PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 193
Tytuł artykułu

Konkurencja w sektorze energetycznym w Polsce i UE

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polska stoi przed wyzwaniami związanym z kwestiami bezpieczeństwa energetycznego, rozwojem rynku pracy i gospodarczym oraz problematyką zmian klimatycznych. Przystąpienie do Unii Europejskiej, a przez to możliwość działania na wspólnym rynku, powoduje konieczność sprostania międzynarodowej konkurencji rynkowej poprzez obniżanie kosztów i ustalanie racjonalnych cen energii, w tym przede wszystkim energii elektrycznej. Polska energetyka, w porównaniu ze starymi krajami UE, oprócz odmienności systemowo - funkcjonalnych istotnie różni się w charakterystyce rzeczowej. Polska dysponuje znacznymi zasobami paliw stałych, natomiast skromniejszymi zasobami paliw węglowodorowych. Pomimo zmian w strukturze pozyskiwania i zużycia energii pierwotnej, węgiel jest nadal podstawowym nośnikiem energii w polskiej gospodarce. Następną kwestią jest struktura rynku, która nie jest wystarczająco dostosowana do warunków konkurencji. Stan rynku w gazownictwie jest jeszcze bardziej odległy od pożądanego. Z dużym opóźnieniem odbywa się restrukturyzacja kraj owego monopolisty - Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Istotną barierę wejścia nowych inwestorów (przyłączanie nowych źródeł) stanowi także niedostatecznie rozwinięta infrastruktura sieciowa, szczególnie w zakresie połączeń międzysystemowych. (...)Cele szczegółowe opracowania obejmują: - zbadanie konsekwencji integracji Polski z Unią Europejską dla tworzenia warunków konkurencji w sektorze energii elektrycznej i gazu, - ocenę stopnia rozwoju konkurencji w energetyce w Polsce w porównaniu z rozwiązaniami stosowanymi w krajach UE, - określenie dalszych kierunków przekształceń w sektorze energetycznym w kontekście polityki energetycznej i klimatycznej państwa, - sformułowanie rekomendacji odnośnie do przystosowania mechanizmu konkurencji w energetyce do specyfiki polskich warunków. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
193
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • 2007 Consumer Satisfaction Survey, http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/ serv_gen/ cons_satisf7 consumer_service_fmrep_en.pdf
 • 2009-2010 Report on Progress in Creating the Internal Gas and Electricity Market. Technical Annex, Commission Staff Working Paper. EC, Brussels 2011.
 • 2009-2010 Report on Progress in Creating the Internal Gas and Electricity Market.
 • Adamiec D.: Cele i inicjatywy Unii Europejskiej w dziedzinie polityki energetycznej. W: Polityka energetyczna. Red. M. Sobolewski. Studia BAS. Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2010, nr 1(21).
 • Amstrong M.: Telecomunication. W: Competition In Regulated Industries. Ed. by D. Helm, T. Jenkinson. Oxford University Press, Oxford 1998.
 • Analiza rynku gazu w Polsce do roku 2035. Raport końcowy. Europejski Bank Inwestycyjny, 2008, sierpień.
 • Armstrong M., Cowan S., Yickers J.: Regulatory Reform, Economic Analysis and British Experience. MIT Press, 1994.
 • Barteczek A.: Infrastruktura w polityce gospodarczej. W: Polityka gospodarcza w teorii i praktyce. SGH, Warszawa 1997.
 • Baumol W.: Some Subtle issues in Railroad Regulation, "Transport Economics", Vol. 10.
 • Beesley E., Littlechild S.: The Regulation of Privatised Monopolies in the United Kingdom. W: Regulators and the Market, An Assessment of the Growth of Regulation in UK. Ed. by C. Veljanovski. Institute of Economics Affairs, London 1991.
 • Bergman M.: The Role of the Essential Facilities Doctrine. "The Antitrust Bulletin" 2001, No. 46.
 • Będkowski-Kozioł M.: Wpływ amerykańskiej doktryny "essential facilities" na rozwój europejskiego prawa monopolowego". "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2000, nr. 12.
 • Biała Księga 2004. PFSL. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2004.
 • Biedrzycki J., Kozak M.: Rynek energii elektrycznej. W: Energetyka w UE. Droga do konkurencji na rynkach energii elektrycznej i gazu. URE, Warszawa 2003.
 • Bobińska K.: Rynek w infrastrukturze. Infrastruktura na rynku. INE PAN, Warszawa 2000.
 • Bownik-Trymucha H.: Ile konkurencji, ile regulacji. "Elektroenergetyka. Współczesność i Rozwój" 2009, nr 1.
 • Brennan T.J., Palmer K.L., Kopp R.J., Krupnick A.J., Burtraw D.: A Shock to the System. Restructuring America's Electricity Industry. Resources for the Future, Washington D.C. 1996.
 • Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Report on Progress in Creating the Internal Gas and Electricity Market [SEC(2005) 1448].
 • Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Report on Progress in Creating the Internal Gas and Electricity Market COM/2010/84 Final.
 • Competition in Electricity Markets. IEA, Paris 2001.
 • Czekaj J.: Kontrakty długoterminowe - przesłanki zawarcia, konsekwencje dla rynku energii elektrycznej i drogi wyjścia. W: Konkurencja, regulacja i prywatyzacja sektora energetycznego. Red. A.T. Szablewski. Elipsa, Warszawa 2000.
 • Decision No. 1229/2003/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 Laying Down a Series of Guidelines for Trans-European Energy Networks and Repealing Decision No. 1254/96/EC, OJ L 176.
 • Decision No. 1230/2003/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 Adopting a Multiannual Programme for Action in the Field of Energy: "Intelligent Energy - Europe" (2003-2006) OJ L 176.
 • Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council Concerning Common Rules for the Internal Market in Electricity and Repealing Directive 96/92/EC.
 • Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council Concerning Common Rules for the Internal Market in Natural Gas and Repealing Directive 98/30/EC, OJ L 176/57, 15/07/2003.
 • Dobroczyńska A., Juchniewicz L., Zaleski B.: Regulacja energetyki w Polsce. Adam Marszałek, Warszawa-Toruń 2001.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE. Dz.Urz. UE L 09.211.55.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73AVE z 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE. Dz.Urz. UE L 09.211.94.
 • ERGEG. "Status Review on End-user Price Regulation" z 14.6.2007 (Ref: E07 -CPR-08-04). www.ergeg.org
 • Eurobarometr. Prices and Quality of Services of General Interest, 2005, wrzesień.
 • Eurobarometr. Services of General Interest, 2007, lipiec.
 • Finon D.: Integration of European Gas Markets: Nascent Competition in a Diversity of Models. Institut d'Economie et de Politiąue de L'Energie, 2002.
 • Frey R.: Infrastruktur und Wirtschaftwachstum. "Koniunkturpolitik" 1969, Nr. 5.
 • Frey R.: Infrastruktur, Grundlagen der Planung öffentlicher Investitionen. I.C.B. Mohr, Tübingen 1972.
 • Haucap J., Krause J.: Ex-Ante-Regulierung oder Ex-Post-Aufsicht für netzgebundene Industrien? "Wirtschaft und Wettbewerb" 2004, Nr. 3.
 • Helm D., Jenkinson T.: Introducing Competition into Regulated Industries. W: Competition in Regulated Industries. Ed. D. Helm, T. Jenkinson. Oxford University Press, Oxford 1998.
 • Horodziejczyk D.: Nowa polityka energetyczna Unii Europejskiej. W: Varia. Wybrane zagadnienia społeczne i gospodarcze. Studia BAS. Warszawa 2008, nr 12.
 • Hunt S.: Making Competition Work in Electricity. John Wiley & Sons, Inc., New York 2002.
 • In the Absence of Competition. National Consumer Council, 1989.
 • Jasiński P., Ross C.: The Use of Policies for Competition in the promotion of Structural Changes in Transforming Economies. "Post-Communist Economies" 1999, Vol. 11, No. 2.
 • Jasiński P., Skoczny T.: Studia nad integracją europejską. Elektroenergetyka. Centrum Europejskie UW i Regulatory Policy Research Centre, University of Oxford, Warszawa 1996.
 • Jasiński P., Szablewski A.T., Yarrow G.: Konkurencja i regulacja w przemyśle energetycznym. Brytyjskie doświadczenia a polskie problemy. Elipsa, Warszawa 1995.
 • Jeżowski P.: Przesłanki i warunki racjonalizacji polityki taryfowej w gospodarce komunalnej w Polsce. SGPiS, Warszawa 1991.
 • Jeżowski P.: Wybrane zagadnienia techniki infrastruktury gospodarczej. Warszawa 1983.
 • Jurczyk Z.: Wybrane zagadnienia polityki konkurencji. UOKiK, Warszawa 2004.
 • Kamiński J.: Metody szacowania siły rynkowej w sektorze energetycznym. "Polityka Energetyczna" 2009, t. 12, z. 2/2.
 • Kay J.A., Thompson D.J., Yarrow G.: Privatisation: A Policy in Search of a Rationale. "Economic Journal" 1996, marzec.
 • Kolasiński M.: Kontrola koncentracji mediów w dobie digitalizacji. Pomiędzy regulacją a konkurencją. "Problemy Zarządzania" 2004, nr 3.
 • Komunikat Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Europejska Polityka Energetyczna. COM /2007/1.
 • Komunikat. Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego. Sprawozdanie z postępów w tworzeniu wewnętrznego rynku gazu i energii elektrycznej. COM 2009/115 Final.
 • Konsument na rynku energii. Biblioteka Regulatora URE, Warszawa 2007.
 • Kotowska-Jelonek M.: Rola infrastruktury transportowej w procesie rynkowej transformacji polskiej gospodarki. WSI, Radom 1994.
 • Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Minister Gospodarki, Warszawa 2010, listopad.
 • Kuźnik F.: Polityka rozwoju regionalnego i restrukturyzacja kluczowych sektorów gospodarczych: aktualne problemy. W: Procesy adaptacyjne w regionach przemysłowych w perspektywie europejskiej. Materiały z I seminarium polsko-czeskiego. Ustroń 18-19.02.1999. Red. A. Klasik. Akademia Ekonomiczna, VSB - Technicka Univerzita Ostrava, Katowice 1999.
 • Liberalizacja i prywatyzacja sektora energetycznego. Część II. PSE S.A. Fakty i Dokumenty. Warszawa 1999, nr III.
 • Majcher J.: Dostęp do urządzeń kluczowych w niezależnych regulacjach sektorowych. "Problemy Zarządzania" 2004, nr 3.
 • Mielczarski W., Szczygieł L.: Tworzenie konkurencyjnych rynków energii elektrycznej w świecie. Doświadczenia australijskie i wnioski dla Polski. W: Konkurencja, regulacja, prywatyzacja sektora energetycznego. Red. A.T. Szablewski. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2000.
 • Mielczarski W.: Elektroenergetyka w Unii Europejskiej. Łódź 2002.
 • Mielczarski W.: Rynki energii elektrycznej. Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne. Agencja Rynku Energii S.A. i Energoprojekt-Consulting S.A., Warszawa 2000.
 • Noga N.: Państwo a inwestycje w gospodarce rynkowej. Dolnośląska Oficyna Wydawnicza, Wrocław 1994.
 • Nowak B.: Wewnętrzny rynek energii w Unii Europejskiej. Warszawa 2009.
 • Oliveira A., MacKerron G.: Is the World BankApproach to Structural Reform Supported by Experience of Electricity Privatization in the UK. "Energy Policy" 1992, Vol. 20, No. 2.
 • Perez-Ariaga I.J.: The Competitive Electricity Market Under New Spanish Law. Wystąpienie podczas seminarium w Ministerstwie Gospodarki 20 listopada 1997.
 • Piątek S.: Regulacja na rzecz konkurencji w sektorze telekomunikacyjnym. "Problemy Zarządzania" 2004, nr 3.
 • Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 • Polityki energetyczne państw MAE. Polska 2011. Przegląd. OECD/IEA 2011.
 • Pozycja konsumenta na rynku energii elektrycznej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa-Wrocław 2011.
 • Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 r. Załącznik nr 2 do Polityki Energetyczna Polski do 2030 r. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 • Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/54/EC Concerning Common Rules for the Internal Market in Electricity {SEC(2007) 1179} {SEC(2007) 1180} 19.09.2007.
 • Public and Private Sector Partnerships: Sustainable Succes. Ed. L. Montanheiro, F. Kuźnik, A. Ochojski. Sheffield Hallam University, Sheffield 2003.
 • Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2011, Warszawa 2011. http://www.ure.gov.pl/portal/pl/424/4258/Raport_Krajowy_2011_Prezesa_ URE_dla_Komisji_Europejskiej.html
 • Raport z postępów w tworzeniu wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu. Bruksela 2005.
 • Raport: Lista barier w sektorze energetycznym. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 2011.
 • Raport: Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2009 lipiec, www.polska2030.pl
 • Ratajczak M.: Infrastruktura w gospodarce rynkowej. Akademia Ekonomiczna, Poznań 1999.
 • Regulation No 1228/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 on Conditions for Access to the Network for Cross-border Exchanges in Electricity. OJ L 176/1.
 • Report from the Commission to the Council and the European Parliament - Progress in Creating the Internal Gas and Electricity Market [SEC(200X) 460].
 • Report from the Commission to the Council and the European Parliament - Progress in Creating the Internal Gas and Electricity Market COM, 2009/0115.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 713/2009 z dnia 13 lipca ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 714/2009 z dnia 13 lipca w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicz- nej wymiany energii elektrycznej.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. sprawie warunków dostępu do sieci w przesyłowej gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005.
 • Rynek energetyczny w Polsce. Podsumowanie 2010 r. Raport Grant Thornton Frąckowiak. http://grantthornton.pl/images/raporty/Raport_Rynek%20ener getyczny_w_Polsce.pdf
 • Rynek energii elektrycznej w Polsce - stan na 31 marca 2010 r. Raport TOE. Warszawa 2010, kwiecień.
 • Rynek energii elektrycznej w Polsce w pierwszym półroczu 2008 roku. Raport z monitorowania. URE, Warszawa 2008.
 • Sanderski A., Seklecki P.: Rynek gazu. W: Energetyka w UE. Droga do konkurencji na rynkach energii elektrycznej i gazu. Biblioteka Regulatora URE, Warszawa 2003.
 • Skoczny T.: Ochrona konkurencji a prokonkurencyjna regulacja sektorowa. "Problemy Zarządzania" 2004, nr 3.
 • Soliński J.: Sektor energii - świat i Polska. Rozwój 1971-2000. Perspektywy do 2030 r. Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej, Warszawa 2004.
 • Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2010 r. "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki" 2011, nr 02.
 • Sprawozdanie z działalności Prezesa URE za 2007 r. URE, Warszawa 2008, maj.
 • Stan konkurencji na rynku energii elektrycznej i gazu. Raporty porównawcze Komisji Europejskiej. Biblioteka Regulatora URE, Warszawa 2006.
 • Stan liberalizacji rynku energii elektrycznej w Polsce. Raport. TOE, Warszawa 2005.
 • Stern J.: Third Party Access in European Gass Industries: Regulation-driven or Market-led? The Royal Institute of International Affairs, London 1992.
 • Stohler J.: Zur rationalen Planung der Infrastruktur. "Konjunkturpolitik" 1965, Nr. 11.
 • Strategia Lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy. UKIE, Warszawa 2002.
 • Swora M.: Polska w procesie integracji europejskich rynków regionalnych. "Rynek Energii" 2010, nr I(V).
 • Szablewski A.T.: Konsolidacja a konkurencja na polskim rynku energii elektrycznej. "Gospodarka Narodowa" 2002, nr 3.
 • Szablewski A.T.: Regulacyjny paradoks pierwszej fazy liberalizacji sektorów sieciowych - perspektywa historyczna. "Problemy Zarządzania" 2004, nr 3.
 • Szczygieł L.: Model rynku energii elektrycznej. W: Jaki model rynku energii? Red. M. Okólski. URE, Warszawa 2001.
 • Szydło M.: Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.
 • Temple Lang J.: Defining Legitimate Competition: Companies Duties to Supply Copmetitors, and Access to Essential Facilities. Fordham Law Institute, 2000.
 • Thierer A.D., Walker A.C.: Electricity Deregulation: Separating Fact From Fiction in the Debate Over Stranded Costs Recovery. The Heritage Foundation, Talking Points, March 11, 1997, No. 20.
 • Unbundling of Electricity and Gas Transmission and Distribution System Operators. Final Report, 2006. http://ec.europa.eu/energy/electricity/publications/index_en.htm
 • Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997 nr 54, poz. 348, z późn. zm. Tekst jednolity: Dz.U. 2006, nr 89, poz. 625. Ostatnia nowelizacja ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. Dz.U., nr 21, poz. 104.
 • Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym - z 16 lutego 2007 r. Dz.U. 2007, nr 53, poz. 343.
 • Uwarunkowania rozwoju konkurencji na polskim rynku gazu. Wypowiedź Marcina Buczkowskiego Prezesa Zarządu CP Energia S.A. "Profesjonalne Gazownictwo" 2009.
 • Van Dijk T.: General or Specific Competition Rules for Network Utilities? "Journal of Network Industries", No. 2.
 • Vickers J., Yarrow G.: Privatization. An Economic Analysis. The MIT Press Cambridge, Mass. 1988.
 • Vickers J.: Regulation of Privatised Firms In Britain. "European Economic Review" 1988, No. 32.
 • White Paper. An Energy Policy for the European Union. COM(1995) 682.
 • Willing R.: The Theory of Network Access Pricing. W: Issues in Public Utility Regulation. Red. Trebing. Michigan State University Public Utilities Papers, 1979.
 • Wnuk R.: Efektywność energetyczna polskiej gospodarki - szanse i zagrożenia. "Energetyka Cieplna i Zawodowa" 2009, nr 5.
 • Wypowiedź Ministra Gospodarki i Pracy - Jacka Piechoty, na 102 posiedzeniu Sejmu, 5.05.2005. Stenogram. http://ks.sejm.gov.pl:8009/kad4/102/41022 209.htm (6.06.2006).
 • Założenia polityki energetycznej Polski do 2010 roku, Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów RP w dniu 17.10.1995 r. Ministerstwo Przemysłu i Handlu (obecnie Ministerstwo Gospodarki).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278603

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.