PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 361
Tytuł artykułu

Skłonność jednostek samorządu terytorialnego do inwestowania. Ujęcie ilościowe na przykładzie miast na prawach powiatu województwa śląskiego

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Do reformy finansów publicznych na poziomie lokalnym niekoniecznie musi być potrzebny miecz do cięcia wydatków lub duża sakwa na podatki - wystarczy inteligentne i nowoczesne zarządzanie projektami finansowymi i inwestycyjnymi. Nawet jeśli niektóre z samorządowych inwestycji to, jak pisał publicysta M. Piasecki, "(...) pomniki, które budują sobie samorządowcy i podczas ich powstawania niekoniecznie myśleli o finansach swoich miast, tylko o tym, że jakoś to będzie" ich powstawanie przyczynia się do rozwoju kraju. Skuteczność działania jest bowiem w dużej mierze konsekwencją nie tylko jasno i precyzyjne sformułowanych celów podejmowanych zadań, ale może nawet bardziej świadomości ograniczeń ich możliwości. To pozwala racjonalnie planować różnego rodzaju przedsięwzięcia lub oceniać ich przydatność. Polska w ostatnich latach podlegała wielu zmianom i reformom, takim jak: kontynuacja procesu decentralizacji, przystosowanie do wymogów Unii Europejskiej itp. Decentralizacja finansów publicznych przyczyniła się do wzrostu zdolności inwestycyjnych gmin, a dodatkowe źródła finansowania w postaci funduszy przedakcesyjnych znacznie zwiększyły możliwości inwestycyjne wszystkich jednostek samorządowych. Zachodzące zmiany mają jednak negatywny wpływ na potencjał inwestycyjny gmin, w których dominował przemysł ciężki, a szczególnie górnictwo. Relatywnie najniższe wielkości wydatków majątkowych względem liczby ludności zaobserwowano w miastach, które w największym stopniu zostały dotknięte procesami restrukturyzacji przemysłu ciężkiego. Aktywizacja tych gmin, a zwłaszcza zagospodarowanie obszarów pokopalnianych, wymaga nowych przedsięwzięć rozwojowych, nowych strategii i programów inwestycyjnych. Niezbędne jest zbudowanie nowoczesnej infrastruktury technicznej potrzebnej do powstania nowych zakładów przemysłowych, centrów handlowo-usługowych i innych inicjatyw gospodarczych oraz rewitalizacja gospodarcza i społeczna zdegradowanych dzielnic poprzemysłowych. Jednym z preferowanych kierunków tego kosztownego procesu powinno się stać przekształcanie terenów poprzemysłowych oraz przydzielanie im nowych funkcji gospodarczych. Wzrost poziomu inwestycji, jaki przedstawiono w pracy świadczy o tym, iż zaistniałe w analizowanym okresie zmiany miały pozytywny wpływ na gospodarkę publiczną. Jest nadzieja, iż tendencja ta utrzyma się w przyszłych okresach, nawet jeśli w skali całego kraju w 2010 r. po raz pierwszy od kilku lat wydatki inwestycyjne samorządów nie wzrosły w porównaniu z poprzednim rokiem. (...)Dla rozkwitu inwestycji samorządowych już niebawem będą potrzebne nowe impulsy strategiczne wraz ze stabilnymi źródłami finansowania - wysokie dochody plus zaplanowane deficyty przekładają się na duże wydatki, w tym inwestycyjne, a wprowadzona ustawą o finansach publicznych reguła wydatkowa znacznie ograniczy inwestycje gmin i spowoduje mniejsze wpływy do budżetu z tytułu VAT od inwestycji. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
361
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Adamczyk A., Czekaj J., Wydymus S.: Zmiany struktury gospodarczej w krajach RWPG (analiza porównawcza). W: Folia Oeconomica Cracoviensia vol. XXXII, Kraków 1989.
 • Adamczyk M.: Przestrzenno-branżowa struktura gospodarki województwa bielskiego. W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 453, Kraków 1995.
 • Adamiak J., Kosiedowski W., Potoczek A., Słowińska B. Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki. Dom Organizatora, Toruń 2001.
 • Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. T. 2. Red. L. Bednarski, T. Waśniewski. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 • Analiza tynku ze wspomaganiem komputerowym. Red. A. Styś. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1991.
 • Analiza zmian sytuacji dochodowej wybranych gmin woj. śląskiego w latach 1994-2004 na podstawie ilorazu potencjału. W: Działalność jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne. Red. J. Czempas. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006.
 • Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny. Red. S. Mynarski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 • Bajorek-Ziaja M., Ziaja S.: Dotacje w ramach projektów infrastrukturalnych. Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2006.
 • Bajorski B., Tokarski T.: Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów woj. podkarpackiego. "Wiadomości Statystyczne" 2011, nr 5.
 • Bal-Domańska B.: Wpływ czynników lokalnych na wydatki budżetów powiatów na pomoc społeczną - analiza ekonometryczna. W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1151, Ekonometria 18, Wrocław 2007.
 • Baranek H., Sokołowski A.: Periodyzacja demograficznych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań potrzeb w latach 1975-1988. W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 388, Kraków 1992.
 • Barczak A.S., Smoluk A: Paradygmaty nauki a ekonometria. W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr 131, Katowice 1995.
 • Barteczek A.: Integracyjna funkcja infrastruktury gospodarczej w świetle badań nad Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Studia KPZK PAN, t. LIX. PWN, Warszawa 1977.
 • Barteczek A.: Inwestycje infrastrukturalne jako instrument polityki przestrzennej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1987.
 • Bartnicki M.: Prognozowanie i programowanie inwestycji. PWE, Warszawa 1976.
 • Bartosiewicz S.: Podstawowe problemy klasyfikacji. W: O związkach demografii, statystyki i ekonometrii. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994.
 • Bartosiewicz T.: Budowa prognozy statystycznej metodą wyznaczania aproksymanty segmentowej z uzmiennionymi parametrami. W: Wybrane problemy prognoz statystycznych. Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 11, Warszawa 1970.
 • Bartosiewicz T.: Idea postępowania sekwencyjnego przy budowie prognozy statystycznej złożonej. "Wiadomości Statystyczne" 1970, nr 4.
 • Baworowski J.L.: Dobór metod prognozowania. W: Prace Naukoznawcze i Prognostyczne nr 1-2 (51-52). Politechnika Wrocławska, Wrocław 1986.
 • Bereziński L., Uhrynowski Z.: Metody budowy prognozy statystycznej współczynników elastyczności w modelach MR. W: Modelowanie systemowe społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Red. R. Kulikowski. Warszawa 1979.
 • Beszeliew S.D., Gurwicz F.G.: Matiematiko-statisticzeskije mietody ekspiertnych ocienok. Moskwa 1980.
 • Bielak R.: Rola statystyki w kształtowaniu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Unii Europejskiej. "Wiadomości Statystyczne" 2012, nr 8.
 • Bielecka D.: Fundusze pomocowe Unii Europejskiej - bariery i możliwości absorpcji środków przez gminy. "Samorząd Terytorialny" 2006, nr 10.
 • Bielecka K., Paprzycki M., Piasecki Z.: Ocena stosowalności metod ilościowych w typologii rolnictwa. PWN, Warszawa 1979.
 • Biolik J.: Polska a kraje wspólnoty europejskiej w sferze społecznej. Analiza porównawcza. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1993.
 • Bittner M., Cichocki K.S.: Finanse podsektora samorządowego w wybranych krajach OECD w latach 1999-2010. "Samorząd Terytorialny" 2012, nr 1-2.
 • Błaczkowska A., Dziechciarz J., Kowalewski G.: Nominanty w ocenie atrakcyjności segmentów rynkowych. W: Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania. Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Zeszyt 5, Taksonomia, Jelenia Góra - Łódź - Wrocław 1998.
 • Błaczkowska A., Grześkowiak A.: Ocena wiedzy i umiejętności absolwentów gimnazjów szkól publicznych w wybranych gminach dolnośląskich. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1100, Ekonometria 16, Wrocław 2006.
 • Bończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K.: Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998.
 • Borodo A.: Niektóre współczesne problemy prawne finansów samorządu terytorialnego w Polsce. "Samorząd Terytorialny" 2004, nr 6.
 • Borodo A.: Wydatki gminy w świetle regulacji ustawowych, Toruń 1993.
 • Borsa M. Bariery związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji publicznych w Polsce. Samorząd Terytorialny w Polsce - szanse rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach Unii Europejskiej. Red. Z. Strzelecki. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 • Borys T.: Elementy teorii jakości. PWN, Warszawa 1980.
 • Borys T.: Obszary transgraniczne w statystyce regionalnej. GUS, Warszawa 1999.
 • Borys T.: Uwagi do artykułu «Can a statistician deliver?» autorstwa Richarda Płatka i Carla-Erika Saendala. "Wiadomości Statystyczne" 2001, nr 6.
 • Box G.E.P., Jenkins G.: Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie. PWN, Warszawa 1983.
 • Brdulak J.: Zmiana paradygmatu przestrzeni komunikacyjnej a rozwój infrastruktury społeczno-gospodarczej. W: Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego. Red. J. Brdulak. SGH, Warszawa 2005.
 • Brigham E.F.: Podstawy zarządzania finansami. T. 2. PWE, Warszawa 1996.
 • Brol R., Maj M., Strahl D.: Metody typologii miast. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1990.
 • Brzozowska K.: Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach PROJECTFINANS. CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Budżety gmin w latach 1991-1993. "Finanse Komunalne" 1994, nr 2.
 • Bywalec Cz.: Zasady i kryteria doboru wskaźników w badaniach społecznych. W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 359, Kraków 1991.
 • Cabała P.: Zastosowanie współczynnika konkordancji w pomiarze zgodności ocen ekspertów. "Przegląd Statystyczny" 2010, nr 2-3.
 • Certon M. J., Ralph Ch. A.: Prognozowanie rozwoju przemysłu. Zastosowanie w zarządzaniu dużymi organizacjami gospodarczymi. PWN, Warszawa 1978.
 • Chomątowski S.: Dynamika a efektywność systemów przemysłowych, Zeszyty Naukowe, Seria Specjalna: Monografie Nr 115, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1993. Chomątowski S., Sokołowski A.: Taksonomia struktur. "Przegląd Statystyczny" 1978, nr 2.
 • Chybalski: Miary charakteryzujące zmiany na rynku OFE. "Wiadomości Statystyczne" 2005, nr 12.
 • Cieślik-Wróblewska A.: Koniec lokalnego boomu inwestycyjnego. "Rzeczpospolita" z 16 kwietnia 2012 r.
 • Cybulska A., Kaczałko I.: Samorządowe inwestycje infrastrukturalne i źródła ich finansowania w Jeleniej Górze. W: Rozwój miast i regionów w procesie integracji europejskiej. Red. Z. Głuszczak, A. Nowakowska. Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2004.
 • Czechowicz M.: Strategie podmiotów komunalnych w warunkach gospodarki rynkowej. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa 2004.
 • Czempas J.: Analiza zmian sytuacji dochodowej wybranych gmin woj. śląskiego w latach 1999-2004 na podstawie ilorazu potencjału. W: Działalność jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne. Red. J. Czempas. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006.
 • Czempas J.: Budżety gmin województwa katowickiego w latach 1992-1997. Sejmik Samorządowy Województwa Katowickiego, Katowice 1998.
 • Czempas J.: Dochody własne gmin i ich skłonność do inwestowania na przykładzie wybranych gmin woj. śląskiego w latach 1999-2005. W: Samorząd terytorialny w Polsce - szanse rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach Unii Europejskiej. Red. Z. Strzelecki. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 • Czempas J.: Dynamika wydatków inwestycyjnych w gminach i powiatach grodzkich w latach 1997-2000. W: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Red. S. Dolata. Uniwersytet Opolski, Opole - Kamień Śl. 2002.
 • Czempas J.: Kilka uwag o trendzie i aproksymacji składowej systematycznej procesu stochastycznego. W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr 4/104, Katowice 1986.
 • Czempas J.: Koncentracja dochodów w gminach woj. śląskiego. "Wiadomości Statystyczne" 2000, nr 10.
 • Czempas J.: Metoda szacowania parametrów trendu liniowego na podstawie najnowszych i najstarszych obserwacji. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr 1/96, Katowice 1984.
 • Czempas J.: Oceny parametrów strukturalnych jako kombinacje niejednakowo ważonych obserwacji. Prace Naukoznawcze i Prognostyczne nr 3 (68), Politechnika Wrocławska, Wrocław 1990.
 • Czempas J.: Próba oceny przestrzennej koncentracji wybranych dochodów nowych województw. W: Zarządzanie finansami w transformacji przedsiębiorstw. Red. T. Jajuga, T. Słoński. Materiały konferencyjne, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 837, Wrocław 1999.
 • Czempas J.: Przestrzenne zróżnicowanie skłonności do inwestowania i potencjału inwestycyjnego gmin województwa katowickiego w latach 1992-1997. W: Finanse, ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych. Red. H. Henzel. "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, Katowice 1999.
 • Czempas J.: Skłonność do inwestowania w gminach województwa katowickiego w latach 1992-1996. W: Studia Ekonomiczne nr 6, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1999.
 • Czempas J.: Statystyczna analiza struktury i dynamiki dochodów i wydatków gmin województwa warszawskiego w 1994-1995. Sejmik Samorządowy Województwa Warszawskiego, Warszawa 1997.
 • Czempas J.: System ważenia obserwacji w klasycznych funkcjach trendu. Prace Naukoznawcze i Prognostyczne nr 4 (65), Politechnika Wrocławska, Wrocław 1989.
 • Czempas J.: Sytuacja dochodowa gmin województwa warszawskiego. Próba oceny w oparciu o miernik rozwoju. "Wiadomości Statystyczne" 1998, nr 10.
 • Czempas J.: Środki unijne w budżetach gmin. Skala zróżnicowania. W: Ekonomia. Finanse. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju. 4. Forum Naukowe UE, Katowice 2010.
 • Czempas J.: Środki unijne w wydatkach miast województwa śląskiego. Zróżnicowanie niewykonania planu. W: Finanse publiczne: Uwarunkowania i współczesne trendy rozwoju społeczno-gospodarczego. Red. M. Urbaniec. Akademia Polonijna, Częstochowa 2010.
 • Czempas J.: Tendencje kształtowania się dochodów i wydatków w gminach województwa katowickiego i warszawskiego. W: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - diagnoza i perspektywy. Red. S. Dolata. Opole - Pokrzywna 1997.
 • Czempas J.: Uwagi o ograniczonej porównywalności przestrzennej i czasowej budżetów gmin. W: Finanse publiczne w skali lokalnej i regionalnej. Red. M. Adamowicz. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002.
 • Czempas J.: Zmiany intensywności inwestowania w gminach byłego województwa katowickiego w latach 1992-1998. "Finanse Komunalne" 1999, nr 6.
 • Czempas J.: Zmiany struktury finansowania inwestycji w miastach woj. śląskiego. "Wiadomości Statystyczne" 2011, nr 10.
 • Czempas J.: Zróżnicowanie pozycji rankingowych gmin ze względu na ich sytuację finansową (na przykładzie wybranych gmin woj. śląskiego). W: Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej. Red. L. Patrzałek. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Poznaniu, Poznań-Wrocław 2006.
 • Czempas J., Kałuża M.: Skłonność do inwestowania a wysiłek inwestycyjny na podstawie gmin woj. śląskiego. "Finanse Komunalne" 2007, nr 11.
 • Czempas J., Kern M.: Środki zagraniczne w budżetach miast na prawach powiatu woj. śląskiego (2004-2007). "Finanse Komunalne" 2008, nr 10.
 • Czerwiński Z.: Ekonometria i jej sąsiedzi. W: Ekonometria - nadzieje, osiągnięcia, niedostatki. PWN, Warszawa 1987.
 • Czerwiński Z.: Matematyczne modelowanie procesów ekonomicznych. PWN, Warszawa 1982.
 • Czerwiński Z.: Matematyka na usługach ekonomii. Wyd. VII. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Czerwiński Z., Guzik B.: Prognozowanie ekonometryczne. PWE, Warszawa 1980.
 • Czerwiński Z., Maciejewski W., Smoluk A., Zadora K.: Ekonometria. Nadzieje, osiągnięcia niedostatki. PWN, Warszawa 1987.
 • Czetyrkin E.M.: Statisticzeskije metody prognozirowanija. Statistika, Moskwa 1975.
 • Czubakowska K.: Problem wyceny i aktualizacji wartości inwestycji. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 961, Wrocław 2002.
 • Czynniki różnicujące inwestycje w gminach województwa katowickiego. "Wiadomości Statystyczne" 1998, nr 11.
 • Dafflon B.: Local Public Finance In Europe. Cheltenham 2002.
 • Dittmann P.: Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997.
 • Dobija M., Smaga E., Wąsik B., Zając K.: Metody statystyczne w systemowym przetwarzaniu informacji ekonomicznej. PWE, Warszawa 1983.
 • Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna. Red. M.S. Kot, A. Malawski, A. Węgrzecki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004.
 • Dolata M., Lira J.: Grupowanie gmin woj. wielkopolskiego według poziomu rozwoju infrastruktury gospodarczej. "Wiadomości Statystyczne" 2007, nr 6.
 • Dolata S.: System finansów samorządu terytorialnego w latach 1990-1997. W: Biuletyn Informacyjny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 1997, nr 2.
 • Dolata S.: Zasady kształtowania dochodów budżetów samorządów terytorialnych. Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Opole 1991.
 • Doszyń M., Ekonometryczna analiza wpływu skłonności do konsumpcji, oszczędzania, inwestowania oraz tezauryzacji na procesy gospodarcze z wykorzystaniem modeli dla danych panelowych. W: Metody ilościowe w analizach regionalnych i finansowych. Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia t. (DCCCLVII) 783, Szczecin 2011.
 • Doszyń M.: Zastosowanie metod bayesowskich do badania skłonności. "Przegląd Statystyczny" 2007.
 • Dotacje z Unii to nie są łatwe pieniądze. "Rzeczpospolita" z 17 lipca 2012 r.
 • Drobniak A.: Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 • Dubik B.: Problemy informacyjne i decyzyjne w działalności inwestycyjnej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1998.
 • Dylewski M.: Dług i jego koszty w praktyce finansowania projektów inwestycyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego. "Finanse Komunalne" 2007, nr 6.
 • Dylewski M.: Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym, Uwarunkowania, procedury, modele. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M.: Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, prognozy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M.: Metody analityczne w działalności podsektora samorządowego. Difin, Warszawa 2010.
 • Dylewski M., Filipiak B., Guranowski A., Holub-Iwan J.: Zarządzanie finansami projektu europejskiego. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005. Red. S. Chomątowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2009.
 • Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2004. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2005.
 • Dziechciarz J.: Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarczych modele ze zmiennymi i losowymi parametrami. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1993.
 • Dziembała L.J.: Badanie zagrożenia życia na obszarze klęski ekologicznej. Studium statystyczno-demograficzne na przykładzie województwa katowickiego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1991.
 • Dziembowski Z.: Infrastruktura jako kategoria ekonomiczna. "Ekonomista" 1985, nr 4-5.
 • Dziworska K.: Inwestycje przedsiębiorstw. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1993.
 • Dziworska K., Czechowski L., Gierczynska A.: Infrastruktura drogowa. W: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Inwestycje i nieruchomości teoria i praktyka, nr 1, Sopot 2004.
 • Ekonometria. Red. J. Dziechciarz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wroclaw 2002.
 • Ekonometria przestrzenna. Red. A. Zeliaś. PWE, Warszawa 1991.
 • Estymacja modeli ekonometrycznych. Red. S. Bartosiewicz. PWE, Warszawa 1990.
 • Fijał L.: Równi i równiejsi. "Wspólnota" 2003, nr 24.
 • Filipiak B.: Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego. PWE, Warszawa 2008.
 • Filipiak B.: Wykorzystanie budżetowania kapitałowego w preliminowaniu przedsięwzięć i projektów inwestycyjnych. W: Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane. Red. L. Patrzałek. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Filipiak B., Dylewski M.: Analiza wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego. W: Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane. Red. L. Patrzałek. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia. Red. L. Patrzałek. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Finanse publiczne. Red. E. Denek. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Finansowe aspekty rozwoju lokalnego. Red. T. Famulska i K. Znaniecka. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
 • Finansowe aspekty rozwoju lokalnego na podstawie badań. Red. T. Famulska. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 • Foltyn-Zarychta M.: Kryterium efektywności inwestycji generujących oddziaływania pozarynkowe w świetle teoretycznych możliwości stosowania metod oceny projektów. W: Inwestycje i nieruchomości. Wybrane zagadnienia. Red. K. Marcinek. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.
 • Foltyn-Zarychta M.: Metodyczne aspekty wykorzystania kategorii skłonności do zapłaty oraz skłonności do przyjęcia rekompensaty w wycenie dóbr publicznych. W: Finanse - kierunki badań. II Forum Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 • Forlicz S.: Krytyka opisu zjawisk ekonomicznych za pomocą zależności funkcyjnych. W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1(1) 2001.
 • Fortuński B.: Inwestycje gminne i ich wpływ na rozwój terenów podmiejskich. W: Przemiany struktury miast w sferze funkcjonalnej i społecznej. Red. J. Słodczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.
 • Foryś I.: Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe. Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T. 793, Szczecin 2011.
 • Frenkiel A.A.: Matematiczeskije mietody analizy dinamiki i prognozirowanija proizwoclitielnosti truda. Nauka, Moskwa 1972.
 • Gajęcki R.: Strategia rozwoju przemysłu. Prognozowanie zmian strukturalnych. PWN, Warszawa 1990.
 • Gatnar E.: Klasyfikacja danych za pomocą pakietu statystycznego SPSS for Windows. Wyd. PLJ, Warszawa 1995.
 • Gatnar E.: Statystyczne modele struktury przyczynowej zjawisk ekonomicznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 • Gaudemet P.M.: Finanse publiczne. PWE, Warszawa 1990.
 • Gębska K.: Specjalne strefy szansą dla regionów. "Wspólnota" 2011, nr 17.
 • Gilowska Z.: System ekonomiczny samorządu tetytorialnego w Polsce. Municipium, Warszawa 1998.
 • Ginsberg-Gebert A.: Infrastruktura komunalna, jej stan i tendencje zmian w Polsce w latach 1950-2000. Biuletyn PAN-KPZK, Warszawa 1998.
 • Ginsberg-Gebert A.: Samorząd terytorialny i jego gospodarka. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1990.
 • Ginsberg-Gebert A., Rudzka-Lorentz C., Woźniak M., Zielińska-Kołtyś A.: Infrastruktura komunalna a funkcjonowanie systemu osadniczego. W: Gospodarka przestrzenna. Ossolineum, Wrocław 1984.
 • Glińska U.: Ewolucja systemu finansowego gmin w latach 1991-1995. "Finanse Komunalne" 1995, nr 5.
 • Glumińska J.: Finansowanie gmin. GWSP, Katowice 1997.
 • Goldberger A.: Teoria ekonometrii. Warszawa 1972.
 • Goliński M.: Poziom rozwoju infrastruktury informacyjnej społeczeństwa. Próba pomiaru. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1997.
 • Goryl A., Kukuła K., Ramocki J., Walkosz A.: Próba oceny efektywności eksploatacji środków trwałych w przemyśle. W: Ekonometria. Materiały XXV Konferencji Ekonomicznej i VII Seminarium Naukowego im. Z. Pawłowskiego, Katowice - Kraków - Wrocław 1991.
 • Gorzałczyńska-Koczkodaj M.: Rola i znaczenie polityki inwestycyjnej gmin w procesie rozwoju lokalnego. W: Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego. Red. L. Patrzałek. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań-Wrocław 2007.
 • Gorzelak G.: Bieda i zamożność regionów. Założenia, hipotezy, przykłady. "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 1.
 • Gorzelak G.: Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia ludności. W: Problemy gospodarki przestrzennej. Red. A. Kukliński. KiW, Warszawa 1980.
 • Gorzym-Wilkowski W., Miszczuk A.: Przemiany demograficzno-osadnicze obwodu brzeskiego w okresie powojennym. "Wiadomości Statystyczne" 1996, nr 9.
 • Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego. Red. W. Miemiec, M. Jastrzębska. UNIMEX, Wrocław 2006.
 • Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym. Red. H. Sochacka-Krysiak. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 • Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane. Red. L. Patrzałek. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Góralski A.: Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii. PWN, Warszawa 1976.
 • Grabiński T.: Koncepcja badań efektywności procedur porządkowania liniowego. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 181, Kraków 1984.
 • Grabiński T.: Metody analizy zbieżności wyników dyskryminacji zbiorów. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 127, Kraków 1980.
 • Grabiński T.: Metody określania charakteru zmiennych w wielowymiarowej analizie porównawczej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 123, Kraków 1985.
 • Grabiński T.: Metody taksonometrii. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1992.
 • Grabiński T.: Problemy analizy poprawności procedur taksonomicznych. W: Taksonomia - teoria i jej zastosowania. Materiały z konferencji naukowej, Mogilany, 27-28.9.1989 r., Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1990.
 • Grabiński T.: Założenia i kierunki badań jakości metod taksonomicznych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 258, Kraków 1988.
 • Grabiński T., Malina A., Wydymus S., Zeliaś A.: Elementy statystyki międzynarodowej. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1987.
 • Grabiński T., Strzembicki L.: Terytorialne i społeczne zróżnicowanie poziomu konsumpcji w Polsce. W: Folia Oeconomica Cracoviensia, Vol. XXXI, Kraków 1988.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1993.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. PWN, Warszawa 1989.
 • Grabowiecka W.: Wieloletnia prognoza finansowa a budżet zadaniowy. "Wspólnota" 2010, nr 49.
 • Graczyk M.: Zarządzanie inwestycjami komunalnymi. Dobra praktyka w pozyskiwaniu funduszy europejskich. Branta, Bydgoszcz - Zielona Góra 2008.
 • Gradus L. P.: Aproksimacij a funkcji pri analizie wremiennich riadow i prognozirowanij. Mir, Moskwa 1973.
 • Granger C.W.J., Hatanaka M.: Spectral Analysis of Economic Time Series. Princeton University Press, Princeton, New York 1964.
 • Granger C.W.J., Newbold P.: Some Comments on the Evaluation of Economic Forecasts. "Applied Economics" 1973, nr 4.
 • Greń J.: Metodologiczne aspekty prognozowania ekonomicznego. "Przegląd Statystyczny" 1978, nr 1.
 • Gruszczyńska B., Gruszczyński M.: Metoda analizy stabilności struktury. "Wiadomości Statystyczne" 1988, nr 1.
 • Gryciuk A.: Przyciąganie inwestorów z zagranicy. "Wspólnota" 2006, nr 17.
 • Grzebyk M., Kliszczak L., Kryński Z., Szara K.: Ocena rozwoju społeczno-gospodarczego niektórych województw. "Wiadomości Statystyczne" 2003, nr 2.
 • Grześkiewicz W.: Analiza wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego i źródeł ich finansowania w latach 1997-2000. "Samorząd Terytorialny" 2002, nr 11.
 • Grześkowiak A.: Taksonomiczna analiza budżetów gospodarstw domowych w Polsce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 942, Taksonomia 9, Wrocław 2002.
 • Guziejewska B.: Perspektywy funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce a doświadczenia Wielkiej Brytanii. W: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - diagnozy i perspektywy. Red. S. Dolata. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1997.
 • Guzik B.: Atrakcyjność inwestycyjna województw, "Gospodarka Narodowa" 2008, nr 3.
 • Guzik B.: Segmentowe modele ekonometryczne. Akademia Ekonomiczna, Poznań 1993.
 • Guzik B: Inwestycje w sektorze prywatnym. "Wiadomości Statystyczne" 2010, nr 1.
 • Guzik B., Hadasik D.: Wyznaczanie bezwzorcowego miernika syntetycznego oraz dendrytu wrocławskiego. Program obliczeniowy. W: Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej, Akademia w Poznaniu, Zeszyt 176, Poznań 1991.
 • Hadasik D.: Wielowymiarowa analiza porównawcza poziomu życia w wybranych krajach. W: Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej (8), Zeszyt nr 184, Poznań 1991.
 • Hajdys D.: Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. "Finanse Komunalne" 2007, nr 10.
 • Hałaburda D.A.: Budżet jako instrument polityki finansowej gminy. W: Finansowanie gminnego samorządu terytorialnego. Red. D.A. Hałaburda. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2008.
 • Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań 1998.
 • Harańczyk A.: Rozwój społeczno-gospodarczy miast w Polsce. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie nr 76, Kraków 1987.
 • Hellwig Z.: Regresja liniowa i jej zastosowanie w ekonomii. PWN, Warszawa 1967.
 • Hellwig Z.: Stabilność i odporność struktur taksonomicznych. W: Taksonomia. Zeszyt nr 2, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Jelenia Góra - Wrocław - Kraków 1995.
 • Hellwig Z.: Taksonometria ekonomiczna, jej osiągnięcia, zadania i cele. W: Taksonomia - teoria i jej zastosowania. Materiały z konferencji naukowej, Mogilany, 27-28.9.1989 r., Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1990.
 • Hellwig Z.: Zarys ekonometrii. PWE, Warszawa 1973.
 • Herczyński J., Siwińska-Gorzelak J.: Administracyjna waga wiejska w algorytmie podziału subwencji oświatowej. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2012.
 • Hetmańska S.: Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego regionu śląskiego na tle województw Polski - analiza statystyczna. W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1096, Ekonometria 15, Wrocław 2005.
 • Hildebrand F.D.: Introduction to Numerical Analysis. Nowy Jork 1956.
 • Hozer J.: Matematyczno-ekonomiczne modele funkcjonowania gospodarki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 • Hozer J.: Mikroekonometria. Analizy, diagnozy, prognozy. PWE, Warszawa 1993.
 • Hozer J.: Tempus locum, homo casus et fortuna regit fatum. Zbiór esejów ekonomicznych. Szczecin 2003.
 • Hozer J., Doszyń M.: Ekonometria skłonności. PWE, Warszawa 2004.
 • Huang D.S., Schulz W., Romański J.: Wprowadzenie do zastosowań matematyki w analizach ekonomicznych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1996.
 • Infrastruktura techniczna a rozwój miasta. Red. D. Stawasz. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 • Inwestorzy idą tam, gdzie są dobre kadry. "Wspólnota" 2010, nr 49.
 • Inwestycje rzeczowe i kapitałowe. Red. J. Różański. Difin, Warszawa 2006.
 • Isard W.: Metody analizy regionalnej. PWN, Warszawa 1965.
 • Jabłoński W.: Procesy inwestycyjne i ocena ich ekonomicznej efektywności, zarządzanie projektami zmian w firmie. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec 2002.
 • Jajuga K.: Możliwości zastosowania metod klasyfikacji w zagadnieniach finansowych. W: Zastosowania metod ilościowych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu nr 686, Wrocław 1994.
 • Jajuga K. i T.: Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Jajuga T., Słoński T.: Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997.
 • Jakóbik K., Kurkiewicz J.: Analiza struktury umieralności według przyczyn w środowisku wielkomiejskim w Polsce w 1990 roku. W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 418, Kraków 1994.
 • Jakubczyc J.: Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Wrocław 1996.
 • Janasz W., Skalski Z.: Problemy inwestycyjnego rozwoju regionu. PWN, Warszawa - Poznań 1985.
 • Janicki L.: Rewitalizacja, czyli jak zagrożenia można skutecznie zamienić w atuty. "Rzeczpospolita" z 28 kwietnia 2011.
 • Jankiewicz-Siwek A.: Wielowymiarowa analiza porównawcza w ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstw. W: Metody ilościowe w analizie finansowej. Red. E. Nowak. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997.
 • Jankowski W.: Atrakcyjne województwa. "Wspólnota" 2007, nr 3.
 • Janowska H.: Strategie finansowania gminnych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Szczecin 2002.
 • Jarczewski W.: Pozyskiwanie inwestorów do gmin. Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 • Jaremen D.E.: Waloryzacja przestrzenna regionu sudeckiego jako obszaru turystycznego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 747, Zarządzanie i Marketing 5, Wrocław 1997.
 • Jarosiński K.: Finansowanie inwestycji komunalnych w Polsce w warunkach samorządności lokalnej. Monografie i opracowania nr 523. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003.
 • Jarosiński L.J.: Spójność ekonomiczna regionów w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej i II Rzeczpospolitej. "Gospodarka Narodowa" 2002, nr 4(128).
 • Jastrzębska M.: Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-^2006. "Finanse Komunalne" 2007, nr 7.
 • Jastrzębska M.: Podstawy polityki dochodowej jednostek samorządu terytorialnego. W: Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. T. II. Finanse i budżety samorządów. Red. S. Dolata. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000.
 • Jastrzębska M.: Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 • Jastrzębska M.: Polityka inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego. "Samorząd Terytorialny" 2005, nr 9.
 • Jastrzębska M.: Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego przed akcesją i po akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej. "Finanse Komunalne" 2009, nr 12.
 • Jastrzębska M.: Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego. W: Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego - 2006. Red. W. Miemiec. Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2006.
 • Jefremienko M., Wolska H.: Kondycja ekonomiczna miasta. "Wspólnota" 2000, nr 16.
 • Jędrzejewski L.: Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Wybrane zagadnienia. Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2007.
 • Jędrzejewski L.: Polityka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. ODiDK Sp. z o.o., Gdańsk 2004.
 • Jog V., Suszyński C.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa 1993.
 • Kaliszczak L.: Działalność inwestycyjna w gminach o walorach turystycznych na przykładzie Jaworza. W: Finanse, ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych. Red. H. Henzel. "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, Katowice 1999.
 • Kamiński A.: Zastosowanie modelu Project Finance przy inwestycjach komunalnych. "Finanse Komunalne" 2006, nr 1-2.
 • Kańczuga W.: Wydatki jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2009 według wybranych działów klasyfikacji budżetowej. "Finanse Komunalne" 2010, nr 1-2.
 • Karst Z.: Techniczno-ekonomiczna infrastruktura gospodarki narodowej. PWE, Warszawa - Wrocław 1986.
 • Kaufman H., Groboillot J.L.: Laprevision economique a court ternie. Paris 1968.
 • Kawała J., Modras M., Kalinowska E.: Studium wykonalności dla inwestycji komunalnych. Lemtech, Kraków 2003.
 • Kay Z.: Seks, klamstwa i kłopoty ze statystyką. "Dziennik Gazeta Prawna" z 25 sierpnia 2011, nr 164 (3050).
 • Kildisziew G., Frenkiel A.: Analiza szeregów czasowych i prognozowanie. PWE, Warszawa 1976.
 • Klewińska U.: Wieloletni plan inwestycyjny. Metodyka oceny inwestycji komunalnych. T. II. Municipium, Warszawa 1999.
 • Klewińska U.: Wieloletni plan inwestycyjny. Przygotowanie WPI - wniosek inwestycyjny, tom I. Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1999.
 • Kluka L., Kluza K., Symulacja wpływu zmian ustawowych na dostępność finansowania dla JST. Nowe formy finansowania zadań samorządowych. "Finanse Komunalne" 2012, nr 1-2.
 • Kobeszko J.: Inwestycje - co po 2012? "Wspólnota" 2012, nr 19-20.
 • Kohn S.: Z metodologii badania koniunktury. "Ekonomista" 1936, tom 3, Warszawa 1936.
 • Kolenda M.: Mierniki prognostycznej klasyfikacji szeregów czasowych. W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu nr 780, Wrocław 1997.
 • Kolonko J.: Pojęcie struktury, zmian struktury i stabilności strukturalnej w modelowaniu ekonometrycznym. W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, nr 115, Katowice 1990.
 • Kołaczkowski B., Ratajczak M.: Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Kołodziejczyk D.: Wpływ przedsiębiorczości na sytuację finansową gmin. "Wiadomości Statystyczne" 2003, nr 3.
 • Komar A.: O nowy kształt finansów publicznych w Polsce. Zarys koncepcji. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1994, nr 4.
 • Kończak G.: On the Modifications of Timofiejuk's Index. W: MSA '95 - Multivariate Statistical Analysis. Uniwersytet Łódzki 1995.
 • Kordos J.: Jakość danych statystycznych. PWE, Warszawa 1988.
 • Kordos J.: Metody analizy i prognozowania rozkładu płac i dochodów ludności. PWE, Warszawa 1973.
 • Kosiedowski W.: Kategoria poziomu życia w teorii i praktyce polityki społecznej byłego ZSRR. W: Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXI11, Zeszyt 273, Toruń 1993.
 • Kosiedowski W.: Przestrzenne zróżnicowanie dynamiki i poziomu uprzemysłowienia byłego ZSRR. W: Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXIV, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 295, Toruń 1995.
 • Kosiedowski W., Kufel T.: Analiza przestrzennych relacji efektywnościowych (na przykładzie woj. włocławskiego). "Wiadomości Statystyczne" 2001, nr 9.
 • Kostrowicki J.: Typologia rolnictwa. Założenia, kryteria, metody. "Przegląd Geograficzny" 1969, z. 4.
 • Kotlińska J.: Wieloletnia prognoza finansowa - jak zrozumieć przepisy ustawowe, aby je prawidłowo stosować. "Finanse Komunalne" dodatek specjalny do numeru 10/2010.
 • Kowalski R.: Meldunek na wagę podatków. "Wspólnota" 2011, nr 35.
 • Krasucka-Bodynek M.: Determinanty realizacji zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego. W: Polska samorządność w integrującej się Europie. Red. A. Szewczuk. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Krasucka-Bodynek M.: Realizacja zadań inwestycyjnych w aspekcie roczności planowania budżetowego. W: Problemy zarządzania w działalności samorządu terytorialnego. Red. S. Dolata, Opole 2002.
 • Krawczyk G.: Dysproporcje w rozwoju społeczno-gospodarczymi gmin woj. lubelskiego. "Wiadomości Statystyczne" 2007, nr 3.
 • Krukowski K., Węgrowska E.: Typologia gmin woj. warmińsko-mazurskiego. "Wiadomości Statystyczne" 2003, nr 4.
 • Kruszka K.: Kwantyfikacja nierównomierności rozkładów empirycznych. W: Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Zeszyty Naukowe - Seria I, zeszyt 176, Poznań 1991.
 • Kruszka K.: Miary podobieństwa struktury obiektów społeczno-ekonomicznych (studium porównawcze). W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Seria I, z. 159, Poznań 1989.
 • Kryńska E.: Wielowymiarowa analiza porównawcza popytowej strony rynku. "Wiadomości Statystyczne" 1996, nr 9.
 • Krzysztofiak M.: Ekonometria. PWE, Warszawa 1978.
 • Kuczowic J.: Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości przez samorządy gmin - wyniki badań. W: Prawno-ekonomiczne aspekty rozwoju przedsiębiorczości. Cz. I. Podstawowe determinanty rozwoju przedsiębiorczości w latach 2002-2003. Zeszyt Naukowy pod red. J. Ostaszewskiego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003.
 • Kudłacz T.: Modelowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w układach regionalnych. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1992.
 • Kudłacz T.: Ocena jakości przestrzeni miejskiej. "Wiadomości Statystyczne" 1995, nr 3.
 • Kudłacz T.: Syntetyczna ocena potencjalnych możliwości rozwoju gmin w Makroregionie Południowo-Wschodnim. W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 377, Kraków 1992.
 • Kukuła K.: Dynamiczno-przestrzenne aspekty analizy struktur gospodarczych. "Wiadomości Statystyczne" 1976, nr 5.
 • Kukuła K.: Metoda unitaryzacji zerowanej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Kukuła K.: O pewnej metodzie relatywizacji cech diagnostycznych z preferowaniem wartości ponadprzeciętnych. "Przegląd Statystyczny" 1994, nr 2.
 • Kukuła K.: Problem pomiaru dynamiki zróżnicowań w przestrzennych analizach strukturalnych. W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 405, Kraków 1993.
 • Kukuła K.: Propozycja miary zgodności układów porządkowych. W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 222, Kraków 1986.
 • Kukuła K.: Przegląd wybranych miar zgodności struktur. "Przegląd Statystyczny" 1986, nr 4.
 • Kukuła K.: Przestrzenna analiza skupu w rolnictwie indywidualnym. W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 441, Kraków 1994.
 • Kukuła K.: Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 89, Kraków 1989.
 • Kukuła K.: Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 1996.
 • Kukuła U., Kukuła K.: Zmiany strukturalne usług produkcyjnych w rolnictwie indywidualnym w latach 1975-1984. W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 246, Kraków 1987.
 • Kukuła K., Surówka-Marszałek D.: Analiza strukturalna nakładów inwestycyjnych w sferze wymiany. W: Folia Oeconomica Cracoviensia, vol. XXXII, Kraków 1989.
 • Kukułka K.: Dynamika oraz kierunki zmian struktury usług produkcyjnych w rolnictwie. Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań 1986.
 • Kurek W.: Rachunek efektywności i ocena finansowa inwestycji w gospodarce rynkowej. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Filia w Rzeszowie, Rzeszów 1997.
 • Kurowska A.: Koniec z lokalnymi inwestycjami? " Rzeczpospolita" z dnia 22 lipca 2010.
 • Kurowski S.: Zróżnicowanie przestrzenne gospodarki polskiej w 1974 i 1989 roku. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1997.
 • Lange O.: Statystyczne badanie koniunktury. Kraków 1931.
 • Langer W.: Promocja inwestycyjna jako istotna determinanta rozwoju miasta. W: Województwo Śląskie. Integracja, konkurencyjność, nowe inicjatywy. Red. A. Klasik. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie, Katowice - Chorzów 2001.
 • Lenz R.C. (jr): Metodologia prognozowania. PWN, Warszawa 1978.
 • Levitas T., Mc Culbegh J., Pigey J.: Reforma budżetu, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej gmin. "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 4. Lipiński Cz.: Wrażliwość systemu ekonomicznego na zmiany w strukturze nakładów i wyników. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 • Lorek K.: Zmiany w strukturze konsumpcji żywności w Polsce w układzie przestrzennym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1993.
 • Lubińska T., Franek S., Będzieszak M., Potencjał dochodowy samorządu w Polsce. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007.
 • Lukaszin J.P.: Adaptiwnyje metody kratkosrocznogo prognozirowanija. Moskwa 1979.
 • Łyko J., Magiera J.: Zasada inercji w prognozowaniu gospodarczym. W: Ekonometria. Materiały z XXVIII Konferencji Ekonometrycznej i X Seminarium Naukowego im. Z. Pawłowskiego. Katowice - Kraków - Wrocław. Prace Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1994.
 • Maciejewski W.: Ekonometria jako metoda opisu funkcjonowania systemu gospodarczego i sterowania tym systemem. W: Ekonometria - nadzieje, osiągnięcia, niedostatki. PWN, Warszawa 1987.
 • Mackiewicz M., Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M.: Ramy finansowe strategii rozwoju województw na lata 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regonalnego, Warszawa 2006.
 • Malina A.: Badanie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno - ekonomicznego Polski. W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 388, Kraków 1992.
 • Malina A.: Prognozowanie zjawisk ekonomicznych w oparciu o metody wykładniczego wygładzania szeregów czasowych. W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 440, Kraków 1994.
 • Marcinek K.: Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 • Marczak J.: Czynnik czasu w zobowiązaniach podatkowych podmiotów gospodarczych. W: Finanse i bankowość - przekształcenia systemowe. Cz. I. Finanse publiczne, system bankowy. Red. K. Piotrowska-Marczak. Absolwent, Łódź 1997.
 • Markowska M., Sobczak E.: Sektorowe struktury pracujących w regionach Polski. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 809, Zarządzanie i Marketing nr 11, Wrocław 1999.
 • Markowska M., Strahl D.: Przemiany sektorowej struktury pracujących w regionie jeleniogórskim w latach 1991-1994. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 747, Zarządzanie i Marketing 5, Wrocław 1997.
 • Markowska-Bzducha E.: Potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. W: Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego. Red. S. Kańduła. Poznań 2008.
 • Martan L.: Wybrane zagadnienia rzeczowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Leopoldinum, Wrocław l994.
 • Małachowski J.: Infrastruktura oświatowa w Polsce. W: Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego. Red. J. Brdulak. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 • Matusik S.: Miernik poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego jako wskaźnik dywergencji gmin woj. małopolskiego. "Wiadomości Statystyczne" 2007, nr 4.
 • Mazur A.: Inwestowanie w zasoby niematerialne - szanse i zagrożenia. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 961, Wrocław 2002.
 • Mazurkiewicz P.: Samorządy zaciskają pasa. "Rzeczpospolita" z 16 kwietnia 2012 r.
 • Mączka L.: Analiza współzależności między obszarem gospodarstwa a koncentracją pogłowia zwierząt i pomieszczeń inwentarskich. W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 326, Kraków 1990.
 • Melich K.: Kilka uwag na temat dynamicznej analizy obiektywnej jakości życia. W: Ekonometria. Materiały z XXVIII Konferencji Ekonometrycznej i X Seminarium Naukowego im. Z. Pawłowskiego. Katowice - Kraków - Wrocław. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1994.
 • Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Red. E. Gatnar i M. Walesiak. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
 • Metody statystyki międzynarodowej. Red. A. Zeliaś. PWE, Warszawa 1988.
 • Michalski T.: Miary taksonomiczne w programowaniu dojścia do Unii Europejskiej (podobieństwo struktur, zróżnicowanie poziomów, dystans czasowy). "Przegląd Statystyczny" 1995, nr 2.
 • Michilewicz K.: Współczynnik nierównomierności Zengi rozkładu dochodów - wybrane zagadnienia, "Śląski Przegląd Statystyczny", nr 7 (13), brw.
 • Mikołajewicz Z.: Gospodarka zasobami środków trwałych infrastruktury przemysłowej. Instytut Śląski w Opolu, Opole 1992.
 • Mikulec A.: Zmiany w strukturze gospodarczej woj. łódzkiego. "Wiadomości Statystyczne" 2006, nr 4.
 • Milo W.: Szeregi czasowe. PWE, Warszawa 1990.
 • Misterek W.: Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Difin, Warszawa 2008.
 • Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K.: Gospodarka samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Młodak A.: Modernizacja statystyki działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej. "Wiadomości Statystyczne 2012, nr 8.
 • Modelowanie i planowanie wzrostu gospodarki narodowe. Red. Z. Czerwiński. PWN, Warszawa 1982.
 • Murawski M.: Transfer środków Unii Europejskiej do samorządów - bezpośrednio, zaliczka, prefinansowanie i znów bezpośrednio(tezy wystąpienia). "Finanse Komunalne" 2010, nr 1-2.
 • Mykowska Z.: Czynniki kształtujące działalność inwestycyjną jednostek samorządu terytorialnego. "Finanse Komunalne" 2005, nr 1-2.
 • Mykowska Z.: Wykonanie budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w 2007 roku (na podstawie sprawozdań dla Sejmu i Senatu RP). "Finanse Komunalne" 2008 nr 7-8.
 • Mynarski S.: Prosta metoda ekstrapolacji trendu z addytywnym składnikiem sezonowym. "Handel Wewnętrzny" 1975, nr 3.
 • Narkiewicz I.: Regionalne zróżnicowanie poziomu życia ludności. "Wiadomości Statystyczne" 1996, nr 7.
 • Nieklasyczne metody prognozowania. Red. M. Cieślak. PWN, Warszawa 1983.
 • Niewczas R.: Badanie średniego tempa zmian - teoria a praktyka. W: Rozwój metodologii badań statystycznych w Polsce. Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 44, GUS, Warszawa 1995.
 • Noga M.: Państwo a inwestycje w gospodarce rynkowej. Dolnośląska Oficyna Wydawnicza, Wrocław 1994.
 • Nowak E.: Analiza kosztów. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1994.
 • Nowak E.: Badania procesów społeczno-ekonomicznych z zastosowaniem metod statystycznej analizy porównawczej. W: Rozwój metodologii badań statystycznych w Polsce. Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 44, GUS, Warszawa 1995.
 • Nowak E.: Kryteria oceny systemów informacyjnych controllingu przedsiębiorstwa. W: Informacyjne wspomaganie controllingu. Red. E. Nowak. Materiały konferencyjne, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu nr 798, Wrocław 1998.
 • Nowak E.: Metody taksonomiczne w badaniach ekonomiczno-rolniczych. Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Zeszyt 5, Taksonomia, Jelenia Góra - Łódź-Wrocław 1998.
 • Nowak E.: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-ekonomicznych. PWE, Warszawa 1990.
 • Nowak E.: Metodyka statystycznych analiz porównawczych efektywności obiektów rolniczych. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1985.
 • Nowak E.: Problem informacji w modelowaniu ekonometrycznym. PWN, Warszawa 1990.
 • Nowak E.: Problemy wielokryterialnej analizy taksonomicznej. W: Taksonomia - teoria i jej zastosowania. Materiały z konferencji naukowej, Mogilany, 27-28.9.1989 r., Akademia Ekonomiczna, Kraków 1990.
 • Nowak E.: Taksonomiczna analiza struktury kosztów. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995.
 • Nowak E.: Zastosowanie metod statystycznych do oceny efektywności płac. Warszawa - Lublin 2000.
 • Nowakowska A.: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu turystycznego w układach przestrzennych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomiczne w Krakowie. Seria specjalna: Monografie nr 88, Kraków 1989.
 • Obrębalski M.: Problemy informacyjne i metodyczne ocen stanu gmin. "Wiadomości Statystyczne" 1996, nr 9.
 • Obrębalski M.: Przemiany funkcjonalne subregionu jeleniogórskiego w końcu XIX i XX wieku. "Śląski Przegląd Statystyczny" 2002, nr 1 (7).
 • Obrębalski M., Sobczak E.: Kraje Unii Europejskiej według gospodarczej konkurencyjności i atrakcyjności. "Wiadomości Statystyczne" 2006, nr 12.
 • Ocena efektywności przedsięwzięć gospodarczych. Red. E. Nowak. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998.
 • Owsiak S., Kurowski P., Stepaniuk K.: Alokacyjna funkcja systemu finansów publicznych. Układ przestrzenny. W: Finanse i bankowość - przekształcenia systemowe. Cz. I. Finanse publiczne. System bankowy. Red. K. Piotrowska-Marczak. Absolwent, Lódź 1997.
 • Pakoński K.: Zintegrowane zarządzanie finansami zorientowane na cele. Municipium, Warszawa 2001.
 • Patrzałek L.: Finanse samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
 • Pawełek B.: Kilka uwag dotyczących miar Braya-Curtisa, Canberra i Clarka. "Przegląd Statystyczny" 2007, nr 3.
 • Pawłowski Z.: Modele ekonometryczne równań opisowych. PWN, Warszawa 1971.
 • Pawłowski Z.: Wybór klasy modelu ekonometrycznego dla celów predykcji. "Przegląd Statystyczny" 1971, nr 1.
 • Perło D.: Źródła finansowania rozwoju regionalnego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2004.
 • Piałucha M.: Kierunki i sposoby przekształcania struktury działalności przedsiębiorstw (na przykładzie regionu opolskiego). W: Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej. Red.. Z. Mikołajewicz. Uniwersytet Opolski-Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Opolu, Opole 1995.
 • Piasecki M.: Podział na jasną i ciemną stronę mocy nie jest oczywisty. "Dziennik Gazeta Prawna" z 5 maja 2011, nr 86 (2972).
 • Piasny J.: Poziom i jakość życia ludności oraz źródła i mierniki ich określania. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1993, z. 2.
 • PIB régionaux par habitant en 2008. Eurostat, Komunikat nr 1 1/28, z 24 lutego 2011 r.
 • Piech K.: Pożytki z Nagrody Nobla. "Rzeczpospolita" z 23.10.2011 r.
 • Piszczek M., Filas J. : Budżet jako instrument efektywnego zarządzania finansami gminy. W: Finanse i bankowość - przekształcenia systemowe. Cz. I. Finanse publiczne. System bankowy. Red. K. Piotrowska-Marczak. Absolwent, Łódź 1997.
 • Pociecha J.: Metody statystyczne w badaniach marketingowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Pociecha J.: Wielowymiarowa analiza porównawcza przebiegu procesów ruchu naturalnego ludności krajów europejskich w latach 1980-1991. W: O związkach demografii, statystyki i ekonometrii. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994.
 • Pociecha J.: Zmiany liczby i struktury ludności w Polsce w latach 1946-1986. W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 342, Kraków 1991.
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K.: Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. PWE, Warszawa 1988.
 • Podolec B., Szymanowicz K.: Próba usystematyzowania miar podobieństwa. W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 203, Kraków 1984.
 • Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii europejskiej. Red. L. Patrzałek. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań - Wrocław.
 • Polak K,: Zarządzanie inwestycjami w gminie. "Gazeta Prawna" nr 82 (1700) z dnia 26 kwietnia 2006 r.
 • Pomiar statystyczny. Red. W. Ostasiewicz. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2003.
 • Pomykalska B.: Ocena finansowa przedsięwzięć rozwojowych. W: Finanse przedsiębiorstw z elementami zarządzania i analizy. Red. M. Wypych. Absolwent, Łódź 1995.
 • Porawski A.: Jaki jest prawdziwy obraz polskiego samorządu. "Rzeczpospolita" z 17 maja 2011.
 • Prognozowanie gospodarcze. Red. B. Cieślak. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1993.
 • Prusek A.: Analiza warunków działania rolnictwa w gminach Makroregionu Południowo-Wschodniego. W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 377, Kraków 1992.
 • Prusek A.: Strategia rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej. Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", Kraków 1995.
 • Przestrzenne zróżnicowanie budżetów gmin według województw w łatach 1992-1996. "Finanse Komunalne" 1998, nr 4.
 • Quinet L.: Sériés temporelles et décisions économiques. Dunod, Paryż 1969.
 • Radhakrishna Rao C.: Statystyka i prawda. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Radziukiewicz M.: Nierówności dochodowe gospodarstw domowych. "Wiadomości Statystyczne" 2006, nr 10.
 • Ralston A.: Wstęp do analizy numerycznej. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1975.
 • Ranking gmin według syntetycznych mierników rozwoju. "Finanse Komunalne" 1996, nr 3.
 • Rapkiewicz M.: Sytuacja finansowa sektora samorządowego w Polsce - ostatnie lata oraz perspektywy. W : Efektywność, planowanie, rozwój - jednostki samorządu terytorialnego wobec kluczowych wyzwań strukturalnych. Instytut Sobieskiego, Warszawa 2012.
 • Ratajczak M.: Infrastruktura w gospodarce rynkowej. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1999.
 • Régional Governments in France, Germany, Poland and Netherlands. Red. G.H. Boogert. Rotterdam 2005.
 • Roeske-Słomka I. Rozkłady cech a rozkłady liczebności na przykładzie gospodarstw domowych. W: Cybernetyka ekonomiczna i informatyka. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Zeszyty Naukowe - seria I, nr 217, Poznań 1994.
 • Roeske-Słomka I.: Klasyfikacja obiektów na podstawie entropii. "Wiadomości Statystyczne" 2008, nr 9.
 • Roeske-Słomka I.: Rozkłady gospodarstw domowych pracowniczych według dochodu na podstawie miar entropijnych. Prace z zakresu statystyki i demografii. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Zeszyty Naukowe - seria I, nr 251, Poznań 1997.
 • Roeske-Slomka I.: Wielkość i entropia gospodarstw domowych w Polsce (w świetle powojennych spisów ludności). Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1994.
 • Romanow A.A., Gambarow G.M.: Statystyczne metody analizy zmian struktury. W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, nr 120, Katowice 1991.
 • Rozwój infrastruktury transportu. Red. K. Wojewódzka-Król. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 • Rudnicki L.: Badanie podobieństw i różnic struktur konsumpcji przy zastosowaniu analizy dystansów. W: Folia Oeconomica Cracoviensia, vol. XXIX, Kraków 1989.
 • Rudnicki L.: Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji wiejskich i miejskich gospodarstw domowych. W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 359, Kraków 1991.
 • Rudzka-Lorentz Cz., Sierak J.: Zarządzanie finansami w gminach. W: Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Red. H. Sochacka-Krysiak. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 • Rusnak Z: Próba oceny i porównania dobrobytu gospodarstw domowych pracowników oraz gospodarstw emerytów i rencistów w Polsce. "Śląski Przegląd Statystyczny" 2002, nr 1 (7).
 • Rutkowski J.: Podobieństwo struktur i zmiany strukturalne. Zagadnienie kwantyfikacji. "Wiadomości Statystyczne" 1981, nr 8.
 • Rutkowski J.: Rozwój gospodarczy i poziom życia. GUS, Warszawa 1984.
 • Sadowy M.: Zarządzanie funkcjonowaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej. W: Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Red. H. Sochacka-Krysiak. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 • Salamanga M.: Specjalizacja inwestycyjna województw. "Wiadomości Statystyczne" 2009, nr 1.
 • Salamanga M.: Statystyczna analiza skłonności do oszczędzania w gospodarstwach domowych w Polsce. W: Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej. Red. J. Kolonko, W. Gamrot. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 • Sarkisian S.A., Golowanow L.W.: Prognozirowanije razwitija bolszich sistiem. Nauka, Moskwa 1975.
 • Sączewska-Piotrowska A.: Nierówności dochodowe gospodarstw domowych. "Wiadomości Statystyczne" 2005, nr 6.
 • Sej-Kolasa M.: Informacja jako podstawowe pojęcie systemu informacyjnego. W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 765, Wrocław 1998.
 • Sej-Kolasa M.: Metody taksonomiczne w badaniach środowiska naturalnego. W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1096, Ekonometria 15, Wrocław 2005.
 • Sej-Kolasa M.: Metody taksonomiczne w badaniach środowiska naturalnego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1096, Ekonometria 15, Wrocław 2005.
 • Sej-Kolasa M.: Wybrane problemy statystyki w systemie informacji o środowisku. W: Ekonometria. Materiały z XXXI Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej i XIII Seminarium Naukowego im. Z. Pawłowskiego. Red. L. Fornal. Katowice 1995.
 • Siedlecka U.: Prognozy ostrzegawcze. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu nr 651, Seria: Monografie i Opracowania nr 99, Wrocław 1995.
 • Siedlecki J., Tarczyński G.: Klasyfikacja obiektów za pomocą sztucznych sieci neuronowych. W: Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania. Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Zeszyt 5, Taksonomia, Jelenia Góra - Łódź - Wrocław 1998.
 • Sierak J., Górniak R.: Ocena efektywności i finansowania projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanych funduszami Unii Europejskiej. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.
 • Sierak J.: Budżety inwestycyjne gmin w latach 1994-1998. W: Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. T. II. Finanse i budżety samorządów. Red. S. Dolata. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000.
 • Skica T.: Wykorzystanie struktury budżetu gminy w ocenie potencjału jednostki samorządu terytorialnego. "Samorząd Terytorialny" 2011, nr 3.
 • Skłonność do inwestowania w gminach województwa katowickiego w latach 1992-1996. "Studia Ekonomiczne" nr 6, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999.
 • Słaby T.: Poziom życia, jakość życia. "Wiadomości Statystyczne" 1990, nr 6.
 • Słaby T.: Przyszłość wskaźników społecznych. "Wiadomości Statystyczne" 1999, nr 1.
 • Słownik języka polskiego. Red. M. Szymczak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Słupik S.: Inwestycje infrastrukturalne jako niezbędny warunek rozwoju gospodarczego gminy. W: Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce. Red. J. Kaja, K. Piech. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 • Sobczak W., Malina M.: Metody selekcji informacji. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1978.
 • Sobczyk K.: Losowość, złożoność, prognozowalność: próby zrozumienia. "Nauka" 2006, nr 2.
 • Sobczyk M.: Syntetyczny miernik jakości środowiska przyrodniczego. W: Taksonomia. Zeszyt nr 2, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Jelenia Góra - Wrocław - Kraków 1995.
 • Sobczyk M.: Syntetyczny miernik w badaniach przestrzennego zróżnicowania popytu na usługi. "Wiadomości Statystyczne" 1998, nr 8.
 • Sobczyk M.: Wybrane zagadnienia taksonomii numerycznej. W: Rozwój metodologii badań statystycznych w Polsce. Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 44, GUS, Warszawa 1995.
 • Sojka E.: Z badań nad rozwojem demograficznym i gospodarczym powiatów województwa śląskiego - analiza taksonomiczna. W: Ryzyko w procesach gospodarczych, społecznych i inwestycjach kapitałowych. Red. W. Szkutnik. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr 57, Katowice 2009.
 • Sokołowski A., Zając K.: Rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy. PWE, Warszawa 1987.
 • Sokołowski A.: Analiza przestrzennego zróżnicowania dynamiki średnich płac w Polsce w latach 1982-1988. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 380, Kraków 1992.
 • Sokołowski A.: Empiryczne testy istotności w taksonomii. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 108, Kraków 1992.
 • Sprawozdania z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa, lata od 2005 do 2011.
 • Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego. Red. L. Patrzałek. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań - Wrocław 2007.
 • Stanek R., Sypień B.: Infrastruktura a pieniądze. Jak dobrze przygotować strategiczne inwestycje infrastrukturalne. Zintegrowane zarządzanie finansami. Poradnik dla gmin - cz. 5. Municipium, Warszawa 2001.
 • Stanisz T.: Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych. PWN, Warszawa 1986.
 • Stańczuk M., Morawski I.: Zielone parki i nowoczesne finanse. "Rzeczpospolita" z 11 marca 2011 r.
 • Statystyczne metody analizy danych. Red. W. Ostasiewicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998.
 • Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej. Red. J. Kolonko, W. Gamrot. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 • Stawicki J,: Metody filtracji w modelowaniu procesów ekonomicznych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1993.
 • Stawicki J.: Wykorzystanie łańcuchów Markowa w analizie rynku kapitałowego. Wydawnictwo UMK, Toruń 2004.
 • Stec M.: Analiza porównawcza miar syntetycznych rozwoju społeczno-gospodarczego województw. "Wiadomości Statystyczne" 2007, nr 6.
 • Steczkowski J.: Ilościowe i jakościowe aspekty badań naukowych. W: Prace z zakresu statystycznych metod kontroli jakości. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 263, Kraków 1988.
 • Steczkowski J., Zeliaś A.: Statystyczne metody analizy cech jakościowych. PWE, Warszawa 1981.
 • Stefanowicz B.: Łagodna siła informacji. "Wiadomości Statystyczne" 2008, nr 2.
 • Strahl D.: Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego. PWE, Warszawa 1990.
 • Strahl D.: Modelowanie struktury portfela kredytowego banku w układzie przestrzenno - sektorowym. W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Red. A. Zeliaś. Materiały z XVIII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1997.
 • Strahl D.: Przemiany sektorowej struktury pracujących w regionie jeleniogórskim w latach 1991-1994. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 747, Zarządzanie i Marketing 5, Wrocław 1997.
 • Strahl D.: Systemowa i operacyjna miara konkurencyjności sektora bankowego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 883, Wrocław 2000.
 • Strahl D.: Transformacja strukturalna w Polsce w świetle parametrów krajów Unii Europejskiej. W : Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej. Red. Z. Mikołajewicz. Uniwersytet Opolski - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Opolu, Opole 1995.
 • Strahl D.: Zróżnicowanie rozwoju regionów Polski. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 885, Zarządzanie i Marketing 17, Wrocław 2001.
 • Strahl D., Głuszczak D.: Infrastruktura finansowa Polski. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 809, Zarządzanie i Marketing nr 11, Wrocław 1999.
 • Strahl D., Walesiak M.: Normalizacja zmiennych w skali przedziałowej i ilorazowej w referencyjnym systemie granicznym. "Przegląd Statystyczny" 1997, nr 1.
 • Stroińska Z.: Zróżnicowanie i koncentracja płac w gospodarce uspołecznionej w latach 1960-1970. "Wiadomości Statystyczne" 1972, nr 3.
 • Strzembicki L., Grabiński T.: Przestrzenne i społeczno-zawodowe zróżnicowanie konsumpcji w Polsce. W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 359, Kraków 1991.
 • Surówka-Marszałek D.: Zasoby materialne w handlu wewnętrznym. Odtwarzanie i rozwój w latach 1976-1988. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria specjalna: Monografie nr 114, Kraków 1993.
 • Swianiewicz P.: Finanse lokalne teoria i praktyka. Municipium, Warszawa 2004.
 • Swianiewicz P.: Finanse samorządowe - koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Municipium, Warszawa 2011.
 • Swianiewicz P.: Ile naprawdę inwestują polskie samorządy. "Finanse Komunalne" 2005, nr 11.
 • Swianiewicz P.: Inwestycje infrastrukturalne 2008-2010. "Wspólnota" 2011, nr 42.
 • Swianiewicz P.: Inwestycje w infrastrukturę techniczną. "Wspólnota" 2006, nr 41.
 • Swianiewicz P.: Kondycja finansowa samorządów? Nadwyżka operacyjna w 2007 r. "Wspólnota" 2009, nr 9.
 • Swianiewicz P.: Na przekór stagnacji. Ranking inwestycyjny samorządów 2000-2002. "Wspólnota" 2003, nr 21.
 • Swianiewicz P.: Najbogatsi 2011. "Wspólnota" 2012, nr 27-28.
 • Swianiewicz P.: Ranking inwestycyjny samorządów 2001-2003. "Wspólnota" 2004, nr 21.
 • Swianiewicz P.: Środki unijne w samorządach ~ kto korzysta najwięcej? "Samorząd Terytorialny" 2012, nr 5.
 • Swianiewicz P.: Wydatki bieżące na administrację. "Wspólnota" 2008, nr 23.
 • Swianiewicz P.: Wydatki inwestycyjne samorządów na infrastrukturę techniczną. "Wspólnota" 2009, nr 43.
 • Swianiewicz P.: Wydatki samorządów na infrastrukturę techniczną. "Wspólnota" 2008, nr 41.
 • Swianiewicz P.: Wykorzystanie środków z UE. "Wspólnota" 2010, nr 45.
 • Swianiewicz P.: Wykorzystanie środków zagranicznych przez samorządy. "Wspólnota" 2009, nr 37.
 • Swianiewicz P.: Wyścig po euro już wystartował. "Wspólnota" 2004, nr 19.
 • Swianiewicz P., Śliwiński K.: Phare w gminach. "Wspólnota" 2003, nr 1.
 • Sytuacja dochodowa gmin województwa warszawskiego. Próba oceny w oparciu o mierniki rozwoju. "Wiadomości Statystyczne" 1998, nr 10.
 • Szczubiał M.: Wieloletnia prognoza finansowa - tworzenie instrumentów zarządzania finansami samorządu z poszanowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych. "Finanse Komunalne" 2010, nr 10 (dodatek specjalny).
 • Szewczuk A.: Gospodarka finansowa gmin - słabe i mocne strony. W: Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. T. II.
 • Finanse i budżety samorządów. Red. S. Dolata. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000.
 • Szewczuk A.: Jednostki samorządu terytorialnego i ich gospodarka finansowa na tle kategorii "dobra publicznego". W: Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane. Red. L. Patrzałek. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Szreder M.: Wsłuchać się w głos obywateli. "Rzeczpospolita" z 17 sierpnia 2011 r.
 • Szromnik A.: Marketingowa koncepcja stymulacji inwestycji zagranicznych w miastach i regionach. "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 1-2.
 • Szymanowicz K., Woźniak M., Zioło Z.: Diagnostyczność cech w wielowymiarowej analizie porównawczej. W: Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania. Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Zeszyt 5, Taksonomia, Jelenia Góra - Łódź - Wrocław 1998.
 • Szymla Z.: O miernikach oceny rozwoju regionów. W: Studia Regionalne w Polsce. Teoria, polityka, projektowanie. Red. F. Kuźnik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
 • Szymla Z.: Ocena poziomu rozwoju przemysłu w gminach Makroregionu Południowo - Wschodniego. W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 377, Kraków 1992.
 • Szymla Z.: Uwarunkowania rozwoju gospodarczego woj. krakowskiego. "Wiadomości Statystyczne" 1998, nr 1.
 • Szyrmer J.: Stopień specjalizacji rolnictwa. "Przegląd Geograficzny" 1976, z. 4.
 • Śląski tygrys - reklama. "Rzeczpospolita" - dodatek "Inwestycje regionalne" 1999, nr 203.
 • Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Red. A. Zeliaś. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2000.
 • Theil H.: Zasady ekonometrii. PWN, Warszawa 1979.
 • Timofiejuk I., Lasek M., Pęczkowski M.: Miary statystyczne. GUS, seria: Statystyka w Praktyce, Warszawa 1997.
 • Tobolska D.: Analiza opłacalności tynkowej inwestycji podmiotów gospodarczych. Cz. 1. IROG "Inicjatywa", Gdynia 1990.
 • Towarnicka H.: Inwestycje rzeczowe w warunkach transformacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1996.
 • Trojanek M.: Instrumenty stymulowania inwestycji prywatnych na przykładzie gmin wielkopolskich. W: Finanse, ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych. Red. H. Henzel. "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, Katowice 1999.
 • Trojanek M.: Oddziaływanie władzy lokalnej na efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych. Zeszyty Naukowe - seria II, Prace habilitacyjne, Zeszyt 137. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1994.
 • Trzaskalik T.: Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. PWE, Warszawa 2003.
 • Vademecum inwestora, przygotowanie i wykonawstwo inwestycji rzeczowych. Red. H. Henzel, K. Marcinek, H. Walica. GIPH, Katowice 1996.
 • Wajnu J.J.: Korrelacija riadow dinamiki. Mir, Moskwą 1972.
 • Walenia A.: Przygotowanie organizacyjne i kadrowe jednostek samorządu terytorialnego woj. podkarpackiego do absorpcji środków UE. "Samorząd Terytorialny" 2008, nr 11.
 • Walesiak M.: Metody analizy danych marketingowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Walesiak M.: Miary odległości struktur udziałowych. W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu nr 319, Wrocław 1985.
 • Walesiak M.: O problemie wyboru właściwej metody w klasyfikacji hierarchicznej. W: Ekonometria. Materiały z XXVIII Konferencji Ekonometrycznej i X Seminarium Naukowego im. Z. Pawłowskiego. Katowice - Kraków - Wrocław. Prace Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1994.
 • Walesiak M.: Pojęcie, klasyfikacja i wskaźniki podobieństwa struktur gospodarczych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 258, Wrocław l985.
 • Walesiak M.: Porównawcza analiza miar zgodności wyników klasyfikacji w świetle postulowanych własności. W: Taksonomia - teoria i jej zastosowania. Materiały z konferencji naukowej, Mogilany, 27-28.9.1989 r., Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1990.
 • Walica H.: Integracja wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1992.
 • Walica H.: Inwestycje przedsiębiorstwa. Seria: Ekonomika procesów inwestycyjnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1994.
 • Walica H.: Zarządzanie strategiczne i polityka inwestycyjna przedsiębiorstwa. Metodyka opracowywania projektów inwestycyjnych oraz ich realizacja. Kolegium Zarządzania AE w Katowicach, Katowice 1999.
 • Walińska E.: Inwestycje - definicja, zakres i klasyfikacja. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 961, Wrocław 2002.
 • Warżała R.: Taksonomiczna analiza lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. "Wiadomości Statystyczne" 2006, nr 4.
 • Waszkiewicz L.: Weryfikacja procedur prognostycznych. PWN, Warszawa 1976.
 • Wawrzyniak K., Zwolankowska M.: Dynamika zmiennych ekonomicznych przyjmujących wartości ujemne. "Wiadomości Statystyczne" 1998, nr 4.
 • Wdrażanie strategii rozwoju miasta. Red. M. Czornik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 • Welfe W.: Ekonometria. PWE, Warszawa 1996.
 • Wieloletni plan inwestycyjny. Metodyka oceny inwestycji komunalnych. Tom II. Municipium, Warszawa 1999.
 • Wieloletnie planowanie finansowe. Ocena zdolności kredytowej w gminie. Najtańszy pieniądz we właściwym czasie. Red. K.S. Cichocki. Municipium, Warszawa 2001.
 • Wieloletnie Plany Inwestycyjne. Zintegrowane zarządzanie finansami. Poradnik dla gmin-cz. 4. Red. R. Stanek, D. Śmiałowski. Municipium, Warszawa 2001.
 • Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego. Red. G. Trzpiot. PWE, Warszawa 2010.
 • Wierzbińska M., Stec M.: Rozwój gospodarczy woj. tarnobrzeskiego w przekroju gmin. "Wiadomości Statystyczne" 1997, nr 12.
 • Wierzchosławski S.: Węzłowe problemy metodologii badań statystycznych zjawisk społeczno-ekonomicznych. W: Rozwój metodologii badań statystycznych w Polsce. Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 44, GUS, Warszawa 1995.
 • Wiewióra M.: Wpływ nadwyżki operacyjnej budżetu na kondycję finansową jednostki samorządu terytorialnego. "Samorząd Terytorialny" 2008, nr 11.
 • Wiśniewska G., Wiśniewski J.W.: Uwarunkowania zmian strukturalnych produkcji budowlanej. "Wiadomości Statystyczne" 1989, nr 5.
 • Wiśniewski J.W., Zieliński Z.: Elementy ekonometrii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1996.
 • Witkowski M.: O pewnej metodzie kwantyfikacji efektywności działalności przedsiębiorstwa handlowego. W: Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej, Akademia w Poznaniu, Zeszyt 184, Poznań 1991.
 • Wojdacki K.P.: Atrakcyjność handlowa regionów i województw Polski. "Samorząd Terytorialny" 2011, nr 3.
 • Wojewódzka-Król K.: Infrastruktura transportu Polski w świetle integracji z UE. W: Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego. Red. J. Brdulak. SGH, Warszawa 2005.
 • Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R.: Infrastruktura transportu. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 • Wolska H., Jefremienko W.: Przegląd strategii. "Wspólnota" 2007, nr 5.
 • Wrzosek S.: Ocena efektywności rzeczowych inwestycji przedsiębiorstw. Wydawnictwo Sygma, Wrocław 1994.
 • Wydymus S.: Wykorzystanie procedur porządkowania liniowego w predyktywnej analizie stopnia dysproporcji rozwojowych w gospodarce światowej. W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 181, Kraków 1984.
 • Wyżnikiewicz B.: Zmiany strukturalne w gospodarce. Prawidłowości i ograniczenia. PWE, Warszawa 1987.
 • Yule U., Kendall M.G.: Wstęp do statystyki. PWE, Warszawa 1968.
 • Zadora K.: Ekonometryczna ekstrapolacja szeregów czasowych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr 155, Katowice 1980.
 • Zadora K.: Kilka uwag o wyrównywaniu wykładniczym. "Przegląd Statystyczny" 1974, nr 3.
 • Zadora K.: Specyfika struktury ekonometrycznych modeli systemów sterowanych. W: Ekonometria - nadzieje, osiągnięcia, niedostatki. PWN, Warszawa 1987.
 • Zając K.: Stan i rozwój metod taksonomicznych. W: Rozwój metodologii badań statystycznych w Polsce. Biblioteka Wiadomości Statystycznych tom 44, GUS, Warszawa 1995.
 • Zalewski A.: Mierniki rozwoju lokalnego. Materiały z konferencji "Mierniki rozwoju lokalnego w zarządzaniu gminą", Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin, Krynica 1995 (maszynopis powielony).
 • Zalewski Ł.: Rząd hamuje inwestycje. " Dziennik Gazeta Prawna" z 8-10 czerwca 2012 r.
 • Zarys ekonometrii. Red. Z. Hellwig. PWE, Warszawa 1977.
 • Zarządzenie nr 51 Ministra Finansów z dnia 13 lipca 1994 w sprawie sporządzania kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetów gminy (Dz. U. Ministerstwa Finansów z dnia 15 lipca 1994, nr 17).
 • Zarzycka Z., Więcek J.: Przemiany w konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji (w latach 1988-1992). W: Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego nr 118, seria B. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 • Zeliaś A.: Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych. W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 440, Kraków 1994.
 • Zeliaś A.: Teoria prognozy. PWE, Warszawa 1984.
 • Zeliaś A.: Węzłowe problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych. W: Zając K., Zeliaś A.: O związkach demografii, statystyki i ekonometrii. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994.
 • Zeliaś A.: Wybrane problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych. W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 388, Kraków 1992.
 • Zeliaś A., Malina A. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce 1994 r. "Przegląd Statystyczny" 1997, nr 1.
 • Zeliaś A., Pawełek B.: Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych. W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Red. A. Zeliaś. Materiały z XVIII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1997.
 • Zieliński R.: Tablice statystyczne. PWN, Warszawa 1972.
 • Zimny A.: Wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. "Wiadomości Statystyczne" 2009, nr 12.
 • Zioło M.: Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w świetle determinant realizacyjnych (doświadczenia polskie w latach 1999-2005). W: Finansowanie gminnego samorządu terytorialnego. Red. D.A. Halaburda. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2008.
 • Zmiany intensywności inwestowania w gminach byłego województwa katowickiego w latach 1992-1998. "Finanse Komunalne" 1999, nr 6.
 • Zróżnicowanie pozycji rankingowych gmin ze względu na ich sytuację finansową (na przykładzie wybranych gmin woj. śląskiego). W: Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej. Red. L. Patrzałek. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań - Wrocław 2006.
 • Żuk K.: Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego przez rynek finansowy. W: Rynek finansowy. Szanse i zagrożenia rozwoju. Tom II. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji. Red. P. Karpuś, J. Węcławski. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.
 • Żuk K.: Subsydiowanie w polityce gmin. W: Gospodarka finansowa samorządów terytorialnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, Bielsko-Biała 1998.
 • Żwirbla A.: Próba konstrukcji mierników struktury oraz zmian strukturalnych. "Wiadomości Statystyczne" 2006, nr 10.
 • Komunikat Komisji "Wzmocnienie koordynacji polityki gospodarczej w interesie stabilności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia - narzędzia na rzecz silniejszego zarządzania gospodarczego w UE" z 30 czerwca 2010 r. KOM(2010) 367.
 • Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).
 • Ustawa z 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483).
 • Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104).
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).
 • Ustawa z 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz.U. Nr 41, poz. 363 i nr 141, poz. 1177).
 • Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2007, nr 261, poz. 2603, tekst jedn.).
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (obecnie gminnym). Dz.U. Nr 16, poz. 95 zpóźn. zm. oraz Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1590 z późn. zm.).
 • Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 1995, nr 88, poz. 439, z późn. zm.).
 • Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).
 • Ustawa z 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. Nr 113, poz. 1186, tekst jednolity z dnia 27 marca 2002 r. Dz.U. Nr 76, poz. 694).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz. 247).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2001, nr 24, poz. 279).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 115, poz. 781 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861).
 • Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2006, nr 107, poz. 726 z późn. zm.).
 • Zarządzenie nr 51 Ministra Finansów z 3 lipca 1994 w sprawie sporządzania kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetów gminy (Dz.U. Ministerstwa Finansów z dnia 15 lipca 1994, nr 17).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171273141

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.