PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 133 | 75--94
Tytuł artykułu

Innowacyjność i sieciowość jako warunki rozwoju przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Innovativeness and Networking as Corporate Growth Determinants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Innowacyjność jest koniecznym wymogiem rozwoju dla wszystkich przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach turbulentnego otoczenia w globalnej gospodarce. Pomimo wzrostu poziomu złożoności wymagań rynkowych od uczestników rynku oczekuje się coraz szybszego dopasowania się do potrzeb konsumentów i coraz sprawniejszego działania. Dynamicznie zmieniające się oczekiwania klientów, nieustannie lansowane nowe mody i trendy, błyskawicznie starzejące się rozwiązania technologiczne powodują, że organizacje muszą wprowadzać innowacje, jeżeli chcą przetrwać na rynku i rozwijać się. Jednak działalność innowacyjna prowadzona w otoczeniu podlegającym ciągłym zmianom wiąże się z relatywnie bardzo dużymi obciążeniami związanymi z ryzykiem, zapotrzebowaniem na finansowanie oraz zaangażowaniem kluczowych zasobów, a także czasochłonnością. Tym samym coraz trudniej jest być innowacyjnym samodzielnie. Przedsiębiorstwom z pomocą przychodzi sieciowość - uczestniczenie w rozmaitych sieciach kontaktów, które umożliwiają łatwy i szybki dostęp do łatwo przedawniających się informacji, wyspecjalizowanych zasobów i eksperckich umiejętności. Odpowiedni portfel relacji sieciowych, jak również kompetencje przedsiębiorstwa w zakresie uczenia się i współpracy z innymi podmiotami, pozwalają mu dotrzeć do źródeł potrzebnych kompetencji i zasobów (w tym finansowych) oraz zinternalizować know-how partnerów. Tak rozumiane sieci są stymulatorem innowacyjności przedsiębiorstw, a wyższa ich innowacyjność przekłada się na ich bardziej dynamiczny rozwój. Można zatem wnioskować, że warunkiem rozwoju przedsiębiorstw jest ich innowacyjność. Ona zaś coraz częściej uzależniona jest od funkcjonowania organizacji w określonych strukturach sieciowych. Czynniki oddziałujące na rozwój przedsiębiorstwa tworzą zatem określony system, a jego jakość i konfiguracja warunkuje kondycję organizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
In recent years there has been a dynamic discussion about corporate innovations and innovativeness. Innovation means selling a new, from the corporate perspective, product or the implementation of a new process or a new organisation of corporate operation. And innovativeness may be defined as an attribute of a company describing its motivation as well as a potential and ability to conduct the activity whose intended effect is to introduce the innovation by the company. Innovativeness is one of the key driving mechanisms of corporate development. The more complex the innovation, the more frequently it comes as a result of the cooperation with other organisation. The participation in innovation networks allows for more flexible, faster and cheaper innovations: it allows for reaching technologies distant from each other and joining them in order to obtain new applications. Networks stimulate corporate innovativeness and their higher innovativeness translates into their dynamic growth.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Baptista R., Swann P., Do firms in clusters innovate more?, "Research Policy" 1998, nr 28.
 • Bunker Whittington K., Owen-Smith J., Powell W. W., Networks, Propinquity and Innovation in Knowledge-intensive Industries, "Administrative Science Quarterly" 2009 vol. 54.
 • Chan K.-Y. A., Oerlemans L. A. G., Pretorius M. W., Knowledge exchange behaviours of science park firms: the innovation hub case, "Technology Analysis & Strategic Management" 2010, vol. 22, no. 2.
 • Cygler J., Kooperencja jako tendencja w zarządzaniu przedsiębiorstw w dobie globalizacji, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" 2009, nr 94.
 • Cygler J., Korzyści kooperencji - oczekiwania i efekty, maszynopis na prawach rękopisu
 • Cygler J., Współpraca niemieckich inwestorów z polskimi podwykonawcami - tworzenie nowych powiązań sieciowych, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" 2005, nr 58.
 • Filieri R., Alguezaui S., Extending the enterprise for improved innovation, "Journal of Business Strategy" 2012, vol. 33, no. 3.
 • Hartman J. B., Gehrt K. C., Watchravesringkan K., Re-examination of the concept of innovativeness in the context of the adolescent segment: Development of a measurement scale, "Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing" 2004, vol. 12, no. 4.
 • Innowacyjność polskiej gospodarki, red. A. Zygierewicz, "Studia BAS" 2011, nr 1 (25), s. 5.
 • Jaffe A., Trajenberg M., Henderson R., Geographic localization of knowledge spillovers as evidenced by patent citations, "Quarterly Journal of Economics" 1993, vol. 63.
 • Koschatzky K., Stahlecker T., The emergence of new modes of R&D services in Germany, "The Service Industries Journal" 2010, vol. 30, no. 5.
 • Lumpkin G. T., Dess G. G., Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance, "Academy of Management Review" 1996, vol. 21, no. 1.
 • Lundvall B.-A., National business systems and national systems of innovation, "International Studies of Management and Organization" 1999, vol. 29.
 • Martin-Rios C., Why do firms seek to share human resource management knowledge? The importance of inter-firm networks, "Journal of Business Research" 2012, article in press, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.10.004.
 • Nieto M. J., Santamaria L., The importance of diverse collaborative networks for the novelty of product innovation, "Technovaton" 2007, vol. 27.
 • Peters L. D., Johnston W. J., Pressey A. D., Kendrick T., Collaboration and collective learning: networks as learning organisations, "Journal of Business & Industrial Marketing" 2010, vol. 25, no. 6.
 • Prenkert F., Hallen L., Conceptualising, delineating and analysing business networks, "European Journal of Marketing" 2006, vol. 40, no. 3/4.
 • Salavou H., The concept of innovativeness: should we need to focus, "European Journal of Innovation Management" 2004, vol. 7, no. 1.
 • Tajeddini K., The effects of innovativeness on effectiveness and efficiency, "Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues" 2011, vol. 4, no. 1.
 • Townsend W., Innovation and the Path Not Traveled, "Southern Business Review" 2009, summer.
 • Tsai M.-T., Chuang S.-S., Hsieh W.-P., Prioritization of Organizational Innovativeness Measurement Indicators Using Analytic Hierarchy Process, "The Business Review" 2009, vol. 12, no. 1.
 • Baker W. E., The Network Organization in Theory and Practice, w: Networks and Organizations, red. N. Nohria, B. Eccles, Harvard Business School Press, Cambridge 1992.
 • Birkinshaw J., Hagstrom P., The Flexible Firm. Capability Management in Network Organizations, Oxford University Press, Oxord 2000.
 • Birkinshaw J., Network Relationships Inside and Outside the Firm, and the Development of Capabities, w: J. Birkinshaw, P. Hagstrom, The Flexible Firm. Capability Management in Network Organizations, Oxford University Press, Oxord 2000.
 • Bogdanienko J., Haffer M., Popławski W., Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 • Breschi S., Lissoni F., Mobility and social networks: Localised knowledge spillovers revisited, CESPRI Working Paper 142, CESPRI, Centre for Research on Innovation and Internalisation Processes, Universita Bocconi, Mediolan 2003.
 • Castells M., The Rise of the Network Society, Blackwell Publishers, Oxford 2000.
 • Child J., Faulkner D., Strategies of Cooperation: Managing Alliances, Networks, and Joint Ventures, Oxford University Press, Oxford 1998.
 • Clusters, Networks, and Innovation, red. S. Breschi, F. Malerba, Oxford University Press, Oxford 2007.
 • Cowan R., Networks Models of Innovation and Knowledge Diffusion, w: Clusters, Networks, and Innovation, red. S. Breschi, F. Malerba, Oxford University Press, Oxford 2007.
 • Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Cygler J., Organizacje sieciowe jako forma współdziałania przedsiębiorstw, w: Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa 2002.
 • Dolińska M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010.
 • Drucker P. F., Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2004.
 • Dunning J. H., Alliance Capitalism and Global Business, Routledge, London 1997.
 • Dworzecki Z., Krejner-Nowecka A., Sposoby tworzenia organizacji sieciowych, w: Przedsiębiorstwo kooperujące, red. Z. Dworzecki, Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., Warszawa 2002.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, red. J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Fagerberg J., Innovation: a guide to the literature, w: Handbook of Innovation, red. J. Fagerberg, D. Mowery, R. Nelson, Oxford University Press, Oxford 2004.
 • Hargadon A., How breakthroughs happens, Harvard Business School Press, Boston 2003.
 • Hollanders H., Es-Sadki N., Innovation Union Scoreboard 2013, Komisja Europejska, Bruksela 2003.
 • Innovation and Institutional Embeddedness of Multinational Companies, red. M. Heidenreich, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2012.
 • Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2005.
 • Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań, red. J. Perenc, J. Hołub-Iwan, C. H. Beck, Warszawa 2011.
 • Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy, red. P. Niedzielski, E. Stawasz, K. Poznańska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Innowacyjność w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 • Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Nowacki, Difin, Warszawa 2010.
 • Innowacyjność we współczesnych organizacjach, red. A. Stabryła, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
 • IPT's integrated institutional capacity building services and programmes for Technology Centres and Parks, UNIDO, Wiedeń 2004.
 • Janasz W., Innowacje i ich miejsce w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa, w: Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2005.
 • Jarillo J. C., Strategic Networks. Creating the Borderless Organization, Butterworth- -Heinemann, Oxford 1995.
 • Jasińska A., Rola innowacji w działalności przedsiębiorstwa, w: Innowacyjność we współczesnych organizacjach, red. A. Stabryła, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
 • Jasiński A. H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
 • Kodama M., Innovation Networks in Knowledge-based Firms. Developing ICT-based Integrative Competences, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2009.
 • Komorowski J., Cele i wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Ujęcie behawioralne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • Laskowska-Rutkowska A., Czas, kooperacja, innowacja - presja czasu a innowacyjne formy kooperacji sieciowej, w: Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy, red. P. Niedzielski, E. Stawasz, K. Poznańska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Łącka I., Współpraca technologiczna polskich instytucji naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami jako czynnik wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin 2001.
 • Łobejko S., Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Mach M., Innowacyjność a wartość przedsiębiorstwa, w: Innowacyjność w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 • Matusiak K. B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Miles R. E., Snow C. C., Causes of Failure in Network Organizations, "California Management Review" 1992, summer.
 • National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, red. B.-A. Lundvall, Pinter Publishers, London 1992.
 • Nauka o przedsiębiorstwie: wybrane zagadnienia, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Networks and Organizations, red. N. Nohria, B. Eccles, Harvard Business School Press, Cambridge 1992.
 • Niedzielski P., Markiewicz J., Rychlik K., Rzewuski T., Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 • Nogalski B., Przewaga konkurencyjna gospodarki jutra, w: Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań, red. J. Perenc, J. Hołub-Iwan, C. H. Beck, Warszawa 2011.
 • Oslo Manual - Guidelines for collecting and interpreting innovation data, OECD i EUROSTAT, Paryż 2005.
 • Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Łódź 2001, s. 11.
 • Poznańska K., Innowacyjność przedsiębiorstw, w: Nauka o przedsiębiorstwie: wybrane zagadnienia, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Poznańska K., Twórcza destrukcja w warunkach globalizacji a innowacje przedsiębiorstw, w: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, red. J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Przedsiębiorstwo kooperujące, red. Z. Dworzecki, Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., Warszawa 2002.
 • Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa 2002.
 • Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, red. J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński, C. H. Beck, Warszawa 2012.
 • Stańczyk S., Niematerialne zasoby sieci międzyorganizacyjnych, w: Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzanizarządzania, red. J. Niemczyk, Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński, C. H. Beck, Warszawa 2012.
 • Strużycki M., Bojewska B., Rola państwa i rządu w kształtowaniu innowacyjnej gospodarki, w: Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań, red. J. Perenc, J. Hołub-Iwan, C. H. Beck, Warszawa 2011.
 • Szalkiewicz W. K., Skonieczek A., Dynamiczny wskaźnik innowacyjności: metoda badania innowacyjności, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Olsztyn 2009.
 • Światowiec-Szczepańska J., Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw. Ujęcie modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 • Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171275343

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.