PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 215
Tytuł artykułu

Controlling procesów narzędziem poprawy wyników organizacji

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw spowodował, że organizacje zainteresowały się tzw. orientacją procesową (Business Process Orientation) oraz zarządzaniem procesami biznesowymi (Business Process Management). W teorii i w praktyce gospodarczej wzrosło zainteresowanie orientacją procesową, procesami biznesowymi, ich zarządzaniem, w tym controllingiem procesów. Punkt ciężkości zainteresowań menedżerów przeniósł się z hierarchicznych i funkcjonalnych struktur organizacyjnych na strukturę zorientowaną na procesy. Można powiedzieć, że nastąpiła zmiana paradygmatu zarządzania z funkcjonalnego na procesowy. (...)Przesłanką wyboru tematu pracy była chęć pogłębienia i rozpoznania treści zarządzania procesami biznesowymi i controllingu procesów w warstwie zarówno teoriopoznawczej, jak i pragmatycznej. Coraz silniej pojawiająca się potrzeba propozycji rozwiązań w obszarze systemu controllingu w praktyce polskich organizacji, dostosowanego do orientacji procesowej, miała wpływ na wybór tematu. Praca ma charakter zarówno teoretyczno-poznawczy, jak i aplikacyjny. Stanowi nową propozycję rozwiązań w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem z wykorzystaniem systemu controllingu procesów. Zaprezentowanie tego systemu dla wsparcia sprawności działań procesowo zorientowanej organizacji, a także określenie wpływu controllingu procesów na wyniki organizacji jest nowością tej pracy. (...)Celem teoriopoznawczym pracy było - przez pogłębienie wiedzy i wzbogacenie dorobku naukowego w obszarze zarządzania procesami i controllingu procesów - zaprezentowanie controllingu procesów jako narzędzia badawczego w koncepcji łańcucha tworzenia wartości w organizacji oraz ocena wpływu controllingu procesów na finansowe i pozafinansowe wyniki organizacji. W szczególności celem pracy było określenie: źródeł/przesłanek prowadzenia controllingu; budowy systemu controllingu procesów w organizacji; zadań, uprawnień i odpowiedzialności controllerów oraz rezultatów wdrożenia controllingu procesów. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
215
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Akyuz G.A., Erkan T.E., Supply chain performance measurement: a literature review, "International Journal of Production Research" 2010, Vol. 48, No. 17.
 • Ansari S.L., Bell J.E., et. al., Target Costing - The Next Frontier in Strategic Cost Management, Consortium for Advanced Manufacturing International (CAM-I), Irwin 1997.
 • Armistead C., Machin S., Implications of business process management for operations management, "International Journal Of Operations & Production Management" 1997, Vol. 17, No. 9-10.
 • Armistead C., Machin S., Business process management: Implications for productivity in multi-stage service networks, "International Journal of Service Industry Management" 1998, Vol. 9, No. 4.
 • Armistead C., Pritchard J.P., Machin S., Strategic business process management for organizational effectiveness, "Long Range Planning" 1999, Vol. 32, No. 1.
 • Atkin B.L., Unravelling the value chain in construction, Proceedings IGLC '98, Guamja, Brazil 1998.
 • Baus J., Controlling. Praktische Betriebswirtschaft, Comelsen Verlag, Berlin 1996.
 • Becker C., Schalch O,, Kräfte für die Strategie mobilisieren: strategische Unternehmensführung mit Balanced Scorecard und Diebold Performance Cube, "Das Diebold Management Journal" 2000, No. 45.
 • Beckers B., Controlling. Berufsfeldanalyse Deutschland und USA, IGEL Verlag, Hamburg 2010.
 • Benchmarking. Leifaden für den Vergleich mit den Besten, ed. F. Kukat, Kai Mertins, Fraunhojer IPK, Berlin 2004.
 • Biel A., Controlling - Zeitreise. Von Kontrolle mit K zur Steuerung mit modernem Controlling. Die Controller's E-News des Internationalen Controller Verein e.V. "Controller Magazin" 2007, No. 2.
 • Biel A., Reichmann T., Systemgestützte Controlling-Konzeption für international tätige Unternehmen. Iterview, "Controller Magazin" 2007, No. 3.
 • Bieniok H., Metody sprawnego zarządzania - planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 • Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., O istocie i znaczeniu kontrolingu marketingowego, w: Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, nr 73, Seria: Konferencje nr 23, Polanica Zdrój, 22-24 września 2003, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2003.
 • Bigliardi B., Dormio A.I., A balanced scorecard approach for R&D: evidence from a case study, "Facilities" 2010, Vol. 28, No. 5/6.
 • Bitkowska A., Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press&IT, Warszawa 2009.
 • Bizon-Górecka J., Monitoring czynników ryzyka w przedsiębiorstwie, Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1998.
 • Błoch H., Controlling I. Materiały szkoleniowe na I. stopień programu kształcenia controllerów, Oficyna Controllingu PROFIT, Katowice 1999.
 • Błoch H., Controlling II, Materiały szkoleniowe na II. stopień programu kształcenia controllerów, Oficyna Controllingu PROFIT, Katowice 1999.
 • Boehringer R.D., The Process Management Memory Jogger, Building Cross- funtional Excellence, GOAL/QPC, USA 2009.
 • Booth R., Process mapping, "Management Accounting" 1995, Vol. 73, No. 3.
 • Bramsemann R., Handbuch Controlling: Methoden und Techniken; Lehr- und Studienbücher für praxisorientierte Studium der Wirtschaftswissenschaften; 3., durchgesehene Auflage, Carl Hanser Verlag München, Wien 1993.
 • Brandau M., Hoffjan A.H., Exploring the involvement of management accounting in strategic decisions and control. The case of offshoring, "Journal of Accounting & Organizational Change" 2010, Vol. 6, No. 1.
 • Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • Brzóska J., Pyka J., Uwarunkowania dynamiki rozwoju innowacji, w: Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, red. J. Pyka, TNOiK, Oddział Katowice, Katowice 2010.
 • Bucher T., Winter R., Project types of business process management: Towards a scenario structure to enable situational method engineering for business process management, "Business Process Management Journal" 2009, Vol. 15, Iss. 4.
 • Chavan M., The Balanced Scorecard: a new challenge, "Journal of Management Development" 2009, Vol. 28, No. 5.
 • Chia A., Goh M., Hum S.H., Performance Measurement in supply chain entities: balanced scorecard perspective, "Benchmarking: An International Journal" 2009, Vol. 16, No 5.
 • Christopher M., Logistics and Supply Chain Management - Strategies for reducing Cost and Improving Service, Financial Times Management, London 1998.
 • Christopher M., Peck H., Logistyka marketingowa. PWE, Warszawa 2005.
 • Cokins G., Activity-Based Cost Management: Making It Work: A Manager's Guide to Implementing and sustaining an Effective ABC system, Irwin Professional Publishing, Chicago 1996.
 • Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem: ze szczegółowym uwzględnieniem firm handlowych, red. J. Sikorski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002.
 • Cox A., Relational Competence and Strategic Procurement Management. "European Journal of Purchasing & Supply Management" 1996, Vol. 2, No. 1.
 • Cronin M.J., Doing More Business on the Internet, New York 1995.
 • Czakon W., Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
 • Czakon W., Dynamiczne podejście do zarządzania w: W. Błaszczyk, I. Bednarska-Wnuk, P. Kuźbik, Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 234, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010.
 • Czubakowska K., Kontrola jako element controllingu. w: Funkcjonowanie controllingu w polskich przedsiębiorstwach, red. K. Winiarska. Materiały konferencyjne. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Rachunkowości, Wydawnictwo "Zapol", Szczecin 2000.
 • Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K., Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Day D.S., Market Driver Strategy: Processes for Creating Value, The Free Press, New York 1990.
 • Doskonalenie procesów zarządzania w przedsiębiorstwach a świadomość menedżerska. red. M. Strużycki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001.
 • Drucker P.F., Management: tasks, responsibilities, practices. Butterworth-Heinemann Ltd, Oxford 1992.
 • Drury C., Rachunek kosztów, PWN, Chapman & Hall, Warszawa 1998.
 • Dumond E., Value management: an underlying framework, "International Journal of Operations & Production Management" 2000, Vol. 20, No. 9.
 • Dyduch W., Kozłowska I., Koncepcja pomiaru efektywności pozafinansowej w nowoczesnych organizacjach w: Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług. red. J. Pyka, TNOiK, Oddział Katowice, Katowice 2010.
 • Franco M., Bourne M., Factors that play a role in "managing through measures". "Management Decision" 2008, Vol. 41, No. 8.
 • Frigon N.L., Jackson H.K., Enterprise Excellence. A practical Guide to World-Class Competition, John Wiley & Sons, Inc., Wiley 2009.
 • Gabryelczyk R., Reengineering w przedsiębiorstwie. Realizacja projektu BPR, w: Modele informacyjne procesów gospodarczych, red. T. Kasprzak. III. oraz IV. Międzynarodowa Konferencja Informatyki Gospodarczej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1998.
 • Gale B., Managing Customer Value. Creating Quality and Service that Customers can see, The Free Press, New York 1994.
 • Gatnar E., Walesiak M., Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2004.
 • Goliszewski J., Controlling - system koordynacji przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 1990, nr 8-9.
 • Goliszewski J., Controlling, cz. V : System controllingu, "Przegląd Organizacji" 1991, nr 4.
 • Gomółka Z., Cybernetyka w zarządzaniu. Modelowanie cybernetyczne. Sterowanie systemami, Placet, Warszawa 2000.
 • Goncalves H.S., Proposal of strategy model planning aligned to the balanced scorecard and the quality environments, ''The TQM Journal" 2009, Vol. 21, No. 5.
 • Grajewski P., Koncepcja struktury organizacji procesowej, TNOiK, Toruń 2003.
 • Grajewski P., Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja, PWE, Warszawa 2007.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Gradowski P., Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2007.
 • Grudzewski W., Hejduk I., Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2003.
 • Grzegrzanek-Więcek B. Kulesza M., Controlling jako narządzie optymalizacji kosztów działalności firmy, w: Zarządzanie finansami - współczesne tendencje w teorii i praktyce, t. 1, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Kołobrzeg 2000.
 • Grzybowski M., Controlling. Filozofia walki o zysk, "Życie Gospodarcze" 1993, nr 30.
 • Gulledge T.R. Jr, Sommer R.A., Business process management: public sector implications, "Business Process Management Journal" 2002, Vol. 8, No. 4.
 • Hammer M., Reinżynieria i jej następstwa. Jak organizacje skoncentrowane na procesach zmieniają naszą pracę i nasze życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2001.
 • Hammer M., Champy J., Reengineering the Corporation. A manifesto for Business Revolution, Nicholas Brealey Publishing, London 1995.
 • Han K.H., Kang J.G. i Song M., Two-stage process analysis using the process-based performance measurement framework and business process simulation. "Expert Systems with Applications" 2009, No. 36.
 • Harmon P., Business Process Change. A Guide for Business Managers and BPM and Six Sigma Professionals, Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier 2007.
 • Hatch M.J., Teoria organizacji. PWN, Warszawa 2002.
 • Hines P., Creating World Class Suppliers, Pitman Publishing, London 1994.
 • Hoffmann M.R., Wybrane aspekty efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa wirtualnego, w: Koncepcje i narzędzia zarządzania informacją i wiedzą, red. E. Niedzielska, K. Perechuda, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2004.
 • Hofman M., Controlling kapitału intelektualnego. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2010, nr 7 (130).
 • Horvath & Partner (GmbH Stuttgart), Das Controllingkonzept. Der Weg zu einem wirkungsvollen Controllingsystem. Beck - Wirtschaftsberater im Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1995.
 • Horvath P., Controlling. Verlag Franz Vahlen GmbH, München 2001.
 • Horvath P., Geiser B., Implementierungserfahrungen mit der Balanced Scorecard im deutschem Sprachraum - Anstöße zur konzeptionellen Weiterentwicklung, "Sonderdruck aus Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis" 2000, Heft 1.
 • Hung R.Y.Y., Business Process Management as competitive advantage: a review and empirical study, "Total Quality Management & Business Excellence" 2006, Vol. 17, No. 1.
 • Hussain M.M., Gunasekaran A., An Institutional perspective on non-financial management accounting measures: a review of the financial services industry, "Managerial Auditing Journal" 2002, Vol. 17, No. 9.
 • Instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem przez finanse, red. B. Woźniak- -Sobczak, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2010.
 • Jędralska K., Kontekst niepewności w procesie zarządzania strategicznego, w: Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty - Metody - Zastosowania, Księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hab. J. Rokity, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.
 • Jędralska K., Woźniak-Sobczak B., Indykatory wczesnego ostrzegania w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998.
 • Jędralska K., Woźniak-Sobczak B., Metoda controllingu strategicznego i jej implementacja w zarządzaniu biznesem, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Kalinowski B., Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Wolters Kluwer Poska, Warszawa 2010.
 • Kąpa-Kejna K., Wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych w doskonaleniu procesów w przedsiębiorstwie, w: Informacja w zarządzaniu procesem zmian, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003.
 • Kaplan R.S., Atkinson A.A., Advanced Management Accounting. London 1992.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., The Execution Premium: Linking Strategy to Operations for Competitive Advantage, Harvard Business School Press, Boston, MD 2008.
 • Kasperek M., Zarządzanie projektem, Akademia Ekonomiczna, Kolegium Zarządzania, Katowice 2004.
 • Kasprzak T., Strategie firm a Business Process Reengineering w: Modele informacyjne procesów gospodarczych, red. T. Kasprzak. III. oraz IV. Międzynarodowa Konferencja Informatyki Gospodarczej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1998.
 • Keidel Ch., Entwicklung und Gestaltung eines Untenehmenscontrolling in mit- telstaendischen Bauunternehmen. Unter Beruecksichtigung von zwei empirischen Untersuchungen im zeitlichen Vergleich, Gabler Research, GWV Fachverlage, Wiesbaden 2009.
 • Kihn L.A., Performance outcomes in empirical management accounting research, "International Journal of Productivity and Performance Management" 2010, Vol. 59, No. 5.
 • Kim J., Hatcher C., Monitoring and regulating corporate identities using the balanced scorecard, "Journal of Communication Management" 2009, Vol. 13, No. 2.
 • Kim, W.Ch, Mauborgne, R., Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna?, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2010.
 • Klamecka-Roszkowska G., Controlling jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym, w: Funkcjonowanie controllingu w polskich przedsiębiorstwach, red. K. Winiarska, Materiały konferencyjne, Uniwersytet Szczeciński, Wydawnictwo "Zapol", Szczecin 2000.
 • Klett Ch., Pivemetz M., Controlling in kleinen und mitteieren Unternehmen. Ein Handbuch mit Auswertungen auf Basis der Finanzbuchhaltung, Verlag Neue Wirtschaftz-Briefe, Berlin 2010.
 • Kołopieńczyk A., Modelowanie dynamicznych procesów w organizacji wirtualnej, w: Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu II, red, J. Czupiał, Wyższa Szkoła Menedżerska, Legnica 2002.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982.
 • Kowalak R., Wykorzystanie benchmarkingu w doskonaleniu procesów, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2006, nr 9 (84).
 • Kowalski M., Ogólne założenia analizy procesów gospodarczych podczas wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP, w: Koncepcje i narzędzia zarządzania informacją i wiedzą, red. E. Niedzielska, K. Perechuda, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2004.
 • Krajewska-Bińczyk E., Kultura odpowiedzialności a kształtowanie proinnowacyjnych postaw. Implikacje dla potrzeb zarządzania zmianami procesów gospodarczych, w: Wspólna Europa - innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Kolegium Gospodarki Światowej SGH w Warszawie, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2003.
 • Kubiak B., Korowicki A., Koncepcja organizacji wirtualnej a międzyorganizacyjne systemy informacyjne, w: Modele informacyjne procesów gospodarczych, red. T. Kasprzak. III. oraz IV. Międzynarodowa Konferencja Informatyki Gospodarczej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1998.
 • Lachnit L., Mueller S., Unternehmentscontrolling. Managementunterstuetzung bei Erfolgs-, Finanz-, Risiko- und Erfolgspotenzial-steuerung, Gabier, GWV Fachverlag, Wiesbaden 2006.
 • Laitamaeki J., Kordupleski R., Building and Deploying Profitable Growth Strategies based on the Waterfall of Customer Value Added, "European Management Journal" 1997, Vol. 15, No. 2.
 • Łasiński G., Sprawność zarządzania organizacją sportową. Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław 2003.
 • Lavy S., Garcia J.A., Dixit M.K., Establishment of KPIs for facility performance measurement: review of literature, "Facilities" 2010, Vol. 28, No. 9/10.
 • Lawson R., Stratton W., Hatch T., The tactical advantage, "CMA Management" 2003, No. 8/9.
 • Lawson R., Stratton W., Hatch T., Organizing the implementation. "CMA Management" 2003, No. 11
 • Lee S., Ahn H., Assessment of process improvement from organizational change. "Information & Management" 2008, No. 45.
 • Lee R.G., Dale B.G., Business process management: a review and evaluation. "Business Process Management Journal" 1998, Vol. 4, No. 3.
 • Lichtarski J., Profile orientacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem i kształtujące je czynniki, w: Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2010.
 • Lindfors Ch.T., Process orientation: An approach to organisations to function effectively, Department of Construction Management and Economics, The Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden 2000.
 • Lisiecka K,, Kreowanie jakości. Uwarunkowania - Strategie - Techniki, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 • Lisiecka K., O społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, IX Międzynarodowa Konferencja "Nauka a jakość życia", 23-25 czerwca 2005, Studium Vilnense A, Wilno 2005.
 • Lisiecka K., Model procesowy zwinnej organizacji w ograniczaniu niepewności. Analiza przypadków, w: Problemy zarządzania organizacjami w warunkach nieprzewidywalności zmian, red. J. Rokita, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Katowice 2010.
 • Lisiecka K., Kostka-Bochenek A., Case study research jako metoda badań naukowych, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 10.
 • Llewellyn N., Armistead C., Business process management - Exploring social capital within processes, "International Journal of Service Industry Management" 2000, Vol. 11, No. 3.
 • Maddern H., Maull R., Smart A., Customer satisfaction and service quality in UK financial services, "International Journal of Operations & Production Management" 2007, Vol. 27, No. 9-10.
 • Malarska A., Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS, SPSS Polska Sp. z o.o., Kraków 2005.
 • Marciniak S., Controlling: filozofia, projektowanie, Difin, Warszawa 2004.
 • Marciniak S., Żmijewski Z., Projekt systemu controllingu w Warszawskich Zakładach Mechanicznych PZL-WZM. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1996, nr 2.
 • Matwiejczuk R., Reengineering jako procesowo zorientowana koncepcja zarządzania wspomagająca tworzenie wartości dodanej, w: Modelowanie procesów zarządzania, red. M. Duczmal, W. Potwora, Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2004.
 • Mc Cormack K., Johnson B., Business process orientation, supply chain management, and the e-corporation, "IIE Solutions" 2001, October.
 • Menden B., Prozesscontrolling, "Controller Magazin" 2004, No. 2.
 • Menedżer jakości. Podejście procesowe, red. K. Lisiecka, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2010.
 • Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, red. T. Kasprzak, Studia Informatyki Gospodarczej, Difin, Warszawa 2005.
 • Mueller J., Wildau N., Basis Kompendium fur Controller. Das kompakte Nachschlagewerk für Einsteiger und Profis, EUL Verlag, Lohmar-Köln 2009.
 • Nesterak J., Controlling: system oceny centrów odpowiedzialności, Anvix, Kraków 2002.
 • Norma PN-EN ISO 9001:2009 Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania, PKN, Warszawa 2009.
 • Nowak E., Podstawy contro]lingu, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1996.
 • Nowak E., Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 • Nowosielski S., Podstawy kontrolingu w zarządzaniu produkcją, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1994.
 • Nowosielski S., Controlling w literaturze i praktyce, "Przegląd Organizacji" 1998, nr 12.
 • Olech S., Nowe metody zarządzania. Zarys idei controllingu, "Przegląd Organizacji" 1991, nr 8.
 • Ossadnik W., Controlling, R. Oldenbourg Verlag, München-Wien 1998.
 • Otley D., Did Kaplan and Johnson get it right?, "Accounting, Auditing & Accountability Journal" 2008, Vol. 21, No. 2.
 • Papakiriakopoulos D., Pramatari K., Collaborative performance measurement in supply chain, "Industrial Management & Data Systems" 2010, Vol. 110, No. 9.
 • Papu M., Mundy R., Can supply chain alliances create real value? The case of third part logistics service providers, Proceedings of the 11th IPSERA Conference, Twente 2002.
 • Perechuda K., Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości - koncepcje, modele, metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 • Perry Ch., Processes of a case study methodology for postgraduate research in marketing, "European Journal of Marketing" 1998, Vol. 32, No. 9/10.
 • Pisula B., Zintegrowana informacja jako źródło przewagi konkurencyjnej (studium przypadku przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej), w: Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Kantor Wydawniczy Zalcamycze, Kraków 2004.
 • Płochacz J., Studium przypadku - Weryfikacja kryteriów wydzielania ośrodków odpowiedzialności, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2006, nr 9 (84).
 • Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2009.
 • Porter M.E., Competitive advantage. Creating and sustaining superior performance, The Free Press, New York 1985.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Porter, M.E., Strategy and the Internet, "Harvard Business Review" 2001, No. 3.
 • Porter M.E., Millar V.E., W jaki sposób informacja wpływa na przewagę konkurencyjną, w: Porter o konkurencji, red. M.E. Porter, PWE, Warszawa 2001.
 • Potwora W., Potwora D., Zmienność otoczenia a dynamika procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, w: Modelowanie procesów zarządzania, red. M. Duczmal, W. Potwora, Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2004.
 • Preißner A.: Praxiswissen Controlling. Grundlagen. Werkzeuge. Anwendungen, Carl Hanser Verlag, München 2010.
 • Problemy zarządzania organizacjami w warunkach nieprzewidywalności zmian, red. J. Rokita, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Katowice 2010.
 • Procesy i projekty logistyczne, red. S. Nowosielski, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2008.
 • Rachunkowość zarządcza, red. K. Świderska, Poltext, Warszawa 1997.
 • Ramsay J., The trouble with 'value chains': Porter's misleading metaphor?, Internal seminar Staffordshire University, Staffordshire 2003.
 • Ramsay J., The real meaning of value in trading relationships, "International Journal of Operations & Production Management" 2005, Vol. 25, No. 6.
 • Rayport J.F., Sviokla J.J., Exploiting the Virtual Value Chain, "HBR" 1995, No. 11-12.
 • Richter H.J., Theoretische Grundlagen des Controlling, Strukturkriterien für die Entwicklung von Controlling Konzeptionen, Frankfurt a.M. 1987.
 • Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 • Rokita J., Zasady działania systemów, w: W. Błaszczyk, I. Bednarska-Wnuk, P. Kuźbik, Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu, Acta Universita- tis Lodziensis, Folia Oeconomica 234, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010.
 • Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.
 • Rummler G.A., Ramias A., Rummler R.A., White Space Revisited. Creating Value Through Process, Wiley, San Francisco 2010.
 • Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1998.
 • Sagan A., Model pomiarowy satysfakcji i lojalności, StatSoft Polska, Kraków 2003.
 • Sameer AYYOUB (Instytut Cybernetyki Technicznej, Politechnika Wrocławska), Kierunki i tendencje rozwoju controllingu. "Badania Operacyjne i Decyzje" 1997, nr 1.
 • Samuelson K., InformatiCom and Multiway Video Communication as a Cybernetic Design and General Systems Technology, 25th Annual Conf. of SGSR Society for General Systems Research, 5-10 Jan. 1981, Toronto, Canada 1981.
 • Sawicki K., Zagadnienia controllingu i rachunkowości w systemie zarządzania, Prace Katedry Rachunkowości nr 14, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 131/1994.
 • Schiller S., Management accounting in a learning environment, "Journal of Accounting & Organizational Change" 2010, Vol. 6, No. 1.
 • Schmelzer H.J., Sesselmann W., Geschäftsprozessmanagement in der Praxis, Carl Hanser Verlag, München 2008.
 • Sekuła Z., Controlling personalny, Cz. I, Istota i przedmiot controllingu personalnego, TNOiK, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2000.
 • Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie: centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Śkrinjar R,, Bosilj-Vuksic V., Indihar-Śtemberger M., The impact of business process orientation on financial and non-financial performance. "Business Process Management Journal" 2008, Vol. 14, No. 5.
 • Skrzypek E., Jakość i efektywność, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2000.
 • Skrzypek E., Etyka w biznesie jako podstawa jakości i efektywności organizacji w warunkach nowej ekonomii, w: Etyka w biznesie, red. E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2010.
 • Skrzypek E., Hofman M., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Sławińska M., Witczak H., Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa 2008.
 • Słownik Języka Polskiego, red. E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Smith H., Fingar P., Business Process Management. The Third Wave, Meghan- Kiffer Press, USA 2007.
 • Smith R.F., Business Process Management and the Balance Scorecard. Using Processes as Strategic Drivers, Wiley, New Jersey 2007.
 • Soobaroyen T., Poorundersing B., The effectiveness of management accounting systems, "Managerial Auditing Journal" 2008, Vol. 23, No. 2.
 • Spanyi A., More for Less. The Power of Process Management, Meghan-Kiffer Press, USA 2007.
 • Styczyński M., Wybrane zagadnienia wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym, "Ekspert 1" 1998.
 • Sułkowski L., O potrzebie niefundamentalistycznego dyskursu w epistemologii zarządzania, "Organizacja i Kierowanie" 2006, nr 1 (123).
 • Trkman P., McCormack K., de Oliveira M.P.V., Ladeira M.B., The impact of business analytics on supply chain performance, "Decision Support Systems" 2010, No. 49.
 • Trocki M., Organizacja projektowa, Biblioteka Project Managera, Bizarre Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 • Vanharant H., Breite R., A Supply and Value Chain Management Methodology for the Internet Environment, Industrial Management Department. Tampere University of Technology at Pori Finland, Finland 2003.
 • Vollmuth H., Controllinginstrumente, Rudolf Haufe Verlag, München 2006.
 • Wacławik B., Wacławik L., Contröle de gestion - czyli francuski controlling, "Przegląd Organizacji" 1993, nr 4.
 • Wang H.J., Zhao J.L., Zhang L.J., Policy-Driven Process Mapping (PDPM): Discovering process models from business policies. "Decision Support Systems" 2009, No. 48.
 • Weber J., Einfuehrung in das Controlling, Schaeffer - Pôschel Verlag, Wiesbaden 1995.
 • Weber J., Controlling w gospodarczo trudnych czasach: Czego controller może dokonać w krótkim, a czego w długim okresie czasu?, w: Controlling - - możliwości nowoczesnego zarządzania. Problemy. Projekty. Instrumenty. Perspektywy, red. H. Błoch, EUROCON, Katowice 2004.
 • Weber J., Schaeffer U., Balanced Scorecard & Controlling. Implementierung - Nutzen fuer Manager und Controller - Erfahrunger in Deutschen Unterne- hmen, Betriebwirtschaftliche Verlag, Gabier, Wiesbaden 2000.
 • Weinstein L.B., Castellano J.F.: Scorecard support, "CMA Management", 2004, April.
 • Wiatrak A.P., Zarządzanie wartością dla klienta jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, Cz. I. red. M. Juchniewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2006.
 • Wielicki T., Ewolucyjny model doskonalenia firmy XXI wieku, w: W. Grudzewski, I. Hejduk, Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2003.
 • Wierzbicki K., Zarządzanie firmą u progu XXI wieku. Poradnik dla kadry kierowniczej, Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze KWANTUM Sp. z o.o., Warszawa 1999.
 • Willcocks L.P., How radical was IT-enabled BPR? Evidence on financial and business impacts, "International Journal of Flexible Manufacturing Systems" 2002, Vol. 14 (1).
 • Wingren T., Management Accounting in the New Economy: From "Tangible and Production-Focused" to "Intangible and Knowledge-Driven" MAS By Integrating BSC and IC, "Managerial Finance" 2004, Vol. 30, No. 8.
 • Yang H., Yeung J.F.Y., Chan A.P.C., Chiang Y.H., Chan D.W.M., A critical review of performance measurement in construction, "Journal of Facilities Management" 2010, Vol. 8, No. 4.
 • Yazdifar H., Tsamenyi M., Management accounting change and the changing roles of management accountants: a comparative analysis between dependent and independent organizations, "Journal of Accounting & Orgaizational Change" 2005, Vol. 1,2.
 • Yin R., Case Study Research: Design and Methods, Sage, Thousand Oaks, CA 2003.
 • Yung W., Chan D., Application of value delivery system (VDS) and performance benchmarking of flexible business process reengineering, "International Journal of Operations & Production Management" 2003, Vol. 23, No. 3.
 • Žabjek D., Kovacic A., Śtemberger M.I., The influence of business process management and some other CSFs on successful ERP implementation, "Business Process Management Journal" 2009, Vol. 15, Iss. 4.
 • Zairi M., Business process management: a boundaryless approach to modern competitiveness, "Business Process Management Journal" 1997, Vol. 3, Iss.l.
 • Zandi F., Tavana M., A Fuzzy Multi-objective Balanced Scorecard Approach for Selecting an Optimal Electronic Business Process Management Best Practice (e-BPMBP), "Business Process Management Journal" 2010, Vol. 17, No. 1.
 • Zarządzanie niepewnością, red. K. Jędralska, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2010.
 • Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny, red, J. Czekaj, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2009.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, red. R. Krupski. PWE, Warszawa 2005.
 • Zarzecki D., Rola controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Funkcjonowanie controllingu w polskich przedsiębiorstwach, red. K. Winiarska. Materiały konferencyjne, Uniwersytet Szczeciński, Wydawnictwo "Zapol", Szczecin 2000.
 • Żuchowski J., Łagowski E., Narzędzia i metody doskonalenia jakości, Politechnika Radomska, Radom 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171274295

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.