PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 2 | 253--278
Tytuł artykułu

Polska transformacja gospodarcza na tle wybranych krajów Europy Środkowej

Warianty tytułu
Economic Transformation in Poland and Transformations in Selected Central European Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest empiryczna analiza przebiegu transformacji gospodarczej w Polsce. Sytuację Polski porównano w odniesieniu do warunków początkowych i okresu wzrostu w tym samym okresie w Czechach oraz na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Ukrainie. Proces transformacji podzielono na fazę stabilizowania i wdrażania fundamentalnych zmian ustrojowych i fazę wzrostu. Ogólnie przedstawiono ramy teoretyczne tych procesów; zaakcentowano kontekst makroekonomiczny i znaczenie instytucji, optykę czynników wzrostu oraz podejście od strony warunków i czynników konkurencyjności gospodarek. Konceptualne ramy zmian konkurencyjności zaczerpnięto z Globalnych raportów konkurencyjności. Zastosowane podejścia wzajemnie się uzupełniają tworząc kontekst międzynarodowych porównań działania czynników stymulujących i hamujących przebieg transformacji. Przy wysokiej ocenie transformacji w Polsce analiza pokazuje wiele szans, których nie wykorzystano. Do najważniejszych należy brak skutecznej reakcji w zakresie ilościowej i jakościowej polityki gospodarczej na najniższą w Europie stopę zatrudnienia, zaniedbanie możliwości dokończenia prywatyzacji oraz spowolnienie reform, w tym fiskalnych, przyspieszających zdolność gospodarki do sprostania wymogom członkostwa w strefie euro i poprawy jej pozycji konkurencyjnej. W przyszłości kluczowa będzie zdolność Polski do przezwyciężenia wymienionych słabości. Ponadto niezbędne jest zwiększenia podaży krajowych oszczędności i podniesienia stopy inwestycji. Konieczne są szybsze zmiany w strukturze tworzenia PKB oraz uruchomienie rezerw efektywnościowych tkwiących w poprawie funkcjonowania szeroko rozumianego środowiska instytucjonalnego.
EN
The aim of this paper is to provide an empirical analysis of Poland's economic transformation process. Poland's case (its initial conditions, growth and development) is compared with the transformations that have taken place in the Czech Republic, Hungary, the Slovak Republic, Lithuania and Ukraine. The transformation process ran in two phases: a phase of stabilisation and implementation of the fundamental constitutional changes, and a phase of development. The paper offers a general overview of those phases, with a special focus on the macroeconomic context, institutional framework and development factors. It also highlights the issue of the conditions and factors of national economy competitiveness. The applied approaches complement one another, creating a context for international comparison of the operation of factors that stimulate and inhibit the transition process. While highly evaluating Poland's economic transformation, the analysis identifies many opportunities that had not been taken. The most important ones include: lack of effective response (regarding quantitative and qualitative economic policy) to the lowest in Europe employment rate; failure to bring the privatisation process to a conclusion; reform fatigue and slowdown, also with respect to fiscal reforms which otherwise could facilitate meeting by the Polish economy o f euro area membership requirements and allow Poland to improve its competitive position. In the future, Poland's ability to overcome the above-mentioned weaknesses will be of crucial importance. Moreover, it is essential for Poland to increase the rates of domestic savings, supply and investment. Fast changes in the GDP structure and starting effectiveness reserves that underlie the improvement of broadly understood institutional environment are also necessary.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
253--278
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Balicki W., Instytucjonalne i funkcjonalne źrodła nierownowagi popytowej w nieparametrycznym systemie zarządzania, cz. 2 - Zarys teorii nierownowagi popytowej, Instytut Planowania, Warszawa 1979
 • Barisitz S., Ukraine: Macroeconomic Development and Economic Policy in the First Eight Years of Independence, "Focus on Transition" 2, 1999
 • Bennett J. i in., Privatization Methods andEconomic Growth in Transition Economies, 2003
 • Campos N.F., Coricelli F., Growth in Transition: What we Know, What we Don't, and What we Should, "Journal of Economic Literature" 40, 2002, nr 3
 • Czerwiński Z., Matematyka na usługach ekonomii, PWN, Warszawa 1972
 • Dixit A.K., Economics With andWithout the Law, w: Lawlessness and Economics: Alternative Modes of Governance, Princeton University Press, Princeton 2007
 • Gorynia M., Jankowska B., Rekomendacje dla strategii firm polskich wobec ekspansji inwestorow zagranicznych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2005, z. 4, s. 223-237
 • Gorynia M., Kowalski T., Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, "Ekonomista" 2008, nr 1, s. 73
 • Gorynia M., Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki a polityka ekonomiczna, w: Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej, red. M. Gorynia, Difin, Warszawa 2007
 • Gorynia M., Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej, Difin, Warszawa 2007
 • Gros D., Steinherr A., Economics Transition in Central and East Europe. Planting the Seeds, Cambridge University Press, Cambridge 2004
 • Gylfason T., Hochreiter E., Growing Aparti A Tale of Two Republics: Estonia and Georgia, CESifo Working Paper No. 2155, December 2007
 • Hochreiter E., The Case for Hard Currency Strategies, w: Exchange-Rate Policies for Emerging Market Economies, red. R. J. Sweeney, C. G. Wihlborg, T. D. Willett, Westview Press 1999
 • Kakwani N., Income Inequality, Welfare, and Poverty: An Illustration Using Ukrainian Data, PRWP nr 1411, "The World Bank" 1995, January, s. 42
 • Komai J., Niedobor w gospodarce, PWE, Warszawa 1985
 • Kowalski T., Janc A., Financial Contracts and Relations in the Small and Medium Sized Enterprises Sector in Poland, w: Economic Performance and Financial Sector Reform in Central and Eastern Europe: Capital Flows, Bank and Enterprise Restructuring, red. Ch. Green, A. Mullineux, Edward Elgar 1999
 • Kowalski T., Letza S., Wihlborg C., Institutional Change in the European Transition Economies. The Case of Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009
 • Kowalski T., Stawarska R., Poland's Exchange Rate Policy in the 1990s, w: Exchange Rate Policies for Emerging Market Economies, red. R. J. Sweeney, C. Wihlborg, T. D. Willett, Westview Press 1999
 • Kowalski T., Wihlborg C., Vensel V., Rozwoj środowiska instytucjonalnego w nowych krajach Unii Europejskiej. Przypadek Estonii i Polski, "Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny" 2007, z. 1, s. 155-156
 • Malaga K., Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004
 • Matysiak A., Mechanizm tworzenia akumulacji w gospodarce socjalistycznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1984
 • Mitra P., Yemtsov R., Increasing Inequality in Transition Economies: Is There More to Come?, "World Bank Policy Research Working Paper" 2006, September, s. 11
 • Paldam M., Gundlach E., Two Views onInstitutions and Development: The Grand Transition vs. Primacy of Institutions, "Kyklos" 61, 2008, nr 1, s. 65-100
 • Porter M., The Competitive Advantage o f Nations, The Free Press, New York 1990
 • Rodrik D., Goodbye Washington Consensus, Hell Washington Confusion? A Review of the World Bank's Economic Growth in the 1990s; Learning from a Decade of Reform, "Journal of Economic Literature" 44, 2006
 • Rodrik D., One Economics. Many Recipes. Globalization, Institutions, and Economic Growth, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2007
 • Salvatore D., International Economics, wyd. 8, Wiley 2007
 • Schreiner J., Labour Markets in Central, Eastern and Southeastern European EU Member States: General Trends and Migration Effects, "Focus on European Economic Integration" 2008, nr 1, s. 95
 • Wilczyński W., Die polnische Wirtschaftsreform und die betriebliche Selbstverwaltung 1982-1985, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1985
 • J. Williamson, What Washington Means by Policy Reform, w: Latin American Adjustment: How Much Has Happened?, red. J. Williamson, Institute for International Economics, Washington 1990
 • Williamson O.E., The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, "Journal of Economic Literature" 38, 2000, s. 595-613
 • Wojtyna A., Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym, w: Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju, red. A. Wojtyna, PWE, Warszawa 2008
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171275127

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.