PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 | 147--165
Tytuł artykułu

Wysokość wyniku finansowego przedsiębiorstw w świetle polskiego prawa bilansowego

Warianty tytułu
The Level of Financial Outcome of an Enterprise and the Polish Balance Sheet Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie praktycznego wpływu metod rachunkowości (enumeratywnie wyszczególnionych w polskiej ustawie bilansowej) na wysokość wykazywanego przez przedsiębiorstwo wyniku finansowego. Artykuł omawia zagadnienia związane z wpływem prawa bilansowego na wyniki finansowe osiągane przez polskie przedsiębiorstwa. Przyjęcie wariantowości jako modelu prawa bilansowego pozbawiło rachunkowość metodologicznej obiektywności, dotyczącej przedmiotu jej odniesienia, jakim jest definiowanie osiągnięć ekonomicznych przedsiębiorstwa. Wobec faktu, że to zarząd przedsiębiorstw posiada, zgodnie z ustawą o rachunkowości, prawo wyboru metody rozliczeń aktywów i pasywów przedsiębiorstwa oraz określania wyniku finansowego, powstało zjawisko oceny osób zarządzających przez samych siebie. Fakt ten stawia również pod znakiem zapytania możliwości stosowania procedur kontrolnych przez właścicieli kapitału. W artykule omawia się te metody rozliczeń rachunkowości wariantowej, które mają wpływ na wynik finansowy osiągany przez przedsiębiorstwo.
EN
The aim of this paper is to show how accounting methods set forth in the Polish balance sheet law may affect the financial result of a business entity. The acceptance of variantablity as a model of the balance sheet law has deprived accounting of its methodological objectivity in relation to its subject which is defining the economic achievements of an enterprise. It is the enterprise management that, according to the Accountancy Act, has a right to choose the methods of accounting for the assets and liabilities of a given company or determining its financial outcome. Taking all the above into account, we observe a new phenomenon, namely that those who manage a business may also assess themselves. Such procedures call into question the possibility of using the control procedures by the capital owners. The paper also deals with the influence of particular items of the Polish balance sheet law on the financial outcome of a given enterprise in variant accounting.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
147--165
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Board R.M., Day J.F.S., The Informative Content of Cash Flow Figurer, ,,Accounting and Business Research'' 1989
 • Burzym E., Przesłanki i perspektywy standaryzacji i mie˛dzynarodowej harmonizacji rachunkowos´ci, ,,Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP'' 23, 1993
 • Comparison of Prudence and Matching Principles, Disccusion Memorandum, OECD Working Group on Accounting Standards, Paris 1993
 • Dobija M., Teoretyczne przesłanki wartos´ci godziwej, ,,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowos´ci'' 32, 2006
 • Duraj A.N., Rezerwy w sprawozdaniach finansowych przedsie˛biorstwa, ,,Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica'' 2004, z. 171
 • Dyla˛g R., Zasady ujmowania przychodo´w i koszto´w specyficznych dla firm branz˙y IT w s´wietle ustawy o rachunkowos´ci, MSR MSSF i US GAAP, ,,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowos´ci'' 39, 2007
 • Dziedziczak I., Przekształcenie leasingu operacyjnego w finansowy u leasingobiorcy z zastosowaniem komputera, ,,Finanse, Rynki Finansowe Ubezpieczenia'', Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2004, nr 1
 • Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, IASC 1989
 • Friedman M., The Social Responsibility of Business Is to Increase It's Profits, ,,New York Times Magazine'' z 13 wrzes´nia 1979
 • Gierusz J., Poziom wyceny wyrobo´w gotowych w s´wietle definicji aktywo´w, ,,Prace i Materiały Wydziału Zarza˛dzania Uniwersytetu Gdan´ skiego'' 2006, z. 4
 • Hajduk A., Rezerwy jako element polityki bilansowej przedsie˛biorstwa, ,,Prace Naukowe Katedry Zarza˛dzania Akademii Morskiej w Gdynii'' 2003, nr 4
 • Jabłońska-Kos´mider E., S´rodki trwałews´wietle przepiso´w bilansowych i podatkowych, ,,Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych'' nr 1-2, Wyz˙sza Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, 2003-2004
 • Jańczyk-Strzała E., Kryteria klasyfikacji leasingu na gruncie prawa bilansowego, podatkowego i cywilnego, ,,Finanse, Bankowos´c´, Rachunkowos´c´'' 2005, nr 2
 • Jaruga A., Poste˛p w harmonizacji standardo´w rachunkowos´ci w s´wiecie: bariery i nowe problemy, Ło´ dz´ 1994
 • Je˛drzejczyk M., Dyskonto w szacowaniu wartos´ci godziwej, ,,Zeszyty Naukowe'', nr 691, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 2006
 • Kabalski P., Dylematy ujmowania koszto´w finansowania zewne˛trznego w konteks´cie nowelizacji MSR 23, ,,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowos´ci'' 41, 2007
 • Kalinowski J., Zasady wyceny niezakon´ czonych kontrakto´w długoterminowych - przegla˛d polskich regulacji rachunkowos´ci w s´wietle zapiso´w Mie˛dzynarodowych Standardo´w Rachunkowos´ci, ,,Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica'' 2005, z. 191
 • Kalinowski J., Zastosowanie metody Earned Value Management w zarza˛dzaniu projektami, w: I. Soban´ ska, P. Czajor, J. Kalinowski, J. Michalak, Rachunkowos´c´ w przedsie˛biorstwie budowlanym. Kontrakty - planowanie - kontrola, Difin, Warszawa 2006
 • Kowalik R., Wartos´c´ zapaso´w produkto´w gotowych według znormalizowanej ustawy o rachunkowos´ci a wskaz´niki finansowe, ,,Finanse, Bankowos´c´, Rachunkowos´c´'' 2005, nr 3
 • Krynicki J., Trzemz˙alski J., Praktyczne aspekty polityki rachunkowos´ci, ,,Przegla˛d Podatkowy'' 2004, nr 3
 • Kusz D., Wycena produkto´w w praktyce, ,,Rachunkowos´c´'' 56, 2005, nr 2
 • Liang P.J., Recognition: An Information Content Perespective, ,,Accounting Horizons'' 15, 2001, nr 3
 • Mazur A., Konkretyzacja filozoficznego znaczenia wartos´ci oraz jej pomiar w rachunkowos´ci, ,,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowos´ci'' 41, 2007
 • Meigs R.F., Meigs W.B., Financial Accounting, Mc Graw-Hill Publishing Comp., New York 1995
 • Michalczyk L., Etos polskiego ksie˛gowego - artykuł dyskusyjny, ,,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowos´ci'' 2011, nr 61 (117)
 • Michalczyk L., Etos polskiego ksie˛gowego w realiach rachunkowos´ci wariantowej - artykuł dyskusyjny, ,,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowos´ci'' 61, 2011
 • Michalczyk L., Finansowe sposoby rozliczen´ zapaso´w magazynowych w aspekcie bilansowym i podatkowym, w: J. Lewandowski (red.), Zarza˛dzanie organizacjami gospodarczymi. Koncepcje i metody, Wydawnictwo Politechniki Ło´ dzkiej, t. 1, Ło´ dz´ 2007
 • Michalczyk L., Funkcja informacyjna inz˙ynierii rachunkowos´ci - ,,Pienia˛dze i Wie˛z´ '' 2011, nr 1 (50)
 • Michalczyk L., Inz˙ynieria rachunkowos´ci w uje˛ciu kauzalnym Ogo´ lnej Teorii Systemo´w, ,,Pienia˛dze i Więź'' 2011, nr 2 (51)
 • Michalczyk L., Metodyka ustalania wysokos´ci wybranych zobowia˛zan´ przedsie˛biorstw, ,,Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktoranto´w Uniwersytetu Jagiellon´ skiego'', Seria: Ekonomia i Zarza˛dzanie 2011, nr 3 (12)
 • Michalczyk L., Przekwalifikowywanie aktywo´w finansowych, w: B. Micherda (red.), Sprawozdawczos´c´ i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodnos´ci informacji ekonomicznej, UE w Krakowie, Krako´w 2005
 • Michalczyk L., Rola cen wewne˛trznych w rozrachunku wewne˛trznym wielopoziomowych jednostek gospodarczych w aspekcie transferu kapitału za granice˛, w: K. Gomo´łka (red.), Wspo´łpraca transgraniczna a rozwo´ j regionalny, Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elbla˛gu, Warszawa 2006
 • Michalczyk L., Rola inz˙ynierii rachunkowos´ci w kształtowaniu wyniko´w finansowych przedsie˛biorstw (maszynopis, praca doktorska), WZiKS UJ, Krako´w 2011
 • Michalczyk L., Rola umorzenia aktywo´w trwałych w powstaniu ro´z˙nic wyniku finansowego, ,,Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktoranto´w Uniwersytetu Jagiellon´ skiego'' 2007, Seria Ekonomia i Zarza˛dzanie, nr 2
 • Michalczyk L., Rozliczenia zapaso´w magazynowych w aspekcie efektywnos´ci ekonomicznej podmioto´w gospodarczych w polskich realiach, w: T. Wawak, W. Szarapa (red.), Projekty i realnos´c´ gospodarcza, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej UJ, Krako´w 2005
 • Michalczyk L., Rozliczenie produkcji pomocniczej w aspekcie rozrachunku wewne˛trznego przedsie˛biorstw w realiach polskich, w: E. Tabaszewska, B. Radawski (red.), Nowoczesne koncepcje zarza˛dzania - teoria i praktyka, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006
 • Michalczyk L., Umorzenie a amortyzacja w aspekcie rachunkowos´ciowej ochrony obrotu gospodarczego, w: B. Micherda (red.), Rachunkowos´c´ w ochronie obrotu gospodarczego, Wydawnictwo AE w Krakowie, Krako´w 2005
 • Michalczyk L., Wiarygodnos´c´ kalkulacji koszto´w produkcji w s´wietle opcyjnych rozwia˛zan´ polskiego prawa bilansowego, w: VI Ogo´ lnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowos´ci i Finanso´w, WSRiF w Sopocie, Sopot 2006
 • Michalczyk L., Wspo´łczesne nurty rachunkowos´ci w aspekcie realizacji celo´w ekonomicznych przedsie˛biorstw, ,,Przegla˛d Organizacji'' 2011, nr 2
 • Michalczyk L., Wykrywanie ksie˛gowych działan´ z zakresu inz˙ynierii rachunkowos´ci, ,,Wrocławski Biuletyn Gospodarczy'' (,,Problemy zarza˛dzania''), PTE, 2011, nr 42
 • Michalczyk L., Zastosowanie metody prognozowanego kosztu jednostkowego w definiowaniu koszto´w funkcjonowania przedsie˛biorstwa na przykładzie analizy zatrudnienia, ,,Nauka i Gospodarka'' 2010, nr 7 (4)
 • Michalczyk M., Inz˙ynieria rachunkowos´ci w s´wietle koncepcji earnings managementu jako system informacyjny definiuja˛cy wynik finansowy przedsie˛biorstw, w: Z. E. Zielin´ ski (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, t. 2, Wyd. WSH Kielce, Kielce 2010
 • Micherda B., Analityczna funkcja rachunkowos´ci, Wyd. AE Krako´w, Krako´w 2001
 • Nastaj W., Leasing według ustawy o rachunkowos´ci, ,,Pienia˛dz i Wie˛z´ '', 9, 2006, nr 1
 • Piosik A., Uzasadniona cze˛s´c´ pos´rednich koszto´w wytworzenia, ,,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowos´ci'' 22, 2004
 • Sauder S., Knowing What Others Know: Common Knowledge, Accounting and Capital Markers, ,,Accounting Horizons'' 16, nr 4
 • Silska-Gembka S., Pomiar wyniku finansowego z realizacji kontrakto´w długoterminowych według MSR i US GAAP - analiza poro´wnawcza, ,,Prace i Materiały Wydziału Zarza˛dzania Uniwersytetu Gdan´ skiego'' 2006, z. 4
 • Ste˛pniewski J., Audyt i diagnostyka firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Landego we Wrocławiu, Wrocław 2001
 • Stos A., Uje˛cie transakcji leasingowych w rachunkowos´ci podatkowej i finansowej, ,,Studia Ekonomiczne Oddziału Ło´ dzkiego PTE'' 2007, nr 1
 • Surdykowska S.T., Kreatywna inz˙ynieria ksie˛gowa. W poszukiwaniu kozła ofiarnego, ,,Nasz Rynek Kapitałowy'' 2003, nr 1(145)
 • Tracy A.J., Sprawozdania finansowe firm, Warszawa 1996
 • Turyna J., Pułaska-Turyna B., Karwasińska E., Rozliczanie długoterminowych umo´w budowlanych w s´wietle MSSF, US GAAP oraz polskiego prawa bilansowego - analiza poro´wnawcza, ,,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowos´ci'' 34, 2006
 • Turzyński M., Krajowy Standard Rachunkowos´ci ,,Leasing, najem i dzierz˙awa'' - wybrane problemy, ,,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowos´ci'' 42, 2008
 • Wo´jtowicz P., Koszt wytworzenia produkto´w w ustawie o rachunkowos´ci i mie˛dzynarodowych standardach rachunkowos´ci, ,,Prace Naukowe Wyz˙szej Szkoły Przedsie˛biorczos´ci i Marketingu'', nr 7, Chrzano´w 2003
 • Wyatt A., The SEC Says: Mark to Market!, ,,Accounting Horizons'' 5, 1991, nr 1
 • Zackiewicz B., Cele i funkcje zarza˛dzania kosztami nowego produktu poprzez koszty docelowe, ,,Prace i Materiały Wydziału Zarza˛dzania Uniwersytetu Gdańskiego'' 2006, z. 4
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278011

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.