PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 243
Tytuł artykułu

Polska transformacja gospodarcza i jej uwarunkowania

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Transformacja gospodarcza jest tyleż fascynującym, co niewdzięcznym dla ekonomisty tematem rozważań. Wymaga całościowego, holistycznego postrzegania gospodarki. Ogarnięcie całokształtu procesu transformacji implikuje uchwycenie wzajemnych relacji wszystkich jego elementów składowych. Tak postawione zadanie jest w gruncie rzeczy niewykonalne, zwłaszcza że badany proces ulega nieustannym zmianom. W swoim czasie określiliśmy wraz z M. Bałtowskim tę właściwość transformacji jako jej "ontologiczną niestabilność". Transformacja zmienia gospodarkę i sama ulega ciągłym przeobrażeniom. Jednocześnie wciąż zmienia się perspektywa, z jakiej ogląda się zarówno sam proces, jak i relacje jego składowych. Taka zmiana optyki powoduje, że zjawiska zasadnie uznane we wcześniejszych analizach za kluczowe, okazują się nagle mniej istotne bądź też ujawniają odmienną, nierozpoznaną wcześniej naturę, sytuując się w innym kompleksie składających się na transformację gospodarczą zjawisk. (...) Charakterystyczną cechą prezentowanych tu wywodów jest znaczny krytycyzm wobec obserwowanego stanu rzeczy. Czytelnik łatwo mógłby postawić zarzut zaburzenia proporcji opisu i niedocenienia korzyści, jakie transformacja przyniosła polskiej gospodarce. Nastawienie takie zostało jednak przyjęte rozmyślnie. Wychodząc z założenia, że pełna i wyczerpująca ocena dokonań transformacji i tak nie jest możliwa, choćby ze względu na trudności oddzielenia jej efektów od skutków innych działań polityko-gospodarczych, podejmowanych zarówno w Polsce, jak i poza naszą gospodarką, uznałem, że postulat uwzględniania na równi pozytywnych i negatywnych cech obserwowanych zjawisk może być odrzucony. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
243
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Akerlof G.A., Shiller R.J.: Zwierzęce instynkty. Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2010.
 • Arnable B.: The Diversity of Modem Capitalism. Oxford University Press, Oxford 2003.
 • Arystoteles: Etyka nikomachejska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Balcerowicz L.: Socjalizm, kapitalizm, transformacja - szkice z przełomu epok. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Balcerowicz L.: Wolność i rozwój - ekonomia wolnego rynku. Znak, Kraków 1995.
 • Bałtowski M., Miszewski M.: Transformacja gospodarcza w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Bałtowski M.: Gospodarka socjalistyczna w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Bałtowski M.: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Begg D., Fisher S., Dornbusch R.: Mikroekonomia. PWE, Warszawa 2003.
 • Bell D.: The Cultural Contradictions of Capitalism. New York 1978.
 • Bilans płatniczy Polski. Wyzwania i zagrożenia. Red. U. Płowieć, W.M. Orłowski. PTE, Warszawa 1999.
 • Bogle J.C.: Dość. PTE, Warszawa 2010.
 • Bromley D.W.: Reconstituting Economic Systems: Institutions in National Development. "Development Policy Review" 1993, No 2.
 • Bromley D.W.: Reconstituting Economic Systems. Institutions in Development. "Development Policy Review" 1993, No 2.
 • Chołaj H.: Transformacja systemowa w Polsce - szkice teoretyczne. UMCS, Lublin 1998.
 • Co ekonomiści myślą o przyszłości. Red. J. Kleer, E. Mączyńska, A. Wierzbicki. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", PTE, Warszawa 2009.
 • Coates D.: Models of Capitalism, Growth and Stagnation in the Modern Era. Polity Press, Cambridge 2000.
 • Corden W.M.: Exchange Rate Policy for Developing Countries. "The Economic Journal" 1/1993, Vol. 103G.
 • Crossman M., Helpmon E.: Endogenous Innovation in the Theory of Growth. "Journal of Economic Prospectives" 1994, Vol. 8.
 • Czyżewski A.B., Orłowski W.M.: Czynniki zmian struktury wytwarzania PKB, przemysłu i usług w latach 1992-1998. W: Struktura gospodarki transformującej się. Polska 1990-1998 i projekcja do roku 2010. Red. A. Lipowski. INE PAN, Warszawa 2000.
 • Czyżewski A.B., Orłowski W.M.: Projekcja do 2010 r. wpływu polityki gospodarczej na strukturę wytwarzania PKB, przemysłu i usług. W: Struktura gospodarki transformującej się. Polska 1990-1998 i projekcja do roku 2010. Red. A. Lipowski. INE PAN, Warszawa 2000.
 • Dach Z.: Przeciwdziałanie bezrobociu w Polsce na tle doświadczeń krajów Unii Europejskiej. W: Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski. Red. St. Lis. AE, Kraków 2005.
 • Duszczyk M.: Europejska polityka zatrudnienia. Polityka społeczna i zatrudnienie. W: Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001.
 • Dwadzieścia lat przemian ustrojowych w Polsce. "Opinie i Diagnozy" nr 15, CBOS, Warszawa 2009.
 • Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski. Red. St. Lis. AE, Kraków 2005.
 • Eucken W.: Grundsätze der Wirtschaftspolitik. Tübingen 1990.
 • Fiedor B.: Nowa Ekonomia Instytucjonalna jako podstawa teoretycznej refleksji nad procesem transformacji od gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej. W: Wkład transformacji do teorii ekonomii. Red. J. Kleer, A. Kondratowicz. CeDeWu.pl, Warszawa 2003.
 • Fischer S.: Opening Remarks. Materiały z konferencji "Economic Policy and Equity", International Monetary Fund, June 8-9 1998, Washington D.C.
 • From Plan to Market. World Development Report. The World Bank, Washington D.C. 1996.
 • Frydman R., Goldberg M.D.: Ekonomia wiedzy niedoskonałej. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
 • Fukuyama F.: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 • Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji. Red. D. Kopycińska. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 • Gardawski J.: Przedsiębiorcy - beneficjenci czy przegrywający? W: Manowce polskiej prywatyzacji. Red. M. Jarosz. ISP PAN, Warszawa 2001.
 • Gardawski J.: Przyzwolenie ograniczone. Robotnicy wobec rynku i demokracji. IFiS PAN, Warszawa 1996.
 • Gilejko L.: Społeczeństwo a gospodarka. Socjologia ekonomiczna. SGH, Warszawa 2005.
 • Glikman P., Kabaj M., Muszkat T.: Ciągłość i transformacja gospodarki. Key Text, Warszawa 1997.
 • Glikman P.: Monopol socjalistyczny i tradycyjny w warunkach głębokiej recesji. "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 9.
 • Glikman P.: Systemowe determinanty i kierunki restrukturyzacji majątku trwałego w przemyśle. Poltext, Warszawa 1993.
 • Gospodarka i demokracja w Polsce - dojrzałość i trwałość instytucji. Red. J. Kleer, A. Kondratowicz. CeDeWu.pl, Warszawa 2007.
 • Goszczyńska M.: Transformacja ekonomiczna w umysłach i zachowaniach Polaków. Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2010.
 • Grabowska A.: Możliwości stosowania zasady subsydiarności w Niemczech i w Polsce na przykładzie wybranych elementów polityki społecznej. W: Rola mechanizmu rynkowego w procesie transformacji gospodarczej. Red. M. Miszewski. AE, Katowice 2008.
 • Hayek F.A. von: Wirtschaftstheorie Und Wissen - Aufsatze sur Erkendniss - Und Wirtschaftslehre. Mohr Siebeck, Tübingen 2007.
 • Hellman J.S.: Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Postcommunist Transition. "World Politics" 1998, No 2.
 • Hockuba Z.: Droga do spontanicznego porządku. Transformacja gospodarcza w świetle teorii regulacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Hunek T.: Co czeka rolnictwo? "Rzeczpospolita" z 26 III 1999.
 • Informacja o wynikach kontroli przyznawania i wykorzystywania dotacji budżetowych dla górnictwa węgla kamiennego. NIK, Warszawa 1998.
 • Jakóbik W.: Monopol na rynku polskim. PWE, Warszawa 1988.
 • Jarmołowicz W., Knapińska M.: Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej. AE, Poznań 2005.
 • Jarosz M.: Oblicza prywatyzacji. W: Manowce polskiej prywatyzacji. Red. M. Jarosz. ISP PAN, Warszawa 2001.
 • Jarosz M.: Rady nadzorcze w kleszczach interesów partyjnych i grupowych. W: Manowce polskiej prywatyzacji. Red. M. Jarosz. ISP PAN, Warszawa 2001.
 • Józefiak C.: Wokół polityki pieniężnej. W: Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski. Red. St. Lis. AE, Kraków 2005.
 • Józefiak C.: Zakres wyboru modelu gospodarki rynkowej. "Gospodarka Narodowa" 2007, nr 1-2.
 • Kabaj M.: Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Europie i w Polsce. Scholar, Warszawa 2004.
 • Kaczmarek T.T.: Zasady porządku w gospodarce rynkowej. Diftn, Warszawa 2004.
 • Kamiński A.Z.: Patologia procesu prywatyzacji. Kapitalizm polityczny. Korupcja. W: Manowce polskiej prywatyzacji. Red. M. Jarosz. Wydawnictwo Naukowe PWN, ISP PAN, Warszawa 2001.
 • Kamiński A.Z.: Res Publica - Res Privata. W: Oswajanie wielkiej zmiany. Red. I. Krzemiński, J. Raciborski. IFIS PAN, Warszawa 2007.
 • Kapitał ludzki. Stan i perspektywy. Raport RSSG przy RM nr 37/1998.
 • Keynes J.M.: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2010 r. MSP, Warszawa 2009, wrzesień.
 • Kleer J.: Ciągłość i nieciągłość w transformacji. W: Wkład transformacji do teorii ekonomii. Red. J. Kleer, A. Kondratowicz. CeDeWu.pl, Warszawa 2006.
 • Kleer J.: Zagrożenia transformacji. W: Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski. Red. St. Lis. AE, Kraków 2005.
 • Kołodko G.W.: Od szoku do terapii - ekonomia i polityka transformacji. Poltext, Warszawa 1999.
 • Kołodko G.W.: Instytucje i polityka a wzrost gospodarczy. W: Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski. Red. St. Lis. AE, Kraków 2005.
 • Kołodko G.W.: Świat na wyciągnięcie myśli. Prószyński i Ska, Warszawa 2010.
 • Kondratowicz A.: Meandry wolności gospodarczej. W: Tendencje i perspektywy rozwoju polskiej gospodarki. Red. M. Błoński. "Zeszyty TEP", Warszawa 2008.
 • Kornai J.: Droga do wolnej gospodarki. Fundacja Polska Praca, Warszawa 1991.
 • Kornai J.: Niedobór w gospodarce. PWE, Warszawa 1985.
 • Kornai J.: Stabilizacja i wzrost w procesie transformacji. AE, Poznań 1998.
 • Kowalik T.: Oligarchiczna triada a demokracja i dobrobyt. W: Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski. Red. St. Lis. AE, Kraków 2005.
 • Kowalik T.: Polska transformacja PL. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2009.
 • Kozarzewski P.: Prywatyzacja w krajach postkomunistycznych. ISP PAN, Warszawa 2006.
 • Kozarzewski P.: Społeczeństwo i elity o transformacji. W: Transformacja, elity, społeczeństwo. Red. M. Jarosz. ISP PAN, Warszawa 2007.
 • Kozłowski P.: Szukanie sposobu. Społeczne uwarunkowania procesu transformacji gospodarki w Polsce. INE PAN, Warszawa 1997.
 • Krawczyk R.: Jaki powinien być rynek. "Tygodnik Mazowsze" 1985, nr 148.
 • Kuzińska H.: Czy Polska ma już dojrzałe instytucje demokracji i gospodarki rynkowej?- polityka fiskalna. W: Gospodarka i demokracja w Polsce - dojrzałość i trwałość instytucji. Red. J. Kleer, A. Kondratowicz. CeDeWu.pl, Warszawa 2007.
 • Lewis M.: Liar's Poker: Rising through the Wreckage on Wall Street. W.W. Norton &Co, New York 1989.
 • Lewis M.: The Big Short: Inside the Doomsday Machine. W.W. Norton&Co, New York 2010.
 • Lipowski A.: Efekty strukturalne transformacji: uwagi o metodologii badań. W: Transformacja gospodarki postkomunistycznej a teoria ekonomii. "Zeszyty TEP" 2000, nr 5.
 • Lipowski A.: Mechanizm rynkowy w gospodarce polskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1988.
 • Lipowski A.: O przywilejach w polskiej gospodarce w okresie transformacji. W: Transformacja gospodarcza - spojrzenie retrospektywne. Red. W. Jakóbik. ISP PAN, Warszawa 1997.
 • Lipowski A.: Polityka przemysłowa a wzrost konkurencyjności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Lipowski A.: Zmiany w strukturze wytwarzania PKB w latach 1990-1998. W: Struktura gospodarki transformującej się. Red. A. Lipowski. Ziggurat, INE PAN, Warszawa 2000.
 • Lis S.: Analiza międzynarodowej konkurencyjności Polski na tle krajów Unii Europejskiej - ujęcie makroekonomiczne. Maszynopis niepublikowany.
 • Lista podmiotów nieprzeznaczonych do kontynuowania lub rozpoczynania prywatyzacji. Załącznik nr 2 do Planu prywatyzacji na lata 2008-2011. MSP, Warszawa (wersja zmodyfikowana w dniu 24 VIII 2009).
 • Malmus I.: Wojewódzkie urzędy pracy w administracji samorządowej - ocena pierwszych doświadczeń. "Rynek Pracy" 2000, nr 11-12.
 • Manowce polskiej prywatyzacji. Red. M. Jarosz. Wydawnictwo Naukowe PWN, ISP PAN, Warszawa 2001.
 • Matysiak A.: Dwa modele transformacji systemowej. W: Od i do gospodarki rynkowej. Red. W. Jarmołowicz, J. Orczyk. AE, Poznań 1992.
 • Mączyńska E.: Dylematy kształtowania społeczno-gospodarczego ładu przyszłości. W: Co ekonomiści myślą o przyszłości. Red. J. Kleer, E. Mączyńska, A. Wierzbicki. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", PTE, Warszawa 2009.
 • Mączyńska E.: Ewolucja modelu ustroju gospodarczego - oceny, postulaty i kontrowersje. Referat na XXI Konferencję Naukową Wspólnej Komisji Ekonomistów PAN i Rosyjskiej Akademii Nauk (tekst niepublikowany).
 • Mickiewicz T.: Gra o reformę. "Res Publica" 1998, nr 12.
 • Między lękiem a nadzieją - społeczne efekty prywatyzacji. Red. J. Gardawski, L. Gilejko. SGH, Warszawa 1997.
 • Miszewski M.: Ewolucja polityki dywidendowej Skarbu Państwa wobec własnych spółek jednoosobowych i jej konsekwencje. Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych nr 1-2, WSEiA, Bytom 2009.
 • Miszewski M.: Political Transformation and Progress in Economic Transformation - Vision of First Twenty Years. W: Selected Problems of Market Economy in the Crisis Era. Red. D. Kopycińska. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
 • Miszewski M.: Postępy przekształceń własnościowych w latach 2002-2006. W: Rola mechanizmu rynkowego w procesie transformacji gospodarczej. Red. M. Miszewski. AE, Katowice 2008.
 • Miszewski M.: Relacja: pracodawca - pracobiorca i instytucjonalne uwarunkowania jej racjonalizacji w warunkach polskiej gospodarki. W: Społeczno-kulturowe uwarunkowania funkcjonowania rynków i przedsiębiorstw. Red. I. Ostoj, St. Swadźba. "Studia Ekonomiczne" 2011, nr 70, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2011.
 • Miszewski M.: Transformacja gospodarcza Polski. WSEiA, Bytom 2001.
 • Miszewski M.: Transformacja systemowa a miejsce państwa we współczesnej gospodarce. W: Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji. Red. D. Kopycińska. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 • Moszkowicz M.: Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian. PWE, Warszawa 2000.
 • Na ścieżce sukcesu czy już obok ścieżki? Red. J. Winiecki. "Zeszyty TEP" 2000, nr 4.
 • Nasiłowski M.: Transformacja systemowa w Polsce. Key Text, Warszawa 1995.
 • Noga M.: Cele rozwojowe władz publicznych i ich realizacji w Polsce. W: Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski. Red. St. Lis. AE, Kraków 2005.
 • Od i do gospodarki rynkowej. Red. W, Jarmołowicz, J. Orczyk. AE, Poznań 1991.
 • Offe C.: Kapitalizm jako projekt demokratyczny? Teoria demokracji w obliczu potrójnego przejścia w Europie Środkowo-Wschodniej. "Studia Socjologiczne" 1992, nr 3-4.
 • Oswajanie wielkiej zmiany. Red. I. Krzemiński, J. Raciborski. 1FIS PAN, Warszawa 2007.
 • Państwo w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Red. J. Beksiak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Phelps E.S.: Przedmowa. W: R. Frydman, M.D. Goldberg: Ekonomia wiedzy niedoskonałej. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
 • Podstawy ekonomii. Red. R. Milewski, E. Kwiatkowski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Polański Z.: Polityka kursu walutowego w latach dziewięćdziesiątych. W: Bilans płatniczy Polski. Wyzwania i zagrożenia. Red. U. Płowieć, W.M. Orłowski. PTE, Warszawa 1999.
 • Polska transformacja ustrojowa. Próba dyskursu - zarys perspektyw. Fundacja Innowacja, Warszawa 2004.
 • Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i w Polsce. Red. A. Fornalczyk. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 1998.
 • Porwit K.: Polski ustrój gospodarczy po 12 latach transformacji. W: Polski ustrój gospodarczy. Jaki kapitalizm? Raport RSSG przy RM nr 22/2003.
 • Pryor F.L.: The Future of U.S. Capitalism. Cambridge-New York 2002.
 • Pułapki prywatyzacji. Red. M. Jarosz. ISP PAN, Warszawa 2003.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008. PARP, Warszawa 2009.
 • Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa z co najmniej 25% udziałem Skarbu Państwa w kapitale zakładowy! MSP, Warszawa 2010.
 • Reprywatyzacja, Raport RSSG przy RM nr 43/1999.
 • Roepke W.: Czy niemiecka polityka gospodarcza jest prawidłowa? W: Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości faktycznego wykorzystania w Polsce. Red. E. Mączyńska, P. Pysz. PTE, Warszawa 2003.
 • Rogalski B.: Prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A. jako warunek jej restrukturyzacji. "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2008, nr 2(37).
 • Rola mechanizmu rynkowego w procesie transformacji gospodarczej. Red. M. Miszewski. AE, Katowice 2008.
 • Romer P.M.: Increasing Returns and Long-run Growth. "The Journal of Political Economy" 1986, Vol. 94, s. 1002-1037.
 • Rosati D.: Polska droga do rynku. PWE, Warszawa 1998.
 • Rychard A.: Czy transformacja się skończyła? Powstanie nowego ładu w perspektywie socjologii zmiany instytucjonalnej. "Transformacja Gospodarki" 1996, nr 74, IBnGR, Warszawa 1996.
 • Sadowski Z.: Niektóre sporne aspekty przemiany systemowej w Polsce. W: Od i do gospodarki rynkowej. Red. W. Jarmołowicz, J. Orczyk. AE, Poznań 1991.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia. T. 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Savas E.: Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia. PWE, Warszawa 1992.
 • Selected Problems of Market Economy in the Crisis Era. Red. D. Kopycińska. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
 • Shleifer A., Vishny R.W.: Large Shareholders and Corporate Control. "Journal of Political Economy" 1986, No 3.
 • Społeczna gospodarka rynkowa - idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce. Red. E. Mączyńska, P. Pysz. PTE, Warszawa 2003.
 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania funkcjonowania rynków i przedsiębiorstw. Red. I. Ostoj, St. Swadźba. "Studia Ekonomiczne" 2011, nr 70, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2011.
 • Staniszkis J.: Państwo postkomunistyczne - w poszukiwaniu paradygmatu. W: Oswajanie wielkiej zmiany. Red. I. Krzemiński, J. Raciborski. 1F1S PAN, Warszawa 2007.
 • Stiglitz J.: Freefall - Ameryka, wolne rynki i tonięcie gospodarki światowej. PTE, Warszawa 2010.
 • Struktura gospodarki transformującej się. Polska 1990-1998 i projekcja do roku 2010. Red. A. Lipowski. INE PAN, Warszawa 2000.
 • Studia nad reformowaną gospodarką - aspekty instytucjonalne. Red. M. Okólski, U. Sztanderska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Szacki J.: Postliberalizm: autonomia jednostki i społeczeństwo obywatelskie. W: Oswajanie wielkiej zmiany. Red. I. Krzemiński, J. Raciborski. 1F1S PAN, Warszawa 2007.
 • Sztaba S.: Aktywne poszukiwanie renty. SGH, Warszawa 2002.
 • Śpiewak P.: Lekcja de Toequeville'a. O demokracji w Polsce. W: Oswajanie wielkiej zmiany. Red. I. Krzemiński, J. Raciborski. IFIS PAN, Warszawa 2007.
 • Tendencje i perspektywy rozwoju polskiej gospodarki. Red. M. Błoński. "Zeszyty TEP", Warszawa 2008.
 • Thurow L.C. : Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 • Tittenbrun J.: Ekonomiczny sens prywatyzacji. Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1995.
 • Tomczak F.: Rolnictwo a procesy transformacji i europejskiej integracji gospodarki polskiej 1989-2004. W: Polska transformacja ustrojowa. Próba dyskursu - zarys perspektyw. Fundacja Innowacja, Warszawa 2004.
 • Transformacja gospodarcza - spojrzenie retrospektywne. Red. W. Jakóbik. ISP PAN, Warszawa 1997.
 • Transformacja gospodarki postkomunistycznej a teoria ekonomii. "Zeszyty TEP" 2000, nr 5.
 • Transformacja, elity, społeczeństwo. Red. M. Jarosz. ISP PAN, Warszawa 2007.
 • Wallerstein I.: Koniec świata jaki znamy. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 • Wallerstein I.: Utopistyka. Alternatywy historyczne dla XXI wieku. Oficyna Wydawnicza Bractwa Trójka, Warszawa 2008.
 • Wawrzyniak B., Koładkiewicz I., Solarz J., Trocki M.: Narodowe Fundusze Inwestycyjne. Zarządzanie nową strukturą. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Wellisz S.: Jakie są przyczyny utrzymywania się inflacji. W: Studia nad reformowaną gospodarką - aspekty instytucjonalne. Red. M. Okólski, U. Sztanderska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Wellisz S.: Zagrożenia ze strony grup interesów. Implikacje dla gospodarki. W: Na ścieżce sukcesu czy już obok ścieżki? Red. J. Winiecki. "Zeszyty TEP" 2000, nr 4.
 • Wieś i rolnictwo - wyzwania i kierunki rozwiązań w obliczu integracji europejskiej. Raport RSSG nr 38/1999.
 • Wilczyński W.: Jaki kapitalizm? Modelowe trendy i kierunki polityki. W: Polski ustrój gospodarczy. Jaki kapitalizm? Raport RSSG przy RM nr 22/2003.
 • Wilczyński W.: Polski przełom ustrojowy. Ekonomia procesu transformacji. WSB, Poznań 2005.
 • Wilczyński W.: Przełom ustrojowy a polityka gospodarcza. W: Od i do gospodarki rynkowej. Red. W. Jarmołowicz, J. Orczyk. AE, Poznań 1992.
 • Williamson J.: The Washington Consensus Revisited. W: Economic Social Development into the XXI Century. Red. L. Emmerij. Inter-American Development Bank, Washington D.C. 1997.
 • Winiecki J.: Nauka dla Polski z reform. Zbyt powolna zmiana systemu. "Gospodarka Narodowa" 1991, nr 3.
 • Winiecki J.: Rola nowego sektora prywatnego w procesie transformacji polskie gospodarki. "Zeszyty TEP" 2001, nr 6.
 • Wkład transformacji do teorii ekonomii. Red. J. Kleer, A. Kondratowicz. CeDeWu.pl, Warszawa 2006.
 • Woźniak M.G.: Sprawiedliwe nierówności i rozwój kapitału ludzkiego jako wyznaczniki skutecznej polityki prowzrostowej dla Polski. W: Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski. Red. St. Lis. AE, Kraków 2005.
 • Wünsche H.F.: Ludwigs Erhards Gesellschafts - und Wirtschaftskonzeption. Aktuell, Bonn 1986.
 • Wünsche H.F.: Społeczna gospodarka rynkowa - legendarny niemiecki "cud gospodarczy" a aktualne problemy polityki gospodarczej Niemiec. W: Społeczna gospodarka rynkowa - idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce. Red. E. Mączyńska, P. Pysz, PTE, Warszawa 2003.
 • Zgliński W.: Problemy rozwoju obszarów popegeerowskich (ocena i pożądane kierunki zmian). Ekspertyza wykonana dla Departamentu Polityki Regionalnej MGiP, Warszawa 2006.
 • Zmiany w polskich przedsiębiorstwach. Red. B. Błaszczyk, P. Kozarzewski. Raport CASE nr 70, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278637

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.