PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 294 Systemy modeli gospodarki narodowej opartej na wiedzy | 319--369
Tytuł artykułu

Modelowanie zrównoważonego rozwoju makroekonomicznych modelach gospodarki polski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Modeling Sustainable Development in Macroeconomic Models of Poland's National Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój społeczno-ekonomiczny współczesnego świata - a tym samym poszczególnych gospodarek narodowych - staje się funkcją coraz liczniejszych uwarunkowań, w tym czynników, które tradycyjnie pozostawały bądź na obrzeżach zainteresowań ekonomii, bądź stanowiły przedmiot dociekań innych dyscyplin naukowych. Złożoność współczesnego świata najpełniej oddaje koncepcja rozwoju zrównoważonego. Dlatego rozbudowane makro-ekonometryczne modele gospodarki narodowej Polski powinny explicite kwantyfikować wybrane aspekty trwałego rozwoju. W artykule przedstawiono propozycje rozbudowy modelu W8D-2010 - stanowiącego najnowszą wersję modeli serii W8D, konstruowanych w Katedrze Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego - o bloki równań, które umożliwiałyby włączenie wybranych, kluczowych zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem. Tym samym w docelowym systemie symulacyjnym uzyskano by możliwość monitorowania poza-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju społecznego oraz oceny wpływu takich uwarunkowań na wzrost gospodarczy Polski. (abstrakt oryginalny)
EN
Socio-economic development of the contemporary world - and consequently: of particular national economies - is becoming a function of more and more conditions, among which are such that used to remain on the outskirts of economics, being rather an object of interests of other social sciences. The growing complexity of today's world is best grasped by the concept of sustainability. That is why all comprising models of the Polish economy should explicitly quantify selected aspects of sustainable development. This article presents proposals of extending the WSD-20Q model of the Polish economy -being the newest and adjusted version of a series of models called W8D. that have for years been constructed at the Chair of Econometric Models and Forecasts of the University of Lodz - by equations that would embrace selected, key aspects of sustainability. In effect, in the simulation version of the afore-mentioned model one could monitor non-economic conditions of socioeconomic development, as well as of their impact upon economic growth of Poland. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Aavik A., Holmaas H., [2004], The Relationship between Economic Conditions, Access to Primary Health Care and Health Outcomes, Centre for Economic Studies in Social Insurance, University of Bergen, Working Paper Series, No 61.
 • Adsera A., [2004], Changing fertility rates in developed countries. The impact of labour market institutions, "Journal of Population Economics", vol. 17, 17-43.
 • Aghion, Ph., P. Howitt, [1999], Endogenous Growth Theory, MIT Press, London 1999.
 • Anand S., Sen A., [1994], Human Development Index: Methodology and Measurement, Occasional Paper 12, New York, United Nations Development Programme.
 • Balcerzak-Paradwska B., Chłoń-Domińczak A., Kotowska I.E., Olejniczuk-Mera A., Topińska I., Wóycicka I., [2003], The gender dimensions of social security reform in Poland, [w:] Fultz E., Ruck M., Steinhilber S. (red.), The Gender Dimensions of Social Security Reform in Central and Eastern Europe: Case Studies of the Czech Republic, Hungary and Poland, Budapest: International Labour Office, Subregional Office for central and Eastern Europe, 187- 315.
 • Bolin B., Doos, B. R., Jager J., Warrick, R. A., [1986], The Greenhouse Effect, Climatic Change and Ecosystems, New York, Wiley.
 • Bongaarts J., [1982], 777e fertility-inhibiting effects of the intermediate fertility variables, "Studies in Family Planning", vol. 13, str. 179-89.
 • Bruntland Report, [1987], Our Common Future, Oxford University Press.
 • Carrin G., Politi C, [1995], Exploring the Health Impact of Economic Growth, Poverty Reduction and Public Health Expenditure, "Tijdschrift voor Economie en Managemment ", vol. XL( 3-4), str. 227-246.
 • Chukmaitova A., [2003], Determinants of Life Expectancy and Mortality: Comparative Analysis of Different Regions in Kazakhstan, Working Paper BSP/2003/072 E, Moscow.
 • Castles F.G, [2003], 77ie world turned upside down: Below replacement dertility, changing preferences and family-friendly public policy in 21 OECD countries, "Journal of European Social Policy", no 13(3).
 • Cigno , Casolaro L., Rosati F., [2003] The impact of social security on saving and fertility in Germany, "Finanz Archiv" nr 59, s. 189-211.
 • Cline W. R., [1991], Scientific basis for the greenhouse effect, "Economic Journal", vol. 101, s. 904-919.
 • Crimmins, E.M., Yasuhiko S., [2001], Trends in Healthy Life Expectancy in the United States, 1970-1990: Gender, Racial, and Education Differences, "Social Science and Medicine", no 52(11), str. 1629-41.
 • Cutler D., Knaul F., Lozano R., Mendez O., Zurita B., [2000], Financial Crisis, Health Outcomes and Aging: Mexico in the 1980s and 1990s, "NBER Working Paper", No 7746.
 • Deaton A., [2003], Health, Inequality, and Economic Development, "Journal of Economic Literature", vol. XLI, s. 113-158.
 • Del Boca D., [2002], The effect of child care and part time opportunities on participation and fertility decisions in Italy, "Journal of Population Economics, no 15(3), s. 549-573.
 • Easterlin R., [1975], An economic framework for fertility analysis, "Studies in Family Planning", vol.6, 54-63.
 • Famielec J., [2000], Instrumenty polityki ekologicznej w krajach OECD, "Ekonomia i Środowisko", nr l(16)/2000, s. 65-75, Białystok.
 • Filmer D., Pritchett L., [1999], 77?e impact of public spending on health: does money matter, "Serial Science and Medicine", no 49, s. 1309-1323.
 • Florczak W., [2005], Próba szacunku makroekonomicznych efektów wprowadzenia podatku od emisji dwutlenku węgla w Polsce, "Ekonomia i Środowisko", Nr 2 (28), str. 81-91, Białystok 2005.
 • Florczak W., [2006], Miary kapitału ludzkiego w badaniach ekonomicznych i społecznych, "Wiadomości Statystyczne", nr 12, s. 51-67.
 • Florczak W., [2007], Próba kwantyfikacji makroekonomicznych skutków wzrostu światowych cen ropy naftowej dl gospodarki Polski, "Studia Prawno-Ekonomiczne", tom LXXVI, str. 111-140, Łódź.
 • Florczak W. ,[2008], Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, "Wiadomości Statystyczne, nr 3, s. 14-34, Warszawa.
 • Florczak W., [2008a], Efektywna podaż pracy a wzrost gospodarczy, "Gospodarka Narodowa", nr 11-12, s. 21-46, Warszawa.
 • Florczak W., [2008b], Makroekonomiczne uwarunkowania płodności w Polsce: próba kwantyfikacji, "Studia Demograficzne" nr 1-2, str. 82-111, Warszawa.
 • Florczak W., [2009], Makroekonomiczne uwarunkowania oczekiwanej długości życia w Polsce, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6, s. 61-90.
 • Florczak W., [2010], Pomiar gospodarki opartej na wiedzy w badaniach międzynarodowych. "Wiadomości Statystyczne", nr 2, s. 78-97, Warszawa.
 • Florczak W., [2011], W kierunku endogenicznego i zrównoważonego rozwoju - perspektywa makroekonometryczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Florczak W., Plich M., [2012], Fundusze unijne a kapitał ludzki i społeczny jako determinant}-rozwoju społeczno-ekonomicznego województwa łódzkiego - ujęcie ekonometryczne, [w:] J. Świerkocki (red.) Rola funduszy strukturalnych w rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, s. 323-359, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Forbes J., McGregor A., [1984], Unemployment and Mortality in Post-War Scotland, "Journal of Health Economics", vol. 3, s. 239-257.
 • Gabos A., Gal R., Kezdi G., [2005], Fertility Effects of the Pension System and other Intergenera-tional Transfers, "PIE Discussion Paper Series", March 2005, Budapest, Hungary.
 • Glied Sh., Lleras-Muney A., [2003], Health Inequality, Education and Medical Innovation. "NBER Working Paper" No. W9738.
 • Gorzelak G., Olechnicka A., [2003], Innowacyjny potencjał polskich regionów, [w:] Zienkowski L, Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, str. 122-152, Warszawa.
 • Hill A., [1984], Female Labor Force Participation in Japan: an Aggregate Model, "The Journal of Human Resources", vol. 19/2, 280-287.
 • Hannerz H., [2001], Manhood trials and the law of mortality, "Demographic Research", vol. 4. issue 7, s. 185-2002.
 • Hitris T., Posnett J., [1992], The Determinants and Effects of Health Expenditure in Developed Countries, "Journal of Health Economics", vol. 11, s. 173-181.
 • Holdren J.P., Ehrlich P.R., [1974], Human Population and the Global Environment, "American Scientist", vol. 62, s. 282-292.
 • Hondroyiannis G., Papapetrou E., [2002], Demographic Transition in Europe, "Economics Bulletin", vol. 10, no. 3, 1-8.
 • Humble R., Love H., Ryan D., [2006], Analysis of trends in mortality near or during retirement for four European countries, paper presented at 28th International Congress of Actuaries, May 28 - June 2, Paris.
 • Iglicka K., [1992], Terytorialne zróżnicowanie płodności w Polsce w świetle niektórych czynników, "Studia Demograficzne", nr 4(110), s. 31-50.
 • Ivaschenko O., [2004], Longevity in Russia's Regions. Do Poverty and Low Public Health Spending Kill, World Insitute for Development Economics Research, "WIDER Research Paper" No. 2004/40.
 • Jaruga I., [1999], Bezpośrednie determinanty płodności. Aplikacje modelu zagregowanej płodności Bongaartsa dla Polski dla lat 1991 i 1995, "Studia Demograficzne", nr 2(136), 63-87.
 • Joyce T., [1998], Unemployment and Infant Health: Time-Series Evidence from the State of Tennessee, "Journal of Human Resources", 28(1), s. 185-203.
 • Jousilhati P., Vartianen E., Tuomilehto J., Pekkanen J. & Puska P., [1995], Effect of risk factors and changes in risk factors on coronary mortality in three cohorts of middle-aged people in Eastern Finland, "American Journal of Epidemiology", vol. 141, s. 50-60.
 • Kawachi I., Kennedy B., Lochner K., Prothrow-Stith D., [1997], Social capital, income inequality, and mortality, "American Journal of Public Health", vol. 87, Issue 9, s. 1491-98.
 • Kędelski M., [1988], Demometryczna estymacja funkcji płodności według wieku kobiet w Polsce, "Studia Demograficzne", nr 1, s. 3-24, Warszawa.
 • Keilman N., [2003], Types of Models for Projecting Mortality, w: Bengtsson T., Keilman N., Perspectives on Mortality Forecasting, Social Insurance Studies, Swedish National Social Insurance Board, Elanders Novum AB, Goeteborg.
 • Kennelly B., O'Shea E., Garvey E., [2003], Social capital, life expectancy and mortality: a cross-national examination, "Social Science and Medicine", vol. 53, s. 2367-2377.
 • Kotowska I.E., Jóźwiak J., Matysiak A., Baranowska A., [2008], Poland: Fertility decline as a response to profound societal and labour market changes?, "Demographic Research", vol. 19, article 22, 795-854.
 • Kumor P., [2006], Nierównomierność rozkładu płac, "Wiadomości Statystyczne", nr 9, s. 1-12.
 • Lever William F., [2000], Measuring the Comparative Advantage of the Knowledge Base, w: Kukliński A., Orłowski W. (red), The Knowledge-based Economy. The Global Challenges of the 21s' Century, vol. 4, str. 139-151, KBN, Warszawa.
 • Lichtenberg F.R., [2000], Sources of U.S. Longevity Increase, 1960-1997, "CESifo Working Papers", No 405, Munich.
 • Lomberg B., [2001], 77;e Skeptical Environmentalist: Measuring the Real State of the World, Cambridge University Press.
 • Macunovich D., [1996], Relative income and price of time: Exploring their effects on U.S. fertility and female labour force participation, "Population and Development Review", vol. 22 (Supplement), 223-257.
 • Macunovich D., [1998], Race and relative Income/Price of Time Effect on U.S. Fertility, "Journal of Socio-Economics", vol. 27, no. 3, 365^100.
 • Marciniak G., [1999], Założenia do prognoz dzietności a zmiana wzorca płodności w Polsce, "Wiadomości Statystyczne", nr 8, s. 1-8, Warszawa.
 • Masih A., Masih R., [2000], The dynamics offertility, family planning and female education in a developing economy, "Applied Economics", vol. 32, s. 1617-1627.
 • Matthiessen Ch. W., Schwarz A. W., [2000], Knowledge centers of Europe: An Analysis of Research Strength and Patterns of Specialization Based on Bibliometric Indicators, w: Kukliński A., (red), The Knowledge-based Economy. The European Challenges of the 21s' Century, vol. 5, str. 47-67, KBN, Warszawa.
 • McClellan M., Noguchi H. [1998], Technological Change in Heart Disease Treatment: Does High Tech Mean Low Value, "American Economic Review. Papers and Proceedings", vol. 88, s. 90-96.
 • Micevska M., Zak P., [2002], What accounts for the emergence of malthusian fertility in transition economies?, Center for Development Research, University of Bonn, mimeo.
 • Mueller A. [2002], Education, Income Inequality, and Mortality: A Multiple Regression Analysis, "British Medical Journal", no 324 (7328), str. 23-25.
 • Murphy M. [ 1992], Economic Models of Fertility in Post-war Britain - A Conceptual and Statistical Re-interpretation, "Population Studies", vol. 46, s. 235-258.
 • Norregaard J., V. Reppelin-Hill, [2000], Taxes and Tradable Permits as Instruments for Controlling Pollution: Theory and Pactice, "IMF Working Paper", WP/00/13.
 • Ostro B., [1994], Estimating the Health Effects of Air Pollutants, "The World Bank Policy Research Department, Policy Research Working Paper" 1301.
 • Panopoulou G., Tsakloglou P., [1999], Fertility and economic development: theoretical considerations and cross-country evidence, "Applied Economics", vol. 31, s. 1337-51.
 • Pawlukowicz R., [1990], Modele probalistyczne w zastosowaniu do prognozowania rozkładów płodności hipotetycznych kohort kobiet w Polsce, w: Rozwój Demograficzny Polski - Analiza i Prognozowanie, s. 117-136, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Prskawetz A., Fent T., Barthel W., [2007], The Relationship between Demographic Change and Economic Growth in the EU, Institut fuer Demographie, Oesterreichische Academie der Wissenshaften, Research Report 32.
 • Rajkumar A., Swaroop V., [2002], Public Spending and Outcomes: Does Governance Matter, "World Bank Policy Research Working Paper", No. 2840, World Bank.
 • Rindfuss R.R., Guilkey D., Morgan P.S., Kravdal O., Guzzo K.B. [2004],Child care availability and fertility in Norway: Pro-natalist effects. Paper presented at the annual meeting of the Population Association of America, Boston, http://paa2004.princeton.edu.
 • Rodgers G. B., [2002], Income and inequality as determinants of mortality: an international cross-section analysis, "International Journal of Epidemiology", vol. 31, s. 533-538. Ryan M., [1995], Alcoholism and Rising Mortality in the Russian Federation, "British Medical Journal", vol. 310, s. 646-8.
 • Sadowski M., A. Olecka, [2001], Strategie i polityka ochrony klimatu, "Ekonomia i Środowisko", nr 1(18)/2001, s. 71-93, Białystok.
 • Samoli E., Aga E., Touloumi G., Nisiotis K., Forsberg B., Lefranc A., Pekkanen J., Wojtyniak B.. Schindler C., Niciu E., Brunstein R., Dodic-Fikfak M., Schwartz J.,
 • Katsouyanni K. [2006], Short-term effects of nitrogen dioxide on mortality: an analysis within the APHEA project, "European Respiratory Journal", vol. 27, No 6, s. 1129-1137.
 • Smith J.P., [1999], Healthy Bodies and Thick Wallets: The Dual Relation Between Health and Economic Status, "Journal of Economic Perspectives", vol. 13, No 2, s. 145-166.
 • Spijker J., [2004], Socioeconomic Determinants of Regional Mortality Differences in Europe. Amsterdam, Dutch University Press.
 • UNDP HDR, [1990], Human Development Report, United Nations Development Program, Oxford University Press.
 • Welfe A., Welfe W., Florczak W., [1996], Makroekonomiczny roczny model gospodarki narodowej Polski, "Z Prac Instytutu", Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, nr 31 (131).
 • Welfe W. (red.), [2001], Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Welfe W., (red.), [2004], Długookresowy, makroekonometryczny model W8D-2002 gospodarki polskiej, Acta Universitatis Lodzensis, Acta Oeconomica, vol. 172, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Welfe W., (red.), [2009], Makroekonometryczny model gospodarki opartej na wiedzy, Acta Universitatis Lodzensis, Acta Oeconomica, vol. 229. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
 • Welfe W., Florczak W., [2009], Prognozy i scenariusze długookresowego rozwoju gospodarczego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Welfe W., Florczak W., Welfe A.. [2004], Scenariusze długookresowego rozwoju gospodarczego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Whittington L., Alm J., Peters E., [ 1990], Fertility and the Personal Exemption: Implicit Pronatalistic Policy in the United States, "The American Economic Review", June 1990, 545-556.
 • Wilkinson R.G., [1999], Income inequality, social cohesion and health: Clarifying the theory, "International Journal of Health Services", vol. 29(3), s. 525-543.
 • Wilson D., [1994], The analysis of survival (mortality) data: fitting Gompertz, Weibull and logistic functions, "Mechanisms of Ageing and Development", vol. 74, May, s. 15-33.
 • Yen I.H., Syme S.L., [1999], 777e Social Environment and Health: A Discussion of the Epidemiologic Literature, "Annual Reviews of Public Health", vol. 20, s. 287-308.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171273367

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.