PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. nr 36 | 293--316
Tytuł artykułu

Unemployment as the Socio-economic Effect Against Labour Market Turbulence

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Bezrobocie jako skutek przemian na rynku pracy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Unemployment involves a lot of very negative impact on society of different effects. The economic impact in a number of positions on unemployment are always mentioned first. The macroeconomic effects of these involve drainage of public finance benefits and other social benefits for people affected by unemployment. This phenomenon, as already mentioned in the study involves the reduction of the state budget revenues, due to the lack of payment of the income taxes and unemployment insurance premiums. Work is in this context, a very important factor of production and mass unemployment is under-utilization of such an important factor for the economy. In addition, the obvious thing is that very often people who can not find employment are forced to emigrate or fatal to your work 'black'. Unemployment is a new phenomenon in the Polish society because arouses great controversy. In Poland, this phenomenon has appeared only in the 90.tych twentieth century with the start of the transition process. Change of regime change resulted not only in political, but also economic and not just in this country. Unemployment can have on society, the consequences of pathological. The causes of unemployment in developed Western countries have a different nature. It has its source primarily in the technological implementation of new technologies that replace human work while increasing productivity, as the high wages it pays to entrepreneurs. It's not easy to find an unambiguous definition of unemployment is acceptable to both the re- searchers, politicians and those involved in the practical aspects of this phenomenon and the effects generated by them. The reason for this is that the phenomenon with which we are dealing, sometimes referred to as a complex, multi-dimensional, "elude" cognition. It is difficult to point out the importance of directly relevant to the whole captured of unemployment, as well as the need to resort to conventional arrangements. (original abstract)
Bezrobocie pociąga za sobą bardzo wiele niekorzystnie wpływających na społeczeństwo różnych skutków. Skutki ekonomiczne w wielu publikacjach na temat bezrobocia zawsze wymieniane są jako pierwsze. W skali makroekonomicznej skutki te pociągają za sobą drenaż finansów publicznych na zasiłki i inne świadczenia socjalne dla osób dotkniętych bezrobociem. Zjawisko to, jak już wspomniano w opracowaniu, pociąga za sobą również zmniejszenie dochodów budżetowych państwa, ze względu na brak płacenia przez bezrobotnych podatków dochodowych i składek ubezpieczeniowych. Praca jest w tym kontekście bardzo ważnym czynnikiem produkcji a masowe bezrobocie oznacza niepełne wykorzystanie tego, tak ważnego dla gospodarki czynnika. Ponadto, oczywistą rzeczą jest to, że bardzo często osoby, które nie mogą znaleźć zatrudnienia zmuszone są do emigracji zarobkowej lub zgubnej dla państwa pracy "na czarno". Bezrobocie jest zjawiskiem nowym w polskim społeczeństwie, dlatego wzbudza ogromne kontrowersje. W Polsce zjawisko to pojawiło się dopiero w latach 90. XX wieku wraz z rozpoczęciem procesów transformacji ustrojowej. Zmiana ustroju spowodowała nie tylko zmiany polityczne, ale przede wszystkim gospodarcze i to nie tylko w tym kraju. Bezrobocie może mieć dla społeczeństwa również konsekwencje patologiczne. Przyczyny bezrobocia w rozwiniętych krajach zachodnich mają inną naturę. Ma ono swe źródło przede wszystkim w postępie technicznym, wprowadzaniu nowych technologii, które zastępują pracę ludzką podnosząc jednocześnie wydajność pracy, co przy wysokich płacach opłaca się przedsiębiorcom. Wcale nie jest łatwo znaleźć niedwuznaczną definicję bezrobocia, możliwą do zaakceptowania zarówno przez badaczy, polityków, jak i osoby zajmujące się praktycznymi aspektami tego zjawiska i generowanymi przez nie skutkami. Przyczyną takiej sytuacji jest to, że zjawisko, z jakim mamy tu do czynienia, bywa określane jako złożone, wielowymiarowe, "wymykające się" poznaniu. Trudno wskazać na znaczenia bezpośrednio odnoszące się do całościowo ujmowanego zjawiska bezrobocia, jak również trzeba odwoływać się do ustaleń konwencjonalnych. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
293--316
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Aue W., Człowiek w środowisku, podręcznik dla liceum o profilu socjalnym, cz. 1, wyd. III, WSiP, Warszawa 2006.
 • Balińska A. i in., Raport. Polityka równości płci Polska 2007, Wyd. UNDP Poland, Warszawa 2007.
 • Bednarski M., Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, "Polityka Społeczna" nr 11/12 (285/286), 1997.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, PWE, Warszawa 1994.
 • Borkowski T., Unemployment Sociology, Published Śląsk, Katowice 1999.
 • Borodo A., The script of the right ofpublic finances, TNOiK, Toruń 2010.
 • Bremond J., Salort Marie M., Odkrywanie ekonomii, PWN, Warszawa 1994.
 • Chojna-Duch E., Lowering interest rates this year indispensable, Warsaw 2013.
 • Dębski D., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, cz. 1, WSiP, Warszawa.
 • Encyklopedia powszechna, t. III, Wyd. Gutenberg-Print, Warszawa 1994.
 • Grajkowski Z., Barriers to innovation in Poland, Warsaw 2012.
 • Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki, Poltext, Warszawa 1999.
 • Kamba-Kibatshi M., The process of reforming and adapting Polish public finance sector to EU standards, Poznań 2006.
 • Kamba-Kibatshi M., The reform of the public sector in the context of Polish integration with the euro area during the economic crisis, Difin, Warsaw 2013.
 • Kryńska E., Dąbrowski A., Strategie przeciwdziałania bezrobociu w RFN, "Polityka Społeczna" nr 5/6, (280/281), 1997.
 • Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa, 2002.
 • Lewandowski J., Elementy prawa, wyd. 12, WSiP, Warszawa.
 • Maas Violet F., Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej, wyd. II, WSiP, Warszawa 2009.
 • Majewski B., Tomaszewski A., ABC przedsiębiorczości. Poznać zrozumieć, WSiP, Warszawa 2009.
 • Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Mackiewicz M., Niedzielski A., Tomalak M., The financial impact of Polish accession to the European Union, Institute for Market Economics, Warsaw 2003.
 • Marcinkowski A., The unemployment in sociological perspective, Publishing Research, Warsaw 2004.
 • Mielczarczyk Z., Urbańska B., Gospodarka i rachunkowość w gastronomii, Wyd. WSiP, Warszawa 2002.
 • Milewski R. (red.), Elementarne zagadnienia ekonomii, wyd. II zmienione i rozszerzone, PWN, Warszawa 1999.
 • Milewski R., Principles of Economics, PWN, Warsaw 2003.
 • Miłka M., Wilk-Jakubowski G. (red.), Stan realizacji polityki społecznej w XXI wieku, Wydawnictwo Stowarzyszenia Współpracy Polska - Wschód Oddział Świętokrzyski, Kielce 2009.
 • Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, wyd. VI zmienione i uzupełnione, Wyd. Key Text, Warszawa 2006.
 • Robinson Peter M., Multiple local whittle estimation in stationary systems, London 2007.
 • Rządkowska-Sidor M., Zwolnienia pracowników, a polityka personalna firmy, wyd. II uaktualnione i rozszerzone, wyd. Wolters Kluwer Polska Oficyna, Warszawa 2010.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia 1, t. 1, PWN, Warszawa 1995.
 • Szewczyk H., Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Wolters Kluwer Polska Oficyna, Warszawa 2007.
 • Wernik A., The public finances, PWE, Warsaw 2011.
 • Żarczyńska-Dobierz A., Adaptacja nowego pracownika do pracy w przedsiębiorstwie, wyd. I, Wolters Kluwer Polska Oficyna, Kraków 2008.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 1997 r., nr 25, poz. 128, art 19, pkt 1, 2, 3).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r., nr 99, poz. 1001, art. 62).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r., nr 99, poz. 1001, art. 2, pkt 2).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r., nr 69, poz. 415, art. 36, pkt 1).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r., nr 69, poz. 415, art. 71, pkt 1).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. z 2004 r., nr 219, poz. 222, § 1, § 2, § 2.1, § 3.1, § 4, § 7.1).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2004 r., nr 262, poz. 2607, § 4.4, § 5.1, § 5.3).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171274447

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.