PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 73 | nr 129 | 113--130
Tytuł artykułu

Propozycja identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń w ocenie zasadności przyjęcia założenia o kontynuacji działalności w jednostkach

Warianty tytułu
Proposal for Identification and Classification of Threats in Assessing the Validity of the Going Concern Assumption
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sporządzając sprawozdanie finansowe, przyjmuje się założenie o kontynuacji działalności jednostki w przyszłości. Celem artykułu jest omówienie zagadnień z zakresu identyfikacji i klasyfikacji finansowych oraz niefinansowych zdarzeń i uwarunkowań, które mogą świadczyć o zagrożeniu kontynuacji działalności jednostki. W artykule wskazano lukę w zakresie definiowania, klasyfikowania oraz sposobów identyfikacji zagrożeń. Przedstawiono listę obszarów zagrożeń, które należy analizować w jednostce. W opracowaniu zaprezentowano również wyniki badań przeprowadzonych w 2013 roku w jednostkach gospodarczych na temat analizowanych obszarów zagrożeń dla kontynuacji działalności. W artykule jako metody badawcze w części teoretycznej przyjęto analizę opisową i porównawczo-krytyczną literatury w przedmiocie opracowania, aktów prawnych oraz międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej. W części empirycznej wykorzystano metodę opisową, analogii i wnioskowania dedukcyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The basic assumption on which financial statements are drawn up is the going concern concept. This paper discusses the issues of identification and classification of financial and non-financial events and conditions that may present a threat to the continuation of business. It indicates a gap in the way of defining, classifying and identifying threats. It also provides a list of areas of risk that need to be analyzed in business entity. The paper presents results of research carried out in 2013 in business enterprises to investigate the analysed areas of risk to continuation of business activity. The research methods adopted in the study include analysis of the literature of the subject, a review of legislative acts and international accounting and auditing standards, and inference. (original abstract)
Rocznik
Tom
73
Numer
Strony
113--130
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Gabrusewicz W. (2009), Główne obszary audytu sprawozdań finansowych w warunkach kryzysu, [w:] W. Gabrusewicz (red.), Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu finansowego, KIBR, Poznań.
 • Gabrusewicz W. (2010), Analiza finansowa w audycie sprawozdań finansowych, [w:] W. Gabrusewicz (red.), Audyt sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa.
 • Gajdka J., Stos D. (1996), Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, [w:] R. Borowiecki (red.), Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I. (1998), Rachunkowość finansowa, cz. 1, Difin, Warszawa.
 • Hamrol M., Czajka B., Piechocki M. (2004), Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 20 (76), SKwP, Warszawa.
 • Hołda A. (2001), Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej Z, "Rachunkowość", nr 5.
 • Hońko S. (2005), Istota i geneza zasady ostrożnej wyceny, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1082.
 • Krzywda D. (2007), Nadrzędne zasady rachunkowości a ich adekwatność do regulacji określających merytoryczną poprawność sprawozdań finansowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 750.
 • Krzywda D., Szafraniec J. (2005), Badanie sprawozdania finansowego, [w:] D. Krzywda (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, SKwP, Warszawa.
 • Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, PWN, Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości (2010), t. II, IFAC, SKwP, KIBR, Warszawa.
 • Prusak B. (2005), Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Siedlecki R. (2007), Finansowe sygnały ostrzegawcze w cyklu życia przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa.
 • Siemińska E. (2002), Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Sojak S., Stankiewicz J. (red.), (2004), Podstawy rachunkowości, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 • Szczepankiewicz E.I. (2012), Na jakiej podstawie ocenić zasadność kontynuacji działalności jednostki, "Biuletyn Głównego Księgowego", nr 20.
 • Tłaczała A. (2008), Informacja dodatkowa, [w:] I. Olchowicz, A. Tłaczała (red.), Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa.
 • Czwarta dyrektywa Rady z 25 lipca 1978 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek (78/660/EWG), Dz. Urz. UE L 222 z 14 sierpnia 1978 r., zm. 1 stycznia 2007 r.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz. Urz. UE L 182 z 29 czerwca 2013 r.
 • KSRF nr 1, załącznik do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 16 lutego 2010 r.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone MSR zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz. Urz. UE L 320 z 29 listopada 2008 r. ze zm.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2013, nr 0, poz. 330.
 • Ustawa z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. 2009, nr 77, poz. 649.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171275207

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.