PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 71 | nr 127 | 77--97
Tytuł artykułu

Teoria modeli ewidencyjnych - wybrane zagadnienia

Autorzy
Warianty tytułu
Recording Models Theory - Selected Topics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesna rachunkowość ukształtowała się w drodze ewolucyjnych zmian. Zmieniała się zarówno teoria, jak i praktyka rachunkowości. Uogólnienia zasad rachunkowości doprowadziły na przestrzeni kilkuset lat do powstania różnorodnych teorii księgowych i konstruowanych na ich podstawie modeli ewidencyjnych. Teorie modeli ewidencyjnych były niewątpliwie osiągnięciem naukowym po II wojnie światowej. W opracowaniu przedstawiono zarys historycznego rozwoju teorii modeli ewidencyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dorobku w tym zakresie polskich uczonych po II wojnie światowej, w aspekcie wskazania ich przydatności i możliwości wykorzystania obecnie w dydaktyce i badaniach naukowych w rachunkowości. (abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary accounting nas been developed through evolutionary changes. Both theory and practice of accounting have changed. Generalizations of accounting policies have led during several hundred years to a variety of accounting theories and recording models constructed on their basis. Theories of recording models were undoubtedly a scientific achievement after World War II. This paper provides an overview of the historical development of the accounting model theory with particular emphasis on achievements of Polish scientists after World War II in this field in terms of indication of their suitability for using them in present day accounting.(original abstract)
Rocznik
Tom
71
Numer
Strony
77--97
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Batardon L. (1911), La tenue des livres sur feuillets mobiles (Bookkeeping on loose - leave accoimts), Brussels, reprinted in 1918, Paris.
 • Berliner M. (1924), Buchhaltung und Bilanz, Hannover.
 • Brzezin W. (1965), Nowe spojrzenie na teorię rachunkowości, "Rachunkowość", nr 3.
 • Brzezin W. (1971), Metody analizy polskich planów kont, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej", Nauki Społeczno-Ekonomiczne, nr 74.
 • Brzezin W. (1975a), Problemy przebudowy teorii rachunkowości w Polsce Ludowej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej", nr 96.
 • Brzezin W. (1975b), Teoretyczne podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1975.
 • Brzezin W. (1978), Analiza modelu ewidencyjnego T. Pecliego, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej", nr 101.
 • Brzezin W. (1979), Modele ewidencyjne - analiza porównawcza, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej", nr 108, Nauki Społeczno- Ekonomiczne nr 14.
 • Brzezin W. (1980), Teoria modeli ewidencyjnych, "Studia i Monografie WSP w Częstochowie", nr 1.
 • Brzezin W. (1985), Powstanie i rozwój modeli ewidencyjnych, [w:] Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Brzezin W. (1990), Rachunkowość roku 2000. Wstępny program modernizacji rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (maszynopis).
 • Brzezin W. (1995), Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Brzezin W. (2005), Modele ewidencyjne, [w:] Encyklopedia rachunkowości, red. M. Gmytrasiewicz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.
 • Brzezin W. (2006), Ogólna teoria współczesnej rachunkowości, Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe przy Wyższej Szkole Zarządzania, Częstochowa.
 • Byszewski W. (1927), Wykład teoretyczny rachunkowości (buchalterji), Warszawa.
 • Cerboni G. (1873), Primi saggi di logismografia, Firenze.
 • Ciompa P. (1910), Grundrisse einer Ökonometrie und die aufder Nationalökonomie aufgebaute natürliche Theorie der Buchhaltung, Lemberg.
 • Czubakowska K. (2003), Dostosowanie zakładowego planu kont do zmieniających się zasad rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 13 (69), SKwP, Warszawa.
 • Degrange E. (1795), La tenue des livres rendue facile, Paris.
 • Dichsee L.R. (1921), The Fundamentals ofAccountancy, London.
 • Gmytrasiewicz M. (1977), Teoretyczne podstawy modeli ewidencji księgowej, "Monografie i Opracowania SGPiS", nr 52, Warszawa.
 • Gmytrasiewicz M. (1987a), Analiza modelu ewidencyjnego nr 3 T. Pechego, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 8, SKwP, Warszawa.
 • Gmytrasiewicz M. (1987b), Metoda bilansowa w rachunkowości, [w:] Modele ewidencyjne, red. nauk. T. Peche, "Monografie i Opracowania SGPiS", nr 224, Warszawa.
 • Gmytrasiewicz M., Peche T. (1965), Nowoczesna rachunkowość a zarządzanie w skali przedsiębiorstw i gospodarki narodowej, Warszawa 1975 (referat powielony).
 • Gmytrasiewicz M., Peche T., Świderska G. (1977), Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWN, Warszawa.
 • Gomberg L. (1908), Gnmdlegung der Yerrechnungswissenschaft, Leipzig.
 • Górski J. (1965), Klasyfikacja kont, P WE, Warszawa.
 • Hellich E. (2009), Uwarunkowania systemu ewidencyjnego rachunkowości sektora finansów publicznych, [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, pod redakcją pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Hügli F. (l 887), Die Buchhaltungssysteme und Buchhaltungsfomien. Ein Lehrbuch der Buchhaltung, Bern.
 • Klonowska M., Zaleski A. (1987), Analiza porównawcza modeli ewidencyjnych w rachunkowości, [w:] Modele ewidencyjne, red. nauk. T. Peche, "Monografie i Opracowania SGPiS", nr 224, Warszawa.
 • Kohlmann L. (1902/1905), Die Theorie unserer doppelten Buchhaltung (Theory of Our Double-entry Bookkeeping), "Zeitschrift fur Buchhaltung", Nr. 11 und 14.
 • Kreukniet W. (l 896), Żur Theorie der doppelten Biichfuhn/ng, Rotterdam.
 • Lachowicz J. (1932), Podstawy teorii buchalterji, Wilno.
 • Léautey E., Guilbault A. (1903), Principes generam des comptabilite, Paris.
 • Lulek T. (1922), Teoretyczne podstawy księgowości kupieckiej, Księgarnia J. Czerneckiego, Kraków.
 • Modele ewidencyjne (1987), red. T. Peche, Wydawnictwo SGPiS, Warszawa.
 • Peche T. (1959), Rachunkowość przedsiębiorstw a rachunkowość społeczna, PWG, Warszawa.
 • Peche T. (1963a), Zarys ogólnej teorii rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Peche T. (1963b), Zasada zapisu podwójnego - próba teorii, "Przegląd Statystyczny", z. 3, 4.
 • Peche T. (1964), Ogólna teoria rachunkowości, SGPiS, Warszawa 1964.
 • Peche T. (1973), Podstawy współczesnej ewidencji gospodarczej, PWE, Warszawa.
 • Peche T. (1974), Teoretyczne podstawy rachunkowości, skrypt SGPiS, Warszawa.
 • Peche T. (1984), "Materiały i Studia NBP", Zespół Ekspertów Naukowych, z. 7.
 • Peche T. (1985a) Metody bilansowe jako podstawa systemów informatycznych gospodarki narodowej, SKwP, Warszawa.
 • Peche T. (1985b), Wstępne założenia docelowej koncepcji systemu rachunkowości w Polsce. Materiał dyskusyjny dla Zespołu III Komitetu Rachunkowości Roku 2000, maszynopis.
 • Peche T. (1985c) Zasady organizacji rozproszonego przetwarzania w sieciach informatycznych banków wykorzystaniem urządzeń terminalowych, "Materiały i Studia NBP", Zespół Ekspertów Naukowych, z. 25.
 • Peche T. (1987a), Zamiast redaktorskiego wstępu, [w:] Modele ewidencyjne, red. nauk. T. Peche, "Monografie i Opracowania SGPiS", nr 224, Warszawa.
 • Peche T. (1987b), Systemy bilansowe w gospodarce narodowej - tradycja epoki ręcznej i perspektywy rozwojowe w warunkach informatyzacji, [w:] Systemy informatyczne w rachunkowości i zarządzaniu gospodarczym - wpływ współczesnej informatyki na tradycyjne dyscypliny teoretyczne i rozwiązania organizacyjne, z. 2, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa.
 • Peche T., red., (1988), Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Peche T. (1991), Metody bilansowe w rachunkowości a systemy informacyjne w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa.
 • Pomazakow N.S. (1929), Sczotnyje tieorii, Leningrad.
 • Przedpełski M. (1959), Z problematyki powstania i rozwoju planów kont, WSE w Poznaniu, Poznań.
 • Schär J.F. (1888), Lehrbuch der Buchhaltung. Methodischer Aufbau der doppelten Buchhaltung, Stuttgart.
 • Schär J.F. (1890), Yersuch einer wissenschafilichen Behandlung der Buchhaltung, Basel.
 • Schär J.F. (1911), Einführung in das Wesen der doppelten Buchhaltung, Berlin.
 • Schär J.F. (l932), Buchhaltung und Bilanz, 6. Auflage, Berlin.
 • Schiebe A., Odermann C.G. (1891), Die lehre von der Buchhaltung, theoretisch und praktisch, J.M. Gebhardt, Leipzig.
 • Skalski W. (1920), Podręcznik kupieckiej księgowości podwójnej z uwzględnieniem działu komisowego i fabrycznego, eskontu wierzytelności, spółki jawnej i księgowości amerykańskiej, nakładem księgarni K. Wojnara, Kraków.
 • Skalski W. (1928), Znaczenie księgi głównej w księgowości podwójnej, Nakładem WSH, Poznań.
 • Skrzywan S., red., (1951), Rachunkowość. Podstawy, PZWS, Warszawa.
 • Skrzywan S. (1968), Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Skrzywan S. (1973), Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Siwers J.J. (1901), Liczebnik sczetowodstwa, S. Petersburg.
 • Sojak S. (1989), Powstanie i rozwój ogólnej teorii rachunkowości w polskiej praktyce akademickiej po drugiej wojnie światowej, [w:] Współczesne problemy rachunkowości i informatyki, z. 1, Rachunkowość, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Sykora G. (1949), Die Konten- und Bilanztheorien, Wien.
 • Szymański K.G. (1984), Historyczny rozwój myśli w zakresie teorii księgowości, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 8, SKwP, Warszawa.
 • Świderska G.K. (1984), Rachunek wyników w teoretycznym modelu rachunkowości, [w:] Rachunkowość i informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, SKwP, Łódź-Spała.
 • Terebucha E. (1960), O istocie rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej", nr 13.
 • Vannier H. (1840), Premierę notions de commerce et de la comptabilite (Basic Concepts of Business and Accounting), Paris.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277295

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.