PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 3 | 93--112
Tytuł artykułu

Subwencja jako forma prawna wydatków dokonywanych z budżetu państwa

Warianty tytułu
Subvention as a Legal Form of Spending from the State Budget
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Subwencja, jako prawna forma wydatków z budżetu państwa, występuje w dwóch kategoriach, tj. zasilania zewnętrznego jednostek samorządu terytorialnego oraz dofinansowania działalności statutowej partii politycznych, które wprowadziły swoich przedstawicieli do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej lub uzyskały w wyborach istotne poparcie wyborców, ale nie przekroczyły tzw. progu wyborczego. Kwoty subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego są objęte określonymi gwarancjami, np. wydatki planowane nie mogą być wstrzymane (zablokowane), podczas gdy subwencje dla partii politycznych mogą być w ciągu roku budżetowego zmniejszone z powodu nierównowagi budżetowej. W związku z tym subwencje ogólne należą do kategorii tzw. obowiązkowych wydatków z budżetu państwa, a subwencje dla partii politycznych zaliczane są do kategorii elastycznych wydatków budżetowych. Tylko subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wymieniono bezpośrednio w Konstytucji RP, natomiast w odniesieniu do partii politycznych Konstytucja RP zawiera jedynie ogólne postanowienia o jawności ich finansowania. Realizację konstytucyjnej zasady jawności finansowania zapewnia m.in. prawna forma subwencji.
EN
Subvention as a legal form of spending from the state budget occurs in two categories: that of external financial leverage offered to units of local governments and that of financing the statutory activities of political parties whose members have won seats in the Polish Sejm, or parties which won substantial support of the voters in universal elections, but did not achieve the election threshold. The amount of general subvention for the units of local government is covered by certain guarantees e.g. the planned budget expenses may not be suspended, or blocked, while the financing of political parties may be reduced during a financial year due to budget unbalance. Thus general subventions belong to the 'obligatory' category of budget expenses, whereas the latter are in the 'flexible' category of those expenses. Further, only the former have been specifically provided for in Poland's Constitution. Regarding the latter, only transparency of the financing of political parties is required, and is consequently reflected in the legal form of subvention.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
93--112
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Borodo A., Prawo finansowe rad narodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 1988
 • Borodo A., Słownik finansów samorządowych, TNOiK ,,Dom Organizatora'', Toruń 2007
 • Borodo A., Subwencje i dotacje jako formy dochodów samorządu terytorialnego w Polsce - wybrane zagadnienia prawne, w: Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Natalii Gajl, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 1999
 • Borodo A., Subwencje wyrównawcze jednostek samorządu terytorialnego - propozycje reform, w: E. Chojna-Duch (red.), Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach UE, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006
 • Chmaj M., Nadzór organów państwa nad finansowaniem partii politycznych, w: J. Zbieranek (red.), Subwencje z budżetu państwa dla partii politycznych. Jawność i kontrola, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008
 • Chmaj M., Nowy system finansowania partii politycznych w Polsce, ,,Przegląd Sejmowy'' 2002, nr 2
 • Chojna-Duch E., Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, LexisNexis, Warszawa 2010
 • Czarny Z., Subwencjonowanie rolnictwa indywidualnego w PRL, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Instytutu Administracji'' 1981, nr 3
 • Dębowska-Romanowska T., Problemy reformy systemu dotacyjnego budżetów terenowych, w: J. Wierzbicki (red.), Finanse gospodarki terenowej, PWE, Warszawa 1989
 • Dębowska-Romanowska T., Zagadnienia prawne wydatków publicznych na rzecz osób trzecich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993
 • Drwiłło A., Gliniecka J., Lamenta L., Wójcik J., System dochodów samorządu terytorialnego, Miscellanea, Sopot 1993
 • Gajl N., Subwencja, w: Wielka encyklopedia prawa, wyd. 2, red. B. Hołyst, E. Smoktunowicz, Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005
 • Gebethner S., Konstytucyjna zasada jawności finansowania partii politycznych, w: Finansowanie partii politycznych, Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, ,,Konferencje i Seminaria'' 2000, nr 6
 • Gorgol A., Zasady finansowania partii politycznych w Polsce, w: M. Granat, P. Policastro, J. Sobczak (red.), Partie polityczne we współczesnym konstytucjonalizmie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001
 • Harasimowicz J., Rozwój terenowego prawa finansowego w Polsce, PWE, Warszawa 1952
 • Huchla A., Subwencja ogólna, w: Encyklopedia prawa, red. U. Kalina-Prasznic, C. H. Beck, Warszawa 2000
 • Jagoda J., Władza i finanse lokalne w Republice Federalnej Niemiec, w: E. Ruśkowski, B. Dolnicki (red.), Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz--Białystok-Katowice 2007
 • Karlikowska M., Wydatki budżetu państwa, w: M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach publicznych - komentarz, Presscom, Wrocław 2010
 • Kastelik J., Gospodarka finansowa związku komunalnego, ,,Administracja'' 2007, nr 2
 • Kieres L., Ustrój i zadania celowych związków gmin, ,,Samorząd Terytorialny'' 1994, nr 3
 • Kociński C., Zakres uprawnień kontrolnych komisji rewizyjnej rady miejskiej, ,,Nowe Zeszyty Samorządowe'' 2004, nr 1
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, t. 4, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2007
 • Kosikowski C., Formy prawne i zasady dokonywania wydatków publicznych, w: idem, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003
 • Kosikowski C., Prawo finansowe w Unii Europejskiej i w Polsce, LexisNexis, Warszawa 2005
 • Kosikowski C., Ruśkowski E., Finanse i prawo finansowe, t. I, Białystok 1993
 • Leoński Z., Formy współdziałania w samorządzie terytorialnym, ,,Samorząd Terytorialny'' 1995, nr 4
 • Lipowicz I., Europejski standard samorządu terytorialnego a ustawodawstwo polskie, ,,Samorząd Terytorialny'' 1991, nr 11-12
 • Miemiec W., Ewolucja charakteru prawnego subwencji ogólnej w Polsce, w: Polska samorządność w integrującej sięEuropie. I Forum Samorządowe w Szczecinie dnia 19-20 kwietnia 2004 r., Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004
 • Nykiel W., Rola dochodów w równoważeniu budżetów lokalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993
 • Ofiarska M., Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, C. H. Beck, Warszawa 2008
 • Ofiarski Z., Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2002
 • Olejniczak J., Koncepcje subwencjonowania i dotowania budżetu jednostek samorządu terytorialnego w świetle doświadczeń samorządu terytorialnego w Anglii i Szwecji, w: L. Patrzałek (red.), Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań--Wrocław 2004
 • Oniszczuk J., Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zasada samodzielności finansowej gmin, ,,Glosa'' 1997, nr 6
 • Pietrewicz M., Próba określenia przyczyn i zakresu subwencjonowania gospodarki żywnościowej, ,,Finanse'' 1981, nr 7-8
 • Słownik finansów i bankowości, red. R. Malczewski, PWN, Warszawa 2008
 • Słownik języka polskiego, t. 5, red. naczelny M. Bańko, PWN, Warszawa 2007
 • Słownik wyrazów obcych, t. 7, oprac. L. Wiśniakowska, PWN, Warszawa 2007
 • Sochacka-Krysiak H., Subwencja, w: Leksykon finansowo-bankowy, PWE, Warszawa 1991
 • Tegler E., Podstawy prawne finansów komunalnych - ewolucja rozwiązań i kierunki rozwoju, w: Problemy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego, Toruń 1997
 • Torvela M., Główne cechy polityki subsydiowania rolnictwa w Finlandii, ,,Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa'' 1978, nr 5
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, red. L. Drabik, E. Sobol, PWN, Warszawa 2003
 • Wielka encyklopedia PWN, t. 26, red. naczelny J. Wojnowski, PWN, Warszawa 2005
 • Wróblewska M., Subwencja, w: Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Drwiłło, D. Maśniak, C. H. Beck, Warszawa 2009
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277053

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.