PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 71 | nr 127 | 243--259
Tytuł artykułu

Podejścia do badań naukowych w rachunkowości

Autorzy
Warianty tytułu
Main Approaches to Scientific Research in Accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest syntetyczna charakterystyka trzech głównych podejść do prowadzenia badań naukowych (perspektyw badawczych) w dyscyplinie rachunkowości, wyróżnionych przez W.F. Chua (1986), tj. podejść głównego nurtu, interpretacyjnego oraz krytycznego. Badacze stosujący te podejścia przyjmują odmienne założenia dotyczące istoty rzeczywistości fizycznej i społecznej, sposobu pozyskiwania nowej wiedzy oraz relacji między teorią a praktyką rachunkowości. Niniejszy artykuł powstał w rezultacie przeprowadzonych przez autorkę studiów wybranych pozycji literatury przedmiotu, głównie anglojęzycznych, i może stanowić punkt wyjścia do zainteresowania pracowników naukowych w Polsce interpretacyjnym i krytycznym podejściem badawczym, które dotychczas miały niewielki zakres zastosowania w polskim środowisku naukowym. W kolejnych punktach artykułu przedstawiono rozważania na temat charakteru rozwoju nauki rachunkowości, klasyfikację głównych podejść badawczych w rachunkowości, ich powiązanie z metodami badań oraz wyszczególniono główne anglojęzyczne czasopisma naukowe zainteresowane publikacją artykułów prezentujących wyniki badań z perspektywy głównego nurtu i perspektyw alternatywnych.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper offers a synthetic description of three major approaches to accounting research (research perspectives), identified by W.F. Chua (1986): the mainstream perspective, interpretative perspective and critical perspective. Depending on the adopted perspective, researchers work under different assumptions about the naturę of the physical and social reality, the ways of gaining new knowledge, and the relationship between accounting theory and practice. The paper is based on materiał obtained by the author through studies of selected items of the literaturę of the subject, mostly publications in the English language, and is intended to induce accounting researchers in Poland to devote morę attention to the interpretive and critical perspectives on accounting research, which so far have been used in our academic community only to a very limited extent. After examining the nature of accounting theory development, the author presents a classification of approaches used in accounting research as well as related research methodologies, and provides information about scientific journals interested in publication of articles presenting results of research conducted from the mainstream as well as from alternative perspectives. (original abstract)
Rocznik
Tom
71
Numer
Strony
243--259
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Ajdukiewicz K. (1985), Język i poznanie, PWN, Warszawa.
 • Baker C.R., Bettner M.S. (1997), Interpretative and critical research in accounting: a commentary on its absence from mainstream accounting research, "Critical Perspectives on Accounting" , vol. 8, s. 293-310.
 • Belkaoui A.R. (1981), Accounting Theoiy, Academic Press. London.
 • Brzezin W. (1999). Paradygmaty współczesnej rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 51, SKwP, Warszawa, s. 11-28.
 • Bryer R. (2012), Americanism and financial accounting theory. Part 1: Was America born capitalist, "Critical Perspectives on Accounting", vol. 23, s. 511-555.
 • Burzym E. (2008), Społeczna funkcja rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 45 (101), SKwP, Warszawa, s. 71-86.
 • Burrell G.. Morgan G. (1979). Sociological Paradigms and Organisational Analysis, Heinemann, London.
 • Butterworth J.E., Falk H. (1985) Financial Reporting Theory and Application to the Oil and Gas Industry in Canada, Hamilton, Ont. 1985.
 • Chambers R.J. (1974), Accounting, Evaluation and Economic Beliavior, 1966, rep. Scholars Book Co., Houston.
 • Chua W.F. (1986). Radical developments in accounting thought, "Accounting Review", vol. LXI, no. 4, s. 601-665.
 • Cooper D.J., Hopper T. (2007), Critical theorising in management accounting research, [in:] S.Ch. Chapman, A.G. Hopwood, M.D. Shields (eds.), Handbook of Management Accounting Research, vol. l, Elsevier, Oxford, s. 207-245.
 • Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk, Poznań.
 • Grobler A. (2008), Metodologia nauk, Wydawnictwo Aureus, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hopper T., Powell A. (1985). Making sense of research into the organisational and social aspects of management accounting: a view of its underlying assumptions, "Journal of Management Studies", vol. 22, no. 5, s. 429-465.
 • Hopwood A.G. (2008), Changing pressures on the research process: on trying to research in an age when curiosity is not enough, "European Accounting Review", vol. 17, no. l, s. 87-96.
 • Ijiri Y. (1965), Axioms and structures of conventional accounting measurement, "Accounting Review" 1965, no. 1.s.36-53.
 • Jarugowa A. (1989), Niektóre kierunki badań naukowych z dziedziny rachunkowości, [w:] Rachunkowość, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 88, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 3-18.
 • Johnson P. (1995), Towards an epistemology for radical accounting: beyond objectivism and relativism, "Critical Perspectives on Accounting", vol. 6, s. 485-509.
 • Kaplan R.S. (1984). Application of quantitative models in managerial accounting: a state of the art survey, [in:] R. Mattessich (ed.), Modern Accounting Research: History, Survey and Guide, Research Monograph 7, Canadian Certified General Accountants' Research Foundation, Vancouver, s. 415-434.
 • Kaplan R.S. (1986), The role for empirical research in management accounting, "Accounting, Organizations and Society", vol. 11, no. 4, s. 429-452, rep. [in:] R. Mattessich (ed.), Accounting Research in the 1980s and its Future Relevance, Research Monograph 17, Canadian Certified General Accountants' Research Foundation, Vancouver, s. 75-98.
 • Kosiol E.E. (1970), An axiomatic approach to the pagatoric theory of financial income detennination, "International Journal of Accounting", no. 2, s. 1-28.
 • Kuhn T.S. (1968), Struktura rewolucji naukowych, PWN, Warszawa.
 • Kuhn T.S. (1985), Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych. PIW, Warszawa.
 • Lowe A., Locke J. (2005), Perceptions of journal quality and research paradigm: results of a web-based survey of British accounting academics, "Accounting, Organizations and Society", vol. 30, s. 81-98.
 • Luft J., Shields M.D. (2007), Mapping management accounting: graphics and guidelines for theory-consistent empirical research, [in:] S.Ch. Chapman, A.G Hopwood, M.D. Shields, eds., (2007) Handbook of Management Accounting Research, vol. l, Elsevier. Oxford, s. 27-95.
 • Mattessich R. (1964), Accounting and Analytical Methods, Homewood. Illinois, 1964.
 • Mattessich R. (1970), Die wissenschaftlichen Grundlagen des Rechnungswesen, Bertelsmann Universitätverlag, Düsseldorf.
 • Mattessich R. (1985). Forschungsprogramme itnd Paradigmen im Rechnungswesen unter Betonung der Agency-Informationsanalyse, "Information und Wirtschaftlichkeit", Sonderdruck. Hannover.
 • Mattessich R. (1995). Critique of Accounting, Quorum Books, Westport. Connecticut, London 1995.
 • Mattessich R. (2008), Two Hundred Years of Accounting Research, "Routledge New Works in Accounting History", Routledge Taylord Farms Group. London, New York.
 • McKinlay A.. Pezet E. (2010), Accounting for Foucault, "Critical Perspectives on Accounting", vol. 21, s. 486-495.
 • Michalak J., Waniak-Michalak H., Czajor P. (2012), Impact of mandatory IFRS implementation on earnings quality. Evidence from the Warsaw Stock Exchange, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 68 (124), SKwP, Warszawa, s. 63-82.
 • Miller P., O'Leary T. (1987). Accounting and the construction of the goremable person, "Accounting, Organizations and Society", vol. 12, no. 3. s. 235-261.
 • Nadolna B. (2012), Paradygmaty badawcze nauk społecznych a triangulacja metod badawczych w rachunkowości zarządczej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 66 (122), SKwP, Warszawa, s.153-164.
 • Richardson A.J. (2012), Paradigms, theory and management accounting practice: a comment on Parker (forthcoming) "Qualitative Management Accounting Research: Assessing deliverables and relevance", "Critical Perspectives on Accounting", vol. 23, s. 83-88.
 • Ryan B., Scapens R., Theobald M. (2002), Research Method and Methodology in Finance and Accounting, Academic Press, London 2002.
 • Pihlanto P. (2001). Podejmowanie decyzji w teatrze świadomości: teatr jako metaforyczny model świadomego doświadczenia i holistyczna koncepcja człowieka w odniesieniu do użytkownika informacji generowanych przez rachunkowość, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 5 (61), Warszawa, s. 156-168.
 • Piosik A., Rówińska M. (2011), Utrata wartości aktywów trwałych - analiza determinantów dokonywania odpisów przez spółki notowane na GPWw Warszawie w latach 2007-2009, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 62 (118), SKwP, Warszawa, s. 197-226.
 • Schweitzer M. (1972), Struktur und Funktion Bilanz, Duncker&Humblot, Berlin.
 • Smith M. (2003), Research Methods in Accounting. Sage Publications, London.
 • Szychta A. (1993), Paradygmaty w nauce rachunkowości w świetle koncepcji Thomasa S. Kuhna, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 127, s. 101-126.
 • Szychta A. (1996), Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości. Studium metodologiczne, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Szychta A. (1997), Paradygmaty rachunkowości zarządczej, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 41, SKwP, Warszawa, s. 50-68.
 • Szychta A. (2010), Współczesne kierunki zainteresowania teorii rachunkowości finansowej w świetle zarysu jej rozwoju, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 56 (l 12), SKwP, Warszawa, s. 245-265.
 • Szychta A. (2011), Cechy współczesnych badań i teorii w dziedzinie rachunkowości zarządczej, [w:] Teoria i praktyka współczesnej rachunkowości. Zagadnienia wybrane, pod red. A. Szychty, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 249, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 11-34.
 • Tinker A.M., Merino B.D., Neimark M.K. (1982), The normative origins of positive theories: ideology and accounting thought, "Accounting, Organization and Society", vol. 7 , no. 2, s. 167-200.
 • Tinker A.M., Neimark M.K. (1987), The role of annual reports in gender and class contradictions at General Motors: 1917-1976, "Accounting, Organization and Society", vol. 12 , no. 1, s. 71-88.
 • Turzyński M. (2012), Umowy o używanie aktywów w świetle historyczno-teoretycznego dyskursu rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Vollmer H. (2009), Management accounting as normal social science, "Accounting, Organization and Society", vol. 34, s. 141-150.
 • Watts R.L., Zimmerman J.L. (1978), Towards a positive theory of the determination of accounting standards, "Accounting Review", vol. 53, s. 112-133.
 • Watts R.L., Zimmerman J.L. (1990), Positive accounting theory: a ten year perspective, "Accounting Review", vol. 65, no. l, s. 131-156.
 • Wells M.C. (1976), A revolution in accounting thought, "Accounting Review", vol. 51, s. 471-482.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277715

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.