PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 130 | 113--130
Tytuł artykułu

Wpływ wyceny bilansowej na definiowanie i pomiar wyniku finansowego

Warianty tytułu
Impact of Balance Valuation on the Definition and Measurement of Financial Result
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jakość informacji dostarczanych przez rachunkowość zależy od rzetelności pomiaru, dlatego też właściwy pomiar kategorii ekonomicznych będących przedmiotem rachunkowości, a prezentowanych w sprawozdaniu finansowym, ma kluczowe znaczenie w rachunkowości. Ustalenie "prawidłowej" wartości w rachunkowości było, jest i nadal będzie jednym z najtrudniejszych problemów do rozwiązania (Sawicki 2009), wynika to m.in. z względności pomiaru. Pomiar w rachunkowości dotyczy dwóch aspektów: sytuacji finansowej i dokonań. Pomiar sytuacji finansowej dokonuje się poprzez wycenę składników aktywów i pasywów, natomiast pomiar dokonań poprzez pomiar wyniku finansowego. Obszary pomiaru są ściśle ze sobą powiązane. Przyjęte przez jednostkę zasady wyceny bilansowej mają bezpośredni wpływ na ustalany w rachunkowości wynik finansowy. Zachodzące we współczesnej rachunkowości zmiany, głównie w obszarze wyceny bilansowej, powodują, że zmienia się także koncepcja definiowania i pomiaru wyniku finansowego. Tradycyjny wynik finansowy, ustalany głównie na poziomie operacyjnym, według podejścia transakcyjnego, na podstawie kosztu historycznego jako podstawy wyceny aktywów i zobowiązań, został zastąpiony wynikiem całościowym ustalanym przy szerokim zastosowaniu wartości godziwej jako parametru wyceny (Gierusz, Gawrońska 2012, s. 45). Całkowity dochód kształtowanym jest nie tylko przez operacje zrealizowane, dotyczące przeszłości, lecz w dużej mierze operacje hipotetyczne, szacunkowe dotyczące przyszłości, powstające w związku z wyceną bilansową. Wprowadzanie w sprawozdawczości finansowej jako dominującego modelu wyceny, modelu wartości godziwej powoduje, że zmienia się jakość wyniku finansowego. Wynik ten kreowany jest przez zmiany wartości kategorii bilansowych (Grabiński 2010, s. 34). Przy ustalaniu wyniku finansowego nie obowiązuje już zasada ostrożnej wyceny, konsekwencją czego jego wartość może wzrastać na skutek nierzeczywistych zysków powstałych poprzez korekty wartości, które nie są zrealizowane na dzień bilansowy i nigdy nie będą zrealizowane. Struktura współczesnego wyniku finansowym istotnie się zmieniła, wzrósł w niej udział przychodów i kosztów będących efektem dokonywanych przeszacowań do wartości godziwej. Często na skutek dokonywanych szacunków staje się on w części wynikiem wirtualnym. Niestety zmiany w podejściu do pomiaru wyniku finansowego nie znajdują swojego odzwierciedlenia w zmianie sposobu prezentacji informacji o elementach (czynnikach), które tworzą wynik (Gierusz, Gawrońska 2012, s. 45). Biorąc pod uwagę to, że prezentowany w sprawozdaniu finansowym wynik finansowy nadal jest głównym parametrem wykorzystywanym przez odbiorców sprawozdania do oceny jednostki, na podstawie którego podejmują(fragment tekstu)
EN
The article is devoted to the problem of balance evaluation of assets and liabilities in the context of financial result measurement. The article is aimed at the presentation of the impact of the applied concept of balance valuation on the definition, scope and measurement of the financial result, taking the form of total income. Changes in modern accounting, especially with regard to the fair value as the basic valuation parameter make the quality of the financial result change. Its value is increasingly influenced by the operations connected with the revaluation of balance elements value. The basic research method used in the present study is the critical analysis of the literature and legal regulations in the area of balance valuation of assets and liabilities and financial result measurement.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
113--130
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Burzym E. (1993), Przesłanki i perspektywy standaryzacji i międzynarodowej harmonizacji rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 23, SKwP, Warszawa.
 • Bareja K., (2011), Wpływ zasad wyceny aktywów na wynik finansowy, Rachunkowość sztuka pomiaru i komunikowania, Katedra Rachunkowości SGH, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 37-54.
 • Gierusz J., Gawrońska J. (2012), Ewolucja pojęcia wyniku finansowego a pomiar jego jakości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 66 (122), SKwP, Warszawa, s. 29-45.
 • Gmytrasiewicz M. (2007), Teoria rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa, s. 111-120.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (2002), Rachunkowość finansowa,. Difin, Warszawa.
 • Grabiński K. (2010), Wycena i jej aktualizacja w warunkach kryzysu gospodarczego, w: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, red. B. Micherda, Difin, Warszawa, s. 34-55.
 • Hejnar J. (2011), Zarys teorii wyceny bilansowej, w: Prawo bilansowe a prawo podatkowe, red. B. Micherda, wyd. 2, Difin, Warszawa, s. 11-32.
 • Hendriksen E., van Breda M. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Identyfikacja i wycena wybranych aktywów i pasywów oraz elementów rachunku zysków i strat (2004), red. D. Misińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Jednostkowe sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości MSSF/MSR (2005), red. A. Jaruga, SKwP, Warszawa.
 • Kumor I, Poniatowska L. (2012), Aktualizacja wyceny środków trwałych do wartości godziwej, w: Środki trwałe - ujmowanie, wycena i prezentacja, red. T. Cebrowska, W. Dotkuś, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 255, Wrocław, s. 118-126.
 • Mazur A., (2011), Wartość godziwa - potencjał informacyjny, Difin, Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Pojedynek A. (2009), Rachunek zysków i strat, w: Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, red. G. Świderska, W. Więcław, Difin, Warszawa.
 • Poniatowska L. (2009), Metody i modele wyceny bilansowej aktywów i pasywów, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 53 (109), SKwP, Warszawa, s. 161-174.
 • Poniatowska L. (2008a), Odpisy aktualizujące wartość aktywów - wpływ na sprawozdanie finansowe w: Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, red. E. Walińska, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 81-91.
 • Poniatowska L. (2008b), Odpisy aktualizujące według MSSF i ustawy o rachunkowości, w: Problemy identyfikacji i pomiaru w rachunkowości, red. A. Kostur, "Studia Ekonomiczne" Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, nr 52, Katowice, s. 83-102.
 • Rówińska M., Modele wyceny bilansowej aktywów jednostki gospodarczej - zakres stosowania, skutki sprawozdawcze, w: Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 251, Wrocław, s. 419-428.
 • Sawicki K. (2009), Wybrane problemy ustalania wartości w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 53 (109), SKwP, Warszawa, s. 189-203.
 • Szychta A. (1996), Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości - studium metodologiczne, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Szychta A. (2010), Pomiar i prezentowanie wyniku całościowego spółki kapitałowej w sprawozdaniu finansowym, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 59 (115), SKwP, Warszawa, s. 117-141.
 • Turyna J. (2008), Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dz.U. 2009, Nr 152, poz. 1223.
 • Walińska E. (2009), Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278477

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.