PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 313 Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce | 170--188
Tytuł artykułu

Model szacowania Utraty wartości instrumentów finansowych w założeniach MSSF 9 - rachunkowość czy inżynieria finansowa?

Warianty tytułu
A Model for Estimating the Loss of Value of Amortised Cost Financial Instruments as per the Accounting Standards Requirements 9 IFRS - Accounting or Financial Engineering?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od 2015 r. dotychczasowy MSR 39 - "Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena" ma zostać zastąpiony nowym standardem MSSF 9 - "Instrumenty finansowe". Stosowany dotąd model wyceny według skorygowanej ceny nabycia odnosi się przede wszystkim do portfeli kredytowych i uwzględnia straty wynikające z przeszłych zdarzeń i bieżących okoliczności (ex post), ale nie przewiduje korekty wartości o przyszłe straty, nawet gdy są one oczekiwane z dużym prawdopodobieństwem (ex ante). W artykule omówiono projektowane zasady wyceny oraz wskazano zagrożenia związane z możliwością kreowania wartości instrumentów finansowych w związku z subiektywnymi ocenami przyszłych strat w portfelach kredytowych przez zainteresowane instytucje.(abstrakt oryginalny)
EN
From 2015 onwards the current international accounting standard IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement is to be replaced by IFRS 9 Financial Instruments. The currently existing amortized cost valuation model relates primarily to portfolios of credit, taking into account the losses resulting from past events and current circumstances (ex post), but not allowing for the adjustment of highly probable future losses (ex ante). The article discusses the draft rules of valuation for the upcoming reporting standard and identifies the risks associated with the possibility of creating valuations of financial instruments based on subjective opinions of future losses in the loan portfolios of the institutions concerned.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Alior Bank, 2013, Sprawozdanie finansowe Alior Bank SA za rok zakończony 31 grudnia 2012 r., www.aliorbank.pl (21.05.2013).
 • BRE Bank, 2013, Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., www.brebank.pl (21.05.2013).
 • De Soto, de Soto J.H., 2009, Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwiga von Missesa, Warszawa.
 • Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, Dz.Urz. UEL 2006.177.1 z późn. zm.
 • IFRS, 2013, Annual Report 2012. A new chapter global financial reporting, IFRS Foundation, 2013, http://www.ifrs.org/The-organisation/Governance-and-accountability/Annual-reports/Documents/ 2012-IFRS-Foundation-Annual-Report.pdf, dostęp: 02.05.2013 r.
 • Kałużny R., 2009, Pomiar ryzyka kredytowego banku, PWN, Warszawa.
 • KNF, 2013, Dane miesięczne sektora bankowego w Polsce. Stan na dzień 31.03.2013 r., Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2013, www.knf.gov.pl(20.05.2013).
 • Marcinkowska M., 2009, Standardy kapitałowe banków, Regan Press, Gdańsk.
 • MF, 2013, Pismo Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów nr DR4/9003/100-6/MLS/13 z dnia 20.03.2013 r. adresowane do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
 • MSR 2008, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.Urz. UEL 2008.320.1 z późn. zm.
 • Paździor A., 2013, Kryzys finansowy i jego skutku dla gospodarki Polski i świata, DIFIN, Warszawa.
 • PKO BP S.A., 2013, Sprawozdanie finansowe PKO BP S.A. za rok zakończony 31.12.2012 r., Warszawa 26.02.2013 r., www.pkobp.pl.
 • Pokojska A., 2008, Zmiana w rachunkowości banków nie zakończą kryzysu finansowego, Dziennik Gazeta Prawna z 13 października.
 • Prawo bankowe 1997, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, tekst jedn. Dz. U. 2012.1376.
 • Rekomendacja R, 2011, Uchwała nr 151/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie Rekomendacji R dotyczącej zasad identyfikacji ekspozycji kredytowych, które utraciły wartości, wyznaczania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych oraz rezerw na pozabilansowe ekspozycje kredytowe, Dz. Urz. KNF 2011.6.17.
 • Rozporządzenie MF 2008, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, Dz.U. 2008.235.1589.
 • Uchwała 76/2010, Uchwała nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, Dz.Urz. KNF 2010.2.11 z późn. zm.
 • UoR, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn. Dz.U. 2013.330.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277579

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.