PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 75 | nr 131 | 23--45
Tytuł artykułu

Raportowanie zagadnień środowiskowych i społecznych

Warianty tytułu
Reporting on Social and Environmental Issue
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich latach na znaczeniu zyskały kwestie związane z wpływem działalności jednostek na środowisko naturalne oraz społeczność lokalną. Coraz częściej podkreśla się istotność oraz efektywność integracji podstawowej strategii biznesowej przedsiębiorstw ze strategią zrównoważonego rozwoju. W ślad za trendem charakteryzującym się szerszym podejściem do wykonywanej działalności, obejmującym nie tylko perspektywę biznesową (ekonomiczną), ale i perspektywę środowiskową oraz społeczną, zmianom ulega również sposób raportowania jednostek. Wiele międzynarodowych organizacji podejmuje próby opracowania standardów i wytycznych sporządzania raportów zawierających informacje środowiskowe oraz społeczne, kładąc nacisk na zapewnienie odpowiedniej jakości, weryfikowalności oraz porównywalności prezentowanych danych. Model sprawozdawczości przedsiębiorstw rozwija się w kierunku raportów zintegrowanych, w których oprócz informacji finansowych coraz większą rolę odgrywają informacje o charakterze niefinansowym. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie praktyki raportowania w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, będącej jedną z koncepcji wspierających realizację przez jednostki strategii zrównoważonego rozwoju. W ramach założonego celu artykułu dokonano analizy literatury przedmiotu, dokumentów zawierających zalecenia i wytyczne dotyczące raportowania środowiskowego i społecznego oraz analizy wybranych badań i raportów na temat praktyki raportowania społecznej odpowiedzialności. (abstrakt oryginalny)
EN
The issues connected with the impact of entities' activities on the environment and local community have gained importance in recent years. Therefore the significance and effectiveness of the integration of companies' business strategy with the strategy of sustainable development is increasingly being emphasized. Corporate reporting is changing constantly following the trend characterized by a broader approach to business activity, involving not only the economic perspective but also the perspectiye of the enyironment and society. Many international organizations are developing standards and guidelines on social and environmental reporting with an emphasis on ensuring high quality, verifiability and comparability of the data presented. The objective of this article is to examine the practice of reporting on corporate social responsibility, which is one of the concepts supporting the implementation of the sustainable development strategy. The paper presents an analysis of literature, documents containing the recommendations and guidelines on environmental and social reporting, and selected studies and reports on the practice of corporate social responsibility reporting. (original abstract)
Rocznik
Tom
75
Numer
Strony
23--45
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
 • AA1000 Assurance Standard (2008), AccountAbility, London.
 • AA 1000 Accountability Principles Standard (2008), AccountAbility, London.
 • An Analysis of Policy References Made by Large EU Companies to Internationally Recognised CSR Guidelines and Principles (2013), Komisja Europejska.
 • Anioł M. (2013), Raport zintegrowany jako przedmiot badania niezależnego biegłego rewidenta, "BDO Podatki i Rachunkowość", nr 10 (72), BDO, Warszawa.
 • Burzym E. (1993), Przesłanki i perspektywy standaryzacji i międzynarodowej harmonizacji rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 23, SKwP, Warszawa, s. 7-8.
 • Cetindamar D., Husoy K. (2007), Corporate Social Responsibility practices and environmentally responsible behavior: the case of the United Nations Global Compact, "Journal of Business Ethics", no. 76, s. 163-176.
 • Connected Reporting. A Practical Guide With Worked Examples (2009), Accounting for Sustainability, The Prince of Wales's Charitable Foundation, London.
 • Connected Reporting in Practice. A Consolidated Case Study (2009), Accounting for Sustainability, The Prince of Wales's Charitable Foundation, London.
 • Ćwik N., Grzybek M. (2012), Komunikat Komisji Europejskiej na temat CSR, "Forum Odpowiedzialnego Biznesu dla Programu Partnerstwa. Analiza tematyczna", nr 1, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, s. 1-2.
 • Elkington J. (2004), Enter the triple bottom line, [w:] A. Henriques, J. Richardson (eds.), The Triple Bottom Line. Does it All Add Up? Assessing the Sustainability of Business and CSR, Earthscan, London, s. 1-16.
 • Environmental, Social and Governance (ESG) Indicators in Annual Reports. An Introduction to Current Frameworks (2011), Federation of European Accountants, Brussels.
 • Fijałkowska J., Sobczyk M. (2012), Sprawozdawczość działań w ramach społecznej odpowiedzialności wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw, "Zarządzanie i Finanse", nr 1/3, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 141-151.
 • Gabrusewicz T. (2010), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, C.H. Beck, Warszawa.
 • Gould S. (2011), Accountingfor Sustainability, "Accountancy Plus", no. 1, Certified Public Accountants, Dublin, s. 19-20.
 • GRI and ISO 26000: How to Use the GRI Guidelines in Conjunction with ISO 26000 (2011), Global Reporting Initiative, Amsterdam.
 • GRI Application Levels Version 3.0. (2006), Global Reporting Initiative, Amsterdam.
 • Hohnen P. (2012), The Future of Sustainability Reporting, "The Energy, Environment and Resources Department Programme Paper", 2012/02, Chatham House, London.
 • Information for Better Markets. Developments in New Reporting Model (2009), Institute of Chartered Accountants in England and Wales, London, December.
 • Integrating Governance for Sustainable Success (2012), International Federation of Accountants, New York.
 • Key Performance Indicators for Environmental, Social & Governance Issues. A Guidelinefor the Integration of ESG into Financial Analysis and Corporate Valuation. Version 3.0. (2010), The European Federation of Financial Analysts Societies & Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management, Frankfurt am Main.
 • Komisja Europejska (2011), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A Renewed EU Strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility, KOM (2011) 681, Brussels, 25.10.2011.
 • Krasodomska J. (2012), Ewolucja sprawozdawczości finansowej w kierunku sprawozdawczości zintegrowanej na przykładzie spółek Novo Nordisk i LOTOS, [w:] B. Micherda (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Difin, Warszawa, s. 68-87.
 • Linking GRI and CDP. How Are the Global Reporting Initiative Guidelines and the Carbon Disclosure Project Questions Aligned? (2011), Global Reporting Initiative & Carbon Disclosure Project.
 • Mazurczak A. (2012), Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu jako nowy element raportowania biznesowego, [w:] B. Micherda (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Difin, Warszawa, s. 88-98.
 • Pakowska S. (2012), Wytyczne G3 i G3.1 Global Reporting Initiative dotyczące raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju - analiza porównawcza, "Zarządzanie i Finanse", nr 1 (2), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 545-559.
 • Przegląd Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (2004), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
 • Rasche A. (2009), "A necessary supplement": what the United Nations Global Compact is and is not, "Business & Society", vol. 48, no. 4, s. 511-537.
 • Reporting Guidance on the lOth Principle against Corruption (2009), the UN Global Compact & Transparency International, New York.
 • Samelak J. (2013), CSR Reporting in Polishpublic companies - empirical approach, European Accounting Association 2013 Congress, Doctoral Colloquium, Paris.
 • Sherman R. (2009), The Global Reporting Initiative: what value is added?, "International Business & Economic Research Journal", vol. 8, no. 5, s. 9-22.
 • Standard AA1000 Zasady Odpowiedzialności 2008 (2008), AccountAbility, CSRinfo, Warszawa.
 • Summary Report of the Responses Received to the Public Consultation on Disclosure of Non-financial Information by Companies (2011), European Commission, Internal Market and Services DG, Brussels, April.
 • Sustainability Reporting and the Natural Resources Defense Council (2012), Natural Resources Defense Council, Columbia University.
 • Sustainability Reporting Guidelines Version 3.0. (2006), Global Reporting Initiative, Amsterdam.
 • Sustainability Reporting. Practices and Trends in India 2012 (2012), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, New Delhi.
 • Szychta A. (2003), Cele rachunkowości jednostek gospodarczych a główne tendencje rozwoju praktyki i teorii rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 17 (73), SKwP, Warszawa, s. 121-144.
 • Świderska G. (2007), Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji raportowania, [w:] Rachunkowość, wczoraj, dziś i jutro, SKwP, Warszawa.
 • The Future of Reporting. Carbon Disclosure Project. CDP FTSE 350 Climate Change Report 2012 (2012), Carbon Disclosure Project, London.
 • The 21st Century Corporation: the CERES Roadmap for Sustainability (2010), Coalition for Environmentally Responsible Economies, Boston.
 • The Connected Reporting Framework (2007), Accounting for Sustainability, The Prince of Wales's Charitable Foundation, London.
 • The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting (2013), KPMG.
 • Tng W. (2010), Sustainability Reporting and SMEs: A Closer Look at the GRI, Strategic Sustainability Consulting, Herndon.
 • Unerman J., Bebbington J., O'Dwyer B. (2007), Sustainability Accounting and Accountability, Taylor & Francis Group, Abingdon.
 • Williams O. (2004), The UN Global Compact: The Challenge and the Promise, "Business Ethics Quarterly", vol. 14, no. 4, s. 755-774.
 • Wong R. (2013), Social and Environmental Reporting and Its Decision Usefulness, European Accounting Association 2013 Congress, Doctoral Colloquium, Paris.
 • Wytyczne w zakresie ujawniania danych pozafinansowych przedsiębiorstw. Ekspertyza przygotowana dla Ministerstwa Gospodarki przez Accreo Taxand oraz Akademię Górniczo-Hutniczą (2012), Accreo Taxand, AGH.
 • AccountAbility (2012), Research, http://www.accountability.org/research/index.html (dostęp 8.08.2013).
 • Accounting for Sustainability (2013a), Project Aims and Mission Statement, http://www.accountingforsustainability.org/about-us (dostęp 10.08.2013).
 • Accounting for Sustainability (2013b), Integrated Reporting, http://www.accountingforsustainability.org/connected-reporting (dostęp 10.08.2013).
 • Accounting for Sustainability (2013c), A4S Reporting Guides and Examples, http://www.accountingforsustainability.org/connected-reportmg/connected-reporting-a-how-to-guide (dostęp 11.08.2013).
 • Accreo Taxand (2012), Raportowanie zintegrowane, http://csr.slaskie.pl/files/zalaczniki/2012/09/24/1348469844/1348469878.pdf (dostęp 19.11.2013).
 • American Institute of CPAs (2013), International Integrated Reporting Council (IIRC), http://www.aicpa.org/interestareas/businessindustryandgovemrnent/resources/sustainability/pages/integratedreporting.aspx (dostęp 21.08.2013).
 • Arbex N. (2012), What's Going On? GRI, G4 and Integrated Reporting, http://theg4blog.wordpress.com/2012/08/29/what-is-going-on-gri-g4-and-integrated-reporting/(dostep 18.08.2013)
 • Carbon Disclosure Project (2013), Catalyzing Business and Government Action, https://www.cdp.net/en-US/Pages/About-Us.aspx (dostęp 25.09.2013).
 • CERES (2013), Who We Are, http://www.ceres.org/about-us/who-we-are (dostęp 20.09.2013).
 • CorporateRegister.com (2012), Global Winners & Reporting Trends, http://www.corporateregister.com/crra/help/CRRA-2012-Exec-Summary.pdf (dostęp 20.11.2013).
 • CSRinfo (2013a), Wytyczne GRI, http://www.csrinfo.com.pl/standardy/wytyczne-gri (dostęp 10.08.2013).
 • CSRinfo (2013b), Nowe wytyczne GRI G4 ogłoszone, http://www.csrinfo.org/pl/wiadomosci/4494-nowe-wytyczne-gri-g4-ogoszone (dostęp 16.08.2013).
 • CSRinfo (2013c), Raportowanie odpowiedzialnego biznesu 2013, http://www.csrinfo.org/images/stories/Publikacje_2013/raportowanie_csr_w_polsce_2013.pdf (dostęp 13.01.2013).
 • CSRinfo (2012a), AA1000 Zasady odpowiedzialności, http://www.aalOOO.pl/aalOOO-zasady-odpowiedzialno%C5%9Bci (dostęp 05.09.2013).
 • CSRinfo (2012b),AA1000Zaangażowanie interesariuszy, http://www.aa1000.pl/aa1000-zaanga%C5%BCowanie-interesariuszy (dostęp 05.09.2013).
 • CSRinfo (2010), The Ceres Roadmap for Sustainability, http://www.csrinfo.org/pl/wiedza/publikacje/2474-the-ceres-roadmap-for-sustainability (dostęp 20.09.2013).
 • Departament Pożytku Publicznego (2014), Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzialnosc,biznesu,464.html (dostęp 26.01.2014).
 • Global Reporting Initiative (2013), Integrated Reporting. IntegratedReporting Is a New Conceptunder Development, https://www.globalreporting.org/information/current-priorities/integrated-reporting/Pages/default.aspx (dostęp 15.08.2013).
 • ICAEW (2013), Information for Better Markets, http://www.icaew.com/en/technical/financial-reporting/information-for-better-markets (dostęp 22.11.2013).
 • ISO 26000. Odpowiedzialność społeczna (2010), http://biznesodpowiedzialny.pl/pliki/normy/discovering_iso_26000PL.pdf (dostęp 15.11.2013).
 • MIA Weekly International News (2009), New IFAC Sustainability Framework Supports Organizations in Improving Products, Lowering Costs, and Raising Good Will, Malaysian Institute of Accountants, http://www.mia.org.my/new/downloads/news/international/2009/02/06.pdf (dostęp 25.09.2013).
 • Niezbędnik odpowiedzialnego biznesu. Dialog z interesariuszami (2011), Program Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Dialog_z_interesariuszami.pdf (dostęp 24.09.2013).
 • Odpowiedzialna Firma (2013), ISO 26000, http://www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000 (dostęp 05.11.2013).
 • Pakulska, Poniatowska-Jaksch, Rozwój zrównoważony - "szeroka i wąska" interpretacja, stan wiedzy, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/KGE/Documents/rozwoj zrownowazony.pdf(dostęp 25.01.2014).
 • Screening CentrumCSR.PL, Raport z badania 2012. Największe polskie firmy a społeczna odpowiedzialność biznesu, http://www.screening.centrumcsr.pl/images/files/raport finallscreening_small_1_.pdf.(dostęp 29.11.2013).
 • SustainAbility (2010a), History. The SustainAbility Story So Far..., http://www.sustainability.com/history (dostęp 22.08.2013).
 • SustainAbility (2010b), UNEP Research Partnership, http://www.sustainability.com/case-studies/unep (dostęp 22.08.2013).
 • UNGC - United Nations Global Compact (2013a), Overview ofthe UN Global Compact, http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/index.html (dostęp 13.09.2013).
 • UNGC - United Nations Global Compact (2013b), The Ten Principles, http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html (dostęp 13.09.2013).
 • Witt K. (2012), Integrated Reporting - A New Model for Corporate Reporting, American Institute of CP As, http://www.aicpa.org/interestareas/businessindustryandgovernmenfresources/sustainability/pages/integratedreporting-anewmodelforcorporatereporting.aspx (dostęp 18.08.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278523

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.