PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | Marketing wobec wyzwań XXI wieku | 52--140
Tytuł artykułu

Uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw na podstawie danych wtórnych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cechą charakterystyczną współczesnego rynku jest m.in. konieczność funkcjonowania przedsiębiorstw, a także innych podmiotów rynkowych w warunkach coraz szybszych zmian zachodzących w otoczeniu. Osiągnięcie rynkowego powodzenia staje się coraz trudniejsze, wymaga nieraz gruntownego przeformu- łowania dotychczasowych strategii, w tym marketingowych, w poszukiwaniu nowych sposobów osiągania przewagi konkurencyjnej, a także permanentnej innowacyjności i ciągłego doskonalenia zdolności adaptacyjnych. Niniejsza praca stanowi próbę identyfikacji opcji strategicznych (marketingowych) podmiotów rynkowych wobec otoczenia kształtującego obraz współczesnych rynków i zjawisk, m.in. takich, jak postępująca internacjonalizacja działalności gospodarczej (w tym integracja gospodarek narodowych w ramach rozszerzającego się wspólnego obszaru gospodarczego Unii Europejskiej), dynamiczny rozwój nowych technologii (z konsekwencją w postaci np. homogenizacji produktów oraz przewartościowań w znaczeniu kanałów rynkowych), przemiany w zachowaniach nabywców uwidaczniane poprzez takie zjawiska, jak indywidualizacja popytu, pragmatyzm, wzrost świadomości konsumentów. (...) Prowadzenie badań nad zachowaniami podmiotów rynkowych wobec po-stępującej zmienności czynników otoczenia staje się koniecznością z punktu widzenia efektywności konkurowania, a więc i możliwości rozwoju badanych przedsiębiorstw oraz sektorów, w których funkcjonują, zaś w szerszym aspekcie także wzrostu efektywności krajowej gospodarki, co wydaje się przesądzać o użyteczności realizacji tego typu projektu badawczego. Jego główny cel można sprowadzić do identyfikacji zachowań celowo wybranych podmiotów rynkowych oraz realizowanych strategii marketingowych w kontekście adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 1998.
 • Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2000.
 • Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Kotler Ph., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 • Sztucki T., Marketing przedsiębiorcy i menedżera, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996.
 • Żurawik B., Żurawik W., Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996.
 • Sexton D., Marketing, Helion, Gliwice 2009.
 • Weremowicz E., Megatrendy, http://biznes.pwn.pl/haslo/3939324/megatrendy.html (31.10.2011).
 • Kaczmarczyk S., Zastosowania badań marketingowych, PWE, Warszawa 2007.
 • Białecki K., Instrumenty marketingu, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2006.
 • Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik-Depczyńska K., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie, Difin, Warszawa 2010.
 • Ansoff H.I., Corporate Strategy, Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex 1987.
 • Hadrian P., Analiza otoczenia dalszego przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe nr 720, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Jaśniok M., Działalność marketingowa w obszarze organizacji politycznych, w: Działalność marketingowa w przedsiębiorstwach i organizacjach w Polsce w warunkach unijnych, red. K. Śliwińska, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2006.
 • Ustawa z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004, nr 173 poz. 1807.
 • Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Filipiak B., Ruszała J., Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty. Difin, Warszawa 2010.
 • Górka K., Czynniki rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w przemyśle, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości, red. K. Jaremczyk, Tarnobrzeg 2004.
 • http://biznes.gazetaprawna.pl/ artykuly/420351,rada_monitorujaca_dgp_wiecej_barier_prawnych_mniej_wolnosci_ gospodarczej.html (30.10.2011).
 • Raport o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w 2010 r., Minister Skarbu Państwa, http://www.premier.gov.pl/rzad/pozostale_dokumenty/ raporty/raport_o_ekonomicznych_finans,7047/ (05.10.2011).
 • Economic Suivey of Poland, 2010. Raport OECD, Policy Brief, Organisation for Economic co-operation and development, kwiecień 2010, http://www.mg.gov.pl/ node/10238 (05.10.2011).
 • Raport z pomiaru obciążeń administracyjnych w przepisach prawa gospodarczego, Reforma Regulacji, Redukcja obciążeń administracyjnych, Pomiar obciążeń administracyjnych, Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/Reforma+Regulacji/ Redukcja+obciazen+administracyjnych/Pomiar+obciazen+administracyjnych (05.10.2011) .
 • Ocena skutków regulacji, Ministerstwo Gospodarki, Departament Regulacji Gospodarczych, Warszawa 2009, s. 4, http://www.cml.kpp.org.pl/upload/bmaries/act/1478/ 2/osr.pdf (10.10.2011).
 • Deregulacja pobudzi przedsiębiorczość, Krajowa Izba Gospodarcza, http://www.bankier.pl/ wiadomosc/Deregulacj a-pobudzi-przedsiebiorczosc-2248113 .html (12.10.2011).
 • Lepsze regulacje. Raport z realizacji działań Reformy Regulacji w 2010 roku, Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8669/raport_roczny_2010pl.pdf (07.10.2011).
 • Podsumowanie zmian deregulacyjnych. Publikacja Rady Gospodarczej działającej przy Premierze RP, http://www.premier.gov.pl/premier/rada_gospodarcza/publikacje/ podsumowanie_zmian_deregulacyj ,7581/ (05.10.2011).
 • Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, red. H. Bieniok, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1988.
 • Kieżun W, O sprawną administrację publiczną, Ius et Lex, Zeszyty nr (III) 1/2005, Warszawa 2005.
 • Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I półroczu 2010 r., GUS, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2010, źhttp://www.stat.gov.pl /cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pw_zatrudnienie_wynagrodzenia_Ipol_2011. pdf (13.10.2010).
 • Mały rocznik statystyczny Polski 2010, GUS, Warszawa 2011.
 • Górniak J., Mazur S., Otoczenie instytucjonalne działalności pracodawców. Publikacja w wersji elektronicznej przygotowana w ramach projektu "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy", Pracodawcy RP, PARP, http://obserwatorium.kpp.org.pl/ images/Raporty/Raport_III.pdf (05.10.2011).
 • Ignaciuk E., Kiwak W., Instytucjonalne uwarunkowania przedsiębiorczości, w: Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 • Raport o stanie gospodarki 2011, Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl/files/upload /8436/RoG2011.pdf (15.10.2011).
 • Głodek P., Gulda K., Koprowska-Skalska E., Matusiak K., Matusiak M., Nowakowska A., Wilmańska A., Zasiadły K., Ośrodki innowacji w Polsce, PARP, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Poznań-Warszawa 2005.
 • Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2011, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 2011, http://pkpplewiatan.pl/wydawnictwa/ _files/publikacje/clb201 l_prev_.pdf (05.10.2011).
 • Gorynia M., Kowalski T., Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, e-wydawnictwo 2008, s. 19-26, http://www.e-wydawnictwo.eu/ Document/DocumentPreview/228 (12.10.2011).
 • Raport o stabilności systemu finansowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2011, s. 7- -8, http://www.nbp.pl/systemfmansowy/rsfD72011.pdf (07.10.2011).
 • Przedsiębiorczość w Polsce. Raport Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2010, s. 5, http://www.mg.gov.p1/files/upload/l 1268/Przedsiębiorczość%20w%20Polsce%202 010.pdf (13.10.2011).
 • Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2010 roku, nr 1/2011, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2011, s. 5, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8438/MSP_2_2010.pdf, 07.10.2011 (20.10.2011).
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009. przeprowadzonego przez w 2010 roku na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod kier. A. Wilmańskiej, Warszawa 2010, http://www.parp.gov.pl /files/74/81 /3 80/9282.pdf (29.10.2011).
 • Mały rocznik statystyczny Polski, 2005-2011, GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_ 2144_PLK_HTML.htm (10.10.2011).
 • Przedsiębiorczość w Polsce 2011. Raport Ministerstwa Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, s. 30-31, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8438/MG_DAP_DRUK_Ro P2011_20111011.pdf (15.10.2011).
 • Rosińska M., Kapitał ludzki podstawą do budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, w: Uwarunkowania budowania konkurencyjności przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, red. J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Prognoza gospodarstw domowych według województw na lata 2008-2035, GUS, Departament Badań Demograficznych, Warszawa 2010, http://www.stat.gov.pl/gus/ 5840_8640_PLK_HTML.htm (24.10.2011).
 • Bilans kapitału ludzkiego. Raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 r., PARP, Warszawa 2011, http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/ 20110616070718/Bilans_Kapitalu_Ludzkiego_- _Raport_podsumowujacy.pdf? 1308200874 (24.10.2011).
 • Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25.101991 r., Dz.U. 1991, nr 114 poz. 493.
 • Kultura w 2009 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2010, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1741_PLK_HTML.htm (24.10.2011).
 • Działalność instytucji kultury w Polsce w 2010 r, Informacja sygnalna, Główny Urząd Statystyczny w Krakowie - Ośrodek Statystyki Kultury, http://www.stat.gov.pl/gus/ 5840_8455_PLK_HTML.htm (24.10.2011).
 • Maćkowska-Cichosz D., Wydatki na kulturę w 2010 r., opracowanie sygnalne, Ośrodek Statystyki Kultury, GUS, Kraków 2011, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ PUBL_kts_wydatki_kultura_2010.pdf (24.10.2011).
 • Glinka B., Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, PWE, Warszawa 2008.
 • Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna 2011. Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011, www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf (21.10.2011).
 • Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006, http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/90AF42C4-A420- 4BF9-9CE8-08C28B8E4FFE/50360/KierunkiPL.pdf (30.10.2011).
 • System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery, red. K.B. Matusiak, J. Guliński, J. Guliński, PARP, Warszawa 2010, s. 7, http://www.parp.gov.pl/files/74/81/380/8877.pdf (12.10.2011).
 • Nogalski B., Szpitter A., Innowacje marketingowe jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach dynamicznych zmian, w: Uwarunkowania budowania konkurencyjności przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, red. J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Innowacyjność 2010. Raport pod kierunkiem A. Wilmańskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 5,http://www.parp.gov.pl/files/74/81/380/ 10838.pdf (30.10.2011).
 • http://www.plk-sa.pl/linie-kolejowe/siec-linii-kolejowych-w-polsce/infrastruktura-kolejowa, (02.11.2011).
 • Transport. Wyniki działalności w 2010 r., GUS, Warszawa 2011, s. 58,
 • http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_til_transport_wyniki_dzialalnosci_2 10. pdf (31.10.2010).
 • Informacja Ministerstwa Środowiska, http://www.mos.gov.pl/artykul/3327_najczesciej _zadawane_pytania_odpowiedzi/12470_3Jak_duze_sa_zasoby_shale_gas_w_polsce.html (31.10.2011).
 • Kubasik A., Ekologiczne uwarunkowania działań przedsiębiorczych, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości, red. K. Jaremczyk, PWSZ, Tarnobrzeg 2004.
 • Winter G., Czysty zysk. Przewodnik środowiskowego zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Artystyczne i Reklamowe S. Kowalski i S-ka, Warszawa 1998.
 • Ochrona środowiska 2010. Notatka informacyjna Głównego Urzędu Statystycznego, Departamentu Badań Regionalnych i Środowiska, http://www.stat.gov.pl/gus/ 5840__9105_PLK_HTML.htm (31.10.2011).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171273221

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.