PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 74 | nr 130 | 65--90
Tytuł artykułu

Wycena składników sprawozdania finansowego w realizacji koncepcji true and fair view - teoria i regulacje

Warianty tytułu
True and Fair View Concept in Measurement of Financial Statements Elements - Theory and Regulatory Framework
Języki publikacji
PL
Abstrakty
We współczesnej gospodarce wzrasta znaczenie i rola funkcji informacyjnej rachunkowości, a zwłaszcza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw. Sprawozdanie finansowe stanowi dla użytkowników zewnętrznych podstawowy nośnik informacji o sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowym przedsiębiorstwa, dlatego też powinno być ono sporządzone w taki sposób, aby w najwyższym stopniu realizowało koncepcję tnie and fair view presentation (TFV). Podstawą tworzenia informacji w sprawozdaniu finansowym jest proces wyceny, który powinien być podporządkowany realizacji celów stawianych przed sprawozdaniem finansowym. Dlatego pytanie badawcze, jakie się tu pojawia, brzmi: czy proponowane obecnie w teorii i w regulacjach metody i zasady wyceny realizują w możliwie najwyższym stopniu koncepcję TFV w sprawozdaniu finansowym? W opracowaniu wykorzystano takie metody badawcze, jak analiza literatury, analiza porównawcza, metoda syntezy, metoda dedukcji oraz metoda dyrektywy celowościowej. W artykule określono między innymi istotę koncepcji TFV oraz treść ekonomiczną miar wyceny sprawozdania finansowego, a także poddano analizie porównawczej metody i szczegółowe zasady wyceny sprawozdania finansowego w regulacjach ustawy o rachunkowości i MSSF. We wnioskach zaprezentowano autorskie stanowisko w odniesieniu do kierunków dalszego kształtowania się wyceny sprawozdania finansowego w kontekście realizacji koncepcji TFV. Na tej podstawie zaprezentowano autorski zarys sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia. (abstrakt oryginalny)
EN
In today's economy, the importance and role of the accounting information function is increasing. especially in corporate financial reporting. The financial statements for external users arę the primary carrier of information about the financial situation of the company and therefore, in accordance with fundamentals of accounting, they should be prepared in a way that as much as possible complies with the concept of true and fair view (TFV). The basis for creating information in financial statements is the valuation process, which should be subordinated to the realization of the aims of financial reporting. Therefore, the research ąuestion that arises here is whether the valuation methods and principles present in contemporary theory and regulations arę able to sufflciently implement the concept of TFV in financial statements? The research methods adopted in this study include analysis of the literature, comparative analysis, synthesis and deduction. The study. among others. analyses the essence of the true and fair view concept and the economic substance of measures used in valuation, as well as discusses the specific valuation methods and principles in the IFRS and Polish legał regulations. The conclusion presents the author's view on further development of measurement in financial statements in the context of TFV concept implementation and on this basis outlines the author's proposal for a general purpose financial statement.(original abstract)
Rocznik
Tom
74
Numer
Strony
65--90
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Alexander D. (1993), A European true and fair view?. [in:] A European true and fair view?. "European Accounting Review", vol. l.
 • Bek-Gaik B. (2012). Sprawozdanie z całkowitych dochodów w biznesowej koncepcji sprawozdawczości finansowej IASB/FASB, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 69 (125), SKwP, Warszawa.
 • Beresińska A., Golec M., Karmańska A. (1997), Koncepcja true and fair view w praktyce światowej i w Polsce, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 40 (96), SKwP, Warszawa.
 • Gierusz J. (2010). Ocena przygotowanego przez IASB i FASB projektu sprawozdania finansowego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 56 (112), SKwP, Warszawa.
 • Glautier M.W.E., Underdown B. (2001), Accounting Theory and Practice, Prentice Hali.
 • Gmytrasiewicz M. (2006), Dylematy współczesnej rachunkowości. Artykuł dyskusyjny, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 32 (88), SKwP, Warszawa.
 • Gmytrasiewicz M. (2007), Teoria rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP. Warszawa.
 • Gmytrasiewicz M. (2008), Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady, Difin. Warszawa.
 • Gmytrasiewicz M. (2009), Wybrane problemy teoretyczne współczesnej rachunkowości, [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (2004), Rachunkowość finansowa. Vademecum Rachunkowości. Difin, Warszawa.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I. (1999), Rachunkowość finansowa, Difin. Warszawa.
 • Gos W. (2000). Organizacja ksiąg rachunkowych, Difin, Warszawa.
 • Helin A. (2000), Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Helin A. (2006). Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady sporządzania i prezentacji, C.H. Beck. Warszawa.
 • Hendriksen E.A., Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 • Hońko S. (2013), Wycena w rachunkowości, znaczenie, podstawy, parametry i zasady. Wydawnictwo PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. j., Szczecin.
 • Ijiri Y. (1971), A defense for historical cost accounting, [in:] R.R. Sterling (ed.), Asset Valuation and Income Determination. A Consideration of the Alternatives, Scholars Book Co., Houston.
 • Information for Better Markets. Measurement in Financial Reporting (2006). Institute of Chartered Accountants, London.
 • Kabalski P. (2007), Wybrane problemy wyceny rzeczowego majątku trwałego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, [w:] I. Sobańska, A. Szychta (red.), Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kamiński R., Owczarek Ł. (2008), Polityka przedsiębiorstwa w zakresie sprawozdawczości finansowej, Ars boni et aequi, Poznań.
 • Kosmala MacLullich K. (2003), The true and fair view construct in the context of Polish transition economy: some local insights. "European Accounting Review", vol. 12, no. 3.
 • Lee T.A. (1996), Income and Value Measurement, Intl Thomson Business, London.
 • Lisiecka-Zając B. (1994), Ogólna charakterystyka ustawy o rachunkowości, "Rachunkowość", zeszyt specjalny.
 • Littleton A.C.. Zimmerman V.K. (1969), Accounting Theory: Continuity and Change, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.
 • Matuszak Ł. (2012), Wycena a współczesne podejścia do celu sprawozdania finansowego - teoria i regulacje, [w:] J. Samelak (red.), Funkcje współczesnej rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 248.
 • Remlein M. (2008), Inwestycje kapitałowe w polityce rachunkowości grupy kapitałowej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Samelak J. (2011), Czy nowy model sprawozdania finansowego według MSSF jest sprawozdaniem ogólnego przeznaczenia?, [w:] W. Gabrusewicz, J. Samelak (red.), Dylematy współczesnej rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 174.
 • Samelak J., Matuszak Ł. (2009). Wycena w teorii i praktyce rachunkowości: artykuł dyskusyjny, [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Sikorska M. (2005), Koncepcja true and fair view w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości oraz standardach rachunkowości amerykańskiej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 25 (81), SKwP, Warszawa.
 • Sojak S., Stankiewicz J. (red.) (2002), Podstawy rachunkowości, TNOiK, Toruń.
 • Surdykowska S.T. (1999), Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków.
 • Surdykowska S.T., Kutera M. (2009), Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa, s. 27.
 • Szychta A. (1996), Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Szyszka A. (2009), Finanse behawioralne Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Walińska E. (2005), Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Zarzecki D. (1999), Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Czwarta Dyrektywa Rady EWG z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych spółek, Dz. Urz. UE, nr 222, póz. 11.
 • Fair Value Measurement. Staff Analysis of Comment Letters (2007), IASB, Information for Observers, Agenda paper 2C, London, October.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2011, część A (2011), SKwP, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 2009, nr 152, póz. 1223 (tekst jednolity), z późn. zm.
 • Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (2010), [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2011, część A (2011), SKwP, Warszawa.
 • PricewaterhouseCoopers (2007). Measuring Assets and Liabilities. Investment Professionals' Views, February 2007, https://www.pwc.com/en_GX/gx/ifrs-reporting/pdf/measuringassetssurvey.pdf (dostęp 22.10.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278155

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.