PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 238
Tytuł artykułu

Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podejmowanie decyzji o inwestowaniu, szczególnie tym wymagającym dużego zaangażowania kapitału, należy do najtrudniejszych zadań, z jakimi mają do czynienia przedsiębiorstwa. W przypadku inwestowania rzeczowego, a przede wszystkim większych, rzeczowych projektów inwestycyjnych, trudniejsze i bardziej złożone są nie tylko wstępne etapy projektu, poprzedzające samą decyzję o inwestowaniu, ale także fizyczna realizacja projektu czy nawet jego rozliczenie, jak i ewentualna ewaluacja expost.W opracowaniu przedstawiono w sposób ogólny kompleksowe ujęcie podejmowanych przez przedsiębiorstwa komercyjne czynności niezbędnych do przygotowania projektu, jego fizycznego wdrożenia, eksploatacji, a także przeprowadzenia audytu ex post. Przedstawiono zatem zespół czynności, począwszy od pomysłu inwestycyjnego, aż do postaudytu projektu inwestycyjnego. (...) W polskiej literaturze, jak i w praktyce gospodarczej tradycyjnie mówi się o procesie inwestycyjnym, przy czym kategoria ta jest stosunkowo uniwersalna w tym sensie, że odnosi się do inwestycji różnych podmiotów, w tym dużych projektów infrastrukturalnych inicjowanych przez rząd, projektów jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów komercyjnych czy też gospodarstw domowych.Problematyka procesów inwestycyjnych jest przedmiotem badań różnych szczegółowych dziedzin, w tym między innymi zarządzania projektami, zarządzania procesami inwestycyjnymi, planowania rozwoju podmiotów gospodarczych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, jak i przedsiębiorstw. W przypadku przedsiębiorstw zagadnienie przygotowywania i implementacji projektów inwestycyjnych stanowi jedno z fundamentalnych zagadnień zarządzania finansami przedsiębiorstw, gdzie projekt inwestycyjny traktowany jest przede wszystkim jako zasób kapitału. Zasób ten jest rozważany przez pryzmat jak najkorzystniejszego jego ulokowania, czyli takiego, aby kapitał ten przy-niósł korzyści większe od uzyskanych przy alternatywnym jego zainwestowaniu. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
238
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Adamek-Hyska D., Tworek P.: Costs, price versus the risk in selected contracts in the construction industry in Poland. Ekonomicka Univerzita v Bratislave. 11th International Scientific Conference of Finance Department, "Finance and Risk", 30th November, Bratislava 2009.
 • Adamek-Hyska D., Tworek P.: Provisions for payables as an instrument used by construction and assembly companies in Poland to reduce consequences of risk in their operations. 12th International Scientific Conference of Finąnce Department, "Finance and Risk", 29-30th November, Bratislava 2010.
 • Agopszowicz A.: Przedmiot i zakres umowy o prace geologiczne. "Prace Prawnicze UŚ" 1969, nr 1.
 • Alkaraan F., Northcott D.: Strategie investment decision making: the influence of pre-decision control mechanisms. "Qualitative Research in Accounting & Management" 2007, Vol. 4, No. 2.
 • Andrełowicz M.: Umowy o zastępstwo inwestycyjne i o nadzór inwestorski. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1983, nr 8-9.
 • Azzone G., Maccarone P.: The design of the investment post-audit process in large organisations: evidence from a survey. "European Journal of Innovation Management" 2001, Vol. 4, No. 2.
 • Banaszczyk Z., Granecki P.: O istocie należytej staranności. "Palestra" 2002, nr 7-8.
 • Bednarek M.: Odpowiedzialność z tytułu niewłaściwego zachowania w toku postępowania przetargowego. Zagadnienia koncepcyjno-interpretacyjne. "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2011, nr 2.
 • Behnke M., Czajka-Marchlewicz B., Dorska D.: Umowy w procesie budowlanym. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Bierman H. Jr., Smidt S.: Advanced Capital Budgeting. Routledge, New York and London 2007.
 • Biliński T., Czachorowski J.: Organizacja procesów inwestycyjno-budowlanych. Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2001.
 • Blumenntritt T.: Integrating strategie management and budgeting. "Journal of Business Strategy" 2006, Vol. 27, No. 6.
 • Bodziony B., Gniadzik P.: Umowy w inwestycjach budowlanych. ODiSJ, War- szawa-Jaktorów 1999.
 • Boothroyd C., Emmett J.: Risk Management. A Practical Guide for Construction Professionals. Witherby & Co. Ltd., London 1996.
 • Boquist J., Milbourn T., Thakor A.: How Do You Win the Capital Allocation Game? "Sloan Management Review", Winter 1998.
 • BOT w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego. Buduj, eksploatuj, przekaż. Wyd. II. Difin, Warszawa 2006.
 • Boussabaine A., Kirkham R.: Whole Life-cycle Costing. Risk and responses. Blackwell Publishing Ltd, Oxford 2004.
 • Bożek S., Tworek P.: Risk Management Standardization in Entrepreneurship. Selected Issues. 8th International Conference "Financial Management of Firms and Financial Institutions". Vysoka Śkola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Ostrava, 6th-7th September 2011.
 • P. Tworek: Risk management standards - the review of approaches and concepts. 5th International Scientific Conference "Managing and Modeling of Financial Risks". Vysoka Śkola Banska - Technicka Univerzita Ostrava, 8th-9th September 2010.
 • Brealey R.A., Myres S.C.: Podstawy finansów przedsiębiorstw. Tom I. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Bucko J.: Opcje rzeczowe w rachunku efektywności projektów innowacyjnych. "Problemy Eksploatacji" 2005, nr 1.
 • Bunni N.G.: Risk and Insurance on Construction. 2nd ed. Spon Press, London-New York 2003.
 • Bums R., Walker J.: Capital Budgeting Surveys: The Future is Now. "Journal of Applied Finance" 2009, No. 19.
 • Burtonshaw-Gunn S.A.: Risk Financial Management in Construction. Gower Publishing Ltd., Farnham 2009.
 • Buss M.: How to rank computer projects. "Harvard Business Review", January-February 1983.
 • Butryn E., Piskozub W.: Ubezpieczenia inżynieryjno-techniczne. Poltext, Warszawa 2003.
 • Chapman Ch., Ward S.: Project Risk Management. Processes, Techniques and Insights. John Wiley & Sons, Ltd., Chichester 1996.
 • Chudykowska D.: Nowoczesne metody realizacji inwestycji. "Przegląd Budowlany" 1998, nr 9.
 • Czerkas K.: Finansowanie nieruchomości komercyjnych w Polsce. Czynniki ryzyka i modele transakcji. Instytut Rynku Hotelarskiego, Warszawa 2010.
 • Czerkas K.: Project finance w polskiej praktyce. Zastosowanie w działalności deweloperskiej. Twigger, Warszawa 2002.
 • Dallas M.F.: Value & Risk Management. A Guide to Best Practice. Blackwell Publishing Ltd., Oxford 2006.
 • Dębski W.: Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Drapała P.: Gwarancja zapłaty za roboty budowlane w kodeksie cywilnym (art. 649-649 k.c.). "Przegląd Prawa Handlowego" 2010, nr 6.
 • Drapała P.: Kara umowna (art. 483 k.c.) a odszkodowanie na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.). "Państwo i Prawo" 2003, nr 6.
 • Drapała P.: Umowa o roboty budowlane. "Przegląd Prawa Handlowego" 2003, nr 8.
 • Dudycz T.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2005.
 • Efektywność źródłem bogactwa narodów. Materiały konferencyjne. Red. T. Dudycz. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2006.
 • Emmanuel C.R., Harris E.P., Komakech S.: Managerial Judgement and Strategic Investment Decisions. Research Executive Summaries Series, Vol. 4, Iss. 1. The Chartered Institute of Management Accountants, London 2008.
 • Emmanuel C.R., Hanis E.P., Komakech S.: Towards a better understanding of capital investment decisions. "Journal of Accounting & Organizational Change" 2010, Vol. 6, No. 4.
 • Fedan Z.: Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustalania wyniku finansowego. "Rachunkowość", numer specjalny "Zamknięcie Roku 2009".
 • Finance and Risk. 11th, 12th, 13th International Scientific Conference of Finance Department. Ekonomicka Univerzita v Bratislave, Bratislava, November 2009-2011.
 • Frame J.: The New Project Management. Jossey-Bass Business & Management Series. A Wiley Company, San Francisco 2002.
 • Gardiner P.D.: Project Management. A Strategic Planning Approach. Palgrave Macmillan Ltd., New York 2005.
 • Gęsiak J.: Zawarcie umowy w drodze przetargu. "Rejent" 1999, nr 9.
 • Gierusz J.: Plan kont z komentarzem. ODDK, Gdańsk 2012.
 • Global Project Management Handbook. Planning, Organizing, and Controlling International Projects. Red. D.I. Cleland, R. Gareis. Second Edition. The McGraw-Hill Companies, Inc., New York 2006.
 • Godfrey P.S., Halcrow W.: Control of Risk. A Guide to the Systematic Management of Risk from Construction. Construction Industry Research and Information Association CIRIA, London 1996.
 • Golat K., Golat R.: Umowy nietypowe w obrocie cywilno-prawnym. ODiS, Warszawa-Jaktorów 2006.
 • Götze U., Northcott D., Schuster P.: Investment Appraisal. Methods and Models. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2008.
 • Granecki P.: Culpa in contrahendo. "Przegląd Prawa Handlowego" 2001, nr 3.
 • Henzel H., Tworek P.: Polityka inwestycyjna przedsiębiorstwa wyznacznikiem wzrostu jego wartości, W: Wartość przedsiębiorstwa inwestującego. Red. H. Henzel. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2007.
 • Hickman A.R.: Design-Build Risk and Insurance. International Risk Management Institute, Inc., Dallas 2002.
 • Holm L., Schaufelberger J.E., Griffin D., Cole T.: Construction Cost Estimating. Process and Practices. Pearson Prentice Hall, New Jersey 2005.
 • Ignaczewski J.: Umowy nienazwane. C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • International Scientific Conference European Financial Systems 2010. Masarykova Univerzita, Brno 27th-28th May 2010.
 • Inwestycje rzeczowe. Red. W. Flak. C.H. Beck, Warszawa 2000.
 • Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Jak sporządzić Zbiorcze Zestawienie Kosztów Inwestycji ZZK. Bistyp Consulting, Warszawa 1999.
 • Jakubek M.: Odpowiedzialność cywilnoprawna jednostek projektowania za nienależytą jakość projektów inwestycyjnych. Wydawnictwo UAM, Poznań 1993.
 • Janiszewska B.: Klauzula generalna dobrych obyczajów w znowelizowanych przepisach kodeksu cywilnego. "Przegląd Prawa Handlowego" 2003, nr 10.
 • Jasiakiewicz M.: Natura prawna oferty odwołalnej w stosunkach między przedsiębiorstwami. "Przegląd Prawa Handlowego" 2007, nr 7.
 • Jastrzębski J.: Kara umowna. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2006.
 • Jaworski K.M., Marcinkowski R.: Harmonizacja niejednorodnych procesów technologicznych w planowaniu przedsięwzięć budowlanych. "Przegląd Budowlany" 1990, nr 12.
 • Jaworski K.M.: Metodologia projektowania realizacji budowy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Jerzak M.: Organizacja i ekonomika wykonawstwa budowlano-montażowego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.
 • Jędrzejczak W.: Sylwetka i etyka doradcy. Lublin 1986.
 • Jung A.: Przetargi w obrocie międzynarodowym. Warszawa 1987.
 • Kandybin A., Kihm M.: Rising Your Return on Innovation Investment. Resilience Report Strategy + Business, Iss. 35. Booz & Company 2004.
 • Kietlińsld W., Janowska J., Woźniak C.: Proces inwestycyjny w budownictwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.
 • Koch B.S., Mayper A.G., Wilner N.A.: The interaction of accountability and post-completion audits on capital budgeting decisions. "Academy of Accounting and Financial Studies Journal" 2009, Vol. 13, Special Issue.
 • Kocot W.J.: Ofertowy i negocjacyjny tryb zawarcia umowy w ujęciu znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego. "Przegląd Prawa Handlowego" 2003, nr 5.
 • Kodeks cywilny. Komentarz. Red. E. Gniewek. C.H. Beck. Warszawa 2008.
 • Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Red. E. Gniewek. Warszawa 2005.
 • Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania część ogólna. Tom III. Red. A. Kidyba. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania część szczególna. Tom IV. Red. A. Kidyba. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do artykułów 1-44910. Red. K. Pietrzykowski. C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do artykułów 450-1088. Red. K. Pietrzykowski. C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Kołacz J.: Odszkodowanie umowne z art. 356 k.s.h. a kara umowna. "Prawo Spółek" 2007, nr 1.
 • Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia - Zobowiązania. Tom II. Red. J. Bieniek. LexisNexis, Warszawa 2007.
 • Komentarz do ustawy o rachunkowości. Red. A. Jarugowa, T. Martyniuk. ODDK, Gdańsk 2009.
 • Kontrakty długoterminowe. Przychody - Koszty - Wyniki. Red. I. Sobańska. Difin, Warszawa 2004.
 • Korombel A., Tworek P.: Risk management standards in entrepreneurship: fundamentals of a new risk management standard of ISO 31000:2009. 13th International Scientific Conference of Finance Department, "Finance and Risk" 29th-30thNovember, Bratislava 2011.
 • Korzeniowski W.: Kierowanie i nadzór nad budową w świetle prawa. Warszawa 2009.
 • Kostecki B.: Uwagi na temat wykładni przepisu art. 6471 kodeksu cywilnego. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2004, nr 7.
 • Kowalski S.: Zastrzeżenie kary umownej w umowie przedwstępnej. "Rejent" 2003, nr 1.
 • Kozakiewicz-Chlebowska A.: Elastyczność projektów inwestycyjnych a wycena opcji rzeczowych. "Ekonomista" 2004, nr 4.
 • Krajewski M.: Relacje sprawcy i poszkodowanego a ubezpieczenie OC (osoba trzecia w ubezpieczeniu OC). Cz. II. "Przegląd Prawa Handlowego" 2006, nr 11.
 • Krupa A.: Dokumentacja projektowa inwestycji budowlanej. "Przegląd Budowlany" 1997, nr 3.
 • Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa - aspekty teoretyczne i praktyczne. Red. H. Henzel. Zeszyty Naukowe nr 40. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2006.
 • Kucharski B.: Uwagi o nowej regulacji umowy ubezpieczenia. "Palestra" 2008, nr 1-2.
 • Lefley F.: An assessment of various approaches for evaluating project strategic benefits. "Management Decision" 2004, Vol. 42, No. 7.
 • Liberec Economic Forum 2009. The 9th International Scientific Conference. Technicka Univerzita v Liberci, 15th-16th September 2009.
 • Lifson M.W., Shaifer E.F.: Construction Management and Engineering. Wiley & Sons Inc., New York-Chichester-Brisbane-Toronto-Singapore 1982.
 • Lindner S.: Dysfunctional motivational effects of post-completion audits. "Cost Management", Jan/Feb 2007.
 • Listkiewicz J., Listkiewicz S., Niedziółka P., Szymczak P.: Metody realizacji projektów inwestycyjnych. ODDK, Gdańsk 2004.
 • Lock D.: Project Management. 9th Edition. Gower, Aldershoot 2007.
 • Loosemore M., Rafteiy J.,. Reilly Ch., Higgon D.: Risk management in projects. 2nd Edition. Taylor & Francis, New York 2006.
 • Łętowska E.: System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań - część ogólna. Tom V. C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Łuszpak-Zając A., Machnikowski P.: Nowa regulacja zawarcia umowy w trybie przetargowym. "Przegląd Prawa Handlowego" 2003, nr 9.
 • Machała R.: Praktyczne zarządzanie finansami fumy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Majerski B.: Wynagrodzenie ryczałtowe w umowach o roboty budowlane. "Zamówienia Publiczne Doradca" 2010, nr 6.
 • Managing and Modeling of Financial Risks. 5th International Scientific Conference. Vysoka Śkola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. 8lh-9th September 2010.
 • Marcinek K., Foltyn-Zarychta M., Pera K., Saługa P., Tworek P.: Ryzyko w finansowej ocenie projektów inwestycyjnych. Wybrane zagadnienia. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010.
 • Marcinek K.: Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2000.
 • Marcinek K.: Ryzyko projektów inwestycyjnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2001.
 • Matuszczyk B., Matuszczyk K.J.: Modyfikujące przyjęcie oferty w stosunkach między przedsiębiorcami - rozważania na tle art. 681 k.c. "Radca Prawny" 2004, nr 13.
 • Merchant K.: Modern Management Control Systems: Text and Cases. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ 1998.
 • Micherda B.: Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego. Difin, Warszawa 2006.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2004. Tom I. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
 • Mizerka J.: Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Naworski J.: Wpływ istnienia wad na obowiązek odbioru robót budowlanych przez inwestora. "Przegląd Prawa Handlowego" 1998, nr 8.
 • Neale Ch.: Post-completion audits: avoiding the pitfals. "Managerial Auditing Journal" 1995, Vol. 10.
 • Nowoczesne przedsiębiorstwo, nowoczesna administracja publiczna. Uniwersytet Szczeciński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Szczecin-Lublin 24-25 kwietnia 2009.
 • Oberlender G.D.: Project Management for Engineering and Construction. McGraw-Hill Higher Education, Singapore 2000.
 • Obłój K.: Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2007.
 • Okolski D.: Umowa o roboty budowlane. Wyd. IV. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • Okolski J.: Stosunki umowne w procesie inwestycyjnym (umowa o roboty budowlane). Warszawa 1976.
 • Orłowski H.: Umowy inwestycyjne. Komentarz i wzory umów. Kraków 1998.
 • Padrak K.: Umowa o roboty budowlane. "Zamówienia Publiczne Doradca" 2007, nr 8.
 • Padrak K.: Zabezpieczenie wykonania umowy. "Zamówienia Publiczne Doradca" 2008, nr 3.
 • Pałka M.: Zakładowy plan kont z komentarzem. Wydawnictwo Ekspert, Wrocław 2009.
 • Pera K.: Zintegrowana ocena efektywności finansowej surowcowego projektu inwestycyjnego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2010.
 • Pike R., Neale B.: Corporate finance and investment. Decisions and strategies. 5th Edition. FT Prentice Hall, Harlow 2006.
 • Powell R.A., Buede D.M.: The Project Manager's Guide to Making Successful Decisions. Management Concepts Inc., Vienna 2009.
 • Practice Standard for Project Risk Management. Project Management Institute, Newtown Square 2009.
 • Prawo budowlane. Komentarz. Red. Z. Niewiadomski. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Prawo cywilne - część ogólna. Tom II. Red. Z. Radwański. C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2002.
 • Prawo umów w obrocie gospodarczym. Red. S. Włodyka. Instytut Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych, Kraków 1993.
 • Przeździecki W.: Zasady i praktyka przyjmowania do eksploatacji zrealizowanych inwestycji. "Inwestycje i Budownictwo" 1973, nr 2.
 • Rachunkowość finansowa. Red. Z. Messner. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
 • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2007. Red. E. Walińska. ABC Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007.
 • Radwański Z.: Jeszcze o charakterze prawnym oferty. "Państwo i Prawo" 2005, nr 3.
 • Radwański Z.: Teoria umów. PWN, Warszawa 1977.
 • Radziszewski E.: Prawo budowlane. Przepisy i komentarz. LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Riggs J., Bedworth D., Randhawa S.: Engineering economics. 4th Edition. McGraw-Hill, Singapore 1998.
 • Risk Management Standardization in Entrepreneurship. Selected Issues. 8th International Conference "Financial Management of Firms and Financial Institutions". Vysoka Śkola Bańska - Technicka Univerzita Ostrava, 6th-7th September 2011.
 • Rogowski W.: Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Romanowski G.: Kara umowna a obowiązek wykazania szkody. "Przegląd Prawa Handlowego" 2006, nr 11.
 • Royer P.S.: Project Risk Management. A Proactive Approach. Management Concepts, Inc., Vienna 2002.
 • Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana. Red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar. Kraków 2005.
 • Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego - doświadczenia krajowe i międzynarodowe. Red. J. Jeżak. Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim, Łódź 2003.
 • Rudnicki S., Dmowski S.: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna. Wyd. 8. LexisNexis, Warszawa 2007.
 • Rudny W.: Opcje rzeczowe w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2009.
 • Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne. Red. H. Henzel. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2009.
 • Saaty T.: The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill, New York 1980.
 • Saporita R.: Managing Risks in Design and Construction Project. ASME PRESS, New York 2006.
 • Simon H.A.: Rationality as process and as product of thought. "American Economic Review" 1978, Vol. 68, No. 2.
 • Singh S., Mckeen J.D.: Selecting IT Project: Political Activity and Procedura Rationality. "Journal of Information Technology Management" 2008, Vol. XIX, No. 4.
 • Słoniński J., Stefański A.: Inwestycje budowlane. Organizacja i podstawy prawne. Warszawa-Poznań 1980.
 • Sobolewski P.: Modyfikujące przyjęcie oferty. "Przegląd Prawa Handlowego" 2004, nr 11.
 • Stecki L.: Consulting. Tom I. Toruń 1997.
 • Strategie Management and its Support by Information Systems. The 8th International Conference. Vysoká Śkola Bánská - Technická Univerzita Ostrava, 9-11 September 2009.
 • Strzępka J.A., Frania E.: Umowa o generalne wykonawstwo robót budowlanych w systemie umów. Cz. I. "Prawo Spółek" 2006, nr 7-8.
 • Strzępka J.A., Zielińska E.: Z problematyki prawnej umowy o roboty budowlane. "Przegląd Prawa Handlowego" 2002, nr 12.
 • Strzępka J.A.: Prawo umów budowlanych. Wydanie II. C.H. Beck, Warszawa 2001.
 • Studia z prawa cywilnego i gospodarczego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Czesławie Żuławskiej. Red. B. Grzela, J. Kaczanowski, R. Szostak. Kraków 2007.
 • Sykianakis S., Bellas A.: The foreign direct investment decision - making process. "Managerial Auditing Journal" 2005, Vol. 20, No. 9.
 • System prawa handlowego. Prawo umów handlowych. Tom V. Red. S. Włodyka. Wyd. II. C.H. Beck, Warszawa 2001.
 • System prawa handlowego. Prawo umów handlowych. Tom V. Red. S. Włodyka. Wyd. III. C.H. Beck,Warszawa 2011.
 • System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań - część szczegółowa. Tom VII. Red. J. Rajski. C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań - umowy nienazwane. Tom IX. Red. W.J. Katner. C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2010.
 • System prawa prywatnego. Zobowiązania - część szczegółowa. Tom VIII. Red. J. Panowicz-Lipska. Wyd. IV. C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Szostak R.: Charakter prawny wadium przetargowego w obrębie zamówień publicznych. "Przegląd Sądowy" 1988, nr 11-12.
 • Szostak R.: Zagadnienia konstrukcyjne przetargu w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego. "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2004, z. 1.
 • Szpunar A.: O roszczeniach regresowych zakładu ubezpieczeń. "Nowe Prawo" 1990, nr 7-9.
 • Taylor M.: Avoiding Claims in Building Design. Risk Management in Practice. Blackwell Science Ltd., Oxford 2000.
 • Tomecki M.: Umowy w procesie zarządzania ryzykiem projektu inwestycyjnego finansowanego na zasadach Project Finance. "Przegląd Budowlany", kwiecień 2010.
 • Towarnicka H.: Inwestycje rzeczowe w warunkach transformacji. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 • Trętowski B.: Miarkowanie kary umownej. "Palestra" 2010, nr 5-6.
 • Tropaczyńska J.: Umowa o negocjacje zawarta w formie listu intencyjnego a odpowiedzialność z tytułu culpae in contrahendo. "Przegląd Prawa Handlowego" 1996, nr 2.
 • Trzaskalik T.: Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. PWE, Warszawa 2008.
 • Tworek P.: Fundamentals of Construction Risk Management (CRM). Selected theoretical and practical problems. W: Zarządzanie finansami - doświadczenia i perspektywy globalizacji. 12 Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Kołobrzeg, 13-15 kwietnia 2011.
 • Tworek P.: Methods, techniques and tools used by construction and assembly companies as responses to risks in their activities (survey research). Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców pt. "Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw - teoria i praktyka", 8 kwietnia 2011, KNEPO Business Club, Uniwersytet Gdański, Sopot 2011.
 • Tworek P.: Podział ryzyka w procesie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w świetle badań ankietowych. W: Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty. Red. H. Henzel. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2005.
 • Tworek P.: Project risk management in the Polish construction industry - selected theoretical and practical aspects. The 8th International Conference "Strategic Management and its Support by Information Systems". Vysoka Slcola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Ostrava, 9-11 September 2009.
 • Tworek P.: Ryzyko wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2010.
 • Tworek P.: Some aspects of managing the risk in selected contracts in the construction industry. W: Zarządzanie finansami - inwestycje, ryzyko, wycena. 11 Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin-Międzyzdroje, 21-23 kwietnia 2010.
 • Tworek P.: Sources of risk in the activities of the largest construction companies in Poland - survey research. International Scientific Conference European Financial Systems 2010. Masarykova Univerzita, Brno, 27th-28th May 2010.
 • Tworek P.: Zarządzanie ryzykiem jako proces wspomagający kierowanie nowoczesnym przedsiębiorstwem. W: Nowoczesne przedsiębiorstwo, nowoczesna administracja publiczna. Uniwersytet Szczeciński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Szczecin-Lublin, 24-25 kwietnia 2009.
 • Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Red. A. Wąsiewicz. Bydgoszcz 1994.
 • Uff J., Odams A.M.: Risk, Management and Procurement in Construction. Centre of Construction Law and Management King's College, London 1995.
 • Umowa blankietowa o wykonanie projektu architektonicznego (formularz). Copyright 2005. Izba Architektów RP w Warszawie, Warszawa 2005.
 • Umowa o roboty budowlane: szczegółowa analiza podatkowa, aspekty prawne i bilansowe. Red. M. Jamroży. Wyd. II uaktualnione. ODDK, Gdańsk 2008.
 • Umowy w obrocie gospodarczym. Red. J. Napierała. Zakamycze, Kraków 2006.
 • Vademecum budowlane. Red. E. Pliszka. Wydanie II rozszerzone, zmienione i zaktualizowane. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2001.
 • Vademecum inwestora. Przygotowanie i wykonawstwo inwestycji rzeczowych. GIPH, Katowice 1996.
 • Walica H.: Ekonomika i organizacja jednostek inwestycyjnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 1988.
 • Walica H.: Integracja wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 1992.
 • Walica H.: Inwestycje przedsiębiorstwa. Seria: Ekonomika Procesów Inwestycyjnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 1996.
 • Walica H.: Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie. Wykorzystanie i powiększanie majątku trwałego. Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 1998.
 • Ward G.: The Project Manager's Guide to Purchasing. Contracting for Goods and Services. Gower Publishing Company, Burlington 2008.
 • Wartość przedsiębiorstwa inwestującego. Red. H. Henzel. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2007.
 • Warunki kontraktu dla realizacji EPC/pod klucz (The EPC/Turnkey Projects). FIDIC, Wydawnictwo Cosmopoli, Warszawa 2000.
 • Warunki kontraktu na budowę (The Construction Contract). FIDIC, Wydawnictwo Cosmopoli, Warszawa 2000.
 • Warunki kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem (The Plant and Design/Build Contract). FIDIC, Wydawnictwo Cosmopoli, Warszawa 2000.
 • Weiss I., Jurga R,: Inwestycje budowlane. C.H. Beck, Warszawa 1996.
 • Weiss I., Jurga R,. Inwestycje budowlane. Wyd. IV. C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Werner W.A.: Proces inwestycyjny dla architektów. Wyd. III popr. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.
 • Wideman M.W.: Project & Program Risk Management. A Guide to managing project risks & opportunities. Project Management Institute, Newtown Square 1992.
 • Winch G.M..: Managing Construction Projects. 2nd Edition. Wiley-Blackwell, Chichester 2010.
 • Wiśniewski T.: Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka. Rozprawy i Studia, tom 683. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • Wójcik R.: Problem odpowiedzialności w umowie o nadzór inwestycyjny. "Państwo i Prawo" 1986, nr 1.
 • Wójtowicz E.: Zawieranie umów między przedsiębiorcami. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw - teoria i praktyka. Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców, 8 kwietnia 2011. KNEPO Business Club, Uniwersytet Gdański, Sopot 2011.
 • Współczesne formy i kierunki inwestowania w Europie. Materiały konferencyjne. Red. H. Henzel. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice-Ustroń 2005.
 • Wycena i zarządzanie wartością firmy Red. A. Szablewski, R. Tuzimek. Poltext, Warszawa 2004.
 • Yescombe E.R.: Project finance. Wybrane elementy finansowania strukturalnego. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 • Zachorowska A.: Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2006.
 • Zarządzanie finansami - doświadczenia i perspektywy globalizacji. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin-Kołobrzeg 2011.
 • Zarządzanie finansami - inwestycje, ryzyko, wycena. Red. D. Zarzecki. 11 Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin- -Międzyzdroje 2010.
 • Zarządzanie finansami w transformacji przedsiębiorstw. Red. T. Jajuga, T. Słoński. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 837, Wrocław 1999.
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału. Red. J. Bieliński. CeDeWu, Warszawa 2004.
 • Ziarkowski R.: Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2004.
 • Zysnarska A.: Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej. ODDK, Gdańsk 2006.
 • Żuławska C.: Gwarancja przy sprzedaży. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1975.
 • Żywica R., Meszek W., Żywica A.: Organizacja procesu inwestycyjnego. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno- kartograficznych obowiązujących w budownictwie. Dz. U. nr 25, poz. 133.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dz. U. nr 202, poz. 2072 ze zm.
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz. U. nr 130, poz. 1389.
 • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. nr 120, poz. 1133 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz, U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Dz. U. z 2010 r., nr 11, poz. 66 ze zm.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Dz. U. nr 124, poz. 1154 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane. Dz.U. nr 89, poz. 414 ze zm.
 • Załącznik do uchwały nr 9/06 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 18 września 2006 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 3 "Niezakończone usługi budowlane". Dz. U. Min. Fin. z 2006 r., nr 13, poz. 93, pkt VI.5.
 • Orzeczenie GKA z 12 lipca 1978 r. - DO-3695/78. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1979, nr 1, poz. 1354.
 • Orzeczenie GKA z 12 marca 1980 r. - DO-1217/80. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1980, nr 10, poz. 1459.
 • Orzeczenie GKA z 2 października 1985 r. - JP-7337/95. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1986, nr 7, poz. 1696.
 • Orzeczenie GKA z 8 grudnia 1975 r. - DO-9497/75.
 • Orzeczenie GKA z dnia 23 kwietnia 1976 r. IP 1879/76. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1966, nr 12, poz. 1238.
 • Orzeczenie GKA z dnia 4 kwietnia 1966 r., BO 1563. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1967, nr 2, poz. 550.
 • Orzeczenie OKA we Wrocławiu z dnia 20 września 1963 r. WR 15110/1-2/976. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1964, nr 8-9, poz. 392.
 • Orzeczenie Sądu Administracyjnego w Warszawie zawarte w Wyroku z dnia 23 października 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 1187/07.
 • Orzeczenie SN z dnia 15 października 1999 r., III CKN 366/98. OSN nr 4, poz. 74.
 • Orzeczenie SN z dnia 17 maja 2000 r. I CKN 728/98. Orzeczenie niepublikowane.
 • Orzeczenie SN z dnia 23 stycznia 1974 r. II CR 788/73. OSPiKA 1975, nr 2, poz. 36.
 • Orzeczenie SN z dnia 25 marca 1998 r., II CKN 653/97.
 • Orzeczenie SN z dnia 27 marca 2000 r., III CKN 629/98.
 • Uchwała nr 2/78 Rady PAG z 29 czerwca 1978 r. w sprawie odpowiedzialności jednostki projektowania i wykonawcy za wady obiektu (robót budowlanych) wynikłe wskutek wad pracy projektowej. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1978, nr 8-9, poz. 1330.
 • Uchwała SN z dnia U lutego 2002 r., III CZP 63/01. OSNC 2002.
 • Uchwała SN (7) z dnia 29 września 2009 r. III CZP 41/09. OSNC 2010, nr 3, poz. 33.
 • Uchwała SN w składzie 7 sędziów z dnia 29 czerwca 1995 r,, III CZP 66/95. OSNC 1995, nr 12, poz. 168.
 • Uchwała SN z 25 kwietnia 1996 r" III CZP 36/96. OSN 1996, nr 9, poz. 115.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 stycznia 1998 r., sygn. akt SA/Sz 119/97.
 • Wyrok NSA z dnia 21 kwietnia 1999 r., II SA 96/99. LEX nr 46613.
 • Wyrok SN z dnia 11 października 2000 r., III CKN 273/00, LEX nr 51885.
 • Wyrok SN z dnia 21 stycznia 2008 r. V CSK 379/07. OSNC-ZD 2008, nr 4, poz. 108.
 • Wyrok SN z dnia 26 kwietnia 2007 r. III CSK 366/06. Wyrok niepublikowany.
 • Wyrok SN z dnia 6 października 2004 r. I CK 71/0. OSG 2005, nr 4, poz. 50.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277881

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.