nową perspektywę dyskusji o relacji państwa i rynku. Zwolennicy libertariańskiego paternalizmu mają świadomość zagrożeń płynących z faktu, że skrzywienia poznawcze dotyczą także regulatorów i ekspertów, stąd ostrożność postulatów dotyczących regulacji. Zarówno ekonomia behawioralna, jak i instytucjonalna pokazują różne aspekty i złożoność problemu koordynacji i regulacji w systemie społecznym. Na ich gruncie można także śledzić interesujące związki między poglądami na racjonalność a bronionymi przez poszczególnych autorów wizjami efektywnych porządków społecznych. Ciekawych przykładów dostarczają stanowiska F. Hayeka i V. Smitha. Optymistyczny wniosek wynikający z artykułu jest taki: rozwój ekonomii behawioralnej i instytucjonalnej oznacza powrót do bardziej zrównoważonego podejścia zarówno do założeń teorii ekonomicznych, jak i wyprowadzanych z badań ekonomicznych konkluzji politycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to show the diversity in behavioral economics from both a normative and an explanatory point of view. Based on a critical analysis of the literature, the author presents behavioral economics from three perspectives: the perspective of diversification of the ideas about the way of functioning of human mind and normative suggestions concerning rationality, the perspective of connections between views on rationality and on the optimal economic system, and the perspective of the relationship between a psychological and institutional approach in economics. The analysis leads to the conclusion that in behavioral economics, we can find two opposite approaches to rationality, which result in different assessments of both individual behavior as well as the functioning of social institutions. The "old" school of behavioral economics, which developed the concept of ecological rationality, is closely related to the institutional approach. The "new" behavioral economics is less critical of neoclassical economics. It is a consequence of their tendency to interpret rationality in a constructivist spirit. But it is worth emphasizing the important common feature connecting both schools of behavioral economics with institutional economics. Institutionalism and the old school of behavioral economics emphasize the role of institutions from the cognitive, normative, and regulatory perspectives. The new behavioral economics adopts a normative conception of rationality close to that of neoclassical economics, but strongly accentuates the contextual character of human knowledge and behavior, i.e. one of the fundamental principles of the Kahneman school is framing decisions. There is an analogy between how social institutions on the one hand, and the formulation of the problem on the other affect the decisions of the individual. An architecture of choice is created as a result of the activities of private entities and governments. The advocates of libertarian paternalism are conscious of the threat stemming from the fact that cognitive deficiencies affect not only individuals as private entities, but also individuals as regulators and experts, hence their caution with respect to regulatory solutions. Behavioral economics as well as institutional economics both show various aspects and the complexity of the problem of coordination and regulation in a social system. The development of these two streams of economic thought reflects a return to a more balanced approach, both with respect to the assumptions of economic theory as well as with respect to reaching political conclusions based on economic theory.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
24--41
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Altman M., The Nobel Prize in behavioral and experimental economics: A contextual and critical appraisal of the contributions of Daniel Kahneman and Vernon Smith, "Review of Political Economy" 2004, no. 1.
 • Altman M. (ed.) Handbook of Contemporary Behavioral Economics: Foundations and Developments, Armonk, New York 2006.
 • Angner E., Loewenstein G., Behavioral economics, [w:] Handbook of Philosophy o Science. Philosophy of Economics, Elsevier, Oxford-Amsterdam 2012.
 • Berg N., Behavioral economics, [w:] R.C. Free (ed.), 21st Century Economics: A Reference Handbook, vol. 2, Sage Publications, Los Angeles 2010.
 • Borkowska B., Institutions in the context of the concepts of the economic individual, "Ekonomia. Economics" 2011, no. 3.
 • Etzioni A., Behavioural economics: Next steps, "Journal of Consumer Policy" 2011, no. 3.
 • Frantz R., Frederick Hayek's behavioral economics in historical context, [w:] R. Frantz, R. Leeson (eds.) Behavioral Economics and Hayek, Palgrave Macmillan, New York 2013.
 • Frantz R., Two Minds: Intuition and Analysis in the History of Economic Thought, Springer Verlag, New York 2005.
 • Frerichs S., False promises? A sociological critique of the behavioural turn in law and economics, "Journal of Consumer Policy" 2011, no. 3.
 • Gigerenzer G., Bounded rationality: Models of fast and frugal inference, "Swiss Journal of Economics and Statistics" 1997, no. 2.
 • Gigerenzer G., Why heuristics work?, "Perspectives on Psychological Science" 2008, no. 1.
 • Gigerenzer G., Gaissmaier W., Heuristic decision making, "Annual Review of Psychology" 2011, no. 1.
 • Hayek F., Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998.
 • Hayek F., Konstytucja wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Hayek F., Studies in Philosophy, Politics and Economics, Simon and Schuster, New York 1969.
 • Hayek F., Zgubna pycha rozumu. O błędach socjalizmu, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2004.
 • Herrmann-Pillath C., Elements of Neo-Veblenian Theory of the Individual, "Journal of Economic Issues" 2009, no. 1.
 • Hodgson G., The Evolution of Institutional Economics. Agency, Structure and Darwinism in American Institutionalism, Routledge, London-New York 2004.
 • Hodgson G., The Revival of Veblenian Institutional Economics, "Journal of Economic Issues" 2007, no. 2.
 • Hosseini H., George Katona: A founding father of old behavioral economics, "The Journal of Socio-Economics" 2011, no. 6.
 • Juurikkala O., The behavioral paradox: Why investor irrationality calls for lighter simpler financial regulation, "Fordham Journal of Corporate and Financial Law" 2012, no. 1.
 • Kahneman D., Maps of bounded rationality: A perspective on intuitive judgment and choice, Prize Lecture, 2002, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2002/kahnemann-lecture.pdf (dostęp: lipiec 2013).
 • Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań 2012.
 • Kahneman D., Tversky A., Prospect theory: An analysis of decision under risk, "Econometrica" 1979, no. 2.
 • Keren G., Schul Y., Two is not always better than one. A critical evaluation of two-system theories, "Perspectives Psychological Sciences" 2009, no. 6.
 • Kruglanski A., Gigerenzer G., Intuitive and deliberate judgments are based on common principles, "Psychological Review" 2011, no. 1.
 • Mitchell G., Libertarian paternalism is an oxymoron, "Northwestern University Law Review" 2005, no. 3.
 • Simon H., Architecture of complexity, "Proceedings of the American Philosophical Society" 1962, no. 6.
 • Simon H., Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
 • Simon H., Rational decision-making in business organization, Nobel Memorial Lecture, 1978, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1978/simon-lecture.html (dostęp: lipiec 2013).
 • Smith V., Constructivist and ecological rationality in economics, "The American Economic Review" 2003, no. 3.
 • Stanovich K., Toplak M., Defining features versus incidental correlates of type 1 and type 2 processing, "Mind and Society" 2012, no. 1.
 • Stanovich K., West R.F., Individual differences in reasoning: Implications for the rationality debate? "Behavioral and Brain Sciences" 2000, no. 5.
 • Sunstein C., The Storrs Lecture: Behavioral economics and paternalism, "The Yale Law Journal" 2013, vol. 122, no. 7.
 • Tversky A., Kahneman D., Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty, "Journal of Risk and Uncertainty" 1992, no. 4.
 • Tversky A., Kahneman D., Judgment under uncertainty: Heuristics and biases, "Science, New Series" 1974, vol. 185, no. 4157.
 • Zaleśkiewicz T., Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Zielonka P., Giełda i psychologia, CeDeWu, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171272561

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.