PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 5 | nr 2 | 33--45
Tytuł artykułu

Gotowość Polski do funkcjonowania w strefie EURO

Autorzy
Warianty tytułu
Readiness of Poland for the Functioning in the Euro Area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Data akcesji Polski nie została jeszcze skonkretyzowana, co powoduje, że przyłączenie Polski do Unii Ekonomicznej i Monetarnej jest przedsięwzięciem dość odległym, wręcz "futurystycznym". Wyborowi właściwego terminu przystąpienia Polski do strefy euro towarzyszą liczne spory dotyczące rzeczywistej gotowości polskiej gospodarki do uczestniczenia w systemie wspólnego pieniądza euro. Dziś fundamentem tego sporu pozostaje kryzys finansowy strefy euro. Unia Europejska obecnie boryka się z jednym z najważniejszych wyzwań w całej swojej historii. Aktualna pozostaje jednak problematyka wypełnienia przez Polskę kryteriów konwergencji nominalnej, realnej i prawnej, które wskazują na spełnienie warunków stawianych przez koncepcję optymalnego obszaru walutowego i możliwość względnie bezpiecznego funkcjonowania w jego ramach. (abstrakt oryginalny)
EN
The date of Polish accession to the Economic and Monetary Union has not yet been established, which causing that the Polish accession to the eurozone is a quite distant project, even "futuristic". The choice of the appropriate term of Polish accession to the euro zone is accompanied by numerous disputes concerning the actual readiness of the Polish economy to participate in the system of the single currency euro. Today, the foundation of this dispute remains the financial crisis of eurozone. The European Union is currently experiencing one of the most important challenges in its entire history. However, current remains the issue of fulfillment by Poland criteria of nominal, real and legal convergence, which indicate the level of fulfillment of conditions set by the concept of an optimum currency area and the possibility of a relatively safe functioning in the framework of this area. (original abstract)
Rocznik
Tom
5
Numer
Strony
33--45
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Bayoumi T., Eichengreen B., One Money or Many? Analyzing the Prospects for Monetary Unification in Various Parts of the World, Princton Studies, "International Finance", No. 76, Princeton 1994.
 • 2. Bień A., Optymalny obszar walutowy. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 1988.
 • 3. Dmowski A., Sarnowski J., Prokopowicz D., Finanse i bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2008.
 • 4. Elastyczny rynek pracy w Polsce i w Europie, http://www.fundusze-europejskie.pl/dobreprojekty/ 0,603,elastyczny-rynek-pracy-w-polsce-i-w-europie.html (16.04.2014)
 • 5. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
 • 6. Fleming J.M., On Exchange-Rate Unification, "Economic Journal", No. 81, 1971.
 • 7. Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A., Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • 8. Gorynia M., Jankowska B., Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2011.
 • 9. Hetmańczuk A., Wejście Polski do strefy euro - najkrótsza droga do pełnej integracji [w:] Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, red. M. Noga, M. K. Stawicka, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • 10. Ingram J.C., Comment: The Currency Area problem [in:] R.A. Mundell, A.K. Svoboda, Monetary Problems of the International Economy, University of Chicago Press, Chicago 1969.
 • 11. Kennen B.P., The Theory of Optimum Currency Area: An Electic view [in:] R.I. McKinnon, Optimum Currency Areas, "The American Economic Review", Vol. 53, 1963.
 • 12. Konopczak K., Analiza zbieżności cyklu koniunkturalnego gospodarki Polskiej ze strefą euro na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz państw członkowskich strefy euro [w:] Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Projekty badawcze, cz. III, NBP, Warszawa 2009.
 • 13. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
 • 14. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, Warszawa 13 lipca 2010, s. 1524 (Monitor Polski nr 36, poz. 423).
 • 15. Krugman P., Obstfeld M., International Economics - Trude and Theory, 5th editia, Addison- Wasley, 2000.
 • 16. McKinnon I.R., Optimum Currency Areas, "The American Economic Review", Vol. 53, 1963.
 • 17. Meade E.J., Balance of Payments Problems of a Free Trade Area, "The Economic Journal" Vol. 67, September 1957.
 • 18. Monitor Konwergencji Nominalnej, Ministerstwo Finansów: 2013, nr 4; 2013, nr 6; 2013, nr 8; 2013, nr 10; 2013, nr 12; 2014, nr 2; 2014, nr 4.
 • 19. Mundell R., A Theory of Optimum Currency Areas, "American Economic revive", Vol. 51, 1961.
 • 20. NBP, Narodowy Bank Polski, Internetowy Serwis Informacyjny, http://www.nbp.pl/
 • 21. Orłowski M.W., Optymalna ścieżka do euro, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004.
 • 22. Protokół (nr 4) w sprawie statutu ESBC i ECB (Dz. U. C 115 z 9.5.2008)
 • 23. Pszczółka I., Współczesne waluty międzynarodowe, CeDeWu, Warszawa 2011.
 • 24. Rogut A., Nie do końca gotowi na euro, "Rzeczpospolita" 18.03.2009, http://www.rp.pl/artykul/278016.html (16.04.2014)
 • 25. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz. U. C 321E, 29.12.2006)
 • 26. Vaubel R., Real exchange-rate changes in the European community: The empirical evidence and its implications for European currency unification, Springer, Vol. 112, 1976.
 • 27. Żabińska J., Realizacja kryteriów konwergencji warunkiem uczestnictwa Polski w strefie euro [w:] B. Kubska-Maciejewicz, A. Stępniak, Polska w strefie euro, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278569

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.