PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 20 Aktywność finansowa w okresie podwyższonej niepewności | 15--28
Tytuł artykułu

Koncepcje ryzyka i jego miary

Warianty tytułu
Concepts of Risks and its Measures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza przedstawionych definicji pozwala na ich podział na te, które: wykształciły się na drodze dyferencjacji ryzyka od niepewności oraz na te, będące samodzielną próbą definicji ryzyka - wśród nich można wyróżnić koncepcje negatywne oraz neutralne. Można wprowadzić także klasyfikację dzielącą definicje ryzyka na tłumaczące ryzyko jako łączą sumę iloczynów strat (korzyści) i prawdopodobieństwa ich pojawienia się, lub odchylenie/amplitudę wartości oczekiwanych. Ostatecznie w pracy zdefiniowano ryzyko jako mierzalną możliwość pojawienia się zdarzenia o parametrach odmiennych niż zdarzenie oczekiwane. Przy określaniu miar ryzyka skupiono się na miarach zmienności (odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, analiza symulacyjna, analiza scenariuszy), miarach wrażliwości (stopa dyskonta z ryzykiem, ekwiwalent pewności, okres zwrotu) oraz miarze zagrożenia (Value At Risk). (abstrakt oryginalny)
EN
Analysis of presented definitions allows for their division on those which: developed on the way of the differentiation of risks from the uncertainty and those being an independent attempt of the definition of risk - among them it is possible to distinguish negative and neutral concepts. It is possible to enter also a ranking dividing definitions of risk into those explaining risk as linking the sum of products of losses (benefits) and probabilities of their appearance, or the deviation/amplitude of expected values. After all at the work a risk was defined as a measurable possibility of the appearance of the event with the parameters different from the waited event. At determining measures of the risk they concentrated on measures of the changeability (standard deviation, coefficient of variation, simulation analysis, analysis of scenarios), measures of the sensitivity (discount rate with the risk, equivalent for the certainty, payback period) and value at risk. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, absolwentka
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Bednarski L., Waśniewski T. (red.), (1996), Tom 2, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Bernstein P.L. (1997), Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG-Press, Warszawa.
 • Hedging i nowoczesne usługi finansowe, Biegańska M., Janc A. (red.), (2001), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Bizon-Górecka J. (2006), Ryzyko innowacyjne na mapie ryzyk w przedsiębiorstwie, [w:] Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - ryzyko innowacyjne, J. Bizon-Górecka (red.), TNOiK, Bydgoszcz.
 • Borkowski P. (2008), Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Bruski R. (2011), Ryzykowny pomiar nieznanej przyszłości, "Risk Focus", 1/2011.
 • Butryn W., Zarządzanie ryzykiem w działalności innowacyjnej, "Gazeta Innowacje", Nr 28, wersja elektroniczna: http://imik.wip.pw.edu.pl/innowacje28/strona10.htm
 • Chong Y.Y., Brown E.M. (2011), Zarządzanie ryzykiem projektu, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Crockford N. (1991), Risk management, Witherby & Co. Ltd., London.
 • Dziawgo D. (2001), Leksykon finansów, PWE, Warszawa.
 • Dziawgo D., Zawadzki A. (2011), Finanse przedsiębiorstwa. Istota - Narzędzia - Zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Janasz W., Janasz K., Prozorowicz M. (i in.) (2002), Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, Wydawn. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Kaczmarek T.T. (2006), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 • Kamińska T. (1999), Makroekonomiczna ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie transportu, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Kendall G.M., Buckland R.W. (1989), Słownik terminów statystycznych, PWE, Warszawa.
 • Klimczak K.M. (2008), Ryzyko w teorii ekonomii, "Master of Business Administration", 6/2008.
 • Knight E.H. (1921), Risk, Uncertainty, and Profit, MA: Hart, Schaffner & Marx; Houghton Mifflin Co. Boston, http://www.econlib.org/libra17/Knight/knRUP.html
 • Krupa M. (2002), Ryzyko i niepewność w zarządzaniu firmą, Antykwa, Kraków.
 • Kubińska-Kaleta E. (2008), Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach przemysłowych na przykładzie huty stali, Rozprawa doktorska, Akademia Hutniczo-Górnicza, Wydział Zarządzania, Kraków.
 • Michalski G. (2004), Leksykon zarządzania finansami, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa.
 • Nahotko S. (1999), Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, OPO, Bydgoszcz.
 • Orzeł J. (2005), Ilościowe metody pomiaru ryzyka operacyjnego, "Bank i kredyt", 05/2005.
 • Pacioli L. (2007), Tractatus XI de Computius et Scripturis. Summa de Arithmetica, Geometria, Pro- portioni et Proportionalitá, SKwP Warszwa.
 • Rogowski W. (2004), Rachunek efektywności inwestycji, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Rokita J. (1997), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny, Warszawa.
 • Rowe W.A. (1977), An anatomy of Risk, New York.
 • Samuelson W. (2009), Ekonomia menedżerska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Spoz A. (2011), Zarządzanie ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Współczesne wyzwania teorii i praktyki, Zarzecki D., (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 640, Szczecin.
 • Stabryła A. (2006), Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stanisławiszyn H. (2002), Ryzyko w kredytowaniu gmin, [w:] Problemy finansowe w działalności samorządu terytorialnego, S. Dolata (red.), Opole.
 • Uyemura D.G., Deventer D.R. (1997), Zarządzanie ryzykiem finansowym w bankach, Związek Banków Polskich, Warszawa.
 • Waśniewski T., Skoczylas W. (2002), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Willett A. (1951), The Economic Theory of Risk Insurance, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
 • Yates J.B., Stone E.R. (1992), The risk construct, [w:] Risk taking behavior, J.B. Yates (red.), Chichester: Wiley.
 • Zarządzanie ryzykiem, (2008), K. Jajuga (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171274681

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.