PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 313 Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce | 199--212
Tytuł artykułu

Ujęcie księgowe pomocy finansowej uzyskiwanej przez wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw

Autorzy
Warianty tytułu
Accounting Presentation of Financial Grants Received by the Pre-recognized Groups of Fruit and Vegetables Producers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw wstępnie uznane grupy producentów mogą korzystać przez 5 lat z pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy i prowadzeniem działalności administracyjnej oraz na pokrycie części kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania. Otrzymana pomoc finansowa stanowi dochód wolny od podatku, jednocześnie koszty sfinansowane w części z tej pomocy nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. Pomoc na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej ujmuje się jako pozostałe przychody operacyjne. Pomoc uzyskiwana na zakup aktywów trwałych powinna zostać ujęta jako rozliczenia międzyokresowe przychodów, następnie zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.(abstrakt oryginalny)
EN
Within common organisation of fruit and vegetable market the pre-recognized groups of producers for five years can use financial aid to cover the costs of establishing the group and conducting administrative activity as well as covering part of costs of investments included in the approved plan of the investigation for recognition.. Received financial assistance is tax free income, and at the same time the costs funded in part from this aid are not deductible. The aid to cover costs associated with the establishment of a group of producers and conducting administrative activities is recognized as other operating income. The support obtained for the purchase of fixed assets should be recognized as deferred income, then the sums placed in the deferred income gradually increase the amount of other operating income, parallel to the depreciation of fixed assets or development costs financed from these sources.(original abstract)
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • ARiMR, 2010, Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw Unii Europejskiej, poradnik zamieszczony na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, listopad, http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajowa/inne-formy-pomocy/inne-formy-pomocy/ pomoc-na-rynku-owocow-i-warzyw/wstepnie-uznane-grupy-producentow-formularze-iinstrukcje. html (17.05.2011).
 • ARiMR, 2011, Wzorcowy układ planu dochodzenia do uznania, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 18 sierpnia, http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/inne-formy-pomocy/pomoc- -na-rynku-owocow-i-warzyw/formularze-i-instrukcje-wstepnie-uznane-grupy-producentow.html (17.05.2011).
 • Biuletyn 2011, Pomoc finansowa uzyskiwana przez grupy producentów rolnych, Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych, nr 15, 20 maja, nr kolejny 734, Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Sp. z o.o., http://www.sgk.gofin.pl/10,134535.html (17.05.2011).
 • Ławniczak A., 2010, Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 7943 w sprawie wydatkowania środków pomocowych przez grupy producentów rolnych, Warszawa, 4 listopada, http://orka2.sejm.gov.pl/ IZ6.nsf/main/77610CE2 (17.05.2011).
 • Mróz D., 2011, Ujęcie bilansowe i podatkowe wsparcia finansowego dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, "Serwis Finansowo-Księgowy", luty, http://sfk.infor.pl/index. php?act=mprasa&sub=article&id=117292 (17.05.2011).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania, Dz.U. z 2009 r., nr 5, poz. 27.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania Dz.U. nr 98, poz. 822
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 30/16
 • Uryga J., Magielski W., Bienias I., 2007, Środki unijne, klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie, ODDK, Gdańsk.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jednolity Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 • Zainteresowanie grup i organizacji producentów pomocą finansową w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw, informacja na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/inne-formy-pomocy/pomoc-na-rynku-owocow-i-warzyw/ zainteresowanie-grup-i-organizacji-producentow-pomoca-finansowa-w-ramach-wspolnejorganizacji- rynku-owocow-i-warzyw.html (17.05.2011).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277585

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.