PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 1, cz. 2 | 129--140
Tytuł artykułu

Klastry jako narzędzie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Clusters as an Instrument of the Companies' Internationalization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Transformacja, z jaką mamy obecnie do czynienia w gospodarce światowej, jest bezprecedensowa. Polityczne, ekonomiczne, a przede wszystkim technologiczne zmiany powodują dalekosiężne konsekwencje dla współczesnego środowiska międzynarodowego biznesu. Firmy stawiające czoła gospodarce światowej mierzą się z nowymi wyzwaniami i zagrożeniami, jak również z niezwykłymi szansami. Jednak wiele z nich funkcjonuje w warunkach ograniczonych zasobów. Jedną z metod na przezwyciężenie tego problemu jest współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami oraz innymi podmiotami środowiska biznesowego. Dobrym przykładem tego typu działań jest klaster. Stanowi on swego rodzaju nowy sposób uzyskiwania przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym. Jego członkowie mogą pozyskiwać wiedzę, korzystać z wzajemnych doświadczeń i dzielić się między sobą własnymi zasobami. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, w jaki sposób członkostwo firmy w klastrze może przyczynić się do wzrostu jej internacjonalizacji. Praca składa się z trzech głównych części. Pierwsza z nich ukazuje różne podejścia do internacjonalizacji przedsiębiorstw. Druga część jest poświęcona klastrom. Autor prezentuje definicję klastrów, ich wspólne cechy oraz koncepcję potrójnej helisy. Ostatnia część zawiera opis szerokiego spektrum działań służących wspieraniu internacjonalizacji wśród członków klastrów. (abstrakt oryginalny)
EN
The transformation now taking place in the international economy is unprecedented. The political, economic and, above all, technological changes cause farreaching consequences in the contemporary international business environment. The companies tackling the international economy face new challenges and threats, as well as remarkable opportunities. But many of them are working in conditions of the limited resources. One of the method of overcoming this problem is the cooperation between companies and with other institutions from the business environment. A good example of this kind of functioning is cluster. It is some kind of a new way of acquiring a competition advantage on the international market. Its members can obtain knowledge, learn from the experiences and share resources with each other. The aim of this article is to show how the membership of companies in cluster supports their internationalization. The paper consists of three main parts. The first one shows different approaches to the companies' internationalization. The second part is devoted to the clusters. The author presents the definition of clusters, their common features and the concept of the triple helix. The last part includes a wide range of activities which support the internationalization among clusters' members. (original abstract)
Rocznik
Strony
129--140
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Adamczyk J., Mrożek-Duda A. (2006), Klaster jako forma współdziałania małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" nr 731.
 • Andersen O. (1997), Internationalization and market entry mode: a review of theories and conceptual frameworks, "Management International Review", 37.
 • Bielawska A. (2006), Finanse zagraniczne MSP: wybrane problemy, WN PWN, Warszawa.
 • Cygler J. (2002), Organizacje sieciowe jako forma współdziałania przedsiębiorstw, w: Przedsiębiorstwo partnerskie, Romanowska M., Trocki M. (red.), Difin, Warszawa.
 • Duliniec E. (2009), Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 • European Trend on Innovation (2003), European Commission, Brussels.
 • Final Report of the Expert Group on Enterprise Clusters and Networks (2003), European Commission, Brussels.
 • Frankowska M. (2012), Tworzenie wartości w klastrze, PARP, Warszawa.
 • Gorynia M. (2007), Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Grycuk A. (2003), Koncepcja gron w teorii i praktyce zarządzania, "Organizacja i Kierowanie" nr 3 (113).
 • Havnes P.A. (1994), Internationalization of small and medium sized enterprises: analitycal model, Rent VII, Tampere.
 • Hollensen S. (2011), Global Marketing, 5th edition, FT Prentice Hall, London.
 • Johanson J., Mattsson L.G. (1993), Internationalization in industrial systems - a network approach, w: The Internationalization of the Firm: A Reader, Buckley P.J., Ghauri P.N. (red.), Academic Press, London.
 • Johanson J., Vahlne J.E. (1977), The Internationalization Process of the Firm - A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments, "Journal of International Business Studies", Vol. 8, No. 1.
 • Koszarek M. (2011), Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP, Warszawa.
 • Kowalska B. (2010), Perspektywy rozwoju ekonomicznego przedsiębiorstwa w drodze umiędzynarodowienia działalności gospodarczej i jej wpływ na rozwój gospodarki światowej. Implikacje teoretyczne, w: Teoria i polityka wzrostu gospodarczego - osiągnięcia i doświadczenia, Misala J. (red.), CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 • Kowalski A.M. (2011), Europejskie inicjatywy na rzecz zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki przez internacjonalizację klastrów, "Studia Europejskie" nr 1.
 • Kukułka J. (2000), Teoria stosunków międzynarodowych, WN SCHO-LAR, Warszawa.
 • Pietrasieński P. (2005), Międzynarodowe strategie marketingowe, PWE, Warszawa.
 • Plawgo B. (2004), Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa.
 • Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Przybylska K. (2005), Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni" nr 3.
 • Ratajczak-Mrozek M. (2009), Istota i charakterystyka podejścia sieciowego do procesu internacjonalizacji firmy, w: Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, Fonfara K. (red.), PWE, Warszawa.
 • Rymarczyk J. (2004), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Stawicka M., (2005), Niepewność w międzynarodowym otoczeniu przedsiębiorstw, w: Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, Nowakowski M.K. (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Strzyżewska M. (2011), Współpraca między przedsiębiorstwami - odniesienie do polskiej praktyki, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Szopik-Depczyńska K. (2010), Strategie rozwoju i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, w: Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie, Janasz K. i in. (red.), Difin, Warszawa.
 • Szulczyńska U. (2006), Współpraca przedsiębiorstw w dziedzinie innowacji, w: Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności, Kaleta A. i in. (red.), Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Szultka S., Rozwój klastrów przez przyciąganie inwestycji zagranicznych, promocję i ekspansję międzynarodową - raport podsumowujący III spotkanie panelu dyskusyjnego, PARP, http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/klastry/Polskie_klastry/Panele/20121212_Panel_3_raport.pdf, dostęp dnia 03.01.2013.
 • Turnbull P.W. (1985), Internationalization of the Firm: a Stage Process or not?, Conference on Export Expansion and Market Entry Models, Dalhousie University.
 • Welch L.S., Luostarinen W. (1988), Internationalization: evolution of a concept, "Journal of General Management" No. 14 (2).
 • Witek-Hajduk M.K. (2010), Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, "Monografie i Opracowania" 568, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • TACTICS Cluster Internationalization Handbook - Better cluster policies and tools for implementations, http://www.eca-tactics.eu, dostęp dnia 03.01.2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171279361

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.