PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 1 | 147--167
Tytuł artykułu

Ocena gminnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości

Autorzy
Warianty tytułu
Assesment of the Municipal Tools Supporting Enterepreneurship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule wskazano wagę rozwoju lokalnego dla różnych aspektów życia społeczności lokalnej oraz jednoznacznie zdefiniowano pojęcie przedsiębiorczości. Rozwój gospodarki lokalnej jest jednym z najważniejszych obszarów rozwoju lokalnego, a gmina poprzez aktywne stosowanie instrumentów wspierania przedsiębiorczości w bezpośredni sposób wywiera na ten obszar wpływ. Istnieją odpowiednie podstawy prawne - przytoczone w artykule - umożliwiające gminie taką działalność, w postaci przepisów Konstytucji RP oraz poszczególnych ustaw. Sposób, w jaki gmina wpływa na warunki prowadzenia działalności gospodarczej, zależy od przyjętej strategii rozwoju gminy. Aby skutecznie stymulować rozwój gospodarczy gminy, niezbędna jest znajomość sytuacji, w jakiej znajduje się gospodarka lokalna i możliwości jej rozwoju. Osoby zarządzające gminą powinny posiadać wiedzę, jakie instrumenty mają do dyspozycji i jaka jest ich efektywność. W artykule dokonano podziału instrumentów wspierania przedsiębiorczości na finansowe i niefinansowe oraz dokonano oceny ich efektywności na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych na próbie sześciu gmin oraz 32 przedsiębiorstw. Najefektywniejsze są te instrumenty, które pozytywnie wpływają na wynik finansowy przedsiębiorstw. Instrumentami finansowymi o znacznej skuteczności są ulgi i zwolnienia w podatkach od nieruchomości, uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą, stawki podatków od środków transportowych niższe od maksymalnych oraz inwestycje drogowe. Wśród instrumentów niefinansowych wymienić należy stabilność polityki podatkowej gminy, otwartość gminy na nowe projekty inwestycyjne, ułatwiony dostęp do infrastruktury technicznej, możliwość udziału lokalnych przedsiębiorców w wyznaczaniu kierunków rozwoju gminy oraz stworzenie w gminie szybkich ścieżek dla projektów inwestycyjnych. W artykule określono również szereg utrudnień we wspieraniu przedsiębiorczości. Oprócz utrudnień typowo finansowych, związanych ze zbyt małymi nakładami ze strony gmin, np. na szkolenia, istnieje znacząca grupa zaniechanych działań, które dotyczą stosunku władz gminy do przedsiębiorców oraz ich roli spełnianej w społeczności lokalnej. W pełni efektywne działanie gminy na rzecz wspierania przedsiębiorczości możliwe jest tylko poprzez dobór odpowiedniego zestawu instrumentów, które gmina ma do swojej dyspozycji. W ten sposób gmina może budować długoterminową przewagę konkurencyjną.
EN
The paper focuses on the importance o f local communities development and defines the notion of entrepreneurship. Development of the local economy is one of the most important elements of local development, and a municipality exercises a direct role in the process. Legal grounds that enable a municipality to carry out that task are presented. The manner in which a municipality influences the conditions in which business activity is performed depends on the strategy a given municipality has adopted. Proper management and stimulation of the municipal economy requires understanding of its situation and possibilities of its development as well as the accessibility of the tools and instruments that will effectively contribute to the achievement of those goals. The author divides those entrepreneurship support tools into financial and non-financial, and asserts their efficiency on the basis of empirical studies performed on a sample of six municipalities and 32 enterprises. It has been found that the most effective are instruments that positively influence the financial result of companies. To those belong tax relieves and exemptions from property taxes, development of the industrial land, lower tax on transport vehicles and investments in road construction. Non-financial instruments include: stability of the municipal tax policy, openness to new investment projects, easy access to technical infrastructure, participation of local entrepreneurs in local investment planning, and creation of fast track investment projects. An important factor is the attitude of the municipality governance to local entrepreneurs and their role in the local community. Only effective business and entrepreneurship support achieved using the available support tools may secure a municipality a long term competitive advantage and a lasting competitive edge.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
147--167
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Bąk-Grabowska D., Problemy zarządzania kadrami w urzędach administracji samorządowej, "Współczesne Zarządzanie" nr 1, Białystok 2008, s. 36-38
 • Bończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K., Jak władze samorządowe mogą wspierać przedsiębiorczość, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001
 • Broi R., Rola i zadania samorządu i administracji w realizacji strategii rozwoju turystyki, w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. R. Broi, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 1997
 • Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M., Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000
 • Flieger M., Od administrowania do zarządzania publicznego - transformacja stanowiąca warunek efektywnego zarządzania gminą oraz przedsiębiorstwami sektora publicznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2007
 • Gilowska Z., Misiąg W., Funkcjonowanie ustawy o finansach publicznych. Postulaty de lege ferenda, "Przegląd Sejmowy" 1999, nr 5(34), s. 39-72
 • Jones D., Womack J., Zobaczyć całość, Lean Enterprise Institute, Wrocław 2007
 • Kożuch B., Zarządznie usługami publicznymi, Fundacja Współczesne Zarządanie, Kraków 2008
 • Richert-Kaźmierska A., Samorządowe inicjatywy na rzecz rozwoju gospodarczego - doświadczenia gmin województwa pomorskiego, "Współczesne Zarządzanie", Białystok 2008, nr 1, s. 54
 • Styś A., Iwankiewicz-Rak B., Możliwość adaptacji instrumentów marketingu w procesie zarządzania organizacjami pozarządowymi, "Współczesne Zarządzanie" nr 2, Białystok 2008, s. 93-99
 • Szkica T., Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny (na przykładzie gmin województwa podkarpackiego), "Samorząd Terytorialny" 2008, nr 1-2
 • Szromnik A., Przedsiębiorstwo a region - relacje i współzależności, "Samorząd Terytorialny" 2008, nr 7-8
 • Sztando A., Instrumenty lokalnej polityki gospodarczej, w: Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Broi, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001
 • Ziółkowski M., Proces formułowania strategii rozwoju gminy, w: Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, red. M. Majchrzak, A. Zalewski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171274895

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.